Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

klaagschrift Fr.: le cahier : strafprocesrecht - schriftelijk ingediend en ondertekend beklag tegen overheidsoptreden, meer bepaald dat van justitie en politie. Bijv. ~ over inbeslagneming of het gebruik van in beslag genomen voorwerpen. Zie ook: nadere verklaring politie tegenstelling bezwaarschrift

klachtdelict Fr.: le délit de plainte : strafprocesrecht - strafbaar feit waarbij het indienen van een klacht een voorwaarde is om te kunnen vervolgen, bijv. stalking/belaging. Zie ook: nadere verklaring strafbare voorbereiding

klassieke grondrechten Fr.: les droits fondamentaux classiques : mensenrechten - vrijheidsrechten die de burger beschermen tegen te veel inmenging van overheidswege. Bijv. vrijheid van meningsuiting. Zie ook: tegenstelling sociale grondrechten nadere verklaring Vier vrijheden

kleven Fr.: coller : beslagrecht - gelden. Bijv. het beslag kleeft. Zie ook: nadere verklaring beslag

kloving : erfrecht - opsplitsing van de erfenis in twee gelijke delen, waarvan de ene helft toekomt aan de nabestaanden van vaders kant van de erflater en de andere helft aan die van moeders kant . ~ vindt plaats als de erflater geen nakomelingen, ouders, broers of zusters heeft. Zie ook: nadere verklaring personen- en familierecht nadere verklaring verzegeling erfenis / verzegeling nalatenschap

Koninklijk Besluit (KB) Fr.: L'arrêté royal (KB) : staatsrecht - door de regering genomen beslissing. Bijv. door middel van een ~ wordt de procedure van naturalisatie tot Nederlander afgesloten. Hare Majesteit de Koningin ondertekent dit Besluit. Zie ook: hierarchische verhouding algemene maatregel van bestuur (AMvB)

konjunktief / conjunctief Fr.: konjunktief / conjunctief : rechtswetenschap - verenigd.

koop op monster / koop op model Fr.: l'achat sur le monstre / l'achat sur le modèle : contractenrecht - koopovereenkomst waarbij de gekochte zaak moet overeenstemmen met het getoonde of verstrekte monster of model, tenzij dat slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden. Zie ook: tegenstelling koop op proef

koop op proef Fr.: l'achat sur l'essai : contractenrecht - bijzondere overeenkomst die geacht wordt te zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper de zaak binnen bepaalde termijn betaalt. Indien niet (tijdig) wordt betaald, komt de koop niet tot stand. Zie ook: tegenstelling koop op monster / koop op model

koopakte Fr.: l'acte de vente : contractenrecht - schriftelijke overeenkomst waarin de koop van bijv. een recht op gebruik van een woning (timesharing) wordt geregeld. Zie ook: onderdeel voorlopige koopakte tegenstelling transportakte

koopovereenkomst Fr.: le contrat d'achat : contractenrecht - benoemde overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt een zaak te geven en de andere om daarvoor een geldbedrag te betalen. Zie ook: tegenstelling innominaatcontract onderdeel wederkerige overeenkomst tegenstelling verkoopbevestiging

koper Fr.: l'acquéreur : contractenrecht - één van de partijen bij de bijzondere overeenkomst van koop, en wel degene die verplicht is de prijs te betalen Zie ook: nadere verklaring koopakte tegenstelling verkoper niet gelijk aan kosten koper (KK)

korpschef Fr.: chef de corps : staatsrecht - hoofd van een lokaal politiekorps, d.i. van een politiekorps van een politiezone. De ~ heeft de algemene leiding van alle politieactiviteiten binnen een politiezone, bereidt mee het zonaal veiligheidsplan voor en fungeert als adviseur voor de burgemeester of de politieraad van de politiezone. De ~heeft normaal de graad van commissaris of hoofdcommissaris van politie. Zie: wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Zie ook: nadere verklaring politiezone nadere verklaring politieraad niet gelijk aan politiecommissaris

kort geding (KG) Fr.: le référé (KG) : burgerlijk procesrecht - korte gerechtelijke procedure in spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad van de voorzieningenrechter wordt vereist. Bijv. een ~ in spoedeisende zaken, zoals een beslag op (aan de ketting leggen van) een schip dat dreigt uit te varen. Zie ook: nadere verklaring voorlopige voorziening tegenstelling bodemprocedure nadere verklaring uitvoerbaar bij voorraad hierarchische verhouding ordemaatregel / maatregel van orde

kort verblijf Fr.: le court séjour : vreemdelingenrecht - verblijf beperkt tot maximaal 90 dagen onafgebroken of in verschillende achtereenvolgende verblijven met een totale duur van niet langer dan 90 dagen, per 6 maanden op het grondgebied van België, de Benelux- of de Schengenstaten. Zie ook: nadere verklaring lang verblijf nadere verklaring rechtmatig verblijf

