© 2001-2017 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!

(agrarische) ruilverkaveling (voorziening in) cassatie in belang van de wet holding/portefeuillemaatschappij ius cogens a contrario a fortiori a priori aanbesteding / (mv.) aanbestedingen aanbestedingsrecht aanbeveling aanbod aandeel aandeelhouder / (mv.) aandeelhouders aandeelhoudersovereenkomst aandeelhoudersregister / aandelenregister aandeelhoudersvergadering aandelen aan toonder aandelen op naam aandelenemissie / aandelenuitgifte / uitgifte van aandelen aandelenoptie aangehouden verdachte aangestelde / aanstelling aangewezen recht aangifte bij aangiftebelastingen / belastingsaangifte aangifte doen aangifte van geboorte aanhangig maken aanhangigheid aanhouden / aanhouding aanhouding / aanhouden aanhoudingsbevel / bevel tot aanhouding / (oneig.) aanhoudingsmandaat aanklagen / klaagde aan / aangeklaagd aanleg aanlegger aanmaning / aanmanen aanneming van werk aanplakking aanranding van de eerbaarheid aanslagbiljet aansprakelijke partij aansprakelijkheid aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad / buitencontractuele aansprakelijkheid / quasi-delictuele aansprakelijkheid aansprakelijkheid van aanstellers voor aangestelden aansprakelijkheid van leraren voor leerlingen aansprakelijkheid van ouders voor minderjarigen/kinderen aansprakelijkheid voor dieren aansprakelijkheid voor gebouwen / gebouw aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken aansprakelijkheidsbeding aansprakelijkheidsrecht aansprakelijkheidsverzekering aanspreektitel / titulatuur aanvaarding aanvaring aanverwanten aanvullend recht (regels van) aanvullend sociaal voordeel aanvullende crisisbijdrage aanvullende werking van goede trouw aanwas ab initio abandonnement abattement abnormalen abortus / aborteren / geaborteerd / vruchtafdrijving absolute nietigheid abstractie / abstraheren / geabstraheerd abu abus de droit / rechtsmisbruik acceptant acceptatie / accepteren / geaccepteerd access to justice accessoir accesssorium sequitur principale accipiens acclamatie (bij) / acclameren / geacclameerd accountant accreditering / accrediteren / geaccrediteerd accusatoir accusatoire rechtspleging achterstelling acquiliaans acquis communautaire acquisitie / acquireren / geacquireerd actieve hoofdelijkheid actio in rem verso actio mandati actio pauliana / Pauliaanse vordering actio quanti minoris actio redhibitoria activa actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor ad nutum / ad nutum opzegging ad nutum opzegging adagium / (mv.) adagia addendum / (mv.) addenda adeldom ademanalyse ademtest / blaastest adequatieleer adherent adhesiecontract / toetredingsovereenkomst administratie administratief arrest administratief beroep administratief geschil / administratieve geschillen administratief recht / bestuursrecht administratief rechtscollege administratief toezicht / bestuurlijk toezicht administratieve aanhouding / bestuurlijke aanhouding administratieve geldboete administratieve overeenkomst administratieve rechter / administratieve rechtbank administratieve rechtspraak administratieve sanctie adoptant / adoptieouder / adoptiefouder adoptie / adopteren / geadopteerd adoptiepremie adviesraad van de magistratuur advocaat / advocaten advocaat bij het Hof van Cassatie advocaat-generaal / (mv.) advocaten-generaal (AG) advocaat-stagiair advocatenstage afbetalingsovereenkomst / verkoop op afbetaling afbetalingsregeling afdeling administratie afdeling wetgeving affectatie affectio societatis afkondigen / afkondiging afkoopwaarde afkortingen afpalingen afpersing / afpersen / afgeperst afspraak / afspreken / afgesproken afstammeling / descendent afstamming / afstammen / afgestamd afstammingsbeginsel afstand van geding / afstand doen van geding afstand van proceshandeling afstand van recht afstand van verjaring afstapping afw afwending van bevoegdheid / machtsafwending afwezigheid agressor akte akte van bekendheid akte van berusting akte van beschuldiging akte van cessie / cessieakte akte van de burgerlijke stand akte van geboorte / geboorteakte alarmbel / alarmbelprocedure algehele gemeenschap van goederen algemeen legaat algemeen legataris algemeen reglement voor de arbeidsbescherming algemeen verbindend verklaren van de CAO algemene beginselen van behoorlijk bestuur algemene rechtsbeginselen algemene regels algemene rol algemene voorwaarden / uniforme voorwaarden alibi alimentatie / onderhoudsbijdrage / onderhoudsgeld / onderhoudsuitkering alleenverkoop alleenzetelend rechter / alleenrechtsprekend rechter allochtoon / allochtonen allonge alternatieve geschillenbeslechting alternatieve verbintenissen alternatieve voorwaarden Alternative Dispute Resolution (ADR) ambachtsregister ambtelijke opdracht / rogatoire opdracht ambtenaar ambtshalve aanslag ambtshalve aanslag / aanslag van ambtswege ambtshalve toevoeging ambulante handel amendement amnestie anarchie anciënniteit animus animus iniurandi anno annotatie / noot annotator anonieme getuige anticipatory breach anti-trustzaken apatride apostille appèlrechter apparentering / lijstenverbinding appartementsmede-eigendom appellant arbeider arbeidsauditeur arbeidsbescherming arbeidsgerecht arbeidshof arbeidsinspectie arbeidskostenforfait arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheidsverzekering arbeidsongeval arbeidsovereenkomst / arbeidscontract arbeidsparticipatie arbeidsrecht arbeidsrechtbank arbeidsreglement arbeidsvergunning arbiter arbitraal vonnis / arbitrale uitspraak arbitrage arbitragebeding / arbitrageovereenkomst Arbitragehof arbitragerecht arrest / arresten arrestatie arrondissement arrondissementsrechtbank artikel / wetsartikel / wetsartikelen ascendent / (mv.) ascendenten asi asiel asielaanvraag / asielverzoek asielprocedure asielrecht asielzoeker asset stripping assisenzaak associatie-akkoord attributie / attribueren / geattribueerd audit auditeur auteursrecht auteursrechten authentieke akte autochtoon / autochtonen Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) autonomie / autonoom autonomie van het strafrecht autonomieleer autopsie / gerechtelijke lijkschouwing aval avalgever averij averij-grosse / gemene averij averij-grosse handeling balans balie bank- en effectenrecht bankcommissie bankgarantie bankrecht basisakte bediende bedieningsgeld beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules beding om niet uit onverdeeldheid te treden beding ten behoeve van een derde beding ten behoeve van een derde / derdenbeding beding van tontine beding van wederinkoop bedongen sekwester bedreigde getuige bedreiging / bedreigen / bedreigd bedrijf / bedrijven bedrijfsbeëindiging bedrijfsleider bedrijfsleidersverzekering bedrijfsopleiding bedrijfspensioenfonds bedrijfsrevisor bedrijfszetel / zetel van de vennootschap bedrog beŽdiging begeleidingsplan begiftigde begin van bewijs door geschrift begrafenisuitkering begroting beheer / beheren / beheerd beheerscontract beherend vennoot / werkend vennoot behoudens behuwdkind / schoonkind bekentenis beklaagde / (oneig.) betichte bekrachtigen / bekrachtiging bel belastbaar bedrag / zuivere inkomsten belastbaar inkomen Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) belastingaangifte / aangifte belastingaanslag belastingen beleidsovereenkomsten / convenanten beleidssepot beleidsvrijheid Belgisch Staatsblad bemiddelaar in familiezaken bemiddelaars bemiddeling bemiddelingsovereenkomst benadeelde persoon benadeling beneficiaire aanvaarding / aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving BENELUX Benelux Gerechtshof benoemde overeenkomst / benoemd contract bepaalbaarheid beperkte aansprakelijkheid beperkte aansprakelijkheid beraad beraadslaging berisping beroep aantekenen / hoger beroep instellen / in hoger beroep gaan beroepsbekwaamheid beroepsethiek / ethisch peil / deontologie beroepsfout beroepsgeheim beroepsinkomsten Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) beroepskost beroepskwalificatie beroepsrechter beroepstermijn beroepsvereniging beroepsverliezen berusting / berusten / berust bescheiden woning beschermbaarheid beschermingsconstructie beschikbaar deel beschikbaar deel beschikbaarheid van merk beschikking beschikking beschikkingsbeginsel beschikkingsbevoegdheid beschuldigde beslag beslag / inbeslagneming in strafzaken beslag leggen / beslaglegging beslag onder derden beslagrecht beslagrechter beslissing alvorens recht te doen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) besluit / (mv.) besluiten besluitwet