Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

desaffecteren Fr.: desaffecter : ruimtelijke ordening - terreinen niet langer in aanmerking nemen voor de vestiging van bijv. nieuwe bedrijven. Dit betekent dat die terreinen hetzij herbestemd worden, hetzij ter beschikking komen voor een andere gebruiksvorm. Effectief gedesaffecteerde terreinen worden in de ruimtebalans verwerkt.

desaveu / desavoueren / gedesavoueerd Fr.: desaveu : rechtswetenschap - niet erkennen.

deskundige Fr.: l'expert : burgerlijk procesrecht - persoon die van de rechter een opdracht krijgt om een welomschreven onderzoek in te stellen en daarover meestal schriftelijk te rapporteren.

deskundigenonderzoek Fr.: expertise : burgerlijk procesrecht - de rechter kan ambtshalve of op verzoek van een van de partijen een deskundige benoemen, die onderzoek doet en daarvan schriftelijk bericht uitbrengt. Zie ook: onderdeel deskundige

detachering / detacheren / gedetacheerd Fr.: le détachement : arbeidsrecht - tijdelijke uitzending van een werknemer door een werkgever naar een ander land, met behoud van een band tussen de gedetacheerde werknemer en de detacherende werkgever voor wiens rekening de uitgezonden werknemer de arbeid in het buitenland verricht. Zie ook: t uitzendkracht

detentie Fr.: détention : strafrecht - vrijheidsbeneming als straf of als preventieve maatregel. Zie ook: onderdeel jeugddetentie onderdeel dagdetentie nadere verklaring houder / detentor

detentie Fr.: détention : vermogensrecht - het louter houden van een zaak voor rekening van een ander (bv. lenen of huren). Zie ook: nadere verklaring detentor nadere verklaring bezit nadere verklaring houder / detentor

deugdelijk Fr.: bonne qualité : rechtswetenschap - goed; aan alle vereisten voldoend. Zie ook: nadere verklaring levering / levering

deurwaardersexploot / deurwaardersexploit Fr.: exploit du huissier de justice : burgerlijk procesrecht - aan vormvoorschriften gebonden geschrift waarin de deurwaarder een vordering aanzegt en dat aan een persoon wordt betekend. Bijv. het exploot van de dagvaarding wordt aan de gedaagde betekend. Zie ook: onderdeel dagvaarding / (mv.) dagvaardingen nadere verklaring betekening nadere verklaring gerechtsdeurwaarder

deviantie Fr.: déviation : criminologie - afwijking van het normale rolgedrag, dat vaak als crimineel wordt bestempeld. Zie ook: niet gelijk aan discrepantie

devolutief Fr.: dévolutif : burgerlijk procesrecht - in zijn geheel opnieuw voorleggen aan een veelal hogere instantie. Het rechtsmiddel 'hoger beroep' is ~.

devolutieve werking van het hoger beroep Fr.: effet dévolutif de l'appel : burgerlijk procesrecht - nadat hoger beroep is ingesteld wordt de zaak in zijn geheel overgeheveld van de rechter in eerste aanleg naar de appelrechter met alle feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen.

dictum / (mv.) dicta : burgerlijk procesrecht - Latijn: slotwoord. De aan het slot van een vonnis, arrest of beschikking geformuleerde, uiteindelijke beslissing van de rechter, het beschikkende gedeelte van de rechterlijke uitspraak. Zie ook: tegenstelling petitum

diefstal Fr.: vol : strafrecht - hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Art. 461 Sw - Zie ook: tegenstelling heling / heler niet gelijk aan verduistering onderdeel diefstal met geweld

diefstal met geweld Fr.: vol avec violence : strafrecht - strafbaar feit door met (bedreiging van) geweld het slachtoffer te bestelen. Bijv. iemand onder bedreiging van een mes tot afgifte van zijn geld dwingen kan als ~ worden gekwalificeerd. Art. 468 Sw

dienend erf / dienstbare erf Fr.: fonds assujetti : zakenrecht - onroerende zaak die bezwaard is met een erfdienstbaarheid ten behoeve van een andere onroerende zaak (het heersende erf).

