Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

geschil / (mv.) geschillen Fr.: les différends / le litige : rechtswetenschap - conflicht tussen partijen

geschillenbeslechting Fr.: le règlement des litiges : burgerlijk procesrecht - diverse wijzen waarop een geschil door een buitenstaander tot een einde kan worden gebracht. Bijv. berechting door een rechter, arbitrage door een arbiter of mediation door een mediatior. Zie ook: onderdeel scheidsgerecht onderdeel mediation

geschillencommissie Fr.: la commission du contentieux : consumentenrecht - conflictbeslechting zonder rechterlijke tussenkomt. Een ~ behandelt klachten van consumenten over producten en diensten binnen een bepaalde branche.

geschriftenbescherming Fr.: la protection d'écrit : auteursrecht - ontlening van gegevens uit geschriften die geen eigen oorspronkelijk karakter hebben en die bestemd zijn om openbaar gemaakt te worden, kan worden verboden. Bijv. telefoongids of dienstregeling. Zie ook: nadere verklaring databankbescherming onderdeel auteursrecht nadere verklaring inbreuk

geslachtsnaam Fr.: le nom de sexe : personen- en familierecht - achternaam van een persoon. Zie ook: tegenstelling handelsnaam / (mv.) handelsnamen

gesloten bewaargeving : rechtswetenschap - bewaargeving bij een bank waarbij de overhandiging van de in bewaring gegeven zaak geschiedt in kisten, pakken of omslagen, verzegeld door de bewaargever in tegenwoordigheid van een agent van de bank.

gestaffeld percentage : incasso - wijze van renteberekening door bij elke wijziging het saldo te bepalen en daarvan de rente te berekenen gedurende de tijd dit onveranderd blijft.

gestort kapitaal Fr.: versés capital : vennootschapsrecht - het deel van het geplaatst kapitaal van een besloten of naamloze vennootschap dat de aandeelhouders ook daadwerkelijk in de vennootschap hebben gestort. Bijv. door overschrijving op het bankrekeningnummer van de vennootschap Zie ook: nadere verklaring maatschappelijk kapitaal nadere verklaring geplaatst kapitaal

getuige à charge Fr.: témoin l'à charge : strafprocesrecht - belastende getuige;
getuige in een strafproces die wordt opgeroepen door de officier van justitie. Deze legt in de regel een belastende verklaring af voor de verdachte. Zie ook: tegenstelling getuige à décharge

getuige à décharge Fr.: témoin à dé ;le charge : strafprocesrecht - ontlastende getuige;
getuige in een strafproces die is opgeroepen door de verdachte of zijn advocaat om (in de meeste gevallen) ontlastende verklaringen afleggen. Zie ook: tegenstelling getuige à charge

getuige-deskundige Fr.: getuige-deskundige : strafprocesrecht - specialist op een bepaald terrein, zoals op het gebied van vingerafdrukken of psychische stoornissen, die onder ede verslag uitbrengt over wat zijn wetenschap hem leert. Zie ook: nadere verklaring contra-expertise nadere verklaring deskundigenbericht

getuigen Fr.: témoigner : burgerlijk procesrecht - personen die in een gerechtelijke procedure een verklaring af kunnen leggen met betrekking tot feiten die bewezen moeten worden. Zie ook: onderdeel onwillige getuige onderdeel getuige à charge onderdeel getuige-deskundige onderdeel partijgetuigen

getuigenbewijs : - bewijs door middel van verklaringen die voor een rechter worden afgelegd door een persoon die de te bewijzen handelingen op één of andere manier heeft waargenomen of heeft vernomen van een derde die deze handelingen heeft waargenomen. Art. 1341 B.W. en 915-961 Ger.W.