bestemming des huisvaders bestendige deputatie bestuur bestuurders bestuurdersaansprakelijkheid bestuurlijke overheid / administratieve overheid bestuurshandeling bestuursovereenkomst bestuursrecht / administratief recht bestuursrechtelijk bet betaling / betalen / betaald betalingsregeling betekening / betekenen / betekend betoog / (werkw.) betogen betwisting / betwisten / betwist betwisting van afstamming (vaderschap of moederschap) bevek bevel gijzeling bevel tot betaling bevel tot medebrenging bevel tot verschijning bevestiging van nietige rechtshandeling bevoegdheid bevoegdheidsbeding bevoegdheidsdelegatie / delegeren van bevoegdheid bevolkingsregister bevoorrechte schuldeiser / bevoorrechte schuldeisers bevoorrechte schuldeisers bevriezing / bevriezen / bevroren bevrijdende verjaring bevrijdingsbeding bewarend beslag bewarend beslag / bezwarend beslag bewijs door vermoedens bewijskracht bewijslast bewijsmiddelen bewijsmiddelen in strafzaken bewijsplicht bewijsrecht bewijsstukken bewijsverweer bezetting ter bede bezetting ter bede / precair bezit bezit / bezitten / bezat bezit van staat bezitloos pandrecht bezitter te goeder trouw bezoekrecht bezwaar bezwaarde goederen / bezwaarde eigendom bezwaarschrift bezwaartermijn bicameraal bij staken / staaksgewijs bijzondere machten bijzondere rol bijzondere wetgeving bilateraal verdrag billijkheid bilocatieregeling bindend advies bindende derdenbeslissing binnenlandse adoptie bloedverwanten blote eigendom / (oneig.) naakte eigendom bodemerij bodemprocedure bodemsanering / bodem saneren / bodem gesaneerd boedel boedel (oneig.) boedelafstand boedelbeschrijving boedelschulden boekjaar boetevervangende gevangenisstraf bonus pater familias bor borderel / (mv.) borderellen borg borgstelling borgtocht / borgtochtovereenkomst (oneig.) / fideiiussio bouwheer bouwrecht bouwvergunning brandverzekering break-up value bronnen van verbintenissen bruikleenovereenkomst / bruikleen / commodaat bruiklening / in bruikleen geven / in bruikleen gegeven Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brusselse Hoofdstedelijke Raad Brusselse Hoofdstedelijke regering buiten rechte buiten toepassing buitenbezitstelling buitengerechtelijk buitengerechtelijke bekentenis buitengewoon rechtsmiddel / buitengewone rechtsmiddelen burenhinder / hinder uit nabuurschap burgerlijk aansprakelijke partij burgerlijk procesrecht / gerechtelijk privaatrecht burgerlijke dood burgerlijke partij burgerlijke partijstelling burgerlijke rechtbank burgerlijke rechtspraak burgerrechtelijke woonplaats caesuur canon / (mv.) canons Canoniek recht / (oneigen.) Kanoniek recht cashflow / kasstroom cassant cassatie / casseren / gecasseerd cassatie instellen cassatiemiddelen casuïstiek casus casus belli causaal verband cautie geven / cautieplicht cedent censuur / censureren / gecensureerd Centraal Schengen Informatie Systeem (CSIS) centrale autoriteit certificering van effecten cessie / overdracht van schuldvordering cessionaris / (mv.) cessionarissen cesuur chèque chèque-schuld Charles-Louis de Secondat baron de la brève et de Montesquieu checks and balances chirografair chirografaire schuldeisers citaatrecht civiel / burgerlijk / privaat civiele kamer / burgerlijke kamer civiele lijst civilist claim claim classicus classificatie / klasse clementie coëxistentie coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) coördinatie / coördineren / gecoördineerd coalitie cod code civil codex constitutionum codificatie / codificeren / gecodificeerd cognossement collectief merk / collectieve merken collectief ontslag collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) collectieve schuldenregeling College van Burgemeester en Schepenen / schepencollege collisierecht / conflictenrecht colloqueren commandataris commanditaire vennootschap (CV) commandverklaring commerciële huurovereenkomst commissaris commissarissen Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Commissie voor juridische bijstand commissiedelict / handelingsdelict commissionair communautaire wetgeving communicatie / communiceren / gecommuniceerd compensatie competitie / mededinging compilation concern concessie concludent / (oneigen.) concluant concluderen / indienen van conclusie conclusie / (mv.) conclusies concurrentiebeding conditio sine qua non confiscatie / confisqueren / geconfisceerd conflict van attributie / attributieconflict conflictenrecht conformiteit confrater confraterneel conjunctief connotatie consensualisme / contractsvormvrijheid consensueel contact consensus consignatie consignatiegoederen consolidatie consolideren / geconsolideerd Constituante constitutie constitutieve autonomie consumentenovereenkomst contract / overeenkomst contractbreuk contractsbelofte contractuele aansprakelijkheid contractuele erfstelling contractvrijheid contradictie contradictio in terminis contradictoir vonnis / vonnis op tegenspraak contra-expertise contraventionaliseren controlebevoegdheden convenant conventie conventionele interest conventionele intrest conversie co-ouderschap / gezamenlijk ouderlijk gezag cop copyleft copyright © Coremans correctionaliseren correctioneel correctionele kamer correctionele rechtbank courtage / makelaarsloon creative accounting criminalisering / criminaliseren culpa culpa in eligendo cultuurgoed / (mv.) cultuurgoederen cum suis (cs) cumulatief aandeel / preferent aandeel / (mv.) cumulatieve aandelen / preferente aandelen cumulatieve verbintenissen / cumulatieve verplichtingen cumulatieve voorwaarden curandus / (mv.) curandi curator / (mv.) curatoren curator / (mv.) curatoren da mihi factum, dabo tibi ius daad van beheer / daad van bestuur daad van beschikking daad van bewaring / daad van behoud daad van koophandel / daden van koophandel dadelijk opeisbaar daden van beheer / daden van bestuur dader / pleger dagtekening / dagtekenen / gedagtekend dagvaarding / (mv.) dagvaardingen dagvaarding in strafzaken Dartonnelleren databank / (mv.) databanken databankbescherming databankenrecht datieve voogdij datio in solutum / inbetalinggeving / in betaling geven / in betaling gegeven dauphin de facto de jure De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) debitor cessus decentralisatie / decentraliseren / gedecentraliseerd declaratief declaratoir vonnis decreet decreet / (mv.) decreten decriminalisering / decriminaliseren / gedecriminaliseerd decujus deductie / deduceren / gededuceerd deelbaarheid / deelbare verbintenis deelneming / deelnemen / participatie / participeren deels gegrond / gedeeltelijk gegrond deficit definitieve oplevering dejuridisering / dejuridiseren / gedejuridiseerd delcredere delcrederebeding delcredere-overeenkomst delegatie delegatie / delegeren / gedelegeerd delinquentie / delinkwentie demissionair kabinet / ontslagnemend kabinet democratie democratische rechtsstaat deontologie / deontologisch deponeren van een merk depositaris / (mv.) depositarissen depositorente depot derden derdenbeslag derdenrekening derden-verzet deregulering / dereguleren / gedereguleerd derhalve / weshalve derogerende werking van goede trouw des desaffecteren desaveu / desavoueren / gedesavoueerd deskundige deskundigenonderzoek detachering / detacheren / gedetacheerd detentie detentie deugdelijk deurwaardersexploot / deurwaardersexploit deviantie devolutief devolutieve werking van het hoger beroep dictum / (mv.) dicta diefstal diefstal met geweld dienend erf / dienstbare erf Dienst voor de mededinging Dienst Vreemdelingenzaken dienstmerk digesten digitale handtekening diplomatiek ambtenaar / diplomatieke vertegenwoordiger diplomatiek asiel diplomatieke immuniteit directe / rechtstreekse werking directe werking / rechtstreekse werking disagio disclaimer discrepantie discretionaire bevoegdheid discriminatie / discrimineren / gediscrimineerd dispache / averijregeling dividend DNA-onderzoek dochtervennootschap doctrine doelmatigheidsonderzoek doeloverschrijding dolus domaniaal domeinnaam domiciliëring domicilie / woonplaats dominus litis doodslag doorhaling doorhaling op de rol / royement doorzoeken / doorzoeking dossier van de rechtspleging douanerecht douanerechten draagbare schuld / draagschuld / brengschuld (Nederland) droit de suite / zaaksgevolg droit divin droit moral dualisme dualistische opvatting Dublinclaim due diligence dwaling / dwalen / gedwaald dwangbevel dwangmiddelen dwangmiddelen in strafrecht dwangsom dwingend recht dwingend recht (regels van) echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden echtscheiding