Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

finale kwijting Fr.: le paiement final : incasso - verklaring dat een schuldenaar zijn schulden heeft voldaan en derhalve de schuldeiser dienaangaande niet meer van hem te vorderen heeft. De schuldenaar kan van de eiser verlangen dat deze laatste de ~ schriftelijk afgeeft. Zie ook: nadere verklaring schikking nadere verklaring afbetalingsregeling

financiële instelling Fr.: l'institution financière : bankrecht - bank. Bijv. de Rabobank. Zie ook: onderdeel gemeentelijke Kredietbank (GKB) onderdeel De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

financiën Fr.: les finances : economie - geldzaken. Zie ook: nadere verklaring financiële instelling

financial lease / leasing / financieringshuur Fr.: crédit bail : contractenrecht - Financiële constructie, waarbij de betaling in leasetermijnen de aflossing vormen van het door de lessor (degene die het leaseobject ter beschikking stelt) geïnvesteerde bedrag. De duur van de overeenkomst is op enigerlei wijze gerelateerd aan de economische levensduur van het leaseobject. De lessor blijft juridisch eigenaar, maar alle kosten komen voor rekening van de lessee (degene aan wie het leaseobject ter beschikking is gesteld), als economisch eigenaar.

fiscaal recht / belastingrecht Fr.: le droit fiscal / le droit fiscal : fiscaal recht - geheel van rechtsregels over het heffen en innen van belastingen, met name de verplichte financiële bijdrage die de overheid aan de burgers oplegt; (bij uitbreiding) vakgebied die het geheel van die rechtsregels bestudeert;
vakgebied dat de regels omvat betreffende de verplichte bijdrage die burgers aan de overheid moeten betalen, zoals de grondslag voor de belastingen, het tarief, de verminderingen en vrijstellingen, de wijze van inning en betaling enz.. Zie ook: nadere verklaring fiscus / belastingdienst

fiscalist Fr.: le fiscaliste : fiscaal recht - belastingkundig jurist. Zie ook: tegenstelling jurist

fiscus / belastingdienst Fr.: le fisc / le fisc : fiscaal recht - vorderingen van de ~ hebben zeer hoge preferentie. De ~ heeft een speciaal voorrecht met betrekking tot bepaalde roerende zaken welke eigendom zijn van derden en die aanwezig zijn op de bodem van de schuldenaar. Ook wanneer deze goederen geen eigendom zijn van de schuldenaar worden deze namelijk toch beschouwd als activa waarop de fiscus verhaal kan halen. Zelfs onder eigendomsvoorbehoud aan de schuldenaar geleverde goederen kunnen, wanneer ze aanwezig zijn op terrein van de schuldenaar, worden verkocht door de ~. De voorraden, mits eigendom van derden, zijn uitgezonderd van deze regeling. Zie ook: nadere verklaring bodembeslag nadere verklaring eigendomsvoorbehoud tegenstelling fiscalist

flessentrekkerij Fr.: la grivèlerie : strafrecht - misdrijf gepleegd door, wetende dat men in de volstrekte onmogelijkheid verkeert om te betalen, zich in een daartoe bestemde inrichting dranken of spijzen te laten opdienen, die men daar geheel of gedeeltelijk verbruikt, zich logies te doen geven in een reizigershotel of in een herberg, of een huurrijtuig te huren. Art. 508bis Sw - Zie ook: nadere verklaring schuldenaren / debiteuren

flitsscheiding : familierecht - scheiden zonder tussenkomst van de rechter door eerst via de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap en dat vervolgens in onderling overleg te beëndigen door het inschrijven van een schriftelijke verklaring omtrent de regeling van de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding, ondertekend door een advocaat of notaris. Deze vorm van echtscheiding bestaat in Nederland, doch niet in België.