getuigenverhoor / (mv.) getuigenverhoren Fr.: l'interrogatoire de témoin / (pl.) les getuigenverhoren : burgerlijk procesrecht - het ondervragen van een getuige ter terechtzitting door een rechter. Zie ook: onderdeel valetudinaire enquète

getuigschrift Fr.: le certificat : arbeidsrecht - schriftelijk document dat de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst op verzoek aan de werknemer uitreikt en dat o.a. aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur vermeldt en opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Zie ook: nadere verklaring arbeidsovereenkomst / arbeidscontract nadere verklaring werkgever

gevaarlijke zaak Fr.: l'affaire dangereuse : aansprakelijkheidsrecht - roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert. De bezitter van zo'n zaak is aansprakelijk wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, tenzij aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad zou hebben ontbroken als de bezitter het gevaar op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend. Zie ook: v onrechtmatige daad

gevaarzetting : verkeersrecht - schending van een zorgvuldigheidsnorm door een groter gevaar in het leven te roepen dan waarop een normaal persoon bedacht hoeft te zijn.

gevangenissen Fr.: les prisons : strafrecht - inrichtingen voor het ondergaan van vrijheidsstraffen, hoofdzakelijk bestemd voor degene die tot een gevangenisstraf is veroordeeld. Zie ook: nadere verklaring huis van bewaring nadere verklaring gevangenisstraf tegenstelling huisarrest

gevangenisstraf Fr.: l'emprisonnement : strafrecht - een van de straffen die een strafrechter kan opleggen. De ~ is levenslang of tijdelijk, in de regel ondergaan in een gevangenis. Zie ook: nadere verklaring vervroegde invrijheidstelling onderdeel onvoorwaardelijke straf onderdeel levenslang tegenstelling vrijspraak

gevolgschade Fr.: les dommages de conséquence : aansprakelijkheidsrecht - schade die als gevolg van een doen of nalaten of door een produkt is ontstaan. Zie ook: onderdeel immateriële schade onderdeel planschade

gevonden zaak Fr.: l'affaire trouvée : zakenrecht - onbeheerde zaak die door iemand (de vinder) onder zich genomen wordt; hierdoor ontstaan voor de vinder bepaalde verplichtingen (aangifte doen en bewaren). Zie ook: onderdeel schatten

geweld Fr.: la violence : - wilsgebrek dat de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg heeft wanneer deze overeenkomst tot stand komt door het uitoefenen van fysieke of morele dwang of door de bedreiging hiermee, of door de vrees hiervoor. Art. 1112-1114 B.W.

geweldsdelicten Fr.: les délits de violence : strafrecht - strafbare feiten waaraan geweld te pas komt. Bijv. diefstal met geweld, openlijke geweldpleging. Zie ook: nadere verklaring geweld onderdeel diefstal met geweld

Gewest Fr.: La région : staatsrecht - deelstatelijke entiteit die met name de bevoegdheden uitoefent i.v.m. ruimtelijke ordening, leefmilieu, huisvesting, landbouw, economie, energie, tewerkstelling, openbare werken en vervoer. Er is een Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Art. 6 Bijzondere Wet Hervorming Instellingen

gewone adoptie Fr.: adoption simple : personen- en familierecht - vorm van adoptie waarbij beperkte afstammingsrechtelijke gevolgen worden teweeggebracht (i.t.t. de volle adoptie), de geadopteerde wordt beperkt opgenomen in de adoptiefamilie en de afstammingsbanden met de geboortefamilie worden niet volledig verbroken. Een ~ is mogelijk zowel ten aanzien van minderjarigen als meerderjarigen. Art. 353.1 - 354.3 B.W. en 357-366 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding adoptie tegenstelling volle adoptie

gewoon rechtsmiddel / gewone rechtsmiddelen (mv.) Fr.: voie de recours ordinaire : gerechtelijk recht - een procedure om een rechterlijke uitspraak te laten wijzigen door dezelfde of een andere rechter. Als men spreekt van ~ dan heeft men het over het verzet en het hoger beroep. Art. 21 Ger. W. - Zie ook: onderdeel rechtsmiddel tegenstelling buitengewoon rechtsmiddel nadere verklaring verzet nadere verklaring hoger beroep