door onderlinge toestemming echtscheiding op grond van feitelijke scheiding echtscheiding op grond van feitelijke scheiding wegens geestesstoornis echtscheiding op grond van fouten echtscheidingsbemiddeling echtscheidingsrecht echtverklaring / agnitie eco economisch eigendom eed afleggen eed van Hypocrates EEG-executieverdrag (EEX) eendaadse samenloop eenmanszaak eenparigheid van stemmen eenparigheid van stemmen / algemene stemmen eensluidend afschrift eensluidend mondeling advies eenzijdige overeenkomst eenzijdige rechtshandeling eerbiediging / eerbiedigen / geërbiedigd eerroof eerste aanleg (ea) / eerste instantie eerste kanton / kanton effecten effectenrecht e-gambling eigen risico eigen vermogen eigenaar / eigenaresse eigendomsbewijs eigendomsrechten eigendomsvoorbehoud eigenrichting / eigen rechter spelen eindvonnis eis / vordering eis in reconventie / tegenvordering / reconventionele eis eiser / eisende partij elektronisch toezicht elektronische handtekening emissie / uitgifte emittent / (mv.) emittenten empirisch empirisme endossement / rugtekening / endosseren / geëndosseerd enuntiatief e-procurement equivalentie equivalentieleer ereloon / honorarium erfdienstbaarheid / erfdienstbaarheden / servituut / servituten erfenisbejag / captatie / (oneig.) suggestie erfgenaam / (mv.) erfgenamen erflater erfopvolging erfopvolging bij versterf / erfopvolging ab in testato erfpacht erfrecht erfstelling erga omnes erkennen / erkenning erkenning et al. Euro Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) Europees Hof van Justitie (EHvJ) Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) Europees Octrooi Europees Octrooiverdrag (EOV) Europees Sociaal Handvest (ESH) Europees uitleveringsverdrag (EUv) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) Europese Akte (EAK) Europese Economische Ruimte (EER) Europese Richtlijn Europese Unie (EU) eut euthanasie eveniente conditione evenredigheidsbeginsel evenredigheidsbeginsel / proportionaliteitsbeginsel Everberg-wet evocatierecht EVRM ex aequo et bono ex ante ex nunc ex officio ex tunc exceptie exceptie van litispendentie exceptie van niet nakoming exceptie van onwettigheid exceptio non adimpleti contractus (enac) executieverkoop executoriaal beslag / uitvoerend beslag executoriale titel exequator / exequatur exequaturprocedure exoneratie exoneratieclausule / exoneratiebeding / bevrijdingsbeding expediteur expeditie expeditieovereenkomst exploitatie / exploiteren / geëxploiteerd exploot / exploit / (mv.) exploten expres extensief uitleggen / extensieve interpretatie extrapolaties faciliteiten / taalfaciliteiten faciliteitengemeente factoring factuur / (oneigen.) faktuur / (mv.) facturen failliet failliet / failleren / gefailleerd faillissement faillissementspauliana faillissementsrecht faillissementsrekest faillissementszitting fair trial familierecht fatale termijn favor testamenti Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken federale wet federatie fee feitelijke handeling feitenmateriaal feitenrechter feitenverslag feodaal fictie fictieve massa fideïcommissaire substituties fiducia cum amico fiducia cum creditore fiduciaire eigendomsoverdracht fiduciaire overdracht / fiduciaire cessie fiduciaire overdracht tot beheer fiduciaire overdracht tot zekerheid fiduciarius fin finale kwijting financiële instelling financiën financial lease / leasing / financieringshuur fiscaal recht / belastingrecht fiscalist fiscus / belastingdienst flessentrekkerij flitsscheiding floaters force majeure forfaitair bedrag / forfait forfaitaire vergoeding formeel recht formele belasting formele rechtskracht formele wet / (mv.) formele wetten / wet in formele zin forum / (mv.) fora forum rei forumkeuze fournissement / fourneren / gefourneerd foutvermoeden / schuldvermoeden fractie / (mv.) fracties fractioneren / gefractioneerd franchise franco Franse Gemeenschapscommissie Franse Gemeenschapsraad Franse Gemeenschapsraad / Raad van de Franse Gemeenschap fraude / frauduleus fraus omnia corrumpit freelance functieprofiel functionaris functioneel functioneel daderschap fusie / fuseren / gefuseerd fusie- en overnamerecht garanties garantievermogen garantievoorwaarden geïntimeerde / verweerder gebonden beschikking gebonden bevoegdheid gebrek aan baten gebrekkig produkt / (mv.) gebrekkige produkten gebrekkige zaak / (mv.) gebrekkige zaken gebruiksrecht gebruiksverplichting gecedeerde debiteur gecoöpteerd senator geconsolideerde jaarrekening / groepsjaarrekening gedaagde / (mv.) gedaagden gedeeltelijke ontbinding gedeputeerde staten (GS) gedetineerde / gevangene geding / (mv.) gedingen gedogen / gedoogd gedoogbeleid Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) gedwongen tussenkomst gedwongen uitvoering gedwongen uitvoering geestelijke stoornis geestesstoornis gefixeerde zitting gegeven / (mv.) gegevens gegrond geheimhoudingsovereenkomst geheimhoudingsplicht gek gekruiste cheque gekwalificeerd delict / gekwalificeerde diefstal gekwalificeerde benadeling gekwalificeerde meerderheid van stemmen gelaedeerde partij / geledeerde persoon / laedens geldelijke steun geldigheidsvereisten overeenkomst geldlening geloofsbrieven geluidsoverlast gemachtigde / gevolmachtigde / procurator gemandateerde / lasthebber Gemeenschap gemeenschap van goederen gemeenschappelijk eigendom gemeenschappelijk motorwaarborgfonds gemeenschappelijk vermogen Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gemeenschapscommissie gemeenschapsmerk gemeenschapsmerkenverordeningen Gemeenschapsoctrooien gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV) gemeenschapssenator gemeentegarantie gemeentelijke Kredietbank (GKB) gemeenteraad / (mv.) gemeenteraden gemeentezang gemene strafrecht gemoedsbezwaren generaal pardon General Public Licence (GPL) generale preventie genereren / gegenereerd generieke vrijstelling genotsrechten / gebruiksrechten genotsvergoeding gentlemen's agreement geopposeerden geplaatst kapitaal gerecht / (mv.) gerechten gerecht in eerste aanleg gerechtelijk akkoord gerechtelijk onbekwaamverklaarde gerechtelijk onderzoek gerechtelijk raadsman (bijstand van een ~) gerechtelijk sekwester gerechtelijk stagiair gerechtelijk wetboek gerechtelijke aanhouding gerechtelijke bekentenis gerechtelijke erkentenis gerechtelijke fase gerechtelijke incassokosten gerechtelijke interest gerechtelijke ontvoogding gerechtelijke procedure gerechtelijke rangregeling gerechtelijke stage gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie gerechtelijke uitwinning gerechtelijke vernietiging gerechtelijke woonplaats gerechtigden gerechtsbrief gerechtsdeurwaarders gerechtskosten gerechtssecretarissen geregistreerd partnerschap geregistreerde onderhandse pandakte gerekwestreerde / gerequestreerde / gerekestreerde gerekwireerde / gerequireerde ges geschil / (mv.) geschillen geschillenbeslechting geschillencommissie geschriftenbescherming geslachtsnaam gesloten bewaargeving gestaffeld percentage gestort kapitaal getuige à charge getuige à décharge getuige-deskundige getuigen getuigenbewijs getuigenverhoor / (mv.) getuigenverhoren getuigschrift gevaarlijke zaak gevaarzetting gevangenissen gevangenisstraf gevolgschade gevonden zaak geweld geweldsdelicten Gewest gewone adoptie gewoon rechtsmiddel / gewone rechtsmiddelen (mv.) gewoon uitstel gewoonte / ongeschreven recht gewoonterecht gezag van gewijsde gezagsdragers gezinshereniging gezinsvorming gift gijzeling girale betaling goed goed / (mv.) goederen goed huisvader goede procesorde goede trouw goede zeden goederenvervoer goedschrift going concern goodwill grammaticale interpretatie gratie gremium grensbewaking grief / (mv.) grieven griffie griffier / (mv.) griffiers griffierechten / griffiekosten grijze lijst bij algemene voorwaarden groepsaansprakelijkheid grondwettelijkheid grosse / (mv.) grossen Haags betekeningsverdrag (HBv) haalschuld haatrevolutionair hacken Hague-Visby Rules halsmisdrijf / halsmisdaad HALT-afdoening handel handelaar handelaar / (mv.) handelaren handelen met de gefailleerde schuldenaar handelend onder de naam (hodn) handelingsbekwaamheid / rechtshandelingsbekwaamheid handelingsonbevoegd handelsagent handelsagentuurovereenkomst handelsnaam / (mv.) handelsnamen handelsonderzoek / depistage handelsrecht Handelsregister handelsregisternummer handgeld handgift handhaven / handhaving handhaving van de openbare orde handhaving van recht handhaving van regels har harddrugs hardheidsclausule hechtenis heenzending / heenzenden / heen gezonden heersend