Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

borderel / (mv.) borderellen Fr.: bordereau : burgerlijk procesrecht - 1. opgave, staat of lijst waarop de bestanddelen van een bedrag of een hoeveelheid goederen wordt vermeld;
2. een akte die aan de hypotheekbewaarder ter inschrijving wordt aangeboden. Art. 1673 Ger. W. en 83 Hyp.W. - Zie ook: nadere verklaring hypotheekakte

borg Fr.: garant : verbintenissenrecht - persoon die zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis die de hoofdschuldenaar tegenover die eiser heeft. Zie ook: nadere verklaring waarborg nadere verklaring borgtocht

borgstelling Fr.: cautionnement : verbintenissenrecht - de handeling waarbij men zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis die een derde, hoofdschuldenaar, tegenover die eiser heeft.Bijv. A moet aan B een bedrag betalen voor de aankoop van een auto. C gaat ten aanzien van B de verbintenis aan deze som te betalen indien A dit niet doet. C is de ~. Zie ook: onderdeel bankgarantie

borgtocht / borgtochtovereenkomst (oneig.) / fideiiussio Fr.: cautionnement : verbintenissenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij een persoon zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis die een derde, hoofdschuldenaar, tegenover die eiser heeft. Bijv. A moet aan B een bedrag betalen voor de aankoop van een auto. C gaat ten aanzien van B de verbintenis aan deze som te betalen indien A dit niet doet. Art. 2011 B.W. - Zie ook: nadere verklaring aval onderdeel particuliere borgtocht onderdeel borg

bouwheer Fr.: maître d'ouvrage : vastgoedrecht - persoon die een beroep doet op een architect en een aannemer om een bouwwerk te bouwen.

bouwrecht Fr.: droit en mati&eagrave; de construction : vastgoedrecht - vakgebied binnen het vastgoedrecht dat de regels bevat betreffende het bouwen, verbouwen of slopen van bouwwerken

bouwvergunning Fr.: permis de bâtir : vastgoedrecht - document uitgereikt door het College van Burgemeester en Schepenen van een gemeente dat een uitspraak doet over de mogelijkheid op een bouwgrond een vaste installatie op te richten of te bouwen. Voor ieder afbraak-, reconstructie- of transformatiewerk is een vergunning vereist. (zie ook Stedenbouwkundig certificaat);
stedenbouwkundige vergunning o.a. vereist voor het bouwen van nieuwe constructies (de vergunningsplicht geldt evenwel ook voor tal van andere activiteiten). Zie: art 44 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. Zie ook: nadere verklaring stedenbouwkundig certificaat

brandverzekering Fr.: assurance contre l'incendie : verzekeringsrecht - verzekering die schade dekt ontstaan door brand. Zie: art 61 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Zie ook: onderdeel polis hierarchische verhouding verzekeringsovereenkomst

break-up value : fusie- en overnamerecht - Engels: waarde van een samengestelde onderneming indien deze in afzonderlijke (deel)transacties kan worden verkocht. ~ speelt met name een rol bij liquidatie. Voor een enkelvoudige onderneming wordt hiermee bedoeld de opbrengst van alle activa indien deze afzonderlijk worden verkocht minus het bedrag dat benodigd is om alle schulden af te lossen. Zie ook: nadere verklaring uitponden / uitponding

bronnen van verbintenissen Fr.: les sources des obligations : verbintenissenrecht - datgene waaruit een verbintenis voortkomt. Een verbintenis kan ontstaan uit de wet, uit een overeenkomst of uit een eenzijdige rechtshandeling. Art. 1101 B.W. en 1103 B.W.

bruikleenovereenkomst / bruikleen / commodaat Fr.: prêt à l'usage : contractenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere een zaak kosteloos in gebruik geeft, onder de voorwaarde dat die andere, na daarvan gebruik te hebben gemaakt of na een bepaalde tijd, die zaak terug geeft. Een ~ is enkel mogelijk voor goederen die niet tenietgaan door het normale gebruik (bijv. een auto, maar niet een brood). Art. 1875 B.W. - Zie ook: tegenstelling verbruiklening nadere verklaring goed huisvader

bruiklening / in bruikleen geven / in bruikleen gegeven Fr.: prêt à l'usage : contractenrecht - een zaak kosteloos in gebruik geven, onder de voorwaarde dat de ontvanger, na daarvan gebruik te hebben gemaakt of na een bepaalde tijd, die zaak terug geeft. Art. 1875 B.W. - Zie ook: tegenstelling verbruiklening nadere verklaring goed huisvader