gewoon uitstel : -

gewoonte / ongeschreven recht Fr.: l'habitude : verbintenissenrecht - een van de rechtsbronnen. Bijv. een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de ~ of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien (art. 6:248 lid 1 BW). Zie ook: hierarchische verhouding wetsontwerp

gewoonterecht : verbintenissenrecht - recht dat geleidelijk en onbewust is ontstaan, zonder dat het afkomstig is van personen of organen die bevoegd zijn om regels te scheppen. Gewoonterecht wordt vaak in rechtspraak vastgesteld. Zie ook: nadere verklaring jurisprudentie / rechtspraak nadere verklaring opinio necessitas / opinio juris / opinio juris sive necessitas

gezag van gewijsde Fr.: autorité de chose jugée : gerechtelijk recht - kenmerk van elke rechterlijke eindbeslissing vanaf de uitspraak waardoor dezelfde vordering niet nog eens bij een rechtbank kan worden ingesteld. Het ~ geeft dus aan dat die beslissing als de waarheid wordt beschouwd. Het ~ blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan wordt gemaakt (bv. in hoger beroep). Het ~geldt echter enkel voor wat het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is; dat de vordering op dezelfde oorzaak berust; dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat, en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is. Art. 23-27 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring kracht van gewijsde nadere verklaring herroeping van gewijsde nadere verklaring hoger beroep nadere verklaring rechtsmiddel

gezagsdragers Fr.: les soutiens d'autorité : staatsrecht - personen bekleed met bepaald overheidsgezag. Bijv. de rechter.

gezinshereniging Fr.: regroupement familial : vreemdelingenrecht - het uit het buitenland naar België laten overkomen door een buitenlander of een Belg van (een deel van) zijn gezin dat tot dan toe vast in het buitenland verbleef. Vreemdelingen met een vast verblijfsstatuut in België, hebben het recht hun echtgeno(o)te en hun kinderen over te laten komen naar België. Zie ook: tegenstelling gezinsvorming

gezinsvorming Fr.: la formation de famille : vreemdelingenrecht - het laten overkomen uit het buitenland van een vreemdeling door een vreemdeling met een verblijfsstatuur in België om te trouwen en zo een gezin te vormen Zie ook: tegenstelling gezinshereniging

gift Fr.: le don : familiaal vermogensrecht - verzamelnaam voor rechtshandelingen om niet onder de vorm van schenkingen, legaten of contractuele erfstellingen Zie ook: hierarchische verhouding legaat hierarchische verhouding schenking hierarchische verhouding contractuele erfstelling

gijzeling Fr.: la prise d'otages : strafrecht - opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving met het doel een ander te dwingen iets te doen of niet te doen.

girale betaling Fr.: le paiement par virement postal : verbintenissenrecht - betaling door middel van het doen bijschrijven van het verschuldigde bedrag op een rekening bestemd voor girale betaling ten name van de schuldeiser.

goed Fr.: le bien : zakenrecht - algemene term die meestal gebruikt wordt als overkoepelende term om een vermogensrechten, zoals het eigendomsrecht, aan te geven. ~ wordt in het Burgerlijk Wetboek zowel in de betekenis van recht als in de betekenis van zaak gebruikt. Zie ook: niet gelijk aan zaak nadere verklaring onroerend goed nadere verklaring roerend goed

goed / (mv.) goederen Fr.: bien / (pl.) les biens : vermogensrecht - zaak of vermogensrecht. ~ zij tastbare en niet-tastbare objecten, bijv. het saldo van een bankrekening.

goed huisvader Fr.: bon père de famille : contractenrecht - evaluatieve term waarmee wordt aangegeven dat een persoon bij de vervulling van zijn taak de nodige zorg aan de dag legt. Zie ook: nadere verklaring evaluatieve termen nadere verklaring goed werkgeverschap

goede procesorde : burgerlijk procesrecht - procedure die voldoet aan de formele regels;
regels van het 'spel'.