erf heffing heling herbouwwaarde herinnering / (mv.) herinneringen herkomstland / land van herkomst heropening van de debatten / heropening der debatten herroeping / herroepen herstel van solvabiliteit herstelperiode hertrouwen hervatting rechtsgeding herverkaveling / herverkavelen / herverkaveld herwaarderingsreserve herziening in strafzaken het Parket heterdaad heuristiek hic et nunc hoederecht hoeve hof / gerechtshof / (mv.) gerechtshoven hof van assisen / assisenhof Hof van Beroep Hof van Cassatie Hoge Raad (HR) Hoge Raad voor de Justitie Hoge Raad voor de Werkgelegenheid hoger beroep holografisch testament homologatie / homologeren / gehomologeerd hoofdberoep hoofddebiteur hoofdelijke aansprakelijkheid hoofdelijke gebondenheid hoofdelijke verbintenis / solidaire verbintenis hoofdelijkheid hoofdelijkheid / hoofdelijke verbintenis hoofdgriffier hoofdman hoofdofficier van justitie (HOvJ) hoofdorde hoofdpartij hoofdsom / (mv.) hoofdsommen / hoofdsomma hoofdverblijf / hoofdverblijfplaats hoor en wederhoor hoorplicht hoorrecht hoorrecht hoorzitting horen horizontale werking / derdenwerking houder / detentor houderschap huis kraken huis van bewaring huisarrest huishoudelijk reglement huisvestingsvergunning huisvestingsverordening huisvredebreuk huiszoeking huiszoekingsmandaat hulploon hulpofficier van justitie (HOvJ) hulpzaak / (mv.) hulpzaken hum humanisme huur en verhuur huur van bedrijfsruimte huur van huizen huur van woonruimte huurbeding huurbescherming huurcommissie huurcontract huurder huurkoop huurrecht huurwaarborg huurwaardeforfait huwelijk huwelijkscontract / huwelijksovereenkomst / huwelijkse voorwaarden huwelijksvereisten huwelijksvermogensstelsel / huwelijksstelsel hybride hypothecair mandaat / hypothecaire volmacht hypothecaire inschrijving hypothecaire staat hypotheek hypotheekakte hypotheekaktekosten hypotheekgever hypotheekhouder / hypotheeknemer hypotheekrecht hypotheekregister identificatienummer identificatieplicht illegaal / (mv.) illegalen immanente gerechtigheid immateriële schade immigratie impairment implementeren / implementatie impliciet imprevisieleer in abstracto in beginsel in beraad houden / in beraad nemen in bewaring houden in casu (ic) in concreto in confesso in goede justitie in het ongerede raken in limine litis in pari causa turpitudinis cessat repetitio in persoon in rechte in rechte verklaren in solidum / verbintenis in solidum in strijd met de wet / strijdig met de wet inbeschuldigingstelling / in staat van beschuldiging stellen inbeslagneming / in beslag nemen / in beslag genomen inbewaringstelling / in bewaring stellen inboedel / inventaris inbreiding inbreuk op een recht inbreuken inbreukverboden inburgeren / inburgering inburgeringsonderzoek incasso incassobureau incassoprovisie incident incidenteel appèl / incidenteel hoger beroep incidenteel vonnis incidentele vordering incorporatierecht incoterms ind indemniteitsbeginsel indeplaatsstelling indexatie van de huur indicatief individueel merk inductie / induceren / geïnduceerd industriële eigendom informaticarecht / ICT-recht / IT-recht Informatie Communicatietechnologie (ICT) informatierecht informele vereniging ingebrekestelling / in gebreke stellen ingebrekestelling / in gebreke stellen / in mora stelling ingezetenen inhoudingsplichtigen initiële wetsvoorstel initiatiefrecht van de ondernemingsraad inkohiering / inkohieren / ingekohierd inkomensvereiste inkomstenbelasting (IB) inkorting inleidende zitting inleidende zitting / inleidingszitting / inleiding inlichtingen inlichtingencomparitie innocens innominaatcontract inrichtende macht inschrijving op de rol inschrijvingsadres insolventie Insolventieprocedures insolventierecht / faillissementsrecht inspanningsverbintenis / middelenverbintenis / (oneig.) inspanningsverplichting inspecteur instaan voor volmacht instantie instellingsgrens institutionele arbitrage instrumenteel instrumenteren instrumenterend notaris insubordinatie integraal herhaald en ingelast integriteit intellectuele eigendom (IE) / intellectuele rechten / (oneigen.) intellectueel eigendom inter partes interessen intergouvernementele organisaties interim-dividend interingsvrijstelling interlandelijke adoptie interlocutoir vonnis internationaal privaatrecht (IPR) / aanwijzend recht internationaal publiekrecht internationaal strafrecht Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) Internationale Politie Organisatie (interpol) internationale registratie internationale verdragen internering internetrecht interpellatie interpretatief recht interversie intestaaterfgenaam / intestaaterfgenamen intimare intuiti personae inv invoerrechten invordering invrijheidstelling inzage boeken ipso facto ipso jure issuerecht / recht van issue iure ius ad bellum ius bellandi ius scriptum jaarrekening jeugdrecht jeugdrechtbank jeugdrechter joint venture Jonge Balie joyriden jumelage juncto (jo) juridische grondslag juridische merites juridiseren / gejuridiseerd juridisering jurisdictiegeschil / jurisdictiegeschillen jurisprudentie / rechtspraak jurist juriste jury justificatoire bescheiden justitiële documentatiedienst justitiabelen justitie Justitie in de Buurt justitiehuis kabinet kabinet / Bureau Kabinetszaken Kabinet van de Koningin / Kabinet des Konings kadaster kadastraal inkomen kadastraal inkomen kadastraal recht kaderwet kale huur kameleonsysteem kamer van inbeschuldigingstelling Kamer van Koophandel (KvK) Kamer van Voksvertegenwoordigers Kamer van Volksvertegenwoordigers kandidaat-notaris kanscontract kansovereenkomsten / aleatoire overeenkomsten kanton kantonnement kantonrechtbank kantonrechter kantschrift kapitaal kapitaalsuitkering kapitein kartelrecht kartelverbod kennelijk kennisgeving kennisgeving van de bevalling kentekenplaat / nummerplaat kerkgenootschap ketenaansprakelijkheid kettingbeding kieswoonplaats kindermishandeling kindermoord kla klaagschrift klachtdelict klassieke grondrechten kleven kloving Koninklijk Besluit (KB) konjunktief / conjunctief koop op monster / koop op model koop op proef koopakte koopovereenkomst koper korpschef kort geding (KG) kort verblijf kosten begroten kosten koper (KK) kosten rechtens kosten tot behoud kostenveroordeling getuige koude uitsluiting kracht van gewijsde krankzinnigheid krediet kredietkaart kredietvergoeding kredietverleners kredietwaardigheid Kroonraad kruislingse premiebetaling kunne kunstgreep kwade trouw kwalificatie kwalificeerbaar kwalitatief recht / kwalitatieve rechten kwalitatieve aansprakelijkheid kwalitatieve verplichting / kwalitatieve verbintenis kwaliteitsverklaring kwantifikatie / kwantitatief kwekersrecht kwijting / kwijten kwijtschelding / kwijtschelden kwijtschelding / kwijtschelden kwijtschrift kwitantie kwitantie aan toonder / (oneigen.) quitantie aan toonder ladderrecht / steigerrecht laissez-passer Lampedusa Forum landelijk parket langzaam-aan-actie last / (mv.) lasten laster en eerroof lasterlijke aanklacht lastgever lastgeving / commissieovereenkomst lasthebber latente vordering latentie law and equity lay-offs leasecontract leek / lekenrechter leenmoeder leergeld leerstraf legaal legaat legaat onder algemene titel legal opinion legale vreemdeling legalisatie / legaliseren legaliteit legaliteitsbeginsel legaliteitsbeginsel legataris legataris onder algemene titel legator / legatant lege ferenda lege ferenda legifereren legisme legitieme portie / wettelijk erfdeel legitimarissen legitimatie lek lekenrechter / lekenrechters lening leonijns beding / leeuwenbeding / societas leonina lessee lessor letselschade letselschaderecht letter of comfort letter of intent levenslang levensverzekering levering levering / leveren levering brevi manu levering longa manu levering bij voorbaat levering per constitutum possessorium levering van beperkte rechten leveringen buiten het bestek leveringsakte / akte van levering lex lex generalis lex imperfecta Lex naturalis lex posterior derogat priori lex specialis lex specialis derogat legi generali lexicale definitie liëren / gelieerd liber amicorum liberalisatie licenties lichtzinnigheid licitatie ligovereenkomst lijdelijkheid van de rechter lijfrente lijfrenteverzekering lijfrenteverzekering / tontine lijfsdwang lijst van schuldvorderingen lik-op-stuk-beleid limitatief liquidatie liquidatie / vereffening liquidatietarief / liquidatiekosten / (voorheen) tarief voor te liquideren kosten liquidatiewaarde liquiditeit liquiditeitstoezicht listige kunstgreep litigation litigieuze overeenkomst / litigieus