floaters : effectenrecht - Engels: (letterlijk: zwevers, dobberaars) obligaties met een variabele rentecoupon. (bron: beleggingsplein.nl)

force majeure : contractenrecht - Frans: overmacht Zie ook: nadere verklaring overmacht

forfaitair bedrag / forfait Fr.: le montant forfaitaire / le forfait : economie - vooraf bepaald vast bedrag. Zie ook: nadere verklaring vast recht

forfaitaire vergoeding Fr.: la compensation forfaitaire : economie - vaste, gefixeerde vergoeding. Bijv. de fiscale ~ per gereden zakelijke kilometer bedraagt € 0,27 (2003).

formeel recht Fr.: le droit formel : staatsrecht - recht waarin de vorm of procedure centraal staat en niet de inhoud. Met name regels die aangeven op welke wijze een proces moet worden gevoerd. Zie ook: onderdeel formeel strafrecht / strafprocesrecht tegenstelling materieel recht tegenstelling materieel procesrecht onderdeel burgerlijk procesrecht (BPR)

formele belasting Fr.: l'impôt formel : fiscaal recht - of formeel belastingrecht. Formele procedures ter realisatie van de belastingheffing. bijv. aangifteplichten, oplegging van aanslagen, fiscaal boekenonderzoek, overige informatieverplichtingen, de rechtsgang bij de belastingrechter, fiscaal strafrecht en invordering van belastingschulden.

formele rechtskracht Fr.: la force de droit formelle : staatsrecht - hetgeen onaantastbaar is geworden of bindende kracht bezit. Bijv. wetten krijgen pas ~ nadat zij zijn bekendgemaakt. Zie ook: tegenstelling materiële rechtskracht

formele wet / (mv.) formele wetten / wet in formele zin Fr.: la loi formelle / (pl.) les lois formelles / la loi au sens formel : staatsrecht - elke rechtsregel (of geheel van rechtsregels) die als federale wet tot stand komt, namelijk als resultaat van het gezamenlijk optreden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Koning. De ~ verwijst dus naar de procedurele, vormelijke kant van een wetsregel. Zie ook: tegenstelling wet in materiële zin

forum / (mv.) fora : burgerlijk procesrecht - Latijn: gerecht of gerechten die bevoegd zijn om zich over het geschil te buigen. Zie ook: tegenstelling forum sitae

forum rei : burgerlijk procesrecht - Latijn: bevoegd gerecht. Zie ook: nadere verklaring arrondissement nadere verklaring ressorteren onder onderdeel relatieve bevoegdheid / betrekkelijke bevoegdheid

forumkeuze Fr.: le choix du forum : burgerlijk procesrecht - keuze van het gerecht dat zich over een geschil zal buigen. Bijv. de aanwijzing in een contract van de rechtbank te Amsterdam als bevoegde rechter. Zie ook: onderdeel relatieve bevoegdheid / betrekkelijke bevoegdheid nadere verklaring toegang tot de rechter nadere verklaring aangewezen recht

fournissement / fourneren / gefourneerd : burgerlijk procesrecht - Frans: overhandigen of overleggen. Bijv. ~ van de processtukken na afloop van het kort geding. Weinig gebruikt in België. Zie ook: nadere verklaring processtukken

foutvermoeden / schuldvermoeden Fr.: présomption de faute : burgerlijk procesrecht - het door de wet opgelegde vermoeden dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen, meesters voor hun dienstboden, onderwijzers en ambachtslui voor hun leerlingen. Daardoor hoeft degene die schade geleden heeft, niet meer het bewijs van een fout te leveren. De ouders, meesters en onderwijzers kunnen het foutvermoeden echter weerleggen door aan te tonen dat ze de daad die de schade heeft veroorzaakt, niet hebben kunnen beletten. Art. 1384 B.W. - Zie ook: onderdeel weerlegbaar foutvermoeden

fractie / (mv.) fracties Fr.: le groupe parlementaire / (pl.) les groupes parlementaires : politiek - de leden van een vertegenwoordigend lichaam (parlement, provinciale staten of gemeenteraad), die tot eenzelfde politieke partij behoren. Zie ook: nadere verklaring politiek primaat

fractioneren / gefractioneerd Fr.: fractionner / fractionné : rechtswetenschap - opdelen in stukjes; in gedeelten. Zie ook: nadere verklaring fractie / (mv.) fracties

franchise : verzekeringsrecht - Engels: het eigen risico van de verzekerde persoon. Bijv. zee-assurantie: in beginsel bedraagt de franchise 3% van de averij.

