Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

abus de droit / rechtsmisbruik Fr.: abus de droit : rechtswetenschap - de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon. Bijv. rechtsuitoefening die schade toebrengt aan een derde en die gebeurt met het oogmerk een ander te benadelen of die geen redelijk belang heeft voor de houder van het recht. Art. 1134 B.W.

acceptant Fr.: acceptant : verbintenissenrecht - Diegene die in een cambiaire verhouding de opdracht tot betaling door middel van acceptatie uitdrukkelijk heeft aanvaard Art. 21-29 Wisselbriefwet

acceptatie / accepteren / geaccepteerd Fr.: acceptation / accepter : verbintenissenrecht - rechtshandeling bij het gebruik van een wisselbrief, met name de officiële aanvaarding van de betrokkene tegenover de uitgever van een wisselbrief om de wisselschuld aan de begunstigde te betalen volgens de bepalingen erin vervat. Zonder de ~ is de betrokkene geen schuldenaar van de wisselbrief. Art. 21-29 Wisselbriefwet - Zie ook: nadere verklaring aanvaarding hierarchische verhouding wisselbrief nadere verklaring endossement nadere verklaring aval

access to justice Fr.: accès à la justice : mensenrechten - Engels: toegang tot de rechter; ~ is een grondrecht. Art. 6 evrm en 17 gw - Zie ook: nadere verklaring toegang tot de rechter

accessoir Fr.: accessoir : rechtswetenschap - bijkomend.

accesssorium sequitur principale : - De bijzaak volgt de hoofdzaak. Dit adagium houdt in dat een bijkomend contract zal vervallen wanneer de hoofdovereenkomst - zijnde de overeenkomst in functie waarvan de bijkomende overeenkomst werd aangegaan - ongeldig is. Zo zal bijvoorbeeld de pandovereenkomst en de borgtocht vervallen wanneer de door deze zekerheden gewaarborgde overeenkomst ongeldig zou zijn.

accipiens Fr.: accipiens : verbintenissenrecht - diegene die ontvangt. In het kader van de onverschuldigde betaling is de ontvanger (accipiens) verplicht om hetgeen onverschuldigd aan hem werd betaald, terug te betalen aan hem die betaalde. Art. 1235 B.W.

acclamatie (bij) / acclameren / geacclameerd Fr.: (par) acclamation : rechtswetenschap - bij toejuiching of bij handgeklap, zonder hoofdelijke stemming. Bijv. omdat er maar één kandidaat was, werd de voorzitter bij ~ verkozen. Zie ook: niet gelijk aan eenparigheid van stemmen / algemene stemmen

accountant Fr.: expert-comptable : accountancy - natuurlijk persoon of rechtspersoon die lid van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten is en die in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van een persoon of instelling, boekhoudstukken controleert en corrigeert, zowel privé- als gerechtelijke expertise uitvoert naar de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen en met boekhoudtechnische procédés, de positie en werking van ondernemingen analyseert vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's. Hij organiseert en voert de boekhouding van derden, verstrekt advies in belastingaangelegenheden, verleent bijstand aan belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden en vertegenwoordigt ze. De werkzaamheden van accountant kunnen zowel in ondergeschikt verband (interne ~) als op zelfstandige basis (externe ~) uitgeoefend worden. Zie art 34 Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Zie ook: nadere verklaring accountantsonderzoek

accreditering / accrediteren / geaccrediteerd Fr.: accréditer / accrédités : diplomatiek recht - de echtheid van volmacht bewijzen, van geloofsbrieven voorzien. Een ~ gezant is een officieel toegelaten of erkend gezant Zie ook: nadere verklaring geloofsbrieven

accusatoir Fr.: accusatoir : rechtswetenschap - een rechtsprocedure waarin de procespartijen (en niet de overheid) zelf instaan voor het instellen en het verloop van een procedure, wordt ~ genoemd. Het burgerlijk procesrecht is in België, in tegenstelling tot het strafprocesrecht, ~ van aard. Zie ook: tegenstelling inquisitoir

accusatoire rechtspleging Fr.: procédure accussatoire : rechtswetenschap - De rechtspleging die openbaar en tegensprekelijk van aard is en waarbij de rechter een passieve rol heeft. Tegenover de accusatoire rechtspleging staat de inquisitoire rechtspleging.

