Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

gekruiste cheque Fr.: chèque barré : handelsrecht - een gekruiste cheque kan door de bank enkel aan één van zijn klanten of aan een andere bank worden betaald. Art. 37 Chequewet

gekwalificeerd delict / gekwalificeerde diefstal Fr.: le délit qualifié / le vol qualifié : strafrecht - strafbaar feit met strafverzwarende omstandigheden. Bijv. braak bij diefstal, voorbedachte rade bij moord.

gekwalificeerde benadeling Fr.: la lésion qualifiée : - een groot onevenwicht tussen de wederzijdse prestaties van de betrokken contractspartijen waarbij de ene contractpartij misbruik heeft gemaakt van bepaalde omstandigheden waarin de wederpartij zich bevond, en waar zonder dit misbruik dit contract nooit of tegen minder ongunstige voorwaarden zou zijn gesloten.

gekwalificeerde meerderheid van stemmen Fr.: la majorité qualifiée des voix : staatsrecht - vastgelegde meerderheid van stemmen, bijvoorbeeld 3/4, 2/3. Zie ook: tegenstelling minderheid / minderheden

gelaedeerde partij / geledeerde persoon / laedens Fr.: la partie lésée / la personne lésée / lésé : aansprakelijkheidsrecht - slachtoffer; benadeelde persoon; persoon die nadeel heeft ondervonden wegens onrechtmatige daad van een ander. Zie ook: nadere verklaring burgerlijke partij / (oneigen.) burgelijke partij

geldelijke steun Fr.: le soutien pécuniaire : rechtswetenschap - sponsering, hulpverlening of ondersteuning anderszins in de vorm van geld.

geldigheidsvereisten overeenkomst : - er bestaan vier statische geldigheidsvereisten waaraan een overeenkomst moet voldoen: de wilsovereenstemming, de bekwaamheid, het voorwerp en de oorzaak. Art. 1108 B.W.

geldlening Fr.: le prêt : bank- en effectenrecht - lening van geld waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer. Zie ook: nadere verklaring verbruiklening nadere verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid

geloofsbrieven Fr.: les lettres de créance : staatsrecht - schriftelijk bewijsstukken die elk lid van bijvoorbeeld de Kamer van volksvertegenwoordigers, de provincieraad en de gemeenteraad moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn. Art. 48 G.W. - Zie ook: tegenstelling brieven van wettiging nadere verklaring accreditering / accrediteren / geaccrediteerd

geluidsoverlast Fr.: la nuissance sonore : burenrecht - hinder en schade als gevolg van lawaai. Zie ook: nadere verklaring onrechtmatige daad

gemachtigde / gevolmachtigde / procurator Fr.: mandaté / le mandataire : vermogensrecht - persoon aan wie de volmachtgever een volmacht heeft verstrekt. Zie ook: nadere verklaring volmacht tegenstelling volmachtgever onderdeel tekenbevoegdheid tegenstelling gerechtigde

gemandateerde / lasthebber Fr.: le mandataire : contractenrecht - persoon die wordt belast met het stellen van een rechtshandeling in naam en voor rekening van een ander (de mandataris of lastgever). Art. 1984 e.v. B.W. en 1991-1997 B.W. - Zie ook: nadere verklaring lastgeving tegenstelling lastgever / mandataris

Gemeenschap Fr.: la communauté : staatsrecht - deelstatelijke entiteit die met name de bevoegdheden uitoefent i.v.m. cultuur, onderwijs, taal en andere persoonsgebonden aangelegenheden van een van de drie taalgemeenschappen in België. Er is een Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap. Art. 127 GW

gemeenschap van goederen Fr.: la communauté des biens : vermogensrecht - situatie wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk. Zie ook: nadere verklaring overbedeling

gemeenschappelijk eigendom Fr.: la propriété commune : zakenrecht - twee of meer personen zijn eigenaar van één zaak.