franco Fr.: franco : handelsrecht - verwijst naar het feit dat de verkoper zich maar van zijn leveringsplicht kan kwijten door het goed af te leveren op een welbepaalde plaats. De vracht gebeurt op kosten van de verkoper en tot de levering staat de koper in voor alle risico's, kosten, taksen e.d. met betrekking tot het verkochte goed.

Franse Gemeenschapscommissie Fr.: La commission communautaire française (COCOF) : staatsrecht - gemeenschapscommissie bestaande uit de leden van de Franse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de bevoegdheden die normaal behoren tot de Franse Gemeenschap, uitoefent in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Zie: art 60-83quinqies Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. Art. 135-138 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding Brussels Hoofdstedelijk Gewest nadere verklaring Vlaamse Gemeenschapscommissie nadere verklaring Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie hierarchische verhouding gemeenschapscommissie

Franse Gemeenschapsraad Fr.: Le conseil de la communauté française : staatsrecht - wetgevende macht op het niveau van de Franse Gemeenschap. De ~keurt decreten goed over aangelegenheden waarvoor de Franse Gemeenschap bevoegd is en controleert de Franse Gemeenschapsregering. Zie: artt 24 e.v. bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen Art. 115-120 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding raad nadere verklaring parlement nadere verklaring wetgevende macht niet gelijk aan Waalse Gewestraad

Franse Gemeenschapsraad / Raad van de Franse Gemeenschap Fr.: Le conseil de la communauté française : staatsrecht - parlement van de Franse Gemeenschap; keurt decreten goed over aangelegenheden waarvoor de Franse Gemeenschap bevoegd is, keurt de begroting van de Franse Gemeenschap goed en controleert de Franse Gemeenschapsregering. Zie: bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming an de instellingen. Art. 115-120 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding raad nadere verklaring Waalse Gewestraad nadere verklaring Vlaamse Raad nadere verklaring Brusselse Hoofdstedelijke Raad

fraude / frauduleus Fr.: la fraude / frauduleusement : fiscaal recht - bedrog; hetgeen door bedrog tot stand is gekomen of teweeg is gebracht. Fiscale ~: ontduiking van belastingvoorschriften. Zie ook: nadere verklaring verduistering

fraus omnia corrumpit : - Latijns: bedrog brengt de nietigheid van de rechtshandeling en diens rechtsgevolgen met zich mee.

freelance Fr.: freelance : verbintenissenrecht - kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend. Zie ook: nadere verklaring opdracht

functieprofiel Fr.: le profil de fonction : diplomatiek recht - kenmerken waaraan iemand moet voldoen om een functie naar behoren uit te voeren. Zie ook: niet gelijk aan taakprofiel

functionaris Fr.: le responsable (niet: fonctionnaire) : bestuursrecht - hij die een - meestal hoge en openbare - functie bekleedt. ~wordt in België ten onrechte gebruikt als synoniem voor ambtenaar, als letterlijke vertaling van het Franse fonctionnaire

functioneel Fr.: fonctionnel / fonctionnellement : rechtswetenschap - met een bepaald specifiek doel, bijv. de digitale recherche is een functioneel onderdeel van de politie.