contract lobby loco locus delicti logo lokale weg / (oneig.) buurtweg Lon Fuller loon loonbelasting loonbeslag loopbaanbacht losplicht lossing lumpsum maatregelen maatschap maatschappelijk kapitaal maatschappelijke zetel mac Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) magistraat / (mv.) magistraten magistratuur majoraat makelaar maker making mandaat mandant / mandator mandataris mandeligheid mantelcontracten / mantelovereenkomsten mantelcontracten / mantelovereenkomsten marginale toetsing / marginale beleidstoetsing marginalisering maritaal beslag Marxisme mater semper certa est materiële bevoegdheid / volstrekte bevoegdheid / attributieve bevoegdheid materiële rechtskracht materiële schade materieel Europees recht / substantive EC Law materieel privaatrecht materieel recht materieel strafrecht materiele wetgeving matiging van schadevergoeding matigingsrecht van de rechter medeëigendom mede-eigendom medehuurder mediarecht / media- en informatierecht mediation mediator medisch dossier / behandelingsdossier meer subsidiair meerdaadse samenloop / materiële samenloop meerderheid meerderjarige verdachte meervoudige eigendom meerwerk meester (mr.) meestgerede partij meewerkaftrek meewerkcontract meineed meldingsplicht meldingsplichtig bouwwerk memorandum of understanding memorie memorie van antwoord memorie van toelichting mensenrechten merk merkbescherming merkenrecht merkhouder merkinbreuk merknaam merkrecht merkregistratie met het oog op met het oogmerk met respect met voorbedachten rade / voorbedachte raad metataal methode Buijs middellijk bezit middellijk houderschap middellijk vertegenwoordiger migrant migratie milieurecht militiewoonplaats min minderheid / minderheden minderjarige / minderjarigheid mini-instructie minister ministeriële verantwoordelijkheid ministeriële verklaring van geen bezwaar ministerieel besluit ministerraad ministerraad / kabinetsraad minnelijke schikking / schikken / transigeren minnelijke schikking / verval van de strafvordering tegen de betaling van een geldsom minuut van vonnis misbruik van omstandigheden misdrijf misdrijven tegen het openbaar gezag misleidende reclame misverstanden mitigeren / mitigatie / gemitigeerd mitsdien te horen eis doen en concluderen mobbing modaliteiten van verbintenissen model moedermaatschappij moederrecht moederschapsbescherming mondelinge overeenkomst monisme monisme monistische opvatting monografie monopolie monsterboekje monsterrol monument moord moratoire interesten motiveringsbeginsel moverende redenen muiterij multilateraal verdrag mutatierechten mutatis mutandis naamloze vennootschap (NV) naamrecht naamsverandering naburige rechten nachgründungsregeling nachtwakerstaat nakoming nalatenschap / erfenis nalatigheidsinterest / moratoire interest Nationale Arbeidsraad nationalisatie natrekking / accessie natrekking / recht van natrekking naturalisatie / naturaliseren naturalisme / materialisme natuurlijk kind natuurlijk persoon / natuurlijke personen natuurlijke verbintenis natuurrecht NAW-gegevens ne bis in idem Nederlandse Antillen neerlegging / neerleggen negatieve zekerheid Nemo auditur propriam turpitudinem allegans nemo tenetur nevenrechten nevenrestricties niet te goeder trouw niet tegenstelbaarheid niet-afgeven van kinderen niet-begeleide minderjarige nietig nietigheid van een rechtshandeling nietigverklaring / nietig verklaren niet-natuurlijk persoon niet-ontvankelijk verklaring niet-ontvankelijkheid (van het OM) niet-registergoederen niet-zuivering nieuwkomer no cure no pay noc nomenclatuur noodtestament noodtoestand noodtoestand noodweer noodweerexces normafwijkend gedrag normatief normen en waarden nota nota van wijziging notariële akte notarieel notarieel recht notaris notoire feiten notulen novatie novelle nulla poena sine lege numerus clausus obiter dictum / (mv.) obiter dicta objectief recht objecttaal obligatie obligatiehouder obligatieleningen obligatoire overeenkomst occupatie octrooi / patent / (mv.) octrooien / patenten octrooibescherming octrooieerbare uitvinding octrooigemachtigde octrooihouder / patenthouder octrooirecht octrooirechten / patentrechten officier van justitie (OvJ) olografisch testament om niet ombudsman omgangsrecht omgangsregeling omgekeerde sterfhuisconstructie omissiedelict / nalatigheidsdelict omnipracticus / generalist omzendbrief omzetbelasting (BTW) omzetregeling omzetting / omzetten / omgezet onafhankelijkheid van de rechter onbeheerde nalatenschappen onbenoemde overeenkomst / onbenoemd contract onbepaalde duur onbeslagbare goederen onbevoegd verklaring ondankbaarheid ondeelbaarheid / ondeelbare verbintenis ondeelbare prestatie onder voorbehoud van alle rechten / onder voorbehoud van rechten ondergeschikte onderhandelingen onderhanden werk onderhands onderhandse aanbesteding onderhandse akte onderhandse verkoop / onderhandse verkoping onderhoudsplicht onderhuur onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) onderneming ondernemingsnummer ondernemingsraad (OR) ondernemingsrecht onderpand ondertekening / ondertekenen ondertoezichtstelling (OTS) ondervolmacht / substitutie onderwijs voor sociale promotie onderzetting onderzoek naar het vaderschap onderzoeksrechter ondeugdelijke poging one oneerlijke concurrentie oneigenlijk vruchtgebruik oneigenlijke dwaling ongedaanmakingsverbintenis ongegrond ongegrondverklaren ongeoorloofde mededinging / (oneig.) oneerlijke mededinging onherroepelijk onmiddellijk bezit onmiddellijk houderschap onmiddellijkheidsbeginsel onmiddellijkheidsbeginsel / best evidence-regel onmogelijk misdrijf onrechtmatig onrechtmatig verkregen bewijs onrechtmatige daad (OD) onrechtmatige overheidsdaad onroerend goed / onroerende zaak onroerend goedrecht onschendbaarheid van de wet onschuldpresumptie ontbindende voorwaarde ontbinding ontbinding van het huwelijk ontbinding van rechtspersonen ontbreken van rechtsgrond onteigening onterving / onterven ontmoedigingsbeleid ontneming ontnemingsvordering ontoelaatbaar ontoerekenbaarheid ontoerekeningsvatbaar ontologie ontruiming ontslag ontslag om dringende reden ontslag om dringende redenen ontslag op staande voet ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) ontslagvergunning onttrekking aan het verkeer ontvangsttheorie ontvankelijkheid ontvoogding ontwerper ontwikkelingsrisico ontzegging rijbevoegdheid ontzetting uit het ouderlijk gezag onverbindend verklaren onverdeeldheid onverminderd onverschuldigde betaling onverteerde inkomsten onverwijld onvoorwaardelijk onvoorwaardelijke straf onwaardige onwillige getuige onzekerheidsexceptie onzerzijds op de markt brengen opcenten opcentiemen opdeciemen opdracht opdrachtgever opdrachtwet ope opeisbaar open texture openbaar aanbod openbaar aanklager / (oneigen.) openbare aanklager openbaar domein openbaar geroep openbaar ministerie (OM) openbaar pand openbaar testament openbaarheid van rechtspraak openbare aanbesteding openbare dienst openbare dronkenschap openbare maatschap openbare orde (OO) openbare orde en goede zeden openbare registers openbare terechtzitting openbare uitgifte openbare vastgoedverkoping openbare werken opeten van de eigen woning opheffing ophelderingspercentage opinio iuris opinio necessitas / opinio juris / opinio juris sive necessitas opleg oplevering opponent opportuniteitsbeginsel opposant oppositie oprichtersaansprakelijkheid oprichting oprichtingsakte / akte van oprichting oproepcontract oproepen in vrijwaring oproeping / oproepen / opgeroepen oproeping / oproepen / opgeroepen oproeping bij proces-verbaal opschortende voorwaarde opschortingsrecht opsporingsambtenaar / opsporingsambtenaren opsporingsonderzoek opstal opstalhouder opstallen opstalrecht opstellen opt in opt out optie optie optiebeding opvangcentrum opzegging opzegtermijn opzegverboden opzet ordemaatregelen / maatregelen van orde order orderbevestiging orderbriefje ordeverstoring ordonnantie organieke wet / organieke wetten organieke wetten Organisatie van Olieproducerende Landen (OPEC) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Oslo-confrontatie ostentatieve procedures ouderlijk gezag ouderlijke boedelverdeling / ascendentenverdeling ouderlijke macht oudermoord ove over- en ondermaat overbedeling overdracht overdracht van schuldvordering / cessie overdrachtprijzen / overdrachtsprijzen / interne verrekenprijzen overeenkomst (ovk) overeenkomst intuitu personae overeenkomst inzake geneeskundige behandeling overeenkomst om niet overeenkomst onder bezwarende titel overeenkomst van Dublin