kosten begroten Fr.: les frais budgétisent : incasso - beramen, becijferen of inschatten van de kosten Zie ook: tegenstelling kosten koper (KK) nadere verklaring ambtshalve aanslag onderdeel schatting van schade

kosten koper (KK) Fr.: coûter l'acquéreur : contractenrecht - taxatie- en notariële kosten, lasten, kadastrale rechten en overhevelingsbelasting die - los van de koopsom - gemoeid zijn om de onroerende zaak in eigendom te verkrijgen. Bijv. dit oude huis kost € 300.000,-- k.k.. De ~ belopen circa 15% van de koopsom. Zie ook: tegenstelling vrij op naam (VON) niet gelijk aan voorrecht onbetaalde verkoper

kosten rechtens Fr.: coûter légitimement : burgerlijk procesrecht - met ~ vragen advocaten de gebruikelijke proceskosten(-veroordeling) in een verzoekschriftprocedure en geven daarmee aan dat de proceskosten zelf dan wel door beide partijen zullen worden gedragen. Bijv. in een echtscheidingverzoekschrift. Zie ook: tegenstelling proceskostenveroordeling

kosten tot behoud Fr.: les frais jusqu'à la conservation : vermogensrecht - gemaakte kosten om een goed of goederen te kunnen behouden. Bijv. als bij een brand in een zuivelfabriek gekoelde zaken worden gered door die in een koeling elders onder te brengen, dan zijn de transport- en koelingkosten ~. Zie ook: nadere verklaring zaakwaarneming

kostenveroordeling getuige Fr.: la condamnation de frais témoin : burgerlijk procesrecht - Een niet verschenen getuige of een getuige die weigert de eed of de belofte af te legen kan worden veroordeeld tot vergoeding van de vergeefs aangewende kosten, onverlet de aansprakelijkheid tot volledige schadevergoeding. Zie ook: tegenstelling proceskostenveroordeling onwillige getuige

koude uitsluiting Fr.: l'exclusion froide : huwelijksvermogensrecht - huwelijksgoederenregime waarbij de huwelijkse voorwaarden iedere gemeenschap van goederen uitsluiten, zonder verrekenbeding. Zie ook: nadere verklaring huwelijkse voorwaarden nadere verklaring deelgenootschap

kracht van gewijsde Fr.: force de chose jugée : gerechtelijk recht - eindstadium waarin een gerechtelijke beslissing niet meer ongedaan gemaakt kan worden door bv. verzet of hoger beroep (doorgaans wordt ook cassatieberoep meegerekend). Door de ~ wordt een rechterlijke beslissing dus zo goed als onweerlegbaar, wat heel wat rechtsgevolgen heeft. Art. 28 Ger. W. - Zie ook: niet gelijk aan gezag van gewijsde nadere verklaring herroeping van gewijsde nadere verklaring hoger beroep nadere verklaring rechtsmiddel

krankzinnigheid Fr.: aliénaion mentale : personenrecht - Ernstige vorm van geestesziekte. Art. 1386bis B.W. en 489 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding geestesziekte

krediet Fr.: le crédit : consumentenrecht - termijn om het geleende geldbedrag terug te betalen. bijv. de schuldenaar krijgt krediet tot 31 oktober a.s.;
het geleende geldbedrag zelf. Zie ook: nadere verklaring kredietverleners

kredietkaart Fr.: la carte de crédit : bankrecht - plastic kaart die, aan de hand van gegevens op de magneetstrip, de mogelijkheid biedt goederen te kopen zonder er onmiddellijk voor te betalen.

kredietvergoeding Fr.: la compensation de crédit : consumentenrecht - elke vorm van vergoeding die door de kredietnemer aan de kredietgever krachtens de kredietovereenkomst is verschuldigd.

kredietverleners Fr.: les concédants de crédit : bankrecht - personen of instanties die vaak tegen forse rentetarieven financiële kredieten of geldleningen verstrekken. Zie ook: nadere verklaring krediet

kredietwaardigheid : consumentenrecht - mate van financiële en (in mindere mate morele) betrouwbaarheid terzake de nakoming van de op de kredietnemer rustende aflossingsverplichting(en).