gemeenschappelijk motorwaarborgfonds Fr.: le fonds commun de garantie automobile : verzekeringsrecht - een in 1952 opgericht fonds dat tot doel heeft de schade te herstellen die door motorrijtuigen veroorzaakt werd in gevallen waarin er geen dekking is van die schade ondanks het bestaan van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de autosector. Zie ook: nadere verklaring Waarborgfonds Motorverkeer (WAM)

gemeenschappelijk vermogen Fr.: le patrimoine commun : familiaal vermogensrecht - het vermogen dat gemeenschappelijk is aan de echtgenoten. Het ~ bestaat enkel in het wettelijk stelsel of het stelsel van algehele gemeenschap van goederen. Ingeval van een stelsel van scheiding van goederen bestaat er geen ~. Art. 1389-1424 B.W. - Zie ook: nadere verklaring algehele gemeenschap van goederen nadere verklaring gemeenschap van aanwinsten / wettelijk stelsel tegenstelling scheiding van goederen nadere verklaring huwelijksvermogensstelsel / huwelijksstelsel

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Fr.: La commission communautaire commune (CCC) : staatsrecht - gemeenschapscommissie bestaande uit de Verenigde Vergadering (alle leden, zowel Nederlandstalig als Franstalig) van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad) en het Verenigd College (alle leden, Nederlandstalige en Franstalige, van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering), die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad de bevoegdheden uitoefent die van gemeenschappelijk belang zijn voor de Franse en Vlaamse Gemeenschap. Zie: art 80 e.v. Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. Art. 135-136 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderdeel Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie onderdeel Verenigd College hierarchische verhouding gemeenschapscommissie

gemeenschapscommissie Fr.: la commission communautaire : staatsrecht - instelling met rechtspersoonlijkheid bestaande uit leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse Hoofdstedelijke regering die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad de bevoegdheid van een gemeenschap uitoefent. Er zijn drie ~: de Vlaamse, de Franse en de gemeenschappelijke ~. Zie: art 60 e.v. Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. Art. 135-138 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding Brussels Hoofdstedelijk Gewest nadere verklaring Vlaamse Gemeenschapscommissie nadere verklaring Franse Gemeenschapscommissie nadere verklaring Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

gemeenschapsmerk Fr.: la marque communautaire : merkenrecht - merk dat dekking heeft in de gehele Europese Unie. Registratie van een ~ is mogelijk sinds 1996. Zie ook: tegenstelling Eenvormige Beneluxwet op merken (BMW)

gemeenschapsmerkenverordeningen Fr.: les règlements des marques communautaires : merkenrecht - Europese regelgeving die betrekking heeft op de bescherming binnen de Europese Unie van merken die bij het Europese Merkenbureau te Alicante (Spanje) zijn gedeponeerd en waaraan de burgers onderling rechtstreeks gebonden zijn.

Gemeenschapsoctrooien Fr.: Les brevets communautaires : octrooirecht - door het Europees Octrooi Bureau (EOB) verleende Europese octrooien met gelding voor alle landen van de Europese Gemeenschap. Zie ook: tegenstelling Europees Octrooi

gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV) : octrooirecht - verdrag van Luxemburg van 1975 dat later, in 1989, als Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien werd gesloten. In de bijlage bij het ~ is een geschillenprotocol opgenomen op basis waarvan octrooigeschillen kunnen worden beslecht. Sinds 2000 worden het ~ en het Akkoord herzien.

gemeenschapssenator Fr.: le sénateur de communauté : staatsrecht - senator die niet rechtstreeks verkozen wordt maar die aangewezen wordt door en uit de leden van de gemeenschapsraden, met name de Vlaamse Raad, de Franse Gemeenschapsraad en de Duitstalige Gemeenschapsraad, op grond van de uitslag van de verkiezing van de rechtstreeks verkozen senatoren. Er zijn in totaal 21 ~; de ~ vertegenwoordigen de deelgebieden in de senaat. Art. 43 G.W. en 67-68 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding senaat hierarchische verhouding senator nadere verklaring gecoöpteerd senator nadere verklaring senator van rechtswege

gemeentegarantie Fr.: la garantie de commune : pand- en hypotheekrecht - bewijs waarin de gemeente zich garant stelt voor de hypotheekschuld van een huiseigenaar ten opzichte van een geldschieter. Zie ook: nadere verklaring hypotheek

gemeentelijke Kredietbank (GKB) Fr.: la banque de crédit municipal : consumentenrecht - instelling die consumentenkrediet verleent en is opgericht bij besluit van de gemeenteraad.