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Fr.: Région de Bruxelles-Capitale : staatsrecht - één van de drie gewesten in België. Het ~ omvat het grondgebied van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Zie: Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Zie ook: hierarchische verhouding gewest onderdeel Brusselse Hoofdstedelijke Raad onderdeel Brusselse Hoofdstedelijke regering

Brusselse Hoofdstedelijke Raad Fr.: Conseil de la Région de Bruxelles-capitale : staatsrecht - parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de ~ keurt de wetgeving (ordonnanties) goed voor de aangelegenheden waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is, keurt de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed en controleert de Brusselse Hoofdstedelijke regering. Zie: Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen en Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. Zie ook: hierarchische verhouding Brussels Hoofdstedelijk Gewest nadere verklaring ordonnantie nadere verklaring Brusselse Hoofdstedelijke regering

Brusselse Hoofdstedelijke regering Fr.: Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale : staatsrecht - de uitvoerende macht (regering) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zie: Bijzondere wet 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Zie ook: hierarchische verhouding uitvoerende macht hierarchische verhouding Brussels Hoofdstedelijk Gewest nadere verklaring Brusselse Hoofdstedelijke Raad

buiten rechte Fr.: extrajudiciaire : rechtswetenschap - zonder dat er een rechter aan te pas komt. Zie ook: tegenstelling in rechte

buiten toepassing Fr.: hors application : rechtswetenschap - niet van toepassing; niet aan de orde zijn.

buitenbezitstelling Fr.: dépossession : vermogensrecht - het buiten de feitelijke macht van de gerechtigde brengen of geraken van een zaak; meestal gebruikt in verband met effecten aan toonder, wisselbrieven, enz. Artikel 86 van het Wetboek van Koophandel bepaalt zo onder de titel 'betaling van vermiste wisselbrieven': 'In geval van onvrijwillige en toevallige ~ van een niet geaccepteerde wisselbrief, kan degene aan wie hij toebehoort de betaling ervan vervolgen op een tweede, derde, vierde exemplaar, enz.' Art. 86 W.Kooph.

buitengerechtelijk Fr.: extrajudiciaire : rechtswetenschap - zonder dat het gerecht er aan te pas komt.

buitengerechtelijke bekentenis Fr.: aveu extrajudiciaire : bewijsrecht - erkenning van feiten en omstandigheden die niet ten processe is afgelegd, maar daarbuiten, bijv. ten overstaan van getuigen of in een brief. Art. 1354 B.W. - Zie ook: tegenstelling gerechtelijke erkentenis

buitengewoon rechtsmiddel / buitengewone rechtsmiddelen Fr.: voie de recours extraordinaire : gerechtelijk recht - een procedure om een rechterlijke uitspraak te laten wijzigen door dezelfde of een andere rechter. Als men spreekt van ~ dan heeft men het over de voorziening in cassatie, het derden-verzet, het verzoek tot herroeping van gewijsde, het verhaal op de rechter en de vordering tot intrekking. Zie: art. 16 Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof. Art. 21 Ger. W. - Zie ook: hierarchische verhouding rechtsmiddel tegenstelling gewoon rechtsmiddel nadere verklaring derden-verzet nadere verklaring voorziening in cassatie

burenhinder / hinder uit nabuurschap Fr.: troubles de voisinage : aansprakelijkheidsrecht - gedragingen en handelingen van een eigenaar van een onroerend goed die hinder opleveren voor de eigenaars of bewoners van naburige onroerende goederen, waarbij de aanvaardbare ongemakken overschreden worden zodat het evenwicht dat tussen de onroerende goederen bestaat, verbroken wordt. Degene die last heeft van ~ kan aan de veroorzaker ervan een schadevergoeding vragen. Art. 544 B.W. en 1382 B.W. - Zie ook: nadere verklaring evenwichtsleer