goede trouw Fr.: bonne foi : verbintenissenrecht - [contracten] moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht' (art. 1134, al. 3 B.W.). Een abstracte norm die bepaalt hoe contractspartijen zich jegens elkaar dienen te gedragen. Art. 1134, al. 3 B.W. - Zie ook: nadere verklaring goede huisvader nadere verklaring bonus pater familias onderdeel aanvullende werking van de goede trouw onderdeel derogerende werking van de goede trouw

goede zeden Fr.: les bons moeurs : vermogensrecht - rechtshandelingen die naar rechterlijk oordeel onbehoorlijk, onethisch of onbetamelijk zijn. bijv. een persoon omkopen in ruil voor inlichtingen.

goederenvervoer Fr.: le transport de marchandises : vervoersrecht - overeenkomst, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (afzender) verbinden zaken te vervoeren. Zie ook: tegenstelling personenvervoer

goedschrift : burgerlijk procesrecht - vaak een door de schuldenaar met de hand geschreven stuk waarin hij de verschuldigdheid van een bepaalde geldsom aan de schuldeiser bevestigt. Zie ook: nadere verklaring onderhandse akte

going concern : fiscaal recht - Engels: bloeiende onderneming. Onderdeel van de belastingadviespraktijk dat betrekking heeft op de totstandkoming en instandhouding van een succesvolle bedrijfsvoering. Bijv. de onderneming is ~. Zie ook: onderdeel onderneming nadere verklaring concern nadere verklaring concern

goodwill : ondernemingsrecht - Engels: in geld uitgedrukt niet-tastbaar vermogen van een onderneming, gelegen in het imago, het klantenbestand, de kwaliteiten en potentie van die onderneming. Bijv. de verhuurder van bedrijfsruimte die profiteert van de ~ van zijn voormalige huurder behoort met hem af te rekenen; een sterk beeldmerk (logo) kan veel ~ opleveren; de prijs voor de verwerving van een onderneming of van een bedrijfsafdeling voorzover die hoger is dan de nettowaarde van de activa- minus de passivabestanddelen van de verworven onderneming of branche. Zie ook: onderdeel onderneming onderdeel jaarrekening

grammaticale interpretatie Fr.: l'interprétation grammaticale : rechtsfilosofie - herformuleren op basis van de betekenis die gebruikte woorden of zinsdelen in het gewone spraakgebruik hebben. Zie ook: nadere verklaring restrictieve interpretatie nadere verklaring teleologische interpretatie

gratie : strafrecht - gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf door de koningin als zich na de uitspraak nieuwe (persoonlijke) omstandigheden hebben voorgedaan die de rechter niet kende. Zie ook: tegenstelling amnestie verlenen tegenstelling generaal pardon

gremium Fr.: gremium : Europees recht - samenstelling van een beslis- en overlegorgaan. Bijv. de leden van het G-10 ~ worden twee maal per jaar geïnformeerd over de tenuitvoerlegging van de wet. Zie ook: onderdeel bestuursorgaan / bestuursorganen

grensbewaking Fr.: surveillance des fronti`res : vreemdelingenrecht - vorm van controle aan de grenzen van het land. Met grenzen worden hier vooral de lucht- en de zeehavens bedoeld, omdat daarlangs personen van buiten de Europese Unie België kunnen binnenkomen. Zie ook: nadere verklaring Mobiel Toezicht Vreemdelingen

grief / (mv.) grieven Fr.: tourment : strafprocesrecht - klachten, bezwaren tegen de beslissing van een rechtsprekende instantie. Bijv. ~ tegen een vonnis van arbiter of rechtbank. Zie ook: nadere verklaring memorie van grieven

griffie Fr.: greffe : gerechtelijk recht - de dienst bij een hof of een rechtbank die instaat voor de administratie van de rechtspleging (schiftelijke vastlegging van alles wat zich op de rechtzittingen afspeelt) en waar ook alle oorspronkelijke akten, registers en akten van het gerecht worden bewaard en uitgiften, afschriften en uittreksels hiervan worden afgegeven. Art. 171 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring minuut van vonnis onderdeel griffier / (mv.) griffiers nadere verklaring griffierechten / griffiekosten