achterstelling Fr.: subordination : incasso - overeenkomst tussen een schuldeiser en een schuldenaar waarin wordt bepaald dat de vordering van de schuldeiser jegens alle of bepaalde andere schuldeisers een lagere rang neemt dan de wet hem toekent.

acquiliaans Fr.: acquilien : aansprakelijkheidsrecht - buitencontractuele aansprakelijkheid wordt ook wel ~ aansprakelijkheid genoemd Zie ook: hierarchische verhouding aansprakelijkheid tegenstelling contractuele aansprakelijkheid nadere verklaring wettelijke aansprakelijkheid

acquis communautaire Fr.: acquis communautaire : Europees recht - term die duidt op het bestaande recht van de Europese Unie zoals opgenomen in de regelgeving en toegepast door de verscheidene instanties (o.m. Hof van Justitie).

acquisitie / acquireren / geacquireerd Fr.: acquisition / acquérir : fusie- en overnamerecht - aanwinst;
verwerven (door overname, aankoop enz.) van een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfsactiviteit

actieve hoofdelijkheid Fr.: solidarité active : verbintenissenrecht - hoofdelijkheid tussen schuldeisers. Dit betekent dat wanneer een schuldenaar aan één van de meerdere hoofdelijke schuldeisers betaalt, hij automatisch ook bevrijd is tegenover alle schuldeisers. Anderzijds, kan iedere hoofdelijke schuldeiser van de schuldenaar de uitvoering van de gehele prestatie eisen. Art. 1197 B.W. - Zie ook: nadere verklaring hoofdelijkheid nadere verklaring solidariteit nadere verklaring passieve hoofdelijkheid nadere verklaring passieve solidariteit

actio in rem verso : - vordering wegens een verrijking zonder oorzaak

actio mandati : - een aansprakelijkheidsvordering van de vennootschap tegen een bestuurder of een zaakvoerder voor fouten in het bestuur. Art. 561 W. Venn.

actio pauliana / Pauliaanse vordering Fr.: action paulienne : faillissementsrecht - rechtsvordering door een schuldeiser of curator om bepaalde rechtshandelingen die de schuldenaar heeft gesteld met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers, niet tegenwerpelijk te laten verklaren. Bijv. A heeft een schuldvordering van 100.000 euro ten aanzien van B; op een bepaald moment verkoopt B zijn auto die 150.000 euro waard is voor 25.000 euro aan C; A zal eventueel een ~ kunnen instellen zodat die verkoop hem niet tegenstelbaar wordt verklaard en hij beslag kan laten leggen op de wagen. Art. 1167 Faill.W. en 20 Faill.W.

actio quanti minoris : - in geval van verborgen gebreken in het kader van een koopovereenkomst, heeft de koper de mogelijkheid om het goed te behouden en zich een gedeelte van de koopprijs te laten terugbetalen ten belope van de minwaarde. Dit gedeelte zal door een deskundige worden vastgesteld. Art. 1641 B.W. en 1644 B.W.

actio redhibitoria : - de verplichting tot vrijwaring van de koper voor verborgen gebreken die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. De koper heeft dan een mogelijke vordering om de gekochte zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen. Art. 1641 B.W. en 1644 B.W.

activa Fr.: actif : ondernemingsrecht - Latijn: bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans. Zie ook: nadere verklaring passiva nadere verklaring jaarrekening nadere verklaring balans

actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor : - Latijns adagium dat verwijst naar de regel dat wie de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan van deze verbintenis zal moeten bewijzen, en dat diegene die beweert bevrijd te zijn, het feit zal moeten bewijzen dat de overeenkomst heeft tenietgedaan

ad nutum / ad nutum opzegging Fr.: révocabilité ad nutum : contractenrecht - Latijn: partijen mogen ieder afzonderlijk hun overeenkomst opzeggen of beëindigen met onmiddellijke ingang, in bepaalde gevallen zelfs zonder verplicht te zijn een schadevergoeding te betalen. Art. 1944 B.W. en 2003 B.W.

ad nutum opzegging : - De wijze van beëindiging van overeenkomsten waarbij door middel van een eenzijdige rechtshandeling een overeenkomst rechtsgeldig wordt verbroken met onmiddellijk ingang, zonder opzeggingstermijn

adagium / (mv.) adagia Fr.: adage : rechtswetenschap - slagzin, spreekwoord, spreuk. Bijv. le criminel tient le civil en état. Zie ook: nadere verklaring lex specialis derogat legi generali

addendum / (mv.) addenda : contractenrecht - Latijn: bijlage(n) van een contract. Zie ook: nadere verklaring allonge

adeldom Fr.: titres de noblesse : personen- en familierecht - titel verworven door geboorte of verleend door de koning; aan deze titel mag geen voorrecht toegekend worden. Art. art. 113 G.W.

ademanalyse Fr.: analyse de l'haleine : strafrecht - Analyse van de uitgeademde lucht met behulp van een analyseapparaat; een controlesysteem dat wordt toegepast als de politie wil controleren of een weggebruiker onder invloed van alcohol verkeert. Zie art. 34 Wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Zie ook: niet gelijk aan ademtest / blaastest nadere verklaring alcoholintoxicatie

ademtest / blaastest Fr.: test de l'haleine : strafrecht - test waarbij de politie door middel van een staal van de uitgeademde lucht het promillegehalte alcohol in het bloed kan bepalen Zie ook: niet gelijk aan ademanalyse nadere verklaring alcoholintoxicatie

adequatieleer Fr.: théorie de la cause adéquate : rechtsgeschiedenis - leer die zegt dat de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad beperkt is tot de schade die men redelijkerwijs naar ervaringsregels uit de onrechtmatige handeling mag verwachten.

adherent Fr.: adhérent : internationaal publiekrecht - staat die zich op grond van een toetredingsovereenkomst bij een verdrag aansluit.

adhesiecontract / toetredingsovereenkomst Fr.: contrat d'adhésion : internationaal publiekrecht - overeenkomst met voorwaarden om van een bepaalde 'club' lid te worden of tot een verdrag toe te treden. Zodra aan het ~ is voldaan, kan de persoon, instelling of staat lid worden of toetreden.

administratie Fr.: administration : bestuursrecht - overheidsorganisatie.

administratief arrest Fr.: arrêt administratif : rechtswetenschap - schriftelijke uitspraak van een daartoe bevoegde instantie over het doen of nalaten van een overheidsorgaan. Bijv. het Rekenhof stelt bij ~ vast of de rekening van de rekenplichtige even is, een tegoed of een tekort vertoont. Zie ook: niet gelijk aan arrest

administratief beroep Fr.: recours administratif : fiscaal recht - buitengerechtelijk beroep waarbij een belanghebbende een beslissing van het bestuur aanvecht bij het orgaan dat die beslissing heeft genomen of bij een hiërarchisch hoger orgaan. Een belastingplichtige kan zo bij de gewestelijk directeur der directe belastingen ~aantekenen tegen de opgelegde belastingaanslag, Art. 366-375 W.I.B. - Zie ook: nadere verklaring administratief recht nadere verklaring beroep nadere verklaring administratief bezwaar

administratief geschil / administratieve geschillen Fr.: différend administratif / différends administratifs : bestuursrecht - geschil van publiekrechtelijke aard (bestuursgeschil) tussen burger en overheidsorgaan of tussen overheidsorganen onderling, dat door de afdeling Administratie van de Raad van State beslecht wordt. Zie ook: tegenstelling burgerlijke rechtspraak

administratief recht / bestuursrecht Fr.: droit administratif : bestuursrecht - rechtstak die de rechtsregels bevat over de organisatie en werking van het bestuur (de uitvoerende macht). Zo vallen o.m. ambtenarenrecht en ruimtelijke ordening onder het ~.

administratief rechtscollege Fr.: juridiction administrative : bestuursrecht - instantie die uitspraak doet over geschillen van administratiefrechtelijke aard, maar niet tot de rechterlijke macht behoort. De Raad van State is een ~. Administratieve rechtscolleges mogen enkel krachtens een wet opgericht worden. Art. 160 G.W. en 161 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding Raad van State

administratief toezicht / bestuurlijk toezicht Fr.: tutelle administrative : bestuursrecht - toezicht dat een hogere administratieve overheid (bijv. een minister) uitoefent op een lagere of lokale overheid (bijv. een gemeentebestuur). De besluiten van de lagere administratieve overheid worden niet enkel gecontroleerd op hun wettigheid maar ook op hun verenigbaarheid met het algemeen belang.

administratieve aanhouding / bestuurlijke aanhouding Fr.: arrestation administrative : strafprocesrecht - vrijheidsbeneming door de politie in het kader van haar opdracht om de openbare orde te handhaven Art. 31 Wet 5 augustus 1992 op het politieambt - Zie ook: hierarchische verhouding aanhouding / aanhouden tegenstelling gerechtelijke aanhouding nadere verklaring arrestatie

administratieve geldboete Fr.: amende administrative : socialezekerheidsrecht - geldboete ter beteugeling van strafrechtelijk vervolgbare sociale misdrijven. Zie art 1 Wet 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.

administratieve overeenkomst Fr.: convention administrative : bestuursrecht - Overeenkomsten waarbij de overheid als overheid optreedt. Dit betekent dat de overheid optreedt vanuit een positie van bovengeschiktheid. Dit is onder meer het geval wanneer bijvoorbeeld een overheid met een particulier overeenkomt dat deze een openbare dienst of een openbaar werk onder bepaalde voorwaarden zal waarnemen of verrichten (W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2002, 35)

administratieve rechter / administratieve rechtbank Fr.: juge administratif / tribunal administratif : bestuursrecht - rechter of rechtbank die zich met bestuursrechtelijke zaken bezighoudt. In België is tot nog toe de Raad van State de enige ~, Zie ook: onderdeel Raad van State

administratieve rechtspraak Fr.: jurisprudence administrative : bestuursrecht - rechtspraak m.b.t. geschillen over besluiten van overheidsorganen, met name de rechtspraak van de afdeling Administratie van de Raad van State. De geschillen kunnen zich zowel tussen burgers en bestuursorganen als tussen bestuursorganen onderling afspelen. Zie ook: tegenstelling burgerlijke rechtspraak

administratieve sanctie Fr.: sanction administrative : strafrecht - boete of maatregel die een overheidsorgaan (de administratie) kan opleggen als bijv. een wettelijk voorschrift inzake sociale wetgeving, volksgezondheid of milieuzorg niet werd nageleefd of belasting niet tijdig wordt betaald. Er komt dus in eerste instantie geen rechter aan te pas. Nochtans is dikwijls een hoger beroep bij de rechtelijke macht mogelijk en doorgaans is ook strafvervolging mogelijk.

adoptant / adoptieouder / adoptiefouder Fr.: adoptant : familierecht - diegene die iemand adopteert. Zie ook: tegenstelling geadopteerde / adoptiekind / adoptiefkind nadere verklaring adoptie

adoptie / adopteren / geadopteerd Fr.: l'adoption / adopter / adopté : personen- en familierecht - aannemen als wettig kind, waardoor tussen het kind en de adoptiefouders (en ev. hun bloedverwanten) familierechtelijke banden ontstaan. Art. 343-370 B.W. - Zie ook: nadere verklaring personen- en familierecht hierarchische verhouding gewone adoptie hierarchische verhouding volle adoptie hierarchische verhouding interlandelijke adoptie

adoptiepremie Fr.: prime d'adoption : socialezekerheidsrecht - premie die wordt toegekend aan een rechthebbende op gezinsbijslag, bij de adoptie van een rechtgevend kind. Zie art. 73 quater Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders - 19 december 1939 Zie ook: nadere verklaring geboortepremie nadere verklaring adoptie

adviesraad van de magistratuur Fr.: conseil consultatif de la magistrature : gerechtelijk recht - een adviesraad samengesteld uit magistraten met als opdracht onder meer het uitbrengen van adviezen aangaande de positie van magistraten. Zie Wet van 8 maart1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. Zie ook: nadere verklaring magistratuur

advocaat / advocaten Fr.: avocat / avocats : advocatuur - vrije beroepsbeoefenaar die zijn cliënt raad geeft op juridisch vlak, hem bijstaat in de loop van de procedures en hem vertegenwoordigt voor het gerecht. Hij is ingeschreven aan een balie (er is een balie voor elk gerechtelijk arrondissement) en is onderworpen aan een deontologie. Art. 428 Gerechtelijk Wetboek

advocaat bij het Hof van Cassatie Fr.: avocat à la cour de cassation : staatsrecht - beperkt aantal advocaten die het alleenrecht hebben om op te treden voor het Hof van Cassatie. De ~ worden door de Koning op voordracht van het Hof van Cassatie benoemd en mogen hun medewerking in een procedure niet weigeren. Art. 478 Gerechtelijk Wetboek - Zie ook: hierarchische verhouding advocaat / advocaten

advocaat-generaal / (mv.) advocaten-generaal (AG) Fr.: l'avocat général : staatsrecht - magistraat van het openbaar ministerie bij een hof van beroep, een arbeidshof of bij het Hof van Cassatie die onder de leiding van de desbetreffende procureur-generaal het ambt van het openbaar ministerie uitoefent. In een hof van assisen treedt de ~ of de procureur-generaal op als openbare aanklager, Art. 142, 144-145 Gerechtelijk Wetboek - Zie ook: hierarchische verhouding procureur-generaal (PG) onderdeel openbaar ministerie/parket nadere verklaring openbaar aanklager

advocaat-stagiair Fr.: l'avocat-stagiaire : advocatuur - beginnend advocaat die zich nog in de periode van de advocatenstage bevindt. Art. 434-435 Gerechtelijk Wetboek - Zie ook: nadere verklaring patroon nadere verklaring lijst der stagiars

advocatenstage Fr.: le stage d'avocat : advocatuur - een stage van 3 jaar die advocaten verplicht zijn te volgen, gedurende dewelke de advocaat-stagiair ingeschreven is op de lijst der stagiairs en een aantal stageverplichtingen moet volbrengen o.a. het bijwonen van de lessen in beroepsopleiding en het behartigen van zaken hem toebedeeld door het Bureau voor Juridische Bijstand. Art. 434-435 Gerechtelijk Wetboek - Zie ook: nadere verklaring advocaat

afbetalingsovereenkomst / verkoop op afbetaling Fr.: prêt à tempérament : consumentenrecht - overeenkomst waarbij een goed of een dienst wordt verkocht en waarbij de koper de betaling kan voldoen in meerdere delen. Indien een ~ wordt toegestaan aan een consument, dan is deze overeenkomst onderworpen aan specifieke voorwaarden. Art. 1 Wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

afbetalingsregeling Fr.: règlement à tempé,rament : incasso - overeenstemming tussen schuldeiser en schuldenaar dat laatstgenoemde de koopprijs in termijnen zal betalen. Zie ook: nadere verklaring schikking nadere verklaring finale kwijting hierarchische verhouding termijnbetaling

afdeling administratie Fr.: la section administration : staatsrecht - afdeling van de Raad van State die als hoogste administratief rechtscollege beroepen tot schorsing van de tenuitvoerlegging of vernietiging van administratieve handelingen (akten en reglementen) die strijdig zijn met de geldende rechtsregels, behandelt. Zie: art 1 Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State. Zie ook: hierarchische verhouding Raad van State nadere verklaring afdeling wetgeving nadere verklaring administratieve rechtspraak

afdeling wetgeving Fr.: la section législation : staatsrecht - afdeling van de Raad van State die een gemotiveerd maar niet-bindend advies geeft over voorontwerpen, ontwerpen en voorstellen van wetten, decreten, ordonnanties en reglementaire besluiten (koninklijke en ministeriële besluiten, besluiten van de gemeenschaps- en gewestregeringen). Zie: Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State. Zie ook: hierarchische verhouding Raad van State nadere verklaring afdeling administratie

affectatie Fr.: affectation : bestuursrecht - goederen die toebehoren aan een publiekrechtelijke rechtspersoon dienen niet noodzakelijk de gehele gemeenschap. Indien een goed bestemd wordt (impliciet of expliciet) tot het gebruik van allen, spreekt men van affectatie. Zie ook: tegenstelling desaffectatie nadere verklaring openbaar domein

affectio societatis : rechtspersonenrecht - term die duidt op de intentie van duurzame samenwerking bij een vennootschap.

afkondigen / afkondiging Fr.: proclamer / la promulgation : staatsrecht - bekendmaking van wetten, decreten en ordonnanties. De ~ houdt in dat de uitvoerende macht (de Koning, een gewest- of gemeenschapsregering officieel vaststelt dat een wet, decreet of ordonnantie op de voorgeschreven wijze tot stand is gekomen, bestaat en ten uitvoer moet worden gelegd. De ~ gebeurt door de Koning of de resp. gemeenschaps- of gewestregering in hoedanigheid van uitvoerende macht (in tegenstelling tot de bekrachtiging waarbij dezelfde organen optreden als onderdeel van de wetgevende macht). De ~ is opgenomen in de publicatie in het Belgisch Staatsblad als volgt: "ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt (...)". Zie: art 21 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen. Art. 109 Grondwet - Zie ook: tegenstelling bekrachtiging nadere verklaring wet nadere verklaring decreet nadere verklaring ordonnantie

afkoopwaarde Fr.: la valeur de rachat : verzekeringsrecht - bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëndiging van een levensverzekering.

afkortingen Fr.: abréviation : rechtswetenschap - hetgeen op bijv. de factuur in mindering strekt; op afkorting betalen.

afpalingen Fr.: délimitation : burenrecht - afscheidingen tussen aangrenzende erven. Zie ook: nadere verklaring burenrecht

afpersing / afpersen / afgeperst Fr.: extorsion : strafrecht - misdrijf waarbij het slachtoffer met geweld of onder bedreiging daarvan wordt gedwongen geld, waarden, voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen af te geven, hetzij een schuld aan te gaan of kwijt te schelden of een beschikking te maken. Art. 470 Strafwetboek - Zie ook: tegenstelling dwangmiddelen

afspraak / afspreken / afgesproken Fr.: accord : contractenrecht - oneig. gebruik voor overeenkomst, overeenkomen.

afstammeling / descendent Fr.: descendant : familierecht - iemand die afstamt van een ander persoon, d.w.z. een bloedverwant in nederdalende lijn is van een ander persoon. Een kleinkind is een ~ van zijn of haar grootvader of grootmoeder. Art. art. 745 Burgerlijk Wetboek en 746 Burgerlijk Wetboek - Zie ook: tegenstelling ascendent hierarchische verhouding kind hierarchische verhouding kleinkind

afstamming / afstammen / afgestamd Fr.: la filiation / descendre / descendus : personen- en familierecht - wettelijke regels m.b.t. bloedverwantschap: vaststelling (door wettelijk vermoeden of door een gerechtelijke uitspraak), erkenning en betwisting van de afstamming. Art. 312-335 Burgerlijk Wetboek - Zie ook: onderdeel mater semper certa est onderdeel vermoeden van moederschap/vaderschap onderdeel erkenning onderdeel vaststelling van moederschap/vaderschap

afstammingsbeginsel Fr.: principe de la filiation : vreemdelingenrecht - principe waarbij een kind automatisch de nationaliteit van de vader of de moeder krijgt. Zie: art 8 Wetboek van de Belgische Nationaliteit van 28 juni 1984. Zie ook: nadere verklaring afstamming / afstammen / afgestamd

afstand van geding / afstand doen van geding Fr.: désistement d'instance : gerechtelijk recht - afstand van vordering in rechte;
afzien van of afstand doen van een rechtspleging door een partij. Zo kan men afstand doen van een hoofdvordering die men instelde of van een tussenvordering. Een ~ kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. Art. 820-827 Gerechtelijk Wetboek

afstand van proceshandeling Fr.: désistement d'acte de procédure : burgerlijk procesrecht - het afzien van of afstand doen van een proceshandeling zoals bijv. een conclusie. In dat geval zal de proceshandeling in kwestie geen gevolgen met zich brengen. Art. 820-827 Gerechtelijk Wetboek

afstand van recht Fr.: rénonciation : verbintenissenrecht - ~ is een (eenzijdige) rechtshandeling waarbij iemand die een recht bezit, dit recht opgeeft. Hierdoor zal die persoon het recht ook niet meer kunnen opeisen.

afstand van verjaring Fr.: désistement de la prescription : burgerlijk recht - niet inroepen van verjaring. Bijv. ~ geschiedt door een verklaring van hem die de verjaring kan inroepen. Zie ook: nadere verklaring verjaring

afstapping Fr.: descente sur les lieux : Strafrecht - In geval van een misdrijf, het ter plaatse gaan van de procureur des Konings en de Onderzoeksrechter om het onderzoek te leiden. Art. art. 32 en 62 Sv. Wetboek van Strafvordering