gemeenteraad / (mv.) gemeenteraden Fr.: le conseil communal / (pl.) les conseils communaux : staatsrecht - volksvertegenwoordiging op gemeentelijk niveau, onder voorzitterschap van de burgemeester. Zie ook: tegenstelling College van Burgemeester en Wethouders (B&W)

gemeentezang Fr.: le chant de commune : auteursrecht - gezangen (en instrumentale begeleiding daarvan) tijdens erediensten worden niet als inbreuk op het auteursrecht beschouwd.

gemene strafrecht Fr.: le droit pénal commun : strafrecht - het algemene strafrecht zoals terug te vinden in het Strafwetboek.

gemoedsbezwaren Fr.: les objections de conscience : verzekeringsrecht - bezwaren tegen aantasting van de persoon veelal op godsdienstige overtuiging gebaseerd. Bijv. ~ tegen het sluiten van de motorrijtuigenverzekering. Zie ook: nadere verklaring verzekering

generaal pardon Fr.: le pardon général : fiscaal recht - kwijtschelding door de fiscus van straf en boete onder voorwaarde dat alsnog tijdig en juist aangifte wordt gedaan en de daarop gebaseerde belasting wordt betaald Zie ook: tegenstelling ambtshalve aanslag tegenstelling rechterlijk pardon tegenstelling gratie

General Public Licence (GPL) : informaticarecht - Engels: toestemming om bepaalde software gratis en voor niet-commerciële doeleinden te mogen gebruiken, aan te passen of te verbeteren. Diegene die ~software heeft gewijzigd, is gehouden ook ~ te verlenen. Zie ook: tegenstelling auteursrecht

generale preventie Fr.: la prévention générale : strafrecht - potentiële overtreders afschrikken. Zie ook: tegenstelling speciale preventie onderdeel Justitie in de Buurt

genereren / gegenereerd Fr.: générer - généré : rechtswetenschap - verwekken, doen ontstaan.

generieke vrijstelling Fr.: l'exemption par catégorie(s) : effectenrecht - algemeen geldende vrijstelling. Bijv. ~ van de vergunningsplicht van effecteninstellingen. Zie ook: tegenstelling vergunning

genotsrechten / gebruiksrechten Fr.: les droits de plaisir / les droits d'usage : zakenrecht - de ~ verschaffen de gerechtigde het genot of gebruik van een goed dat aan een ander toebehoort. Zie ook: nadere verklaring erfpacht nadere verklaring erfdienstbaarheid / erfdienstbaarheden / servituut / servituten nadere verklaring vruchtgebruik

genotsvergoeding Fr.: la rémunération de jouissance : huurrecht - vergoeding die de huurder aan de verhuurder moet betalen als vergoeding voor het genot van het gehuurde. Bijv. ~ tijdens procedure. Zie ook: nadere verklaring huurder nadere verklaring gerechtelijke procedure

gentlemen's agreement : - Onderlinge afspraken of akkoorden tussen partijen die juridisch niet afdwingbaar zijn.