griffier / (mv.) griffiers Fr.: greffier / greffiers : burgerlijk procesrecht - lid van de rechterlijke macht die alles wat er ter terechtzitting besproken wordt, schriftelijk vastlegt en verantwoordelijk is voor de aan het gerecht verbonden administratie. Bijv. uitgifte van vonnissen;
ambtenaar bij de Kamers der Staten-Generaal. Zie ook: hierarchische verhouding rechter

griffierechten / griffiekosten Fr.: droits de greffe / frais de greffe : burgerlijk procesrecht - vast recht die procespartijen aan de griffie betalen voor haar verrichtingen in burgerlijke zaken. De hoogte van ~ is afhankelijk van het soort zaak en het belang van de zaak Zie ook: nadere verklaring griffie / (mv.) griffies

grijze lijst bij algemene voorwaarden Fr.: la liste grise lors des conditions générales : consumentenrecht - lijst van bedingen bij algemene voorwaarden, die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn bij een overeenkomst tussen een gebruiker van algemene voorwaarden en een consument als wederpartij. Zie ook: nadere verklaring algemene voorwaarden / uniforme voorwaarden

groepsaansprakelijkheid Fr.: la responsabilité de groupe : verbintenissenrecht - hoofdelijke aansprakelijkheid van alle leden van een groep, indien één van hen onrechtmatig schade toebrengt en de kans op het aldus toebrengen van deze personen had behoren te weerhouden van hun gedragingen in groepsverband, en deze gedragingen hun kunnen worden toegerekend. Bijv. bij vernieling van een trein door voetbalvandalen geldt groepsaansprakelijkheid. Zie ook: nadere verklaring onrechtmatige daad

grondwettelijkheid Fr.: constitutionnalité : staatsrecht - het in overeenstemming zijn met de grondwet. Bijv. de grondwettelijkheid van bepaalde regels.

grosse / (mv.) grossen : burgerlijk procesrecht - afschrift van een vonnis, beschikking of akte dat bovenaan "In naam des Konings" of "in naam der koningin" vermeldt en dat na betekening door een deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd. Zie ook: niet gelijk aan averij-grosse nadere verklaring gerechtsdeurwaarder hierarchische verhouding minuut van vonnis hierarchische verhouding betekening / betekenen / betekend

Haags betekeningsverdrag (HBv) Fr.: Le traité de signification de La Haye (HBv) : internationaal privaatrecht - Verdrag van Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken. De bijlage bij het ~ bevat een modelaanvraag om in het buitenland te kunnen betekenen. Art. 2 HBv en 3 HBv - Zie ook: nadere verklaring betekening / betekenen / betekend nadere verklaring buitengerechtelijk niet gelijk aan EEG-executieverdrag (EEX)

haalschuld : incasso - schuld waarbij de verschuldigde zaak door de schuldeiser bij de schuldenaar opgehaald moet worden; dit geldt ingeval er geen plaats voor de nakoming is bepaald voor naar de soort bepaalde zaken. Zie ook: nadere verklaring schuldeiser nadere verklaring schuldenaar / (mv.) schuldenaren tegenstelling brengschuld

haatrevolutionair : oorlogsrecht - persoon die haat en gewapend verzet predikt om tot een omwenteling te kunnen komen. De Chinees-Mongoolse Lao Psitisji wordt algemeen beschouwd als ~.

hacken : strafrecht - Engels: kraken. Strafbaar feit van zonder toestemming binnen te dringen in beveiligde computersystemen en/of daar bestanden te vernielen of te beschadigen. Zie ook: nadere verklaring binnendringen

Hague-Visby Rules : vervoersrecht - Engels: roepnaam van het Verdrag van 25 augustus 1924 ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement, zoals gewijzigd bij het te Brussel op 23 februari 1968 ondertekende Protocol.