functioneel daderschap : economisch strafrecht - de situatie waarin een ander dan degene die fysiek handelt heeft te gelden als dader op grond van zijn maatschappelijke functie. Dit is vaak het geval bij economische delicten. Zie ook: nadere verklaring dader / pleger nadere verklaring economische politierechter

fusie / fuseren / gefuseerd Fr.: la fusion / fusionner / fusionné : fusie- en overnamerecht - rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij de ene het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon die in dat kader wordt opgericht het gezamenlijk vermogen verkrijgt. Zie ook: nadere verklaring verkrijging onder algemene titel nadere verklaring aandelenfusie nadere verklaring splitsing tegenstelling joint venture

fusie- en overnamerecht Fr.: droit des fusions : ondernemingsrecht - rechtsgebied dat de regels omvat betreffende het samengaan, de overname of splitsing van (de aandelen in) ondernemingen. Zie ook: hierarchische verhouding vennootschapsrecht

garanties Fr.: les garanties : consumentenrecht - positief uitgelegde aansprakelijkheidsuitsluitingen. Een in consumentenkoop gebruikelijke manier van uitsluiten van aansprakelijkheid, doordat de verkoper/fabrikant slechts voor bepaalde tijd instaat voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Zie ook: nadere verklaring exoneratie

garantievermogen Fr.: le patrimoine garantie : ondernemingsrecht - eigen vermogen plus vermogensbestanddelen, met inbegrip van externe garanties, die garant staan voor afspraken van vreemd vermogen verschaffers. Zie ook: nadere verklaring garanties

garantievoorwaarden Fr.: les conditions de garantie : aansprakelijkheidsrecht - voorwaarden waaronder de garantie kan worden ingeroepen. Bijv. alleen op onderdelen, op vertoon van de aankoopbon, niet later dan drie maanden na aankoop of met behoud van de originele verpakking. Zie ook: nadere verklaring garanties nadere verklaring exoneratieclausules / exoneratiebedingen

geïntimeerde / verweerder Fr.: l'intimé / le défendeur : burgerlijk procesrecht - persoon die bij dagvaarding wordt opgeroepen om voor een hoger gerecht te verschijnen;
persoon die zich in hoger beroep verweert. Zie ook: nadere verklaring procespartij tegenstelling appellant hierarchische verhouding gedaagde / (mv.) gedaagden

gebonden beschikking Fr.: la disposition liée : bestuursrecht - het overheidslichaam heeft vrijwel geen ruimte in de wijze waarop zij besluit, maar is aan strenge regels gebonden. De ~ geeft de burgers een betere rechtsbescherming tegen de overheid. Zie ook: nadere verklaring besluit / (mv.) besluiten nadere verklaring vrije beschikking

gebonden bevoegdheid Fr.: la compétence liée : staatsrecht - bevoegdheid van een persoon of instelling waarbij zo goed als geen beoordelingsvrijheid overblijft. Zie ook: tegenstelling discretionaire bevoegdheid

gebrek aan baten Fr.: le manque d'actif : faillissementsrecht - In geval er geen of slechts enkele baten in het faillissement zijn, kan de rechtbank op advies van de curator het faillissement beëindigen. In verband met de preferente positie van de belastingdienst en de bedrijfsverenigingen kan een faillissement worden beëindigd indien het duidelijk wordt dat er onvoldoende baten aanwezig zijn en dat er slechts beperkte middelen aanwezig zijn om de vorderingen van deze twee crediteuren gedeeltelijk te betalen. Zie ook: nadere verklaring faillissement nadere verklaring bedrijfsvereniging nadere verklaring schuldeisers / crediteuren hierarchische verhouding einde faillissement

gebrekkig produkt / (mv.) gebrekkige produkten Fr.: le produit défectueuxt / (pl.) les produits défectueux : aansprakelijkheidsrecht - (roerende) zaak die niet de veiligheid biedt die men mag verwachten, m.n. van belang van de vaststelling van produktenaansprakelijkheid. Zie ook: nadere verklaring roerende zaak nadere verklaring gebrekkige zaak / (mv.) gebrekkige zaken