geopposeerden : burgerlijk procesrecht - personen tegen wie de opposant een verzetprocedure instelt, nadat een verstekvonnis werd uitgesproken. Zie ook: nadere verklaring procespartij tegenstelling opposant nadere verklaring gedaagde / (mv.) gedaagden nadere verklaring verzet

geplaatst kapitaal : ondernemingsrecht - het vermogen, de bezittingen zonder de schulden van de onderneming. Zie ook: nadere verklaring maatschappelijk kapitaal nadere verklaring gestort kapitaal

gerecht / (mv.) gerechten Fr.: le tribunal / (pl.) les tribunaux : staatsrecht - rechtsprekende instantie waarin rechters en gerechtsambtenaren werken en dat tot doel heeft recht te spreken. Zie ook: onderdeel scheidsgerecht

gerecht in eerste aanleg Fr.: le tribunal de première instance : procesrecht - de gerechtelijke instantie die in eerste aanleg van het geschil kennis neemt. Bijv. de rechtbank van eerste aanleg, de vrederechter. Zie ook: nadere verklaring hoger beroep

gerechtelijk akkoord Fr.: le concordat : faillissementsrecht - een bijzondere gerechtelijke maatregel of procedure uitgesproken door de rechtbank van koophandel met het doel het faillissement van de handelaar of rechtspersoon, die te goeder trouw is, te voorkomen, rekening houdend met de rechtmatige belangen van de schuldeisers of derden, het behoud van het bedrijf of van de bedrijfstak als economische entiteit en de vrijwaring van de werkgelegenheid. Art. 1 Wet 17 juli 1997

gerechtelijk onbekwaamverklaarde Fr.: interdit (judiciaire) : personenrecht - een persoon ten aanzien van wie een maatregel van gerechtelijke onbekwaamverklaring werd uitgesproken. Art. 489 B.W. - Zie ook: nadere verklaring gerechtelijke onbekwaamverklaring

gerechtelijk onderzoek Fr.: instruction : strafprocesrecht - onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter met het oog op het opsporen van de daders van misdrijven en de bewijzen ervan, en het verzamelen van de gegevens die kunnen dienen voor het uitoefenen van de strafvordering. Het grote verschil met het opsporingsonderzoek is dat de onderzoeksrechter in het kader van een ~ meer bevoegdheden heeft om bepaalde onderzoekshandelingen te stellen (bijv. huiszoekingen, telefoontap, enz.) dan de Procureur des Konings. Art. 55 Sv. - Zie ook: tegenstelling opsporingsonderzoek nadere verklaring onderzoeksrechter nadere verklaring huiszoeking nadere verklaring telefoontap

gerechtelijk raadsman (bijstand van een ~) Fr.: le conseil judiciaire : personen- en familierecht - mechanisme van gedeeltelijk onbekwaamverklaring van een verkwister. Aan een verkwister kan via een procedure verboden worden bepaalde rechtshandelingen te stellen zonder de bijstand van een ~. Art. 513-515 B.W. - Zie ook: nadere verklaring verkwister nadere verklaring handelingsbekwaamheid

gerechtelijk sekwester Fr.: séquestre judiciaire : gerechtelijk recht - een sekwester bevolen door een rechter. Art. 1961 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding sekwester / sequester

gerechtelijk stagiair Fr.: stagiaire judiciaire : gerechtelijk recht - jurist die geslaagd is in het examen dat toegang verleent tot de magistratuur en die een stage van achttien maanden (voor een functie bij het openbaar ministerie) of drie jaar (voor een functie bij de zittende magistratuur) doorloopt. Art. 259octies Ger.W. - Zie ook: nadere verklaring gerechtelijke stage

gerechtelijk wetboek Fr.: le code judiciaire : rechtswetenschap - boek bestaande uit 1723 wetsartikelen aangaande de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid van de verschillende hoven en rechtbanken, de burgerlijke rechtspleging, het bewarend beslag, de middelen tot tenuitvoerlegging en de collectieve schuldenregeling. Art. 1 Wet 10 oktober 1967

gerechtelijke aanhouding Fr.: arrestation judiciaire : strafprocesrecht - vrijheidsbeneming als gevolg van een voorafgaande beslissing van de politie of het openbaar ministerie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek Zie ook: hierarchische verhouding aanhouding / aanhouden tegenstelling administratieve aanhouding / bestuurlijke aanhouding