overeenkomstenrecht / contractenrecht overgangsrecht overgangsregeling overheid overheidsorgaan overlast overleg overleggen der stukken overlegvergaderingen overlijdensakte / akte van overlijden overmaat overmacht overname overnamebeding oversluiten overspel overtredingen overtuigend bewijs overwegend overwegingen overzetting paardesprong pacht pachter pachtovereenkomst Pachtwet Pact voor Stabiliteit en Groei pacta sunt servanda pacta sunt servanda pactum commissorum pakkans Paleis van justitie paleontologisch verzet pand pand- en hypotheekrecht pandakte pandbrief pandgever pandhouder pandrecht pandrecht op aandelen pandrecht op vordering paradigma paradox parallelimport / parallelhandel / grijze markt parate executie pari passu-overeenkomst paritair comité paritair comité / paritaire commissies paritas creditorum parkeren van het geschil parket parket-generaal parketmagistraat parketpolitie parlement parlementaire stukken / parlementaire documenten pars pro toto partiële nietigheid particulier particuliere borgtocht partij-akte partijautonomie partijbeslissing partijen (pp.) partijgetuigen partnerconstructie pas pasinomie belge passagebiljet passeren passief kiesrecht passiva passus / passussen Pater est quem nuptiae demonstrant Pater is est quem nuptiae demonstrant paternalisme patiëntenrechten patroon pauliaanse vordering paulianeus handelen pedofiel peetouders penitentiaire inrichting penologie pensioenrecht pensioenregeling pensioenverevening pensioenverzekering perceel perceelsgrens peremptoire termijn peremtoir stellen periodiek verrekenbeding / Amsterdams verrekenbeding persexceptie persisteren persona non grata personeelsraad personen- en familierecht personenrecht personenvervoer persoonlijkheidsrechten persoonsgegevens perspectief persvrijheid Pieter Baan Centrum (PBC) piraterij plaats delict plaatsbeschrijving plaatsopneming placet plafond plagiaat / plagiëren planschade pleegouders pleidooi / pleiten pleitnota pleitnotities plenaire zitting pluralisme pluralistisch syndicalisme pluraliteit van schuldeisers pluraliteit van schuldenaren pluriformiteit polariserende werking polis politica politie politiek primaat politieke partij politierechtbank politierechter polygamie poneren / geponeerd portfolio positief recht postulaat potestatieve voorwaarde / potestatief praeparatoir vonnis / preparatoir vonnis pragmatiek pragmatisch praktizijn pre prealabel preambule preambule / pre-ambule precario precariobelasting precariorechten precedent / antecedent precedentwerking van rechterlijke uitspraken preciserende definities precontractuele fase preferente aandelen preferente crediteuren / preferente schuldeisers prefix prejudiciële beslissing prejudiciële herziening prejudiciële vraag prejudicieel geschil preliminair verweer prematuur premie prestatie presumptio juris et de jure prevaleren / geprevaleerd preventie preventief preventieve / voorlopige hechtenis preventieve hechtenis preventieve werkzaamheden primaat primair primair belanghebbende primair huwelijksstelsel / primair stelsel primaire eis principaal principaal beroep / principaal appèl principaal verweer / verweer ten principale / verweer ten gronde principieel Prinsjesdag / derde dinsdag van september prioriteit / recht van voorrang prioriteitsaandelen prioriteitsbeginsel privé-persoon privaatrecht / burgerlijk recht / civiel recht privaatrechtelijk / civielrechtelijk privaatrechtelijke rechtspersoon privacyrecht privatief privatisering / privatiseren / geprivatiseerd privileges pro pro actieve recherche pro bono pro Deo pro forma pro memorie (pm.) pro rata pro se pro-actieve recherche probatieperiode procederen procedurefout proceduregebonden bemiddeling in familiezaken proces verbaal (PV) proceskosten proceskostenveroordeling procespartij procesrecht procesrecht / gerechtelijk recht processtukken procestaal proces-verbaal van comparitie proces-verbaalakte procesvertegenwoordiging procesvolmacht procuratiehouder procureur procureur des Konings procureur stellen / procureurstelling Procureur-Generaal procureur-generaal (PG) produceren van stukken / in geding brengen van stukken productencoöperatie producties productnorm / (mv.) productnormen produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid / productaansprakelijkheid proeftijd proeftijd profijtbeginsel profileren pro-formazitting programmatuurovereenkomst programmawet proletariaat / proletariërs promesse proportionaliteitsbeginsel prospectus protectie protocol provinciale belastingen provisie provisiestaat provisioneel vonnis provisionele eis / provisionele vordering provisionele uitspraak / provisioneel vonnis pru prudentieel pseudo-wetgeving psychische overmacht publicatie publicatie publicatieplicht publieke sector / openbare sector publieke werken / openbare werken publiekrecht publiekrechtelijke rechtshandeling publiekrechtelijke rechtshandelingen / (oneigen.) publieke rechtshandelingen publiekrechtelijke rechtspersoon publieksmisleiding punitieve sanctie / punitief putatief putatief huwelijk putatieve strafuitsluitingsgrond qoud non qualitate qua (q.q.) quitte et libre quod non quorum / kworum quotumbeleid Raad raad van bestuur raad van bestuur / (oneig.) raad van beheer Raad van de Duitstalige Gemeenschap Raad van Europa (RvE) Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RAGO) Raad van Ministers van de Europese Unie Raad van State (RvS) raadkamer (RK) raadsheer / raadsheren raadsheren in sociale zaken raadsman raamovereenkomst / raamcontract randgemeente rangorde rappeleren ratificatie / ratificeren / geratificeerd ratio legis rationalisme ratione loci reëele overeenkomst reële executie reële schadevergoeding receptie reces recessie recht recht recht aan toonder recht op privacy recht op betoging / demonstratievrijheid recht op een bevoegde rechter recht op nationaliteit recht van bewaring recht van bewoning recht van Coöptatie recht van gebruik en bewoning recht van onderzoek / parlementair onderzoeksrecht recht van opstal / opstalrecht recht van overgang recht van petitie recht van retentie / retentierecht recht van retour recht van voorrang rechtbank van eerste aanleg rechtbank van koophandel rechtelijke macht rechter rechter in de arbeidsrechtbank rechter in de rechtbank van koophandel rechter in handelszaken rechter-commissaris bij faillissementen rechterlijke instanties rechterlijke macht rechterlijke machtiging rechterlijke onpartijdigheid rechterlijke orde rechterlijke uitspraak rechthebbende rechtmatig verblijf rechtmatige eigenaar rechtsbekwaam / rechtsbekwaamheid rechtsbescherming rechtsbestel rechtsbetrekking / rechtsverhouding rechtsbijstand rechtsbron in formele zin rechtsbronnen in formele zin / formele rechtsbronnen / (oneigen.) formele bronnen rechtscollege / rechtscolleges rechtsdag rechtsfeiten rechtsfilosofie rechtsgang rechtsgebied / rechtsgebieden rechtsgebieden rechtsgeding rechtsgeldig rechtsgelijkheid / gelijkheidsbeginsel rechtsgeschiedenis rechtsgeschillen rechtsgevolgen rechtsgrond rechtsgronden rechtshandeling rechtshulp rechtsingang rechtsinstrument rechtskeuze rechtsmacht rechtsmiddelen rechtsnorm rechtsobject rechtsopvolger rechtsorde rechtsoverweging rechtspersonenrecht rechtspersoon / rechtspersonen rechtspersoonlijkheid rechtsplegingsvergoeding rechtsplegingvergoeding rechtspositie / rechtstoestand rechtspositivisme rechtspositivist rechtsregel / rechtsregels rechtsregels rechtsstaat rechtsstoornis rechtssubjecten rechtssysteem / rechtsstelsel rechtstitel rechtstreeks toepasselijk rechtstreekse vordering rechtsverhouding rechtsverkrijgende rechtsverwerking rechtsvinding rechtsvoorganger rechtsvordering rechtsvormen rechtsvorming rechtsvraag rechtszaak rechtszaak / rechtszaken rechtszekerheidsbeginsel rechtszekerheidsbeginsel / beginsel van rechtszekerheid rechtvaardigheid rechtvaardigingsgronden reci recidive / herhaling reciprociteitsbeginsel reclamant reclamatie reclameren / recht van reclame reclassering recognitie reconvalescentie reconventie reconventioneel reconventionele eis / reconventionele vordering rectificatie recycling / recyclage / recycleren / gerecycleerd redelijk vermoeden van schuld redelijkheid en billijkheid redelijkheidsbeginsel redenering naar analogie / analoog redeneren reder redigeren refereert / refereren referendum referentiekader reflexwerking refoulement regarderen regeerakkoord regelend recht / aanvullend recht regelmatige opzegging regering regeringsverklaring regeringsvorm register registeraccountant registergoederen