Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

humanisme Fr.: l'humanisme : rechtsfilosofie - levensbeschouwing waarin centraal staan het recht op vrijheid, menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, zelf verantwoordelijkheid nemen en met elkaar de dialoog aangaan op basis van rede.

huur en verhuur Fr.: la location et la location : huurrecht - overeenkomst waarbij de verhuurder tegen betaling tijdelijk het genot van zijn zaak aan de huurder verschaft. Zie ook: nadere verklaring huurkoop tegenstelling koopovereenkomst

huur van bedrijfsruimte Fr.: la location de lieu d'exploitation : huurrecht - huur en verhuur van 1) gebouwde onroerende zaak (of gedeelte daarvan) die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, 2) hotel-, kampeer-, restaurant- of cafébedrijf, 3) een afhaal- en besteldienst, of 4) van een ambachtsbedrijf, indien die ruimte daartoe rechtstreeks voor het publiek toegankelijk is, plus evt. bijbehorende grond en onzelfstandige woning. Zie ook: nadere verklaring huur en verhuur tegenstelling huur van woonruimte

huur van huizen Fr.: la location des maisons : huurrecht - huur en verhuur van gebouwen die als woonruimte kunnen dienen. Zie ook: tegenstelling huur van woonruimte

huur van woonruimte Fr.: la location de zone urbanisée : huurrecht - huur en verhuur van een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden. Zie ook: nadere verklaring medehuurder tegenstelling huur van bedrijfsruimte onderdeel onderhuur

huurbeding Fr.: la condition de location : pand- en hypotheekrecht - een beding in een hypotheekovereenkomst, waarbij de eigenaar van het huis wordt beperkt in zijn bevoegdheid (een deel van) het huis te verhuren. Bijv. de clausule in de hypotheekakte waarbij de hypotheekgever het bezwaarde goed (huis) niet zonder toestemming van de hypotheekhouder mag verhuren. Zie ook: nadere verklaring hypotheekakte tegenstelling verblijvensbeding / (oneigenl.) verblijvingsbeding

huurbescherming Fr.: maintien dans les lieux : huurrecht - wettelijke bescherming van huurders, die erop neer komt dat een verhuurder een huurder alleen tegen zijn wil uit de verhuurde woning kan zetten na rechterlijke tussenkomst. Zie ook: nadere verklaring huurcommissie

huurcommissie Fr.: la commission de location : huurrecht - zelfstandig bestuursorgaan, dat uitspraak doet in huurprijsgeschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimten Zie ook: nadere verklaring huurbescherming

huurcontract Fr.: bail ŗ loyer : huurrecht - overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Art. 1709 B.W.

huurder Fr.: le locataire : huurrecht - persoon aan wie de verhuurder tegen betaling en voor bepaalde tijd huurgenot van een zaak verschaft. Zie ook: nadere verklaring huurbescherming

huurkoop Fr.: l'achat de location : contractenrecht - koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koper uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is. Voor de huurkoop van onroerend goed geldt een aparte wettelijke regeling. Zie ook: nadere verklaring huur en verhuur

huurrecht Fr.: droit de louage : huurrecht - rechtsgebied dat de regels bevat betreffende de huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimte Art. 1 woninghuurwet van 20 februari 1991 en 1708-1731 B.W.

huurwaarborg Fr.: caution / dépôt de garantie : vastgoedrecht - geldsom die een huurder op een speciale geblokkeerde bankrekening op zijn naam plaatst als waarborg tegen mogelijke schade die hij aan de gehuurde eigendom zou kunnen toebrengen. De waarborg mag niet hoger dan drie maanden huurprijs en de intrest op dat bedrag wordt gekapitaliseerd. De verhuurder heeft een voorrecht op de waarborg bij eventuele schadevorderingen als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. Art. 10 wet van 20 februari 1991 - Zie ook: hierarchische verhouding huur nadere verklaring huurcontract

huurwaardeforfait Fr.: le forfait de valeur locative : fiscaal recht - denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning, uitgedrukt in een vast bedrag dat afhankelijk is van de waarde van het huis. Het ~ wordt fiscaal tot het inkomen gerekend. Zie ook: tegenstelling arbeidskostenforfait nadere verklaring fiscus / belastingdienst

huwelijk Fr.: mariage : personen- en familierecht - wettelijk geregelde levensgemeenschap van twee personen met o.a. gevolgen voor onderhoudsplicht, rechtshandelingen en nalatenschap. Art. art. 144-227 B.W. - Zie ook: nadere verklaring wettelijke samenwoning tegenstelling ontbinding van het huwelijk tegenstelling echtscheiding / echt scheiden / uit de echt scheiden