burgerlijk aansprakelijke partij Fr.: personne civilement responsable : strafrecht - een (rechts)persoon die, alhoewel deze niet zelf strafrechtelijk wordt vervolgd, mee wordt betrokken in de strafrechtelijke procedure om veroordeeld te worden tot het betalen van de schadevergoeding, de kosten of de geldboeten. Art. 123decies Sw. - Zie ook: tegenstelling burgerlijke partij tegenstelling verdachte / inverdenkinggestelde

burgerlijk procesrecht / gerechtelijk privaatrecht Fr.: droit judiciare privé : burgerlijk procesrecht - verzameling van alle rechtsregels die het de rechtzoekenden mogelijk maken hun geschillen, ongeacht de aard ervan, bij toepassing van de regels van het materieel recht, te laten beslechten door een rechter of een scheidsrechter. Zie ook: nadere verklaring dagvaarding / (mv.) dagvaardingen nadere verklaring verzoekschrift

burgerlijke dood Fr.: mort civile : strafrecht - straf waarbij iemand als overleden wordt beschouwd, waardoor hij volledig handelingsonbekwaam wordt. Deze straf is uitdrukkelijk bij de invoering van de Belgische Grondwet in 1831 afgeschaft. Art. 16 G.W.

burgerlijke partij Fr.: partie civile : strafprocesrecht - degene die persoonlijk schade heeft geleden door een misdrijf. Die persoon kan zich in de strafzaak tegen de dader ~stellen en zo schadevergoeding vragen. De ~stelling kan gebeuren voor de onderzoeksrechter of voor de rechter die de zaak uiteindelijk behandelt. In het eerste geval kan de ~ aldus het gerechtelijk onderzoek opstarten. In het kader van het gerechtelijk onderzoek geniet de ~ bepaalde rechten. Ook sommige verenigingen en instellingen van openbaar nut hebben het recht zich ~ burgerlijke partij te stellen (bijv. het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding). Art. 63 Sv en 67 Sv - Zie ook: tegenstelling verdachte / inverdenkinggestelde nadere verklaring procespartij tegenstelling beklaagde / (oneig.) betichte

burgerlijke partijstelling Fr.: constitution de partie civile : strafprocesrecht - zie: burgerlijke partij

burgerlijke rechtbank Fr.: tribunal civil : staatsrecht - afdeling van de rechtbank van eerste aanleg die de burgerlijke zaken behandelt Art. 76-80 Ger. W. en 568-572 Ger. W. - Zie ook: hierarchische verhouding rechtbank van eerste aanleg nadere verklaring correctionele rechtbank nadere verklaring jeugdrechtbank

burgerlijke rechtspraak Fr.: jurisprudence civile : burgerlijk recht - rechtsgang bij geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en bij zaken over privaatrechtelijke maatregelen als adoptie, voogdij, etc. Zie ook: nadere verklaring adoptie / adopteren / geadopteerd tegenstelling administratieve rechtspraak tegenstelling strafzaak

burgerrechtelijke woonplaats Fr.: domicile civile : personenrecht - de plaats waar een persoon zijn hoofdverblijf heeft, d.w.z. waar hij "het centrum van zijn belangen" heeft gevestigd. Dit is een feitelijke aangelegenheid. Art. 102 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding woonplaats nadere verklaring gerechtelijke woonplaats

caesuur Fr.: césure : rechtswetenschap - FOUTE SPELLING. Zoek bij cesuur

canon / (mv.) canons Fr.: canon : zakenrecht - de jaarlijks door de erfpachter aan de eigenaar te betalen vergoeding in geld of in natura. Zie: Wet van 10 januari 1924 over het recht van erfpacht en Wet van 14 mei 1955 betreffende de erfpachten. Zie ook: nadere verklaring erfpacht nadere verklaring Canoniek recht / (oneigen.) Kanoniek recht

Canoniek recht / (oneigen.) Kanoniek recht Fr.: droit canonique : kerkrecht - recht van de katholieke kerk vervat in de Codex Juris Canonici van 19 mei 1918. Zie ook: nadere verklaring kerkgenootschap nadere verklaring canon / (mv.) canons

cashflow / kasstroom : ondernemingsrecht - Engels: verschil tussen de bruto ontvangsten uit hoofde van de verkoop van producten en de uitgaven in verband met de aanschaf en gebruik van productiemiddelen in een bepaalde periode. Gemakshalve vaak aangeduid als winst plus afschrijving. Daarbij wordt dan verondersteld dat zich geen financiële herstructureringen hebben voorgedaan.