Kroonraad Fr.: Le conseil de couronne : staatsrecht - vergadering van de ministers van staat onder het voorzitterschap van de koning.

kruislingse premiebetaling Fr.: kruislingse paiement de prime : verzekeringsrecht - het over en weer sluiten van een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de partner waarbij de ene partner de premie is verschuldigd op het leven van de ander.

kunne : personen- en familierecht - geslacht van een mens. Bijv. onder stringente voorwaarden kan de ~ in de geboorteakte worden gewijzigd. Zie ook: nadere verklaring geslachtsnaam

kunstgreep Fr.: l'artifice : vermogensrecht - vorm van bedrog dat aanleiding kan geven om de daarop gebaseerde rechtshandeling te vernietigen. Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling nadere verklaring vernietigbaarheid

kwade trouw Fr.: fâchée marie : verbintenissenrecht - oneerlijkheid. Zie ook: tegenstelling redelijkheid en billijkheid

kwalificatie Fr.: la qualification : strafrecht - wettelijke noemer van een strafbaar feit. Bijv. moedwillig iemand slaan kan als mishandeling worden gekwalificeerd. Zie ook: onderdeel delictsomschrijving (DO)

kwalificeerbaar Fr.: kwalificeerbaar : strafrecht - het onder een wettelijke noemer kunnen brengen van een strafbaar feit. Bijv. moedwillig iemand slaan kan als mishandeling worden gekwalificeerd.

kwalitatief recht / kwalitatieve rechten Fr.: le droit qualitatif / redresser qualitatif : contractenrecht - recht is verbonden aan de kwaliteit van rechthebbende op het goed met betrekking waartoe het recht geldt; recht dat in een zodanig verband staat tot een bepaald goed, dat men slechts belang bij het recht heeft, zolang men het goed heeft. Bijv. Een licentie op de kennis om een bepaalde machine te kunnen bedienen.

kwalitatieve aansprakelijkheid : - de aansprakelijkheid voor de daad van derden of zaken waarvoor men instaat. Art. 1384-1386 B.W.

kwalitatieve verplichting / kwalitatieve verbintenis Fr.: l'obligation qualitative / le contrat qualitatif : contractenrecht - clausule in een overeenkomst m.b.t. een registergoed, waarin wordt bedongen dat de verplichting om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van het betreffende registergoed, zal overgaan op volgende eigenaren van dat registergoed Zie ook: v kettingbeding

kwaliteitsverklaring Fr.: la déclaration de qualité : bouwrecht - schriftelijk bewijs, voorzien van een door de minister van Volkshuisvesting aangewezen merkteken, afgegeven door een door die minister aangewezen instituut. Bijv. een bouwmateriaal met een ~ behoort te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

kwantifikatie / kwantitatief Fr.: quantitativement : rechtswetenschap - meting, omzetting in aantallen; beoordeling in aantallen, grootte of hoeveelheden. Zie ook: tegenstelling kwalitatief recht / kwalitatieve rechten

kwekersrecht Fr.: droit d'obtention : intellectuele eigendomsrecht - rechtsgebied dat de regels bevat betreffende de rechtsverkrijging, omvang en beëindiging van bescherming op het teeltmateriaal van een bepaald (zelf) gekweekt plantenras. Zie ook: hierarchische verhouding merkenrecht onderdeel industriële eigendom

kwijting / kwijten Fr.: la décharge / acquitter : incasso - schriftelijke verklaring van de schuldeiser dat de schuldenaar zijn schuld heeft voldaan. Zie ook: nadere verklaring kwitantie nadere verklaring finale kwijting

kwijtschelding / kwijtschelden Fr.: remise / donner quittance : fiscaal recht - geen belasting hoeven te betalen omdat er te weinig inkomen of vermogen is om de belasting te kunnen betalen of te veel andere schuldeisers.

kwijtschelding / kwijtschelden Fr.: remise / donner quittance : incasso - overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, waarbij de schuldeiser van zijn vorderingsrecht afstand doet.

kwijtschrift : incasso - kwitantie; schriftelijk door de ontvanger van een geldsom getekend bewijs van betaling, aan de betaler afgegeven. Zie ook: nadere verklaring kwitantie nadere verklaring kwijting / kwijten niet gelijk aan kwijtschelding / kwijtschelden

kwitantie Fr.: la quittance : incasso - schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat een bepaald geldbedrag is ontvangen. Zie ook: nadere verklaring kwijting nadere verklaring finale kwijting

kwitantie aan toonder / (oneigen.) quitantie aan toonder Fr.: la quittance au porteur : handelsrecht - stuk papier, met daarop de belofte een bepaalde som te betalen, datum en ondertekening; is slechts tien dagen na de dagtekening geldig.

ladderrecht / steigerrecht : burenrecht - recht om een ladder of steiger op het terrein van de buurman te plaatsen als dit voor het verrichten van werkzaamheden noodzakelijk is. Als schade ontstaat, kan de buurman schadevergoeding vorderen. Zie ook: nadere verklaring schadevergoeding nadere verklaring burenrecht

laissez-passer : vreemdelingenrecht - Frans: laten passeren; vreemdelingen die in het bezit zijn van een laissez-passer van de Verenigde Naties, kunnen op enkel vertoon van dat document België binnenkomen. Art. 9 K.B. 8 oktober 1981