gerechtelijke bekentenis Fr.: l'aveu judiciaire : burgerlijk recht - verklaring die in rechte wordt gedaan in rechte alhoewel de partij die ze doet er juist belang bij heeft om de juistheid van een bepaald gegeven te ontkennen. Art. art. 1356 B.W. Burgerlijk Wetboek

gerechtelijke erkentenis : burgerlijk procesrecht - het in een aanhangig geding door een partij uitdrukkelijk erkennen van de waarheid van één of meer stellingen van de wederpartij. Een ~ kan alleen worden herroepen, als aannemelijk is dat zij door een dwaling of niet in vrijheid is afgelegd. Zie ook: tegenstelling schuldbekentenis nadere verklaring buitengerechtelijke bekentenis

gerechtelijke fase Fr.: la phase judiciaire : mediation - na de mislukte buitengerechtelijke fase is dit de fase waarin partijen hun geschil aan de rechter voorleggen en tot executie van het uiteindelijke vonnis overgaan. Zie ook: nadere verklaring executie

gerechtelijke incassokosten Fr.: les frais d'encaissement judiciaires : incasso - de kosten die het gerecht maakt om haar vordering te kunnen innen;
de kosten die gemoeid zijn bij het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure om een executoriale titel te hebben die door de deurwaarden tegen de schuldenaar kan worden ten uitvoer gelegd. Zie ook: nadere verklaring gerecht in eerste aanleg nadere verklaring schikking

gerechtelijke interest Fr.: intérêt judiciaire : verbintenissenrecht - interest toegekend door de rechter in zijn vonnis. De ~ beslaat de periode vanaf de dagvaarding tot op het moment van de betaling. Zie ook: hierarchische verhouding interest nadere verklaring moratoire interest / naltigheidsinterest nadere verklaring conventionele interest nadere verklaring compensatoire interest / vergoedende interest

gerechtelijke ontvoogding Fr.: émancipation judiciaire : personen- en familierecht - de ontvoogding van een minderjarige door een rechterlijke uitspraak (van de jeugdrechtbank). De ~ kan uitgesproken worden vanaf de leeftijd van 15 jaar. Art. 477 B.W. - Zie ook: onderdeel ontvoogding tegenstelling wettelijke ontvoogding nadere verklaring jeugdrechtbank

gerechtelijke procedure Fr.: la procédure judiciaire : burgerlijk procesrecht - geschil dat bij een gerecht aanhangig is; geding. Zie ook: nadere verklaring buitengerechtelijk nadere verklaring entameren

gerechtelijke rangregeling Fr.: la réglementation de rang judiciaire : vermogensrecht - een door de rechter, op verzoek van belanghebbenden, opgemaakte regeling met betrekking tot de voldoening van bevoorrechte en niet-bevoorrechte vorderingen naar de volgorde.

gerechtelijke stage Fr.: stage judiciaire : gerechtelijk recht - een opleiding, zowel theoretisch als praktisch, die toegang geeft tot een funtie van magistraat. Voor een mogelijke benoeming bij het openbaar ministerie duurt deze opleiding achttien maanden, voor een functie bij de zetel (als rechter) drie jaar. De gerechtelijke stage is één van de toegangsmogelijkheden tot de magistratuur. Art. 259octies Ger.W. - Zie ook: nadere verklaring gerechtelijk stagiair tegenstelling beroepsbekwaamheid

gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie Fr.: l'exécution judiciaire / le executie : burgerlijk procesrecht - uitvoering van een gerechtelijk vonnis of arrest door het verhaal dat de deurwaarder neemt op de goederen of vorderingen van de schuldenaar. Zie ook: nadere verklaring favor executionis nadere verklaring gerechtsdeurwaarder

gerechtelijke uitwinning Fr.: l'éviction judiciaire : executierecht - situatie waarin de schuldenaar verkeert tijdens en na de gerechtelijke tenuitvoerlegging en die er op neerkomt dat hij zijn spullen kwijt is. Zie ook: nadere verklaring gerechtelijke tenuitvoerlegging nadere verklaring procureur