gebrekkige zaak / (mv.) gebrekkige zaken Fr.: les biens défectueux : aansprakelijkheidsrecht - zaak die niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen. Zie ook: nadere verklaring roerende zaak nadere verklaring gebrekkig produkt / (mv.) gebrekkige produkten

gebruiksrecht Fr.: le droit d'usage : zakenrecht - recht om een zaak al dan niet tegen betaling te mogen gebruiken en er de vruchten van te genieten. Zie ook: onderdeel bruiklening / in bruikleen geven / in bruikleen gegeven onderdeel vruchtgebruik

gebruiksverplichting Fr.: l'obligation d'utiliser : merkenrecht - verplichting om een merk in het economisch verkeer te gebruiken. Gebeurt dit niet, dan kan het merkrecht worden doorgehaald.

gecedeerde debiteur Fr.: débiteur cédé : contractenrecht - debiteur van een overgedragen vordering

gecoöpteerd senator Fr.: le sénateur coopté : staatsrecht - senator die niet rechtstreeks verkozen wordt maar die door de rechtstreeks verkozen senatoren en de gemeenschapssenatoren aangewezen wordt op grond van de uitslag van de verkiezing van de rechtstreeks verkozen senatoren. Er zijn in totaal 10 ~, waarvan 6 behoren tot de Nederlandse taalgroep en 4 tot de Franse, Art. 43 G.W. en 67-68 en 70 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding senaat hierarchische verhouding senator nadere verklaring gemeenschapssenator nadere verklaring senator van rechtswege

geconsolideerde jaarrekening / groepsjaarrekening Fr.: le compte annuel consolidé (le bilan consolidé) / le bilan de groupe : rechtspersonenrecht - jaarrekening die inzicht geeft over rechtspersonen die organisatorisch aan elkaar zijn verbonden. Bijv. moeder-/dochterrelaties tussen verschillende vennootschappen. Zie ook: onderdeel jaarrekening

gedaagde / (mv.) gedaagden Fr.: les intimés / les assignés : burgerlijk procesrecht - procespartijen in burgerlijke geschillen die zich verweren tegen de vorderingen van de eiser. Zie ook: nadere verklaring kort geding nadere verklaring mediation

gedeeltelijke ontbinding Fr.: la dissolution partielle : verbintenissenrecht - een evenredige vermindering van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid. Zie ook: nadere verklaring ontbinding nadere verklaring ontbindingsprocedure

gedeputeerde staten (GS) : staatsrecht - hoofd van de provincie belast met het dagelijks bestuur van de provincie en toezicht op gemeentebesturen. De voorzitter van de ~ is de commissaris van de Koningin. Zie ook: nadere verklaring bestuur

gedetineerde / gevangene Fr.: détenu / le prisonnier : strafprocesrecht - persoon die van zijn bewegingsvrijheid is beroofd doordat het openbaar ministerie hem in een gevangenis houdt. Zie ook: nadere verklaring openbaar ministerie (OM) nadere verklaring huisarrest

geding / (mv.) gedingen Fr.: l'instance / les instances : procesrecht - gerechtelijk of arbitraal proces dat ertoe strekt een geschil tussen partijen te beslechten of uitspraak te doen over een bepaalde rechtstoestand. Bijv. bij een procedure bij de rechtbank die moet uitspreken of een bepaalde handeling al dan niet onrechtmatig is geweest. Zie ook: onderdeel kort geding (KG) onderdeel bodemprocedure onderdeel arbitrage

gedogen / gedoogd Fr.: tolérer / toléré : rechtswetenschap - oogluikend toestaan door de overheid dat bepaalde wettelijke voorschriften worden overtreden. Bijv. het bezit van een kleine hoeveelheid softdrugs.