halsmisdrijf / halsmisdaad Fr.: le délit de cou/ le crime de cou : strafrecht - een in België niet in het strafrecht voorkomende term die gewoonlijk wordt gebruikt om een categorie misdrijven aan te duiden die tegen het leven zijn gericht. Zie ook: onderdeel kindermoord / kinderdoodslag onderdeel moord onderdeel doodslag onderdeel dood door schuld

HALT-afdoening : jeugdstrafrecht - lichte werk- of leerstraf voor minderjarige daders, uitgevoerd door zogenaamde HALT-bureaus (Het ALTernatief). Bijv. ~ geldt voor feiten zoals vandalisme, baldadigheid, lichte vermogensdelicten door 'first offenders'. Zie ook: hierarchische verhouding STOP

handel Fr.: la commerce : handelsrecht - geheel van aan- en verkoop transacties op de vrije markt.

handelaar Fr.: commerçant : handelsrecht - iemand die van de handel zijn beroep maakt, met name van de groot- of tussenhandel Art. 1 W. Kh. - Zie ook: onderdeel venter

handelaar / (mv.) handelaren Fr.: le commerçant / (pl.) les commerçants : handelsrecht - persoon die met winstoogmerk goederen inkoopt en/of maakt en vervolgens verkoopt. Zie ook: onderdeel venter

handelen met de gefailleerde schuldenaar Fr.: les actions avec le débiteur en faillite : faillissementsrecht - ~ in plaats van met de curator is niet bindend wanneer dit geen voordeel oplevert voor de crediteuren. Zie ook: nadere verklaring actio pauliana / Pauliaanse vordering

handelend onder de naam (hodn) Fr.: agissant en dessous du nom (hodn) : burgerlijk procesrecht - vaak in de kop van de dagvaarding gebruikte verwijzing naar de naam waaronder een onderneming (vaak eenmanszaak) wordt gedreven. Bijv. de heer P. Mes, h.o.d.n. "Slagerij Piet", wonende te etc. Zie ook: nadere verklaring dagvaarding / (mv.) dagvaardingen

handelingsbekwaamheid / rechtshandelingsbekwaamheid Fr.: capacité d'exercice : personenrecht - juridisch bekwaam zijn om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. Iedere natuurlijke persoon is ~, tenzij de wet anders bepaald. Art. art, 488 B.W. - Zie ook: tegenstelling rechtsbekwaamheid tegenstelling handelingsonbekwaamheid

handelingsonbevoegd Fr.: incompétent : vermogensrecht - niet bevoegd zijn tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen. Bijv. rechters, griffiers en advocaten etc. mogen geen zaken kopen waarover in hun arrondissement wordt geprocedeerd. Of de failliet die ~ is waardoor hij de failliete boedel niet meer kan binden. Zie ook: onderdeel handelingsonbekwaamheid nadere verklaring niet-ontvankelijk verklaring tegenstelling beschikkingsonbevoegdheid

handelsagent Fr.: l'agent de commerce : handelsrecht - partij bij een agentuurovereenkomst die zich er toe verbindt om voor de andere partij, de principaal, tegen beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten en deze eventueel op naam en voor rekening van die andere te sluiten. Zie ook: nadere verklaring agentuurovereenkomst nadere verklaring principaal

handelsagentuurovereenkomst Fr.: contrat d'agence commerciale : contractenrecht - overeenkomst waarbij de principaal aan de handelsagent opdraagt tegen een beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten en die eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten. De handelsagent treedt hierbij op als zelfstandige (niet onder het gezag van de principaal, anders gaat over een arbeidsovereenkomst). Zie: Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst. Zie ook: nadere verklaring principaal nadere verklaring handelsagent nadere verklaring lastgeving / commissieovereenkomst

handelsnaam / (mv.) handelsnamen Fr.: la raison sociale / (pl.) les raisons sociales : handelsnaamrecht - naam waaronder een onderneming in het economisch verkeer deelneemt. Onware aanduidingen die suggereren dat de onderneming aan een ander toebehoort of een bepaalde rechtsvorm heeft zijn verboden. Bijv. Bakker Piet die een eenmanszaak heeft mag zich niet Bakker Piet B.V. noemen Zie ook: nadere verklaring intellectuele eigendom (IE) onderdeel logo nadere verklaring Handelsnaamwet (Hnw) tegenstelling merknaam