cassant Fr.: cassant : rechtswetenschap - scherp.

cassatie / casseren / gecasseerd Fr.: cassation / casser / cassés : gerechtelijk recht - vernietiging van een beslissing door het Hof van Cassatie. Art. 1073 Ger.W. - Zie ook: hierarchische verhouding buitengewoon rechtsmiddel nadere verklaring Hof van Cassatie

cassatie instellen Fr.: se pourvoir en cassation : gerechtelijk recht - het geschil aan het Hof van Cassatie voorleggen. Bij het Hof van Cassatie vindt geen onderzoek naar de feiten meer plaats. Art. 1073 Ger.W. - Zie ook: nadere verklaring Hof van Cassatie onderdeel (voorziening in) cassatie in belang van de wet

cassatiemiddelen Fr.: les moyens de cassation : gerechtelijk recht - onderbouwde juridische stellingen die een procespartij ter bepleiting van zijn zaak in cassatie schriftelijk inneemt. Zie ook: nadere verklaring cassatie / casseren / gecasseerd nadere verklaring grieven

casuïstiek Fr.: jurisprudence : rechtsfilosofie - redeneerwijze waarbij getracht wordt een algemene regel af te leiden uit een of meerdere concrete gevallen. Zie ook: onderdeel deductie / deduceren / gededuceerd tegenstelling connotatie

casus : rechtswetenschap - Latijn: zaak, geval, aanleiding Zie ook: onderdeel geschil / (mv.) geschillen tegenstelling casus belli

casus belli : oorlogsrecht - Latijn: handelingen van een land die een ander land aanleiding geven om tegen dat land oorlog te voeren. Zie ook: nadere verklaring agressor tegenstelling ius bellandi

causaal verband Fr.: lien causal : verbintenissenrecht - oorzakelijk verband tussen twee of meer feiten. Bijv. het causaal verband tussen een onrechtmatige daad en de schade die eruit voortvloeit. Zie ook: nadere verklaring conditio sine qua non hierarchische verhouding buitencontractuele aansprakelijkheid / quasi-delictuele aansprakelijkheid

cautie geven / cautieplicht : Nederlands recht - mededeling aan het begin van het verhoor van de verdachte door politie of gerecht, inhoudende dat de verdachte niet verplicht is te antwoorden. Hij wordt dus in feite op zijn zwijgrecht gewezen. In vele landen is dit verplicht en spreekt men dan ook van een cautieplicht. In BelgiŽ geldt deze verplichting niet. Zie ook: nadere verklaring zwijgrecht nadere verklaring vermeldingen 'Wet Franchimont'

cedent Fr.: cédant : verbintenissenrecht - de persoon die bij een cessie of overdracht van schuldvordering, de vordering overdraagt. Art. 1693 B.W. - Zie ook: nadere verklaring cessionaris / (mv.) cessionarissen nadere verklaring gecedeerde debiteur / debitor cessus hierarchische verhouding overdracht van schuldvordering / cessie

censuur / censureren / gecensureerd Fr.: la censure / censurer / censuré : staatsrecht - beperking van de vrijheid van meningsuiting door voorafgaand aan de publicatie van die uiting controle uit te oefenen en/of wijzigingen in die uiting op te leggen. Art. 25 G.W. - Zie ook: tegenstelling vrijheid van meningsuiting / drukpersvrijheid