gedoogbeleid Fr.: la politique de tolérance : politiek - overheidsbeleid dat overtreding van wettelijke voorschriften oogluikend toestaat. Bijv. het in bezit hebben voor persoonlijk gebruik van een kleine hoeveelheid softdrugs wordt niet bestraft. Art. 16 wet van 3 mei 2003 - Zie ook: nadere verklaring softdrugs

Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) : pand- en hypotheekrecht - gedragscode waarmee vrijwel alle hypotheekverstrekkers akkoord zijn gegaan. De gedragscode stelt minimumvoorwaarden aan folders, offertes, de voorwaarden van hypotheken en berekeningen van de hypotheeklasten. Tegen overtredingen van de gedragscode kan men zich beklagen bij een Commissie van Toezicht.

gedwongen tussenkomst Fr.: l'intervention forcée : burgerlijk procesrecht - situatie waarin een derde als partij in een lopend gerechtelijk geschil wordt betrokken. Zie ook: nadere verklaring voeging nadere verklaring vrijwaring

gedwongen uitvoering Fr.: l'exécution forcée : - de in het verbintenissenrecht gebruikelijke sanctie in geval van niet uitvoering van contracten. De gedwongen uitvoering van de overeenkomst kan hetzij in natura geschieden, hetzij bij equivalent wanneer de uitvoering in natura onmogelijk is of wanneer de schuldeiser door de uitvoering in natura niet integraal datgene zou verkrijgen waarop hij recht heeft.

gedwongen uitvoering Fr.: exécution forcé : beslagrecht - wanneer de schuldeiser in rechte de nakoming afdwingt tegen de schuldenaar van de verbintenis van deze laatste jegens de schuldeiser.

geestelijke stoornis Fr.: le trouble mental : personen- en familierecht - gesteldheid waardoor een persoon niet in staat is zijn wil te bepalen. Bijv. minderjarigen en onder curatele gestelden. Zie ook: nadere verklaring handelingsonbekwaamheid

geestesstoornis Fr.: déséquilibre mental : strafrecht - Een aantasting van de geestelijke vermogens waardoor de mogelijkheid om zijn daden te controleren verminderd. In bepaalde gevallen heeft dit tot gevolg dat deze persoon die een misdrijf pleegt niet of minder zwaar wordt gestraft. Zie: W. 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten. Art. 71 Sw. - Zie ook: nadere verklaring internering nadere verklaring toerekeningsvatbaarheid

gefixeerde zitting Fr.: la séance fixée : burgerlijk procesrecht - een door de rechter bepaalde zittingsdatum waaraan behoudens uitzonderingen niet getornd kan worden. Zie ook: nadere verklaring rechtsdag

gegeven / (mv.) gegevens Fr.: la donné / (pl.) les données : rechtswetenschap - feit. Bijv. een vast ~. Zie ook: onderdeel strafbaar feit / delict onderdeel bloot rechtsfeit

gegrond Fr.: fondé : bestuursrecht - terecht, juist. Bijv. de bestuursrechter kan in zijn uitspraak een beroep ~ verklaren. Zie ook: nadere verklaring deels gegrond nadere verklaring uitspraak tegenstelling ongegrond tegenstelling ongegrondverklaring

geheimhoudingsovereenkomst Fr.: la clause de confidentialité : arbeidsrecht - clausule in een arbeids- of dienstverleningsovereenkomst waarin een of beide partijen zich verbinden tot geheimhouding van bepaalde informatie die hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter ore komt. Bijv. de ~ wordt vaak versterkt met een boetebeding. Zie ook: niet gelijk aan boetebeding

geheimhoudingsplicht Fr.: le devoir de garder le secret : advocatuur - plicht om bepaalde gegevens niet openbaar te maken. Bijv. de advocaat draagt een ~ geen gegevens van zijn cliënten vrij te geven; ook leden van de rechterlijke macht hebben ~. Zie ook: niet gelijk aan cautie geven nadere verklaring geheimhoudingsovereenkomst nadere verklaring verschoningsrecht