handelsonderzoek / depistage Fr.: dépistage : faillissementsrecht - onderzoek dat de kamers voor handelsonderzoek van de rechtbanken van koophandel voeren bij ondernemingen in moeilijkheden, o.m. in de procedure om een gerechtelijk akkoord te verkrijgen Art. 5 wet gerechtelijk akkoord - Zie ook: hierarchische verhouding gerechtelijk akkoord nadere verklaring kamer voor handelsonderzoek

handelsrecht Fr.: droit commercial : handelsrecht - deel van het privaatrecht dat speciaal van toepassing is op de verbintenissen van de handelaars en op de daden van koophandel;
rechtsgebied dat de privaatrechtelijke regels bevat betreffende handelszaken, zoals de rechtspositie van de diverse soorten handelaren, de wijze van handel drijven en handelsconflicten, hoofdzakelijk geregeld in het Wetboek van Koophandel. Art. 1 Wetboek van Koophandel - Zie ook: nadere verklaring Kamer van Koophandel nadere verklaring rechtbank van koophandel nadere verklaring handelsregister

Handelsregister Fr.: le registre du commerce : handelsrecht - voor het publiek toegankelijk register van handelsondernemingen bijgehouden ter griffie van een rechtbank van koophandel. Elke natuurlijke of rechtspersoon van Belgische of van vreemde nationaliteit, die voornemens is door het exploiteren, hetzij van een hoofdinrichting, hetzij van een filiaal of een bijkantoor, enige handelswerkzaamheid uit te oefenen in het rechtsgebied van een rechtbank van koophandel waar hij nog geen handelsinrichting exploiteert, moet vooraf om zijn inschrijving in het ter griffie van die rechtbank gehouden ~ verzoeken. Art. 4 Wet 20 juli 1964

handelsregisternummer Fr.: numéro du régistre du commerce : handelsrecht - nummer dat de (verplichte) inschrijving in het handelsregister aangeeft van elke handelsonderneming die in België handel drijft Art. 4 Handelsregisterwet - Zie ook: hierarchische verhouding handelsregister

handgeld Fr.: arrhes : vastgoedrecht - Geldsom die een koper aan de verkoper betaalt om zo van de koop te kunnen afzien. Als de koper beslist van de koop af te zien, moet hij de verkoper het betaalde handgeld laten houden. Als de verkoper zich terugtrekt, moet hij aan de koper het dubbele betalen van het ontvangen handgeld. Art. 1590 B.W. - Zie ook: niet gelijk aan voorschot

handgift Fr.: don manuel : contracten - een scheking van een of meerdere roerende goederen (cash, effecten aan toonder, schilderijen, enz.) door het materiële overdragen van het goed. De ~ is in principe niet belastbaar. Voor een handgift is geen schenkingsakte vereist. Zie ook: onderdeel gift onderdeel schenking

handhaven / handhaving Fr.: maintenir / le contrôle de la mise en oeuvre : bestuursrecht - controle door politie, justitie of een toezichthouder op de naleving van bepaalde wet- en regelgeving. Zie ook: nadere verklaring doorzoeken / doorzoeking

handhaving van de openbare orde Fr.: le contrôle de la mise en oeuvre de l'ordre public : strafrecht - in stand houden van de openbare orde door bestrijding van ordeverstoring. Zie ook: onderdeel openbare orde (OO) nadere verklaring politie

handhaving van recht Fr.: le contrôle de la mise en oeuvre de droit : burgerlijk recht - evt. door middel van sancties of juridische actie afdwingen dat een recht gerespecteerd wordt.

handhaving van regels Fr.: le contrôle du respect des règles : staatsrecht - zorg dat de werkelijkheid in overeenstemming met de regels is.