Dienst voor de mededinging Fr.: Le service pour la concurrence : mededingingsrecht - orgaan opgericht bij de Federale Overheidsdienst Economie dat belast is met de opsporing en het onderzoek van de mededingingspraktijken. Art. 1 Wet 5 augustus 1991

Dienst Vreemdelingenzaken Fr.: Office des étrangers : vreemdelingenrecht - maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken. Staat de Minister van Binnenlandse zaken bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid.

dienstmerk Fr.: marque de service : merkenrecht - benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers en alle andere tekens die dienen om de diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden. Zie ook: onderdeel logo onderdeel merknaam tegenstelling handelsnaam / (mv.) handelsnamen

digesten Fr.: digestes : rechtsgeschiedenis - onderdeel van het Corpus Iuris Civilis van Justinianus bestaande uit de commentaren van vroegere juristen.

digitale handtekening Fr.: signature digitale : informaticarecht - de digitale tegenhanger van een handgeschreven handtekening; wordt gebruikt om auteurs van e-mail te identificeren en de inhoud van hun berichten te bevestigen; wordt gecreëerd en geverifieerd door gebruik van het digitaal certificaat; is een techniek om een elektronische handtekening te creëren.

diplomatiek ambtenaar / diplomatieke vertegenwoordiger Fr.: agents diplomatiques : diplomatiek recht - hoofd van de zending of lid van het personeel van de zending dat een diplomatieke rang heeft. Zie: verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961. Zie ook: nadere verklaring diplomatieke immuniteit nadere verklaring persona non grata

diplomatiek asiel Fr.: asile diplomatique : asielrecht - specifieke vorm van asielbescherming van een persoon in een diplomatieke post (ambassade) van een land.

diplomatieke immuniteit Fr.: l'immunité diplomatique : diplomatiek recht - onschendbaarheid van de persoon, woning en correspondentie van diplomaten, waardoor zij niet aan de jurisdictie van het gastland zijn onderworpen. Zie ook: nadere verklaring persona non grata

directe / rechtstreekse werking Fr.: effet direct : internationaal publiekrecht - een internationale rechtsregel heeft ~ indien dit uitdrukkelijk is bepaald of indien hij voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk is om rechtstreeks rechten en plichten voor de burger te creëren, zonder dat omzetting in nationale wetgeving vereist is. Verticale ~ betekent dat burgers de regel tegen hun overheid kunnen inroepen. Horizontale ~ betekent dat de internationale regel toegepast kan worden in de onderlinge verhoudingen tussen burgers. Bijv. Europese verordeningen kunnen rechtstreeks door de burgers worden ingeroepen en hebben daarom ~. Zie ook: nadere verklaring Europese Richtlijn nadere verklaring ratificatie van verdragen nadere verklaring directe werking van een verdragsbepaling

directe werking / rechtstreekse werking Fr.: effet direct : staatsrecht - onmiddellijke werking van een grondwets- of verdragsbepaling. De ~ van een bepaling uit de Grondwet of uit een verdrag houdt in dat de rechten en plichten uit die bepaling onmiddellijk toepasselijk zijn op de rechtzoekenden en onmiddellijk door die rechtzoekenden ingeroepen kunnen worden, zonder dat de wetgevende of uitvoerende macht van het land daarvoor nog moet ingrijpen. Zie ook: nadere verklaring verordening nadere verklaring Europese Richtlijn nadere verklaring ratificatie van verdragen

disagio Fr.: prime de remboursement : effectenrecht - vermindering van de waarde van een aandeel of een obligatie tegenover zijn nominale waarde of zijn emissieprijs.

disclaimer : internetrecht - Engels: (contractueel) beding waarin aansprakelijkheden worden afgewezen. Bijv. vaak staat er internetpagina's een ~.