registrar registrar registratierechten reglement reglementair reglementen regres regres / regresrecht regresrecht regulier verblijf reisbevrachting Rekenhof rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs) rekwestrant / rekestrant / requestrant / verzoeker relatief recht / relatieve rechten relatief recht / vorderingsrecht relatieve nietigheid relativeren relativiteitsbeginsel rembours remgeld remplaceringscontract rendement renovatie renovatieovereenkomst renseignement Rente-écart renterisico renvoi / herverwijzing reparatoire sanctie reportage repressief systeem repressieve controle reprorecht req requireren requisitoir res nullius reservaat / natuurreservaat reserve / voorbehouden deel reservekapitaal reserves residuair residuaire voorzieningen Resolutie respectievelijk respijt ressorteren onder restitutie restitutio in integrum restorno / ristorno / premierestorno / premieristorno restrictief uitleggen / restrictieve interpretatie resultaatsverbintenis retentierecht retoriek / (mv.) retorica retorisch retributie revindicatie / revindiceren revindicatoir beslag / beslag tot terugvordering revolutie richtlijn inzake strafrechtelijk beleid rijksregister / rijksregister der natuurlijke personen risico koper / kopersrisico risicodekking risicoleer / risicoaansprakelijkheid risico-overgang roekeloos roerende zaak / roerende zaken rogatoire commissie rolnummer / zaaknummer rolrecht rolzetting rolzettingskosten / kosten van rolzetting rompbevrachting rooilijn royalty royement royement / royeren royement / royeren ruil ruilverkaveling ruimtelijke ordening saisineregel salaris samenhang samenhang samenhangende vorderingen samenlevingscontract / samenlevingsovereenkomst samenloop samenloop samenloop samenloop van omstandigheden samenvoeging van gedingen samenwerken / samenwerking samenwerkingsovereenkomst samenwonen / samenwoningsverplichting samenwoningscontract (oneig.) sanctie sanctienorm sanctioneren sarcastisch schade schadebeding schadebedrag schadeclaim schadeloosstelling schadevergoeding schat schatten schatting van schade schatvinding schei scheiding van goederen scheiding van tafel en bed / scheiden van tafel en bed scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming scheiding van tafel en bed op grond van feitelijke scheiding scheiding van tafel en bed op grond van fouten scheidsgerecht Schengenvisum schenking schenkingsrecht schennis / schending / schenden / geschonden schepeling schepen schijf / tranche schijnhuwelijk schijnmandaat schikking schorsende werking schorsing schorsing advocaat schorsing van de verjaring schrapping van het tableau schriftelijk schriftelijke uitlating schuld schuld schuld schuldaansprakelijkheid schuldbekentenis schuldbemiddelaar schuldbemiddeling schuldeiser schuldeisers / crediteuren schuldeisers met zekerheden / crediteuren met zekerheden schuldenaar / (mv.) schuldenaren schuldenaren / debiteuren schuldenlast schuldig verzuim schuldonbekwaam schuldoverdracht schulduitsluitingsgronden schuldvergelijking schuldvergelijking / compensatie schuldvermenging schuldvernieuwing / novatie / novatio schuldvordering schuldvordering / vordering schunnigheid Schutznorm sec second opinion secretaris-generaal secundair secundaire deviantie seining / signalering seizoenspacht seksueel delict / sexueel delict sekwester / sequester sekwestratie / sequestratie sekwestreren / sequestreren Selbsteintritt semantiek semi-dwingend recht Senaat senator senator van rechtswege senioriteit separatisten seponeren sepot servituut / erfdienstbaarheid sic sic side-letter signaleringen signatuur slachtoffer slagen en verwondingen sluiting van het faillissement smartengeld snelrecht Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) sociaal recht /socialezekerheidsrecht sociaal secretariaat sociale advocatuur sociale controle sociale grondrechten socialezekerheidsrecht socialezekerheidssector socialisme soevereiniteit softdrugs softwarelicenties solidariteit solidariteitsbelasting solvabiliteit sommatie / sommeren souteneurschap / pooierschap speciale preventie specialiteitsbeginsel specificatiebevoegdheid verkoper specifiek spiegelconfrontatie spijtoptant / spijtoptanten splitsing sponsoren spreekrecht / recht om gehoord te worden staande magistratuur staatlozen staatsbestel Staatsblad / Belgisch Staatsblad Staatscourant staatshoofd staatsraad staatsrecht staatssecretaris staatsvorm Stabiliteitspact stafhouder stagepatroon (oneig.) stagnatie / stagneren / gestagneerd staking staking van stemmen / staking der stemmen stalking / belaging / (oneigen.) stalken standplaats standstillverplichting startkapitaal Staten-Generaal status questionis status quo statutaire zetel statuten van de vennootschap statutenwijziging Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / Koninkrijksstatuut (Statuut) stavingstukken stedebouwkundig stedenbouwkundig certificaat stellionaat stemrecht sterfhuis van een overledene sterfhuisconstructie sterk merk / sterke merken sti stichting stiefouder stiefouderadoptie stil pandrecht stille reserves stille vennoot / commanditaire vennoot stille vennootschap stilzwijgende aanvaarding stilzwijgende volmacht stipulatieve definities stockdividend stoische rechtsleer stoppage in transitu storten straatverbod strafbankje strafbare poging strafbare voorbereiding strafbeding / boetebeding / schadebeding strafbepalingen strafblad / uittreksel uit het strafregister straffen strafmaatverweer strafonderzoek strafprocesrecht strafprocesrecht / formeel strafrecht / strafvordering strafrecht strafrechtelijke aansprakelijkheid strafrechtelijke boete / geldboete strafrechter strafrechterlijk strafrechtspleging strafregister strafuitsluitingsgronden strafuitvoering / tenuitvoerlegging van straffen strafvonnis strategisch akkoord structuurplan stuiting / stuiten stuiting van de verjaring sub judice-beginsel subjectief recht subjectief recht / subjectieve rechten / persoonlijke rechten subrogatie / subrogeren subsidiair (subs.) subsidiaire eis subsidiariteitsbeginsel subsidie substantiële vorm substantie substantieel substitutie substituut Substituut Procureur des Konings substituut-arbeidsauditeur substituut-generaal subsumptie successie successierechten / erfopvolgingsrechten / erfenisrechten sui generis suppletief sociaal statuut supranationaal orgaan supranationale bevoegheid supranationale organisaties supranationaliteit syllogisme syndicaat syndicus synergie synoniemen taa taakprofiel taalgebied tableau tankoesten tantième tardief taxatie / taxeren / getaxeerd taxe technisch niet-verwijderbaren technisch sepot technocratie tegenaanbod tegenpartij tegensprekelijk uitstel tegenstelbaarheid tegenstrijdige belangen tegenvordering tegenwerpelijk tegenwerpelijkheid tegenwerpen tekenbevoegdheid tekening tekeningen- en modellenrecht telecommunicatie Telecommunicatiewet (TW) telefonische verkoop teleologische interpretatie ten fine van ten fine van / ter fine van tenlastelegging / telastelegging tenuitvoerlegging / executie tenuitvoerlegging van straffen ter griffie komen ter terechtzitting terbeschikkingstelling van de regering (TBR) termijn van hoger beroep / (weinig gebruikt) appèl-termijn termijn van orde termijnbetaling termijnen voor conclusies territoriaal territoriale bevoegdheid territoriale werking territoriale zee territorialiteitsbeginsel territorium / territoir teruggetreden advocaat terugkeerbeleid terugkeervisum terugwerkende kracht terugwerkende kracht / retroactiviteit terzake testamentaire erfopvolging testamentaire voogd testamentaire voogdij testamentuitvoerder testateur testator theorie van Hart Thomas van Acquino / id quod / modus quo thomistisch tienjarige garantie tijdbevrachting tijdpacht voor één leven titel titularis toe toebehoren toegang toegang tot de rechter toegevoegd rechter toegewezen / toewijzing toekomstige goederen toelating tot voorlopig verblijf toepasselijk recht toepassing toerekenbaarheid toerekenbare tekortkoming toerekening naar redelijkheid toerekeningsvatbaarheid toerekeningsvatbaarheid / schuldbekwaamheid toestand te hebben opgehouden te betalen toestemming toestemmingsgebrek / toestemmingsgebreken toestemmingsverklaring toetredingscontract toetscriteria toetsingscriteria toetsingsnormen toetsingsrecht toetsingsverbod toeziend voogd toonderpapier totstandkoming van overeenkomsten transactiekosten transactiewaarde transfereren transire transitie Trias Politica / scheiding van machten tribunaal tripartiete overeenkomst troonrede trouwbeloften