Lampedusa Forum : internationaal recht - internationaal forum waar rechtsgeleerden vnl. uit het Midden-Oosten polemiek voeren over de geldigheid van dieptevisserij voor de kust van het Griekse eiland Lampedusa.

landelijk parket Fr.: le parquet national : strafrecht - bureau van het Openbaar Ministerie dat niet aan een bepaald arrondissement is gebonden, maar landelijk opereert. Het ~ houdt zich bezig met ernstige misdrijven die in (inter)nationaal georganiseerd verband worden gepleegd. Zie ook: hierarchische verhouding parket

langzaam-aan-actie Fr.: grève perlée : - actie waarbij een groep van personen in dienstbetrekking als dwangmiddel om bepaalde eisen af te dwingen/ een bepaald doel te bereiken, arbeid verrichten in een lager tempo dan gebruikelijk is voor die arbeid.

last / (mv.) lasten Fr.: la charge / (pl.) les charges : zakenrecht - keerzijde van een zakelijk recht. Bijv. erfdienstbaarheid. Zie ook: nadere verklaring zakelijk recht

laster en eerroof Fr.: la calomnie et la diffamation : strafrecht - Hij die in de door de strafwet aangeduide gevallen aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt, dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, is schuldig aan laster, wanneer de wet het bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat, en aan eerroof, wanneer de wet dit bewijs niet toelaat. Loutere beledigingen zijn niet strafbaar. Art. 443 Sw - Zie ook: tegenstelling beledigde of benadeelde partij niet gelijk aan aanranding

lasterlijke aanklacht Fr.: l'accusation diffamatoire : strafrecht - een valse klacht of aangifte, waardoor de eer of goede naam van een persoon wordt geraakt. Zie ook: nadere verklaring klachtdelict nadere verklaring valse aangifte

lastgever Fr.: le donneur de charge : burgerlijk procesrecht - de persoon die in het kader van lastgeving een last verstrekt. Zie ook: nadere verklaring lastgeving / commissieovereenkomst

lastgeving / commissieovereenkomst Fr.: l'accord de commission : burgerlijk procesrecht - overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt om voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten. Zie ook: nadere verklaring bemiddelingsovereenkomst nadere verklaring agentuurovereenkomst

lasthebber : burgerlijk procesrecht - de persoon die in een last ontvangt en op grond van de lastgeving of in eigen naam of in naam van de lastgever handelt.

latente vordering Fr.: la créance latente : aansprakelijkheidsrecht - reële claim die in of buiten rechte nog niet is gevorderd, maar als een als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Zie ook: nadere verklaring claim nadere verklaring buiten rechte

latentie Fr.: la latence : rechtswetenschap - onzichtbaarheid.

law and equity : staatsrecht - Engels: recht en billijkheid. Het geschreven recht (law) kan door het ongeschreven recht (equity) worden gecorrigeerd.

lay-offs Fr.: licenciement : ontslagrecht - Engels: tijdelijke ontslagen; banen die wegens bedrijfsherstructurering, reorganisatie en/of overname op de tocht staan. Zie ook: onderdeel collectief ontslag onderdeel ontbindingsprocedure nadere verklaring naakte ontslagen

leasecontract : huurrecht - onbenoemde, vaak tijdelijke overeenkomst afnemer (lessee) een zaak (bijv. auto) van de afgever (lessor) tegen periodieke betaling gebruikt en waarbij de afgever speculeert op winst door die betalingen en de restwaarde van de zaak bij beëndiging van de overeenkomst Zie ook: nadere verklaring onbenoemde overeenkomst

leek / lekenrechter Fr.: a semblé / le juge semblerde : gerechtelijk recht - niet-beroepsrechter.

leenmoeder : personen- en familierecht - draagmoeder (Van Dale)

leergeld : - geld dat moet betaald worden voor onderwijs.

leerstraf Fr.: la peine d'apprentissage : strafrecht - straf tot het verplicht volgen van een leerprogramma. Bijv. een training gericht op het leren omgaan met en beheersen van agressie. Zie ook: onderdeel HALT-afdoening nadere verklaring minderjarige verdachte

legaal Fr.: légalement : rechtswetenschap - wettig. Zie ook: tegenstelling illegaal / (mv.) illegalen

legaat Fr.: legs : erfrecht - beschikking in een testament waarbij iemand (testator) geheel zijn vermogen, een deel hiervan of bepaalde goederen vermaakt aan een ander (legataris) of deze hierop rechten verleent. Bijv. A bepaalt in zijn testament dat bij zijn overlijden zijn auto zal toekomen aan B en dat C het vruchtgebruik van zijn vakantiewoning zal krijgen. Art. art. 1002-1024 B.W. - Zie ook: onderdeel gift nadere verklaring testator nadere verklaring legataris hