Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

belastbaar bedrag / zuivere inkomsten : fiscaal recht - inkomsten na aftrek van de aftrekposten. Op dit bedrag zijn tarieven en vrijstellingen van toepassing, afhankelijk van de soort belasting. Bijv. op inkomen, vermogen of schenkingen.

belastbaar inkomen Fr.: revenu imposable : fiscaal recht - het inkomen dat uit dienstbetrekking of onderneming is verworven en waarop de fiscus belasting heft. Op het belastbaar inkomen mag een belastingvrije som in mindering worden gebracht. Art. 1 WIB 1992

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) Fr.: taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : fiscaal recht - belasting op het verbruik van goederen en diensten Art. 1 Wet op de omzetbelasting 1968 - Zie ook: nadere verklaring fiscus / belastingdienst nadere verklaring belastingen tegenstelling leges

belastingaangifte / aangifte Fr.: déclaration d'impôts : fiscaal recht - opgave aan de belastingdienst van vermogen en inkomsten om de belastingdienst in staat te stellen de te betalen belasting te bepalen. Voor particulieren is de ~ jaarlijks op basis van een aangifteformulier dat de belastingdienst toestuurt en dat ingevuld moet worden. Dit kan ook via internet. Zie ook: hierarchische verhouding inkomstenbelasting nadere verklaring aanslagbiljet nadere verklaring aanslag

belastingaanslag Fr.: imposition : fiscaal recht - definitieve vaststelling door de belastingadministratie van de belastingschuld Art. 353 W.I.B. 1992 en 355 W.I.B. 1992

belastingen Fr.: impôts : fiscaal recht - door de fiscus bepaalde heffingen ter financiering van publieke voorzieningen en overheidsinstellingen. Zie ook: onderdeel loonbelasting onderdeel omzetbelasting (BTW) nadere verklaring fiscus / belastingdienst onderdeel vennootschapsbelasting

beleidsovereenkomsten / convenanten Fr.: contrats d'intention et de bonne conduite : staatsrecht - overeenkomsten tussen een administratieve overheid en één of meer privaatrechtelijke personen, die een bepaald beleid of een bepaalde gedragscode bevatten of voorschrijven

beleidssepot Fr.: classement sans suite pour des raisons de politique de persécution : strafrecht - beslissing van het openbaar ministerie waarbij het vervolging van een vastgesteld strafbaar feit niet opportuun acht op grond van overwegingen van algemeen belang. Art. 28ter Sv. en 28quater Sv. - Zie ook: nadere verklaring openbaar ministerie tegenstelling technisch sepot

beleidsvrijheid Fr.: liberté de politique : bestuursrecht - het beleid - vaak binnen bepaalde grenzen - zelf kunnen bepalen. Zie ook: tegenstelling artikel 12-gemeente nadere verklaring attributie / attribueren / geattribueerd

Belgisch Staatsblad Fr.: Moniteur belge : bestuursrecht - officieel dagblad voor de publicatie van wetten van de federale, regionale en communautaire overheden, van arresten van het Arbitragehof, van verdragen waarbij België partij is en van bepaalde andere berichten die van algemeen belang geacht worden (bv. statuten van verenigingen). Wet 31 mei 1961

bemiddelaar in familiezaken Fr.: médiateur en matière familiale : echtscheidingsbemiddeling - persoon die erkend is om op te treden in het kader van een proceduregebonden bemiddeling in gezinsconflicten en die daartoe aangesteld is door een rechter. Hiertoe moet de ~ voldoen aan bepaalde vereisten inzake opleiding. Art. 734 quater Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring proceduregebonden bemiddeling in familiezaken onderdeel scheidingsbemiddeling nadere verklaring mediation

bemiddelaars Fr.: intermédiaires : arbitragerecht en mediatie - personen die als onpartijdige niet bindende voorstellen doen teneinde een rechtsgeschil op te lossen. Zie ook: nadere verklaring mediator nadere verklaring bemiddelingsovereenkomst nadere verklaring principaal

bemiddeling Fr.: médiation : arbitragerecht en mediatie - werkzaamheden door een derde die bijdragen tot conflictoplossing, zodat er geen rechter of arbiter meer moet tussenkomen. Bijv. Bij ~ verleent een onafhankelijke deskundige onpartijdige hulp met het doel om partijen zo snel mogelijk te verenigen op de punten die hen verdeeld houdt;
werkzaamheden die bijdragen tot het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever tot bemiddeling en derden. Zie ook: nadere verklaring bemiddelingsovereenkomst tegenstelling agentuurovereenkomst

bemiddelingsovereenkomst Fr.: accord de médiation : arbitragerecht en mediatie - overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om tegen betaling te bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. Zie ook: tegenstelling agentuurovereenkomst

benadeelde persoon Fr.: personne lésée : strafprocesrecht - degene die verklaart schade te hebben geleden door een strafbaar feit. Deze kan als ~ in de strafzaak tegen de dader schadevergoeding vorderen. Reeds na aangifte van het strafbare feit kan het slachtoffer een verklaring afleggen om als ~ geregistreerd te worden. Hierdoor wordt men op de hoogte gehouden van het gevolg dat aan de zaak wordt gegeven door het openbaar ministerie en kan men ieder document dat men nuttig acht, doen toevoegen aan het dossier. Art. 5bis V.T.Sv. - Zie ook: nadere verklaring burgerlijke partij

benadeling Fr.: lésion, désavantage, préjudice : burgerlijk recht - een aanzienlijk onevenwicht tussen de wederzijds bedongen prestaties in het kader van een wederkerige overeenkomst. Slechts in bijzondere bij wet voorgeschreven gevallen zal benadeling aanleiding geven tot de nietigheid van de overeenkomst. Zo bijvoorbeeld: bij verkoop van onroerende goederen wanneer de benadeling meer dan 7/12 bedraagt (art. 1674 B.W.); bij verdelingen wanneer de benadeling meer dan 1/4 bedraagt (artikelen 887 en 1079 B.W.) Art. 1118 B.W. gekwalificeerde benadeling

beneficiaire aanvaarding / aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving Fr.: acceptation sous bénéfice d'inventaire : erfrecht - aanvaarding van het - uit de boedelbeschrijving gebleken - batig saldo uit een nalatenschap, zonder voor de voldoening van de schulden uit die nalatenschap jegens de schuldeisers aansprakelijk te zijn. Art. art. 774 B.W. en art.793-813 B.W. - Zie ook: tegenstelling zuivere aanvaarding van nalatenschap

BENELUX : internationaal publiek recht - samenwerkingsovereenkomst tussen België, Nederland en Luxemburg. Dit is een vorm van verdrag zoals tussen de EG-lidstaten (bijv. vrij verkeer van personen en diensten). Zie: Verdrag 3 februari 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie.

Benelux Gerechtshof : Europees recht - Internationaal rechtscollege dat zetelt te Brussel en hoofdzakelijk bevoegd is om zich uit te spreken over aan haar gestelde prejudiciële vragen betreffende de interpretatie van de aan de drie landen (België, Nederland en Luxemburg) gemene rechtsregels (bv. merkenrecht, recht op tekeningen of modellen) (Van Hoecke en Nackom). Zie: Verdrag van Brussel van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van het Benelux Gerechtshof (B.S. 21 december 1973).

benoemde overeenkomst / benoemd contract Fr.: l'accord nominé : - overeenkomst waarvan het statuut uitdrukkelijk wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Bijvoorbeeld: huur, koop, lening

bepaalbaarheid Fr.: déterminabilité : rechtswetenschap - precieze aanduiding of omschrijving van goederen, vorderingsrechten en verbintenissen. Bijv. toekomstige verbintenissen.

beperkte aansprakelijkheid Fr.: responsabilité limitée : rechtspersonenrecht - personen die deelnemen aan een handelsvennootschap zijn in principe slechts gehouden ten belope van hun inbreng. Dit wil zeggen dat hun aansprakelijkheid niet meer kan bedragen dan hun inbreng, dit heet de ~. Art. 210 W.Venn.

beperkte aansprakelijkheid Fr.: responsabilté limitée : vennootschapsrecht - aansprakelijkheid van de leden van een vennootschap voor de schulden van die vennootschap die beperkt is tot de inbreng van die leden in de vennootschap. Art. art. 210 W. Venn.

beraad Fr.: délibéré : gerechtelijk recht - nadat de verscheidene standpunten in een zaak uiteengezet zijn middels de conclusies en pleidooien, sluit de rechter de debatten. Vanaf dan wordt de zaak door de rechtbank in beraad genomen, er kunnen in principe geen nieuwe stukken meer toegevoegd worden en de rechter zal in principe binnen de maand uitspraak doen. Art. 770 Ger.W. - Zie ook: nadere verklaring heropening van de debatten nadere verklaring sluiting van de debatten

beraadslaging Fr.: délibération : - overleg voorafgaand aan een eigenlijke besluitvorming.

berisping Fr.: réprimande : jeugdrecht - lichtste 'sanctie' of maatregel die de jeugdrechter kan treffen ten aanzien van een minderjarige die een als misdrijf omschreven feit pleegde. Een ~ is een terechtwijzing van de minderjarige. Art. 37 W. Jeugdbescherming - Zie ook: nadere verklaring jeugdrechtbank nadere verklaring als misdrijf omschreven feit (MOF)

beroep aantekenen / hoger beroep instellen / in hoger beroep gaan Fr.: faire appèl : burgerlijk procesrecht - procedure (rechtsmiddel) waarbij een partij die hierbij belang heeft, op feitelijke en/of juridische gronden aan een hoger rechter vraagt om opnieuw te oordelen over een rechterlijke uitspraak en deze geheel of gedeeltelijk te hervormen. Hoger beroep heeft in principe een schorsend effect t.a.v. de aangevochten beslissing. Zie ook: tegenstelling eerste aanleg (ea) / eerste instantie nadere verklaring aanlegger

beroepsbekwaamheid Fr.: aptitude professionelle : gerechtelijk recht - één van de toegangswegen tot de magistratuur betreft de beroepsbekwaamheid. Juristen met een zeker aantal jaren beroepservaring en die slagen in het examen inzake beroepsbekwaamheid kunnen benoemd worden als magistraat. Art. 259bis, 9 Ger.W. - Zie ook: tegenstelling gerechtelijke stage

beroepsethiek / ethisch peil / deontologie Fr.: la déontologie / le niveau éthique / la déontologie : advocatuur - geschreven en ongeschreven fatsoensnormen binnen een beroepsgroep. Bijv. de advocaat mag de belangen van twee of meer partijen niet behartigen als die belangen tegenstrijdig zijn.

beroepsfout Fr.: faute professionelle : aansprakelijkheidsrecht - een fout die wordt gemaakt door een persoon in het kader van zijn beroepsuitoefening. Bvb. een advocaat die een termijn om beroep in te stellen laat verlopen, begaat een ~.

beroepsgeheim Fr.: secret professionel : strafrecht - gegeven dat eenieder aan wie in het kader van zijn beroep geheimen zijn toevertrouwd, het recht heeft te zwijgen wanneer hij in rechte moet getuigen. Art. 458 Sw - Zie ook: nadere verklaring verschoning / verschonen / verschoond nadere verklaring advocaat / advocaten

beroepsinkomsten Fr.: revenus professionnels : ficaal recht - inkomsten die men verwerft door een beroepsactiviteit.

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Fr.: Institut Professionnel des Agents immobiliers : vastgoedrecht - organisme dat toeziet op de goede werking van het beroep van vastgoedmakelaar, dat trouwens bij het BIV erkend moet worden om uitgeoefend te kunnen worden. Het BIV controleert met name de naleving van de deontologie, de goede professionele opleiding van haar leden, de organisatie van stages voor jonge vastgoedagenten, de bemiddeling van geschillen tussen haar leden en derden, een goede informatieverstrekking aan haar leden en het opsporen van clandestiene (niet-ingeschreven) makelaars.

beroepskost Fr.: frais professionel : fiscaal recht - een uitgave die gemaakt is zodat men een beroepsinkomen kan verwerven. Deze kost kan dan ook van het belastbaar inkomen afgetrokken worden. Bijv. voor een vrachtwagenbestuurder zal de aankoop van een vrachtwagen een beroepskost zijn. Art. 23 W.I.B.

beroepskwalificatie Fr.: qualification professionnelle : sociaal recht - vereiste bekwaamheden met het oog op de uitoefening van een bepaald beroep.

beroepsrechter Fr.: juge professionnel : gerechtelijk recht - rechter die deze functie beroepsmatig uitoefent, i.t.t. een lekenrechter.

beroepstermijn Fr.: délai pour faire appel : procesrecht - op straffe van verval voorgeschreven termijn binnen dewelke het hoger beroep tegen een vonnis moet worden aangetekend.

beroepsvereniging Fr.: union professionelle : arbeidsrecht - "De beroepsvereniging is een vereniging uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden." Art. 1 Wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen

beroepsverliezen Fr.: pertes professionnels : fiscaal recht - het verlies dat men bij de uitoefening van een beroepsactiviteit en dat van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken.

berusting / berusten / berust Fr.: acquiescer : burgerlijk procesrecht - zich neerleggen bij een rechterlijke uitspraak; afstand doen van rechtsmiddelen tegen een rechterlijk uitspraak. Art. 1044 Ger. W. - Zie ook: v akte van berusting

bescheiden woning Fr.: habitation modeste : vastgoedrecht - In fiscaal recht is dit een woning waarvan het kadastraal inkomen onder een bepaalde grens ligt en waarvoor, als nog aan enkele andere voorwaarden is voldaan, de registratierechten die de koper moet betalen, gehalveerd worden van 10 % naar 5 % ('klein beschrijf'). Bijvoorbeeld: als de koper niet meer dan twee kinderen ten laste heeft, mag het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning niet hoger dan 745 euro liggen om te kunnen genieten van de verminderde registratierechten. Art. 53 e.v. Wetboek van registratierechten - Zie ook: nadere verklaring klein beschrijf nadere verklaring verminderde registratierechten nadere verklaring registratierechten

beschermbaarheid Fr.: la protégeabilité : merkenrecht - mogelijkheid om een teken onder de Benelux Merkenwet te beschermen. Voorwaarden zijn: het teken moet grafisch weer te geven zijn en onderscheidend vermogen hebben.

beschermingsconstructie Fr.: construction de protection : vennootschapsrecht - een juridische constructie waarmee ongewenste invloeden kunnen worden tegengehouden. Via bepalingen in de statuten kan de zeggenschap van aandeelhouders worden beperkt.

beschikbaar deel Fr.: la partie disponible : familiaal vermogensrecht - het deel van de nalatenschap van een persoon waarop geen reserve van bepaalde erfgenamen rust en waarover de erflater dus vrij bij gift kan beschikken. Bijv. indien A twee kinderen heeft dan zal het beschikbaar deel 1/3 van de nalatenschap bedragen. Art. 916-191 B.W. - Zie ook: nadere verklaring gift tegenstelling reserve / voorbehouden gedeelte

beschikbaar deel Fr.: quotité disponible : erfrecht - deel van de nalatenschap van een persoon dat niet wordt voorbehouden voor de reservataire erfgenamen. Hierover kan men dus vrij beschikken bij wijze van gift. Art. 913 B.W. en 920 B.W. - Zie ook: tegenstelling reserve / voorbehouden deel nadere verklaring gift

beschikbaarheid van merk Fr.: la disponibilité de marque : merkenrecht - geen ouder merkrecht bestaat waar het te deponeren merk inbreuk op zou kunnen maken. Zie ook: nadere verklaring merkrecht

beschikking Fr.: ordonnance : strafprocesrecht - rechterlijke beslissing tijdens het verloop van een strafproces, niet uitgesproken op de terechtzitting. Bijv. een beschikking van de raadkamer, Zie ook: nadere verklaring besluit / (mv.) besluiten nadere verklaring beleidsregels nadere verklaring vrije beschikking nadere verklaring eindbeschikking

beschikking Fr.: ordonnance : burgerlijk procesrecht - beslissing in een kortgeding of soortgelijke beslissing van een rechterlijke instantie, onderzoeksmaatregel of administratieve beslissing van een rechterlijke instantie Art. 98 Ger. W. en 892 Ger. W.

beschikkingsbeginsel Fr.: principe dispositif : gerechtelijk recht - in burgerlijke procedures is het in principe aan de partijen om te beslissen over het instellen van een vordering en de omvang van deze vordering. De rechter kan bijv. niet meer toestaan dan er werd gevorderd. Dit heet het ~.

beschikkingsbevoegdheid Fr.: compétence : vermogensrecht - het recht om over een zaak te mogen beschikken. Men moet over een zaak beschikken om het te kunnen vervreemden bezwaren. Zie ook: nadere verklaring beslag leggen

beschuldigde Fr.: l'accusé : strafprocesrecht - persoon die voor het Hof van Assisen dient te verschijnen op beschuldiging van een misdaad. Art. 231 sv en 242 Sv. - Zie ook: nadere verklaring akte van beschuldiging nadere verklaring inbeschuldigingstelling

beslag Fr.: la saisie : beslagrecht - bewarende maatregel, verricht door een gerechtsdeurwaarder, op verzoek van een schuldeiser en strekkende tot de tegeldemaking van een vermogensbestanddeel van de schuldenaar die daardoor niet meer vrijelijk over (de beslagen) zaken of rechten kan beschikken. Zie ook: onderdeel conservatoir beslag onderdeel executoriaal beslag / uitvoerend beslag

beslag / inbeslagneming in strafzaken Fr.: saisie en matière penal : strafprocesrecht - Inbeslagneming van voorwerpen waarmee strafbare feiten zijn gepleegd of die er het voortbrengsel van zijn. Bijv. omdat ze nodig zijn voor het bewijs of omdat ze gevaarlijk zijn (o.a. wapens en drugs). Ook omdat ze kunnen worden verbeurd verklaard om de criminele winsten af te romen (auto's, huizen, jachten, etc.) Dit beslag geschiedt in opdracht van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. Ook geldbedragen kunnen in beslag worden genomen. Art. 35 sv en 87 Sv - Zie ook: nadere verklaring strafbaar feit / delict tegenstelling ontnemingsvordering

beslag leggen / beslaglegging Fr.: la saisie met / la saisie : beslagrecht - handeling waardoor een persoon zijn vrije beschikking over een zaak (auto) of recht (banksaldo) verliest ten behoeve van de beslaglegger (vaak de schuldeiser). Zie ook: nadere verklaring dwangmiddelen tegenstelling opheffing

beslag onder derden Fr.: saisie-arrêt : beslagrecht - beslag gelegd op de schuldvordering die een schuldenaar heeft op een derde. Deze derde is de derde-beslagene. Art. 1445 Ger. W. en 1539 Ger. W.

beslagrecht Fr.: droit de saisie : burgerlijk procesrecht - rechtsgebied dat de regels betreffende de soorten beslag, de procedures daartoe en rechtsmiddelen daartegen, bevat . Zie ook: hierarchische verhouding executierecht

beslagrechter Fr.: juge des saisies : gerechtelijk recht - rechter binnen de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is uitspraak te doen inzake beslag (zowel bewarend als uitvoerend), collectieve schuldenregeling en tegemoetkomingen van de dienst alimentatievorderingen. Art. 1395-1396 Ger. W. - Zie ook: onderdeel Rechtbank van eerste aanleg

beslissing alvorens recht te doen Fr.: jugement d'avant dire droit : burgerlijke procesrecht - niet alle beslissingen van een rechter zijn eindbeslissingen, in de zin dat de zaak met deze beslissing afgehandeld is. Er zijn beslissingen die tot doel hebben de situatie van partijen voorlopig te regelen of om een onderzoek naar de vordering te voeren (bijv. aanstelling van een deskundige, plaatsbezoek). Dit zijn ~. Art. 19, al. 2 Ger.W.

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) Fr.: société privé a responsabilité limitée : vennootschapsrecht - vennootschap opgericht door één of meer personen, die slechts hun inbreng verbinden en waarin de rechten van de vennoten slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen worden overgedragen. Art. 210-349 Wetboek vanVennootschappen - Zie ook: nadere verklaring besloten vennootschap (BV)

besluit / (mv.) besluiten Fr.: d&eacte;cision : staatsrecht - schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan die een publiekrechtelijke rechtshandeling inhoudt. Zie ook: nadere verklaring publiekrechtelijke rechtshandeling nadere verklaring contrair-KB nadere verklaring meerzijdig besluit nadere verklaring beleidsregels

besluitwet Fr.: arrêté-loi : staatsrecht - besluit met kracht van wet over een wetgevende aangelegenheid, genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Koning en de in raad verenigde ministers en tijdens de Tweede Wereldoorlog door de in raad verenigde ministers alleen; <\br> koninklijk besluit genomen in oorlogsomstandigheden op basis van een wet die aan de Koning buitengewone machten toekent. Zie ook: nadere verklaring bijzondere machten

bestemming des huisvaders Fr.: destination du père de famille : rechtswetenschap - manier waarop een erfdienstbaarheid wordt gevestigd; de erfdienstbaarheid wordt gevestigd door de wil van de persoon die eertijds eigenaar was van het heersend en het dienstbaar erf. Art. 693 b.w.

bestendige deputatie Fr.: députation permanente : bestuursrecht - het uitvoerend orgaan op het niveau van de provincie.

bestuur Fr.: administration : staatsrecht - overheidsactiviteiten die niet bestaan uit regelgeving en rechtspraak;
overheidsorganen die zich met het ~ bezighouden. Zie ook: onderdeel bestuursorgaan / bestuursorganen tegenstelling de vijfde macht

bestuurders Fr.: administreur : ondernemingsrecht - leden van de raad van bestuur van een naamloze vennootschap, voor een bepaalde periode benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders. Zie ook: nadere verklaring aandeelhouder / (mv.) aandeelhouders

bestuurdersaansprakelijkheid Fr.: résponsabilité des administreurs : vennootschapsrecht - aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap voor fouten in de uitoefening van hun opdracht, voor overtredingen van bepalingen van het Wetboek Vennootschappen of de statuten of voor hun onrechtmatige daden. Zie ook: v aansprakelijkheid nadere verklaring bestuurders nadere verklaring aandeelhouder / (mv.) aandeelhouders

bestuurlijke overheid / administratieve overheid Fr.: le gouvernement administratif / le gouvernement administratif : staatsrecht - publiekrechtelijke instelling die belast is met taken van algemeen belang en die eenzijdig bindende beslissingen kan opleggen

bestuurshandeling Fr.: acte administratif : bestuursrecht - een rechtshandeling die wordt gesteld door een administratieve overheid. Bijv. het afleveren of weigeren van een milieuvergunning is een ~.

bestuursovereenkomst Fr.: protocoles de gestion : contractenrecht - contract tussen de overheid en een overheidsinstelling of een particuliere instantie om de overheid in de uitvoering van haar taken te ondersteunen. ~ worden vooral gesloten met de openbare instellingen van de sociale zekerheid, zoals het RIZIV of de RSZ. Art. 1 kb 3 april 1997 - Zie ook: tegenstelling beheerscontract

bestuursrecht / administratief recht Fr.: droit administratif : staatsrecht - het recht dat zich bezighoudt met de bestuurlijke bedrijvigheid van de staatsorganen met uitzondering van de wetgevende en rechterlijke macht, ongeacht of deze zich kwijten van taken met uitvoerende, jurisdictionele of wetgevende inhoud. Alle handelingen die uitgaan van administratieve organen behoren tot het toepassingsgebied van het ~, evenals de meeste rechtsbetrekkingen tussen burgers en deze organen. ~ is de moderne benaming voor wat vroeger administratief recht heette. Zie ook: onderdeel ambtenarenrecht hierarchische verhouding bestuursprocesrecht / administratief procesrecht onderdeel fiscaal recht / belastingrecht onderdeel asielrecht

bestuursrechtelijk Fr.: en matière de droit administratif : bestuursrecht - hetgeen te maken heeft met het staats- en administratief recht; de wijze waarop overheidsorganen werken en het verkeer tussen overheid en burger. Zie ook: tegenstelling privaatrechtelijk / civielrechtelijk