discrepantie Fr.: décalage : rechtswetenschap - hetgeen van elkaar afwijkt. Bijv. wegens de ~ tussen de opvattingen van de partijen ligt een minnelijke oplossing niet voor de hand. Zie ook: niet gelijk aan deviantie

discretionaire bevoegdheid Fr.: la compétence discrétionnaire : staatsrecht - bevoegdheid die binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht kan worden uitgeoefend. Zie ook: tegenstelling gebonden bevoegdheid

discriminatie / discrimineren / gediscrimineerd Fr.: la discrimination : staatsrecht - situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, huidskleur, afkomst of etnische afstamming, gezondheidstoestand, geloof of levensbeschouwing verschillend worden behandeld zonder dat dat verschil objectief en redelijkerwijze kan worden gerechtvaardigd. Zie: wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie (). Art. 10 en 11 G.W. - Zie ook: nadere verklaring aanzetten tot haat, discriminatie en gewelddadig optreden onderdeel gelijkheidsbeginsel onderdeel Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

dispache / averijregeling Fr.: règlement des avaries : vervoersrecht - Engels: nota opgemaakt door experts met daarin de becijfering van de averij-grosse.

dividend Fr.: dividende : vennootschapsrecht - winst van een NV of BV die onder bepaalde voorwaarden aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. Zie ook: nadere verklaring winst nadere verklaring aandeelhouder / (mv.) aandeelhouders nadere verklaring besloten vennootschap

DNA-onderzoek Fr.: analyse ADN : strafprocesrecht - onderzoek waarbij bijvoorbeeld bloed of speeksel van de verdachte vergeleken wordt met gevonden sporen. De afname van DNA-stalen kan gebeuren met toestemming van de verdachte (op last van de procureur des Konings) of zonder (op last van de onderzoeksrechter). Art. 44ter sv en 56 Sv

dochtervennootschap Fr.: société filiale : rechtspersonenrecht - een vennootschap is een dochtervennootschap van een andere vennootschap, als die andere vennootschap (de "moeder") een beslissende invloed kan uitoefenen op de aanstelling van meer dan de helft van de bestuurders of zaakvoeders of op de oriëntatie van haar beleid. Art. 6,2 W.Venn. - Zie ook: nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen

doctrine Fr.: la doctrine : rechtsfilosofie - interpretatie van een juridisch leerstuk zoals die door gezaghebbende juristen in de literatuur (juridische boeken en artikelen) wordt aangehangen. Zie ook: nadere verklaring zuivere rechtsleer

doelmatigheidsonderzoek Fr.: la recherche d'efficacité : bestuursrecht - toetsing door een externe controle-instantie, met name het Rekenhof, van de goede besteding van de overheidsmiddelen. Het ~ houdt in dat onderzocht wordt of de middelen effectief zijn (hun beoogde doel bereiken), efficiënt zijn (de gebruikte middelen in verhouding staan tot de bereikte resultaten) en zuinig (economisch, dat zo weinig mogelijk middelen ingezet worden om het beoogde doel te bereiken). Zie: art 5 wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof. Zie ook: niet gelijk aan marginale toetsing / marginale beleidstoetsing

doeloverschrijding Fr.: excédant l'objet : rechtspersonenrecht - als een rechtspersoon een rechtshandeling verricht en daarbij zijn doel overschrijdt, dan kan de rechtspersoon deze rechtshandeling laten vernietigen, indien de wederpartij wist of zou moeten weten dat het doel overschreden werd.

dolus Fr.: dol : strafrecht - Latijn: opzet. Opzettelijk tekortkomen aan een verplichting. ~ is een voorwaarde voor strafbaarheid. De doelgerichte wil om de gedraging (handeling of verzuim) te stellen die de wet verbiedt. Zie ook: onderdeel opzet nadere verklaring schuld nadere verklaring wil

domaniaal Fr.: domanial : staatsrecht - betrekking hebbende op het domein, d.i. het geheel van goederen van openbare rechtspersonen. Bijv. de ~wet regelt het beheer van het patrimonium van de staat Art. 537-542 B.W. wet van 23 mei 1923 - Zie ook: nadere verklaring openbaar domein

domeinnaam Fr.: le nom de domaine : internetrecht - in letters of cijfers weergegeven internetadres. Bijv. juridischwoordenboek.nl. Zie ook: nadere verklaring handelsnaam / (mv.) handelsnamen niet gelijk aan vrij op naam (VON)