gerechtelijke vernietiging Fr.: l'anéantissement judiciaire : burgerlijk procesrecht - vernietiging van een vernietigbare rechtshandeling door een rechterlijke uitspraak. Bijv. een rechtshandeling is vernietigbaar wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen. Zie ook: tegenstelling buitengerechtelijke vernietiging tegenstelling nietigverklaring

gerechtelijke woonplaats Fr.: domicile judiciaire : gerechtelijk recht - plaats waar een persoon wordt geacht zijn woonplaats te hebben voor het gerechtelijk recht. De ~ is de plaats die in de bevolkingsregister is vermeld als zijnde de hoofdverblijfplaats van een persoon. Art. 36 Ger. W. - Zie ook: hierarchische verhouding woonplaats nadere verklaring burgerrechtelijke woonplaats nadere verklaring militiewoonplaats

gerechtigden Fr.: les indemnitaires : rechtswetenschap - personen die recht op iets heeft. Bijv. ~ op het banksaldo is in beginsel diegene op wiens naam de bankrekening staat. Zie ook: tegenstelling gemachtigde / gevolmachtigde / procurator

gerechtsbrief Fr.: le pli judiciaire : gerechtelijk recht - speciaal soort van aangetekende brief met ontvangstmelding door middel waarvan de griffier een akte ter kennis geeft;
officiële kennisgeving van gerechtelijke beslissingen door middel van een brief die door de post bezorgd wordt en waarvoor de ontvanger een ontvangstbewijs moet tekenen. De wet bepaalt van welke beslissingen de kennisgeving per ~ gebeurt; het Gerechtelijk Wetboek bepaalt hoe een ~ bezorgd moet worden. Bijv. de griffier laat aan de tegenpartij per ~ weten dat de andere partij in hoger beroep gaat tegen een vonnis. Art. 46 Ger. W. - Zie ook: tegenstelling betekening nadere verklaring kennisgeving

gerechtsdeurwaarders Fr.: les huissiers de Justice : burgerlijk procesrecht - of deurwaarders. Bij KB benoemd ambtenaren die belast zijn met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten, het leggen van beslag en de tenuitvoerlegging van vonnissen. De ~ treden ook vaak op als rolgemachtigde. Zie ook: nadere verklaring procureur nadere verklaring exploot nadere verklaring Koninklijk Besluit (KB)

gerechtskosten Fr.: les dépens : burgerlijk procesrecht - wettelijk bepaalde kosten van de rechtspleging. De gerechtskosten worden (op enkele uitzonderingen na) ten laste van de verliezende partij gelegd.

gerechtssecretarissen Fr.: les secrétaires de tribunal : staatsrecht - functionarissen bij de gerechten die de rechters ondersteunen bij juridische werkzaamheden, zoals het schrijven van een vonnis. Zie ook: hierarchische verhouding griffier / (mv.) griffiers

geregistreerd partnerschap : familierecht - oneigenlijke term voor de wettelijke samenwoning Zie ook: nadere verklaring wettelijke samenwoning

geregistreerde onderhandse pandakte Fr.: l'acte de maison secret enregistré : pand- en hypotheekrecht - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van het (stil) pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend (bijv. de bank).

gerekwestreerde / gerequestreerde / gerekestreerde Fr.: défendeur : burgerlijk procesrecht - persoon die in een verzoekschriftprocedure als procespartij/belanghebbende is opgeroepen ter zitting te verschijnen of een verweerschrift in te dienen. Bijv. in het echtscheidingsverzoekschrift van de man is zijn vrouw de ~. Zie ook: nadere verklaring procespartij tegenstelling rekwestrant nadere verklaring rekest

gerekwireerde / gerequireerde Fr.: demandés / gerequireerde : burgerlijk procesrecht - persoon die door de deurwaarder wordt opgeroepen om ter zitting te verschijnen of een vonnis uit te voeren. De ~ wordt in het exploit van de deurwaarder vermeld.