huwelijkscontract / huwelijksovereenkomst / huwelijkse voorwaarden Fr.: contrat de marriage : huwelijksvermogensrecht - contract tussen aanstaande echtgenoten of gehuwden waarbij bepaalde vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk worden geregeld, bijv. door het aannemen van een afwijkend huwelijksvermogensstelsel, een contractuele erfstelling, inbreng van bepaalde goederen, etc. Een huwelijkscontract wordt aangegaan middels notariële tussenkomst, of tijdens het huwelijk, door het volgen van een bepaalde procedure. De wijziging ervan is ook onderworpen aan bepaalde procedures. Art. art. 1387-1397 B.W. en art. 1451-1474 B.W. - Zie ook: nadere verklaring huwelijksvermogensstelsel / huwelijksstelsel nadere verklaring huwelijk

huwelijksvereisten Fr.: qualités et conditions réquises pour pouvoir contracter mariage : personen- en familierecht - vereisten tot het aangaan van een huwelijk. Bijv. de aanstaande echtgenoten moeten minimaal 18 jaar zijn. Om op jongere leeftijd te kunnen huwen is toelating van de Jeugdrechter. Art. art. 143-165 B.W.

huwelijksvermogensstelsel / huwelijksstelsel Fr.: régime matrimonial : huwelijksvermogensrecht - regeling betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Er is het wettelijk stelsel, maar echtgenoten mogen hiervan ook afwijken middels een huwelijkscontract. Art. 1397-1474 B.W. - Zie ook: nadere verklaring huwelijksovereenkomst onderdeel wettelijk stelsel / gemeenschap van aanwinsten onderdeel algehele gemeenschap van goederen onderdeel scheiding van goederen

hybride Fr.: l'hybride : staatsrecht - waar verschillende juridische regimes van toepassing zijn. Bijv. nationale en Europese, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke.

hypothecair mandaat / hypothecaire volmacht Fr.: mandat hypothécaire : vastgoedrecht - (meestal onherroepelijke) volmacht die een schuldenaar aan zijn schuldeiser of diens vertrouwenspersoon geeft om een hypotheek te vestigen op een onroerend goed. Bijv. een ontlener kan bij het lenen van een hypotheekkrediet aan zijn bank voorstellen haar een mandaat te geven om een hypotheek te nemen als dit gerechtvaardigd is in de toekomst (in geval van niet-betaling of beslag door een derde bijvoorbeeld). Op die manier wordt het gekochte goed niet met een hypotheek bezwaard en worden de notariskosten duidelijk beperkt. Art. 76 Hypotheekwet - Zie ook: hierarchische verhouding hypotheek nadere verklaring hypotheekkrediet

hypothecaire inschrijving Fr.: l'inscription hypothécaire : pand- en hypotheekrecht - vermelding in het hypotheekregister aan wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend. De ~ is het moment waarop de hypotheek van kracht wordt. Zie ook: hierarchische verhouding hypotheekakte

hypothecaire staat Fr.: l'état hypothécaire : pand- en hypotheekrecht - Een overzicht van de verschillende hypothecaire inschrijvingen op een onroerend goed dat bij de hypotheekbewaarder kan opgevraagd worden.

hypotheek Fr.: l'hypothèque : pand- en hypotheekrecht - beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Bijv. ~ op een huis. Het huis dient dan als onderpand voor alle vorderingen van de bank, die geld heeft (uit)geleend om dat huis te kopen. Zie ook: nadere verklaring pand nadere verklaring separatist tegenstelling consumptief krediet

hypotheekakte Fr.: le contrat hypothécaire : pand- en hypotheekrecht - tussen hypotheekgever en -houder opgemaakte notariële akte waarbij de -gever aan de -houder hypotheek op een registergoed verleend. Na inschrijving van die akte in de openbare registers is de hypotheek gevestigd. Zie ook: nadere verklaring leveringsakte nadere verklaring registergoed hierarchische verhouding hypotheekrecht

hypotheekaktekosten Fr.: les frais de contrat hypothécaire : pand- en hypotheekrecht - kosten die de notaris berekent voor het passeren van de hypotheekakte en de kosten voor registratie in het hypotheekregister. Deze kosten zijn onderhandelbaar.