domiciliëring Fr.: domicilier : handelsrecht - bij ~stuurt een leverancier met uw toelating diens rekening naar uw bank. Die haalt het geld van uw rekening. Nadien krijgt u een factuur. ~ is dus ideaal voor variabele bedragen die u op vaste tijdstippen moet betalen. Zie ook: v schuldeiser

domicilie / woonplaats Fr.: le domicile : personen- en familierecht - officiële woonplaats, te verifiëren aan de hand van de gemeentelijke inschrijving in de bevolkingsregister. Zie ook: niet gelijk aan woonplaats nadere verklaring zonder bekende woon- of verblijfplaats nadere verklaring domiciliëring / domiciliëren

dominus litis : strafrecht - Latijn: meester van het proces. Bijv. ~ in strafzaken is de officier van justitie, in burgerlijke zaken zijn dat vaak de procespartijen. Zie ook: onderdeel opportuniteitsbeginsel nadere verklaring officier van justitie (OvJ) nadere verklaring lijdelijkheid van de rechter

doodslag Fr.: l'homicide : strafrecht - misdrijf door een persoon opzettelijk van het leven te beroven zonder dat sprake is van een van tevoren beraamd plan. Art. 393 Sw - Zie ook: nadere verklaring moord nadere verklaring dood door schuld

doorhaling Fr.: raturer : merkenrecht - wijze waarop een merk kan vervallen. Bijv. doordat het merk gedurende 5 jaren niet als merk werd gebruikt. Zie ook: nadere verklaring royement / royeren

doorhaling op de rol / royement Fr.: radiation : gerechtelijk recht - schrapping van een aanhangige procedure op de rol van de rechtbank, waardoor de gerechtelijke procedure afgebroken wordt. Normaal op verzoek van partijen. ~doet het geding vervallen, zodat opnieuw moet worden gedagvaard of vrijwillig verschenen. Art. 730 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring algemene rol nadere verklaring inschrijving op de rol

doorzoeken / doorzoeking Fr.: fouiller / la fouille : bestuursrecht - het uitkammen van plaatsen, voer- of vaartuigen in het kader van het houden van toezicht op de naleving van bepaalde wettelijke voorschriften. Zie ook: nadere verklaring handhaven / handhaving

dossier van de rechtspleging Fr.: le dossier de la procédure : burgerlijk procesrecht - dossier van de rechter, bijgehouden door de griffier, met daarin de schriftelijke stukken van het geding, zoals de dagvaarding of verzoekschrift conclusies, aktes en andere bewijsstukken..

douanerecht Fr.: droit de douane : douanerecht - rechtsgebied dat de regels omvat betreffende invoer van goederen in de Europese Unie, de indeling van die goederen in categorieën, de verschuldigde invoerrechten enz. Art. 1 Communautair Douanewetboek en 1 Algemene wet douane en accijnzen

douanerechten Fr.: droit de douane : fiscaal recht - de belasting die betrekking heeft op de invoer van goederen binnen de Europese unie.

draagbare schuld / draagschuld / brengschuld (Nederland) Fr.: dette portable : verbintenissenrecht - schuld die moet worden voldaan aan de woonplaats van de schuldeiser. Art. 1247 B.W. - Zie ook: tegenstelling haalbare schuld / haalschuld (Nederland)

droit de suite / zaaksgevolg Fr.: droit de suite : zakenrecht - Frans: het recht op een zaak blijft op die zaak rusten ook al komt die zaak in andere handen. Bijv. op een gestolen fiets blijft het recht van de eigenaar rusten. Zie ook: nadere verklaring diefstal

droit divin : rechtsfilosofie - Frans: van God uitgaand recht.

droit moral : auteursrecht - Frans: persoonlijkheidsrechten, waardoor bijv. een auteur zich kan verzetten tegen wijzigingen in zijn werk. Zie ook: nadere verklaring subjectief recht nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

dualisme Fr.: le dualisme : volkenrecht - leer waarbij de nationale en internationale rechtsorde gescheiden rechtssferen zijn. Internationaal recht werkt slechts tussen staten, niet tussen burgers. Een verdrag is dus geen rechtsbron in nationaal recht. Indirect kunnen burgers er wel een beroep op doen als de regels van internationaal recht bijv. door een transformatiewet in nationaal recht zijn omgezet. Zie ook: tegenstelling monisme

dualistische opvatting Fr.: la conception dualiste : rechtsfilosofie - de nationale en internationale rechtsorde worden als aparte rechtssferen beschouwd.