Centraal Schengen Informatie Systeem (CSIS) Fr.: Système central d'Information Schengen : vreemdelingenrecht - centraal geautomatiseerd systeem waarin alle signaleringen staan van onder andere vreemdelingen in de Schengenlanden. Een signalering kan inhouden dat de vreemdeling de toegang tot de Schengenlanden wordt geweigerd. Bijv. omdat hij door een Schengenland is veroordeeld wegens een misdrijf of dat de vreemdeling eerder is uitgewezen door een Schengenland. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Nationaal Schengen Informatie Systeem

centrale autoriteit Fr.: autorité centrale : internationaal publiekrecht - orgaan van een staat die partij is bij een internationale overeenkomst, dat tot taak heeft aanvragen afkomstig uit andere lidstaten in ontvangst te nemen en af te handelen. Bijv. in België: de Federale Overheidsdienst Justitie, Bestuur der Wetgeving. Deze figuur komt in meerdere verdragen terug zoals het Haags Adoptieverdrag, de verdragen inzake transnationale uitoefening van ouderlijk gezag, rechtshulpverzoeken etc. Zie ook: nadere verklaring EEG-executieverdrag (EEX) nadere verklaring Haags betekeningsverdrag (HBv) nadere verklaring betekening

certificering van effecten Fr.: certification : vennootschapsrecht - het mechanisme van de ~ bestaat erin dat een rechtspersoon in ruil voor titels van een andere vennootschap, certificaten uitgeeft. Zie: Wet 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen.

cessie / overdracht van schuldvordering Fr.: cession de créance : verbintenissenrecht - overdracht van een schuldvordering door de oorspronkelijke schuldeiser (de cedent) aan een derde (de cessionaris). Een ~ kan in België in principe vormvrij gebeuren. Art. 1689 B.W. - Zie ook: tegenstelling schuldoverneming / delegatie / passieve novatie / debiteursvervanging nadere verklaring cedent nadere verklaring cessionaris / (mv.) cessionarissen nadere verklaring gecedeerde debiteur / debitor cessus

cessionaris / (mv.) cessionarissen Fr.: cessionnaire : verbintenissenrecht - persoon die bij een cessie de vordering van de cedent verkrijgt. Art. 1689 B.W. - Zie ook: nadere verklaring cedent nadere verklaring debitor cessus

cesuur Fr.: césure : rechtswetenschap - Vaak gezocht maar geen juridische betekenis. Pauze in het midden van een versregel;
breekpunt, punt van ommekeer in een bepaalde chronologie, evolutie of proces

chèque Fr.: chèque : handelsrecht - document met daarop in elk geval het woord "chèque"; een onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde som, de naam van degene die moet betalen, de plaats waar betaald moet worden, plaats en dagtekening van het uitschrijven van de chèque, en de handtekening van degene die de chèque uitgeschreven heeft. Zie: verdrag van 19 maart 1931 houdende een eenvormige wet op de cheques en Wet 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet. Zie ook: onderdeel gekruiste cheque nadere verklaring endossement nadere verklaring orderbriefje, promesse, kwitantie aan toonder

chèque-schuld Fr.: dette-cheque : handelsrecht - schuld waarvan het bestaan wordt aangetoond door een cheque

Charles-Louis de Secondat baron de la brève et de Montesquieu : rechtsgeschiedenis - Frans rechtsgeleerde en theoreticus,1689-1755. ~ verkondigde in zijn boek 'De l'esprit des Lois' de zgn. Trias Politica of driedeling van overheidsfuncties, nl. regelgeving voor de wetgevende, bestuur voor de uitvoerende en rechtspraak voor de rechterlijke macht. Zie ook: nadere verklaring Trias Politica / scheiding van machten

checks and balances : staatsrecht - Engels: systeem waarbij overheidsbevoegdheden over verschillende organen worden verspreid en ieder orgaan bij de uitoefening van zijn bevoegdheden verantwoording verschuldigd is aan een ander orgaan. Zie ook: nadere verklaring Trias Politica / scheiding van machten

chirografair Fr.: chirografair : rechtswetenschap - niet-bevoorrecht. Bijv. ~ passief. Zie ook: nadere verklaring bevoorrecht

chirografaire schuldeisers Fr.: créanciers chirografaires : beslagrecht - niet-bevoorrechte schuldeisers.

citaatrecht Fr.: droit de citer : auteursrecht - het recht om - zonder dat dit geldt als inbreuk op het auteursrecht - een stukje van een werk van een ander over te nemen in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling. Zie: art 21 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zie ook: nadere verklaring post alia

civiel / burgerlijk / privaat Fr.: civile : burgerlijk recht - m.b.t. particuliere verhoudingen, meestal tussen burgers onderling. Er kan echter ook een ~ verhouding bestaan tussen de burger en de overheid, bijv. als de burger aan de overheid een stuk grond verkoopt. In dat geval is er sprake van een gewone koopovereenkomst waarop ~ recht van toepassing is. Zie ook: nadere verklaring materieel privaatrecht nadere verklaring bestuursrecht nadere verklaring civilist

civiele kamer / burgerlijke kamer Fr.: chambre civile : burgerlijk procesrecht - kamer van een rechtbank die kennis neemt van burgerlijke zaken.

civiele lijst Fr.: liste civile : staatsrecht - het geheel van financiële middelen dat de staat aan de Koning ter beschikking stelt om zijn functie als staatshoofd te kunnen vervullen. Zie: Wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II. Art. 89 G.W. - Zie ook: nadere verklaring dotatie

civilist Fr.: le civiliste : advocatuur - jurist die zich met burgerlijk recht bezighoudt. Bijv. een advocaat die zich met handelsgeschillen bezighoudt is een ~. Zie ook: nadere verklaring jurist nadere verklaring leek nadere verklaring civiel / burgerlijk / privaat

claim Fr.: demande : aansprakelijkheidsrecht - Engels: eis of vordering in of buiten rechte gesteld. Zie ook: nadere verklaring rechtsvordering nadere verklaring schikking nadere verklaring dagvaarding / (mv.) dagvaardingen

claim Fr.: demande : vennootschapsrecht - Engels: voorkeursrecht van koop van bestaande aandeelhouders als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft. Deze ~ vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden verhandeld. Zie ook: nadere verklaring rechtsvordering nadere verklaring schikking nadere verklaring dagvaarding / (mv.) dagvaardingen

classicus : rechtswetenschap - (vaak gezocht, maar geen juridische term) Latijn: beoefenaar van de klassieke talen en/of het Romeinse recht.

classificatie / klasse Fr.: la classification / la classe : merkenrecht - systematische indeling van waren en diensten, meestal volgens het classificatiesysteem van Nice, waarbij de waren in 34 klassen en de diensten in 11 klassen zijn ingedeeld. Zie ook: nadere verklaring merkenrecht

clementie Fr.: clémence : rechtswetenschap - goedertieren, genadig of welwillend. Bijv. de beschuldigde in de ~ van de rechters aanbevelen (Van Dale). Zie ook: hierarchische verhouding gratie

coëxistentie Fr.: coexistence : aansprakelijkheidsrecht - éénzelfde feit kan aanleiding geven tot verscheidene vorderingen; ofwel kan één persoon aangesproken worden door twee of meerdere anderen op basis van hetzelfde feit (passieve ~), ofwel kan één persoon, twee of meerdere andere personen aanspreken (actieve ~) Zie ook: onderdeel aansprakelijkheid onderdeel buitencontractuele aansprakelijkheid/quasi-delictuele aansprakelijkheid tegenstelling samenloop (aansprakelijkheidsrecht)

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) Fr.: société coopérative à responsabilité limité (S.C.R.L.) : vennootschapsrecht - soort vennootschap die is samengesteld uit een variërend aantal, doch tenminste drie vennoten die verschillende geldsommen inbrengen. De vennoten zijn slechts aansprakelijk voor de schulden ten belope van maximaal hun inbreng. Art. 350 W.Venn. - Zie ook: hierarchische verhouding rechtspersoon nadere verklaring rechtspersoonlijkheid

coördinatie / coördineren / gecoördineerd Fr.: la coordination / coordonner / coordonné : staatsrecht - het samenvoegen in een groter geheel van wetsbepalingen over eenzelfde onderwerp die in diverse wetten verspreid zijn. Een ~ gaat minder ver dan een codificatie tot een echt wetboek. De wetten op de Raad van State zijn zo gecoördineerd tot een geheel bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1973. Zie: Wet van 13 juni 1961 betreffende de coördinatie en codificatie. Zie ook: niet gelijk aan codificatie / codificeren / gecodificeerd

coalitie Fr.: la coalition : politiek - verbond tussen meerdere partijen. Bijv. de ~ van politieke partijen om een meerderheid in een parlement te krijgen,