trust / trustovereenkomst Trusted Third Party (TTP) trustee tuchtcollege / tuchtraad tuchtrechtspraak turnkey-overeenkomst / sleutel op de deur-overeenkomst tussenpersoon tussenvonnis tussenvordering Tweede Coördinatierichtlijn voor het bankwezen Tweede Kamer (TK) tweetrapsraket uit dien hoofde uit hoofde van uitbater uitdrijving uiterste wil / testament uitgenodigde vluchteling uitgeprocedeerde vreemdeling uithuiszetting / uitzetting / uitdrijving uitkering uitkeringsfraude (sociale zekerheid) uitlevering Uitleveringswet uitlokking uitloving uitponden / uitponding uitputten / uitgeput uitputtingsleer uitspraak uitstel uitstel uitstel uitspraak uitv uitvinder uitvindingen uitvoerbaar bij voorraad / bij voorraad uitvoerbaar uitvoerbaarheid van een akte uitvoerbaarheid van een uitspraak uitvoerbaarheid van vonnis uitvoerbare titel uitvoerend beslag uitvoerende macht / executieve macht uitwinnen / uitwinning uitzendkracht uitzetting / uitzetten ultra vires una via unilateraal / unilaterale overeenkomst United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) / Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) usus utilisme vacatie vakvereniging / vakorganisatie / syndicaat validatie valse aangifte van rechtswege vast recht vaste activa vastgoedrecht / onroerendgoedrecht vaststelling van moederschap / vaderschap vaststelling van schade vaststellingsovereenkomst / dading veilige derde landen veinzing veldwetboek vennootschap vennootschap onder firma (VOF) vennootschapsbelasting vennootschapsrecht venter verbalisant verbeurdverklaring / verbeurd verklaren / confiscatie verbintenis tot tenlasteneming/ garantverklaring verbintenissen / obligatio verbintenissenrecht verblijfplaats verblijvingsbeding verblijvingsbeding verbod van slavernij verbod van willekeur verboden rechtshandelingen verborgen gebrek / verborgen gebreken verborgen gebreken verbrekingsvergoeding verbruiklening verdachte / inverdenkinggestelde verdrag Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-verdrag / Verdrag van Maastricht) Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) Verdrag van Nice Verdrag van Schengen / uitvoeringsovereenkomst van Schengen verduistering vereffenaar vereffening vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel Verenigd College Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vereniging vereniging van mede-eigenaars vereniging zonder winstgevend doel (VZW) vergadering van schuldeisers vergelijkende reclame vergoedende intrest / compensatoire intrest vergoedende intresten vergoedende intresten / compensatoire interesten vergoeding vergunning verh verhaal zoeken verhaalsrecht verhalen verhoormethode verificatie verificatie / verifiëren verjaren / verjaring verjaring verjaring / verjaren / verjaard verjaringstermijn verkeersopvattingen verkiezingen verklaring van afwezigheid verklaring van wettelijke samenwoning verklaringsleer verkoop verkoop tegen lijfrente verkoopbevestiging verkoopdag verkoopsovereenkomst / (oneig.) verkoopcompromis verkoopstaat / verkoopstaten verkoper verkrachting verkrijgende verjaring / usucapio verkrijgende verjaring / acquisitieve verjaring verkrijging verkrijging onder algemene titel verkrijging onder bijzondere titel verlenen van procuratie verlet verletkosten vermiste / vermissing vermoeden van afwezigheid vermoeden van vaderschap vermogen vermogensrechtelijke rechtshandeling vermogensrechten vermogensschade vernietigbaarheid veroordeelde veroordelen / veroordeling veroordelen / veroordeling veroordeling met uitstel / voorwaardelijke veroordeling / voorwaardelijke straf verordeningen verpachter verpanden / verpanding verplichte vertegenwoordiging verrekening verrijking zonder oorzaak / vermogensverschuiving zonder oorzaak / actio de in rem verso verschoning verschoning verschoning / verschonen / verschoond verschoningsgronden verschuldigde rente verslag aan de Koning verstek verlenen verstekprocedure verstekvonnis verstekvonnis / verstek (vonnis bij ~) verstoting / verstoten verstrekkingsregister vertegenwoordiging vertegenwoordigingsbevoegdheid vertragingsschade vertrouwensbeginsel vertrouwensbeginsel vertrouwensleer verval vervaldag vervaldatum vervaltermijn vervangende schadevergoeding vervoersovereenkomst vervoersrecht / transportrecht vervolgende partij vervolging vervolgingsbeslissing verw verweerder / verwerende partij / gedaagde verweermiddelen verwekker verwering verwerping van een nalatenschap verwezenlijking verwijlinterest / (mv.) verwijlinteresten verwijzing naar de rol verzachtende omstandigheden verzameldepot verzegeling verzegeling erfenis / verzegeling nalatenschap verzekerd belang verzekering verzekeringsrecht verzet verzet / oppositieprocedure verzet / procedure op verzet verzettermijn verzetvonnis verzoeker verzoekschrift (vzs) verzoening verzorgingsstaat verzuimdatum verzuimsmisdrijf / omissiedelict / nalatigheidsmisdrijf veto vetorecht vexatoir / vexatoor vide vinder vinderschap vindersloon vindersregeling visum / (mv.) visa Vlaams Parlement Vlaamse Gemeenschapscommissie Vlaamse Raad vlaggenbeginsel vlottende activa vluchtelingen Vluchtelingenverdrag van Genève (1951) volgestorte aandelen volgrecht volkenrecht / internationaal publiekrecht volksvertegenwoordiging volle adoptie volle eigendom volmacht volonté generale / algemene wil vondeling vondst vonnis vonnis a quo vonnis alvorens recht te doen voogd voogdij voorarrest / voorlopige hechtenis voorgeleiding vooringenomenheid voorkennis voorkeursrecht / voorkeurrecht voorkeursrecht bij emissie van aandelen voorlopige bewindvoerder voorlopige dekking voorlopige hechtenis voorlopige inbezitstelling voorlopige maatregelen voorlopige oplevering voorn voornaamsverandering voorontwerp van wet voorraden voorrangsregels voorrecht voorrecht onbetaalde verkoper voorrecht van boedelbeschrijving (aanvaarding van nalatenschap onder ~) voorschot voorschriften voortzettingsbeding vooruitbetaling voorvraag voorwaardelijk voorwaardelijke invrijheidstelling voorwaardelijke verbintenissen voorwetenschap voorziening in cassatie / cassatieberoep voorzitter vorderingen vormvereiste / vormvereisten vormvoorschriften vrachtbrief vredegerecht vrederechter vreemd vermogen vreemdeling vreemdelingenbewaring vreemdelingenrecht vreemdelingenregister vrij verkeer van personen vrijblijvend vrijblijvend aanbod vrije beroepsoefenaar vrije verkeer van diensten vrije verkeer van goederen vrijheid onder voorwaarden (VOV) / invrijheidstelling onder voorwaarden vrijheid van meningsuiting / drukpersvrijheid vrijheidsberoving vrijheidsstraf vrijspraak vrijwaren / vrijwaring Vrouwe Justitia vruchten vruchtgebruik vuistpand Waalse Gewestraad waarborg waarborgsom waardepapieren waarschuwing waarvan akte wan wanbeleid wanbetaling / wanbetaler wanprestatie wederbelegging wederinkoop wederkerige overeenkomst wederpartij / tegenpartij (Pij) wederrechtelijk verkregen voordeel wederrechtelijkheid wederverhuringsvergoeding wederverhuur wederzijdse dwaling weerhouden weerlegbaar / weerleggen weerlegbaar foutvermoeden wees weigeringsbevoegdheid werken in dienstbetrekking werkgever werkingssfeer werknemers werknemers in het faillissement werkonbekwaamheid (oneig.) werkstraf wet wet / wetten Wet Breyne wet in formele zin / formele wet wet in materiële zin wetgevende macht wetsontwerp / ontwerp van wet wetsvoorstel / voorstel van wet wettelijk recht wettelijk stelsel / wettelijk huwelijksstelsel / gemeenschap van aanwinsten wettelijk vermoeden wettelijke aansprakelijkheid wettelijke rente / wettelijke interest wettelijke samenwoning wettig bewijs wettige kinderen wettigheidstoezicht wie stelt bewijst wil wilsgebrek wilsleer wilsovereenstemming wilsverklaring winst winstmanipulatie wisselbrief witwaspraktijken woeker woonplaats / domicilie woonstplaatskeuze wraken / wraking wrakingsverzoek wrongful acts zaak zaak / (mv.) zaken zaaksvervanging zaakwaarneming Zaalkweler zakelijke rechten zakencijfer zakenrecht / goederenrecht zekerheden zekerheidsrechten zekerheidstelling / stellen van zekerheid zelfbeschikkingsrecht van volken zelfmoord / zelfdoding / suïcide zetel zetelleer zij zijdelingse vordering zittende magistratuur zitting zitting achter gesloten deuren zittingsblad zittingsrol zonder bekende woon- of verblijfplaats zonevreemd zorgvuldigheidsbeginsel zorgvuldigheidsnorm zuivere aanvaarding van nalatenschap zuivere intentieverklaring zuivere rechtsleer zuiveren zuivering hypotheek zwak merk / zwakke merken zwakzinnigheid zwarte lijst zwendel zwijgrecht