Dublinclaim : asielrecht - Engels: regeling volgens de Overeenkomst van Dublin (15-6-1990) volgens welke asielzoekers asiel moeten aanvragen in het eerste land van verblijf. Zie ook: nadere verklaring dublinclaimant

due diligence : fusie- en overnamerecht - Engels: ~ onderzoek: onderzoek van een over te nemen bedrijf om de risico's die met de overname gepaard gaan, in kaart te brengen en de over dat bedrijf verstrekte informatie te verifiëren.

dwaling / dwalen / gedwaald Fr.: l'erreur / errer / erré : verbintenissenrecht - wilsgebrek, indien bij een van de partijen bij een overeenkomst sprake is geweest van een onjuiste voorstelling van zaken. Overeenkomsten die gesloten zijn onder invloed van een onoverkomelijke dwaling zijn vernietigbaar. Art. 1109 B.W. en 1110 B.W. - Zie ook: onderdeel wederzijdse dwaling hierarchische verhouding vernietigbaarheid

dwangbevel Fr.: la contrainte : fiscaal recht - administratieve akte die een ontvangkantoor van de belastingen kan uitvaardigen waardoor de belastingdienst een belastingplichtige die niet betaalt, kan vervolgen zonder een beroep te moeten doen op de rechter. Art. 149-150 WIB 1992

dwangmiddelen Fr.: moyens de contrainte : executierecht - middelen die ter beschikking staan om een gerechtelijke beslissing gedwongen ten uitvoer te leggen. Bijv. uitvoerend beslag Zie ook: onderdeel executoriaal beslag / uitvoerend beslag onderdeel beslag leggen / beslaglegging

dwangmiddelen in strafrecht Fr.: moyens de contrainte : strafprocesrecht - middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek door de gerechtelijke overheid (procureur des Konings, onderzoeksrechter of onderzoeksgerechten) kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte en waarbij in mindere of meerdere mate inbreuk wordt gemaakt op de privacy of de persoonlijke integriteit. Bijv. voorlopige hechtenis, telefoontaps, huiszoeking of inbeslagname. Zie ook: onderdeel voorlopige hechtenis onderdeel huiszoekingsmandaat niet gelijk aan dwangmiddelen

dwangsom Fr.: l'astreinte : vastgoedrecht - geldsom waarvan het bedrag overeengekomen of gerechtelijk beslist werd en die een partij die haar verplichtingen of een veroordeling niet nakomt, meestal dag na dag, aan de benadeelde partij moet betalen totdat ze haar verplichtingen is nagekomen. Bijv. als het bouwen van een gebouw vertraging oploopt die te wijten is aan de aannemer, wordt vaak overeengekomen dat de aannemer per dag vertraging een dwangsom betaalt aan de bouwheer Art. 1385 bis Ger. W. - Zie ook: tegenstelling prestatie nadere verklaring executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd

dwingend recht Fr.: le droit impératif : burgerlijk recht - geheel van rechtsregels, waarvan niet ten nadele voor de personen voor wie de regels zijn bestemd kan worden afgeweken;
meestal wetten die gevolgd moeten worden; regelgeving waarvan niet mag worden afgeweken. Bijv. is er sprake van ~ dan zijn contractuele afwijkingen nietig. Zie ook: tegenstelling aanvullend recht onderdeel semi-dwingend recht onderdeel convalescentie / conversie

dwingend recht (regels van) Fr.: droit imp&aecuteratif (règles de droit ~) : burgerlijk recht - regels ingesteld ter bescherming van bepaalde partijen. Daarom kan van deze regels a priori niet afgeweken worden. Na het ontstaan van het recht kan de beschermde partij er evenwel van afzien. Afwijkingen van regels van ~ recht hebben een relatieve nietigheid. Bijv. bij de woninghuur zijn de regels over de opzegging door de verhuurder van ~ ter bescherming van de huurder. In het huurcontract kunnen de partijen hiervan dan ook niet afwijken. Als de verhuurder toch een ongeldige opzegging doet, dan kan de huurder die wel aanvaarden als hij dat wenst. Zie ook: tegenstelling aanvullend recht (regels van) tegenstelling openbare orde en goede zeden nadere verklaring relatieve nietigheid

echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden Fr.: le divorce / divorcer / divorcé(e)(s) : echtscheidingsrecht - één van de manieren waarop een huwelijk kan eindigen; er zijn verscheidene vormen van ~, zoals ~ op basis van fouten, ~ door onderlinge toestemming, ~ op grond van feitelijke scheiding en ~ op grond van feitelijke scheiding wegens geestesstoornis. Art. 229-307bis B.W. en 1254-1304 Ger. W. - Zie ook: tegenstelling huwelijk tegenstelling scheiding van tafel en bed / scheiden van tafel en bed onderdeel ontbinding van het huwelijk hierarchische verhouding echtscheiding door onderlinge toestemming

echtscheiding door onderlinge toestemming Fr.: le divorce par consentement mutuel : echtscheidingsrecht - grond tot het bekomen van een echtscheiding waarbij de beide echtgenoten tot een onderling akkoord komen over alle aspecten van de echtscheiding. Art. 275-276 B.W. en 1287-1304 Ger. W. - Zie ook: onderdeel echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden tegenstelling echtscheiding op grond van fouten tegenstelling echtscheiding op grond van feitelijke scheiding

echtscheiding op grond van feitelijke scheiding Fr.: le divorce pour cause de séparation de fait : echtscheidingsrecht - grond tot echtscheiding indien de echtgenoten reeds 2 jaar feitelijk gescheiden leven en het huwelijk duurzaam ontwricht is. Art. 232 B.W. en 1270bis Ger. W. - Zie ook: onderdeel echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden tegenstelling echtscheiding door onderlinge toestemming tegenstelling echtscheiding op grond van feiten

echtscheiding op grond van feitelijke scheiding wegens geestesstoornis Fr.: divorce-remède : echtscheidingsrecht - vorm van echtscheiding. Een ~ kan worden uitgesproken indien de echtgenoten reeds twee jaar feitelijk gescheiden zijn en deze feitelijke scheiding veroorzaakt is door de geestesstoornis van een der echtgenoten. Art. art. 232, al. 2 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding echtscheiding

echtscheiding op grond van fouten Fr.: le divorce pour faute : echtscheidingsrecht - grond tot het bekomen van een echtscheiding waarbij aan de andere echtgenoot een ernstige tekortkoming aan diens huwelijksverplichtingen wordt verweten. Art. 229-231 B.W. en 1254-1286bis Ger. W. - Zie ook: onderdeel echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden tegenstelling echtscheiding door onderlinge toestemming tegenstelling echtscheiding op grond van feitelijke scheiding

echtscheidingsbemiddeling Fr.: la conciliation de divorce : echtscheidingsrecht - feitelijke term die wordt gebruikt voor bemiddeling in het kader van echtscheidingen; de (ex)partners trachten door middel van gezamenlijk overleg onder leiding van een bemiddelaar zelf tot een optimale regeling van de scheiding en de gevolgen daarvan te komen, zonder dat er over de geschilpunten moet worden geprocedeerd bij de rechtbank. Dit vormt een onderdeel van de regelgeving betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken. Art. 734bis - 734sexies Ger.Wb. - Zie ook: onderdeel proceduregebonden bemiddeling in familiezaken nadere verklaring bemiddelaar in familiezaken hierarchische verhouding echtscheidingsrecht

echtscheidingsrecht Fr.: droit de divorce : personen- en familierecht - rechtsgebied dat de regels omvat betreffende het uitspreken van echtscheidingen, de vermogensrechtelijke aspecten daarvan (boedelscheiding) en alimentatie. Het ~ is een subgebied van het familierecht. Zie ook: hierarchische verhouding huwelijksvermogensrecht / huwelijksgoederenrecht nadere verklaring echtscheiding nadere verklaring alimentatie

echtverklaring / agnitie Fr.: la légalisation / authentification : gerechtelijk recht - verklaring dat een akte, wissel, aanspraak, enz. echt, authentiek is