hypotheekgever Fr.: le donneur de hypothèque : pand- en hypotheekrecht - persoon die aan de bank een beperkt zekerheidsrecht op zijn registergoed (hypotheek) geeft, zodat de bank het geleende geld met voorrang op andere schuldeisers kan terugkrijgen. Zie ook: tegenstelling hypotheekhouder / hypotheeknemer

hypotheekhouder / hypotheeknemer Fr.: l'hypothécaire / hypotheeknemer : pand- en hypotheekrecht - meestal de bank die aan een persoon geld leent en ter verzekering van terugbetaling het recht verkrijgt om bij voorrang op het onderzette goed (bijv. het huis) verhaal te nemen. Zie ook: tegenstelling pandhouder

hypotheekrecht : pand- en hypotheekrecht - zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen onroerende goederen (bijv. huis) een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen (H. Franken). Zie ook: nadere verklaring pand nadere verklaring paritas creditorum

hypotheekregister Fr.: le registre de hypothèque : pand- en hypotheekrecht - openbaar, voor iedereen toegankelijk register bij het Kadaster waarin hypotheken worden ingeschreven. Via het ~ kan worden nagegaan of op een onroerende zaak een hypotheek rust en zo ja, hoeveel.

identificatienummer Fr.: le numéro d'identification : - een nummer waardoor iets kan worden geïdentificeerd

identificatieplicht Fr.: l'obligation de justifier de son identité : strafrecht - de plicht om naam, voornaam, geboortedatum, adres, woon- of verblijfplaats op te geven aan bepaalde ambtenaren. Bijv. de politie. Zie ook: tegenstelling recht op privacy

illegaal / (mv.) illegalen Fr.: illégalement / (pl.) les immigrés clandestins : vreemdelingenrecht - iemand die geen geldige papieren heeft voor een verblijf in een land. Zie ook: nadere verklaring vreemdeling tegenstelling legale vreemdeling

immanente gerechtigheid Fr.: immanente justice : rechtsfilosofie - verwijzing naar de woorden van de Franse generaal en politicus Gambetta die hij uitsprak op 8 augustus 1880 en waarmee hij aangaf dat er zich door de geschiedenis een noodzakelijke en onvermijdelijke gerechtigheid openbaart

immateriële schade Fr.: les dommages immatériels : letselschaderecht - smartengeld, ander schade dan vermogensschade. Bijv. verdriet, of geestelijk gemis. ~ is niet direct in geld uit te drukken. Zie ook: nadere verklaring shockschade tegenstelling materiële schade nadere verklaring matiging van schadevergoeding

immigratie Fr.: l'immigration : vreemdelingenrecht - komst van mensen uit een ander land naar België, met de bedoeling om zich hier te vestigen. Zie ook: onderdeel migratie

impairment : rechtswetenschap - Engels: benadeling, verslechtering. Zie ook: onderdeel onrechtmatige daad (OD) onderdeel reputatieschade architecten

implementeren / implementatie Fr.: implémenter / la mise en application : staatsrecht - invoeren, invoering. Bijv. de EG-lidstaten ~ de Europese Richtlijnen in hun wetgeving.

impliciet Fr.: implicitement : rechtswetenschap - niet nadrukkelijk, gesuggereerd.

imprevisieleer Fr.: théorie de l'imprévision : verbintenissenrecht - theorie volgens dewelke een overeenkomst gewijzigd kan worden als door gewijzigde omstandigheden één van de partijen de overeenkomst slechts zeer moeilijk kan uitvoeren. In internationale contracten wordt soms een clausule opgenomen, de zgn. hardship-clausule, die een dergelijke contractwijziging mogelijk maakt. Deze theorie wordt naar Belgisch recht niet aanvaard. Zie ook: nadere verklaring hardship-clausule

in abstracto : rechtswetenschap - Latijn: op zichzelf beschouwd, los van de omstandigheden van het geval. Zie ook: tegenstelling in concreto

in beginsel Fr.: en principe : rechtswetenschap - normaal gesproken.

in beraad houden / in beraad nemen : burgerlijk procesrecht - na de sluiting der debatten (en het eventueel advies van het openbaar ministerie) houdt de rechter de zaak in beraad en bepaalt hij een datum voor de uitspraak.

in bewaring houden : Burgerlijk recht - Het is de verplichting van de bewaarnemer om het goed in een goede staat onder zich te houden. Deze verplichting is één van de constitutieve bestanddelen van de bewaargevingsovereenkomst Art. art. 1915 B.W. Burgerlijk Wetboek

in casu (ic) : rechtswetenschap - Latijn: in dit geval. Bijv. het geschil i.c. dient aan de Beslagrechter te worden voorgelegd. Zie ook: nadere verklaring casu quo (cq)

in concreto : rechtswetenschap - Latijn: in dit specifieke geval. Bijv. de snelheidslimieten blijven vooralsnog ongewijzigd, in concreto betekent dit dat je nog steeds 120 km/u mag rijden op de autosnelwegen. Zie ook: tegenstelling in abstracto

in confesso : burgerlijk recht - Latijn: tussen partijen staat vast. De punten waarover de partijen het eens zijn. Zie ook: nadere verklaring bewijsmiddelen

in goede justitie Fr.: dans la bonne Justice : burgerlijk procesrecht - rechtvaardig, volgens het recht, naar eer en geweten. Zie ook: onderdeel rechterlijke macht onderdeel officier van justitie (OvJ) tegenstelling politie

in het ongerede raken : rechtswetenschap - In het ongewisse raken; verloren.

in limine litis : burgerlijk procesrecht - Latijn: voor ieder ander exceptie of verweermiddel. Art. 854 Ger. W.

in pari causa turpitudinis cessat repetitio : - Principe dat de rechter de mogelijkheid geeft om, in het geval dat beide partijen even onfatsoenlijk gehandeld hebben, de teruggave van reeds nagekomen prestaties af te wijzen ondanks het feit dat deze overeenkomst strijdig is met de openbare orde..

in persoon Fr.: en personne : rechtswetenschap - in fysieke aanwezigheid van de betreffende natuurlijke persoon. Bijv. de kiezer die verwacht niet in staat te zullen zijn ~ aan de stemming deel te nemen, kan bij volmacht stemmen. Zie ook: nadere verklaring inlichtingencomparitie nadere verklaring procesvertegenwoordiging nadere verklaring tussenpersoon

in rechte Fr.: dans droite : burgerlijk procesrecht - in het kader van een gerechtelijke procedure. Bijv. de dagvaarding bevat een vordering ~. Zie ook: tegenstelling buiten rechte

in rechte verklaren Fr.: dans droite expliquent : burgerlijk procesrecht - ten processe afgelegde mondelinge of schriftelijke verklaring.

in solidum / verbintenis in solidum Fr.: in solidum / obligation in solidum : verbintenissenrecht - verbintenis waarbij verscheidene personen die aansprakelijk zijn omwille van een fout gehouden zijn tot het vergoeden van de volledige schade. De ~ heeft geen wettelijke basis maar is een constructie van de rechtspraak. De ~ vindt vooral toepassing in de buitencontractuele aansprakelijkheid. Bijv. zo A en B beiden een buitencontractuele fout hebben begaan waardoor schade werd veroorzaakt aan C dan zullen zij ~ gehouden zijn. Zie ook: nadere verklaring hoofdelijkheid / hoofdelijke verbintenis nadere verklaring buitencontractuele aansprakelijkheid

in strijd met de wet / strijdig met de wet Fr.: dans la lutte avec la loi / contrairement avec la loi : rechtswetenschap - niet verenigbaar met of tegengesteld aan de wet.

inbeschuldigingstelling / in staat van beschuldiging stellen Fr.: accusation / accuser : strafrecht - officiŽle beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling iemand naar het hof van assisen verwijst en ook de feiten waarvoor de beschuldigde naar het hof van assisen moet, juridisch omschrijft. Art. 217-250 Sv. - Zie ook: nadere verklaring beschuldigde nadere verklaring kamer van inbeschuldigingstelling nadere verklaring akte van beschuldiging

inbeslagneming / in beslag nemen / in beslag genomen Fr.: la saisie / confisquent / confisqué : burgerlijk procesrecht - het veiligstellen van goederen ten behoeve van het onderzoek. Zie ook: onderdeel conservatoir beslag

inbewaringstelling / in bewaring stellen Fr.: l'affirment : vreemdelingenrecht - opsluiting van een persoon die geen geldige verblijfspapieren bezit.

inboedel / inventaris Fr.: les meubles et objets / l'inventaire : zakenrecht - het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard. Zie ook: onderdeel bedrijfsinventaris nadere verklaring beneficie van inventaris

inbreiding : vastgoedrecht - herontwikkeling van bestaand woon- of bedrijfsgebied door bestaande bouwwerken (verticaal) uit te breiden of eerst te slopen en op die plek nieuwbouw te plaatsen.

inbreuk op een recht Fr.: la violation d'un droit : verbintenissenrecht - bestanddeel van de onrechtmatige daad, waarbij sprake moet zijn van inbreuk op een zakelijk of absoluut recht van een persoon. Bijv. eigendom resp. auteursrecht en integriteit van lijf en leven. Zie ook: nadere verklaring onrechtmatige daad nadere verklaring zorgvuldigheidsnorm nadere verklaring auteursrecht

inbreuken Fr.: les violations : verbintenissenrecht - schendingen van iemands recht; overtredingen van de wet of wettelijke regeling. Zie ook: nadere verklaring inbreuk op een recht nadere verklaring zorgvuldigheidsnorm nadere verklaring merkinbreuk

inbreukverboden Fr.: les interdictions de violation : merkenrecht - elk gebruik van een merk of daarmee overeenstemmend teken voor identieke en/of soortgelijke diensten of waren, dat inbreuk maakt op de merkrechten van de merkhouder. De merkhouder kan tegen inbreukmakend gebruik optreden.

inburgeren / inburgering Fr.: s'intégrer / l'intégration : vreemdelingenrecht - ëën van de voorwaarden waaraan een vreemdeling moet voldoen voordat hij zich mag laten naturaliseren; mate waarin nieuwkomers zich in de maatschappij kunnen redden. Bijv. kennis van de Nederlandse taal, maatschappij en arbeidsmarkt en sociale redzaamheid. Zie ook: nadere verklaring naturalisatie / naturaliseren

inburgeringsonderzoek Fr.: la recherche d'intégration : vreemdelingenrecht - onderzoek naar de mate waarin de nieuwkomer in Nederland in een maatschappelijke achterstandssituatie kan geraken.

incasso Fr.: l'encaissement : incasso - vakgebied dat met een deel van het verbintenissenrecht samenvalt; vooral m.b.t. de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en - meer specifiek - de wijzen waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen;
inning van opeisbare vorderingen. Zie ook: nadere verklaring betalingsregeling hierarchische verhouding bouwrecht

incassobureau Fr.: le bureau d'encaissement : incasso - onderneming die zich namens haar cliënten (schuldeisers) bezighoudt met de inning van hun opeisbare vorderingen bij de schuldenaren.

incassoprovisie Fr.: les commissions d'encaissement : incasso - het bedrag dat het incassobureau als beloning ontvangt, vaak percentueel of gestaffeld berekend over het geïcasseerde bedrag. Zie ook: nadere verklaring gestaffeld percentage

incident Fr.: l'incident : burgerlijk procesrecht - tussengeschil dat leidt tot schorsing van de hoofdzaak in een rechtsgeding; voorval tijdens de procedure, waardoor het proces wordt vertraagd. Zie ook: onderdeel incidenteel appèl

incidenteel appèl / incidenteel hoger beroep Fr.: l'appel occasionnel / la profession occasionnellement plus haute : burgerlijk procesrecht - hoger beroep van de zijde van de geïntimeerde (gedaagde in hoger beroep), ingesteld in de memorie van antwoord in de aanhangige hoger beroepsprocedure; onderdeel van het hoger beroep waarin de gedaagde in de hoger beroep zijnerzijds om bijstelling vraagt van het in de eerste aanleg gewezen vonnis.

incidenteel vonnis Fr.: le verdict occasionnel : burgerlijk procesrecht - tussenvonnis dat een beslissing geeft op een incident (veelal ervaren als een vertragende verwikkeling tijdens een procedure), zodat de hoofdzaak van het rechtsgeding weer kan worden hervat. Zie ook: nadere verklaring tussenvonnis nadere verklaring preparatoir vonnis nadere verklaring incident nadere verklaring interlocutoir vonnis

incidentele vordering Fr.: la créance occasionnelle : burgerlijk procesrecht - eis die leidt tot een incident, d.w.z. een tussengeschil, bijv. ~ tot voeging. Zie ook: onderdeel voeging en tussenkomst / voegen en tussenkomen / interventie

incorporatierecht : internationaal privaatrecht - recht dat van toepassing is op een corporatie. Bijv. een corporatie die haar zetel heeft op het grondgebied van de staat naar welks recht zij is opgericht, wordt beheerst door het recht van die staat. Zie ook: nadere verklaring corporatie nadere verklaring corporatie

incoterms Fr.: incoterms : vervoersrecht - afkorting van International Commercial Terms; de ~ zijn leveringscondities volgens de officiële ICC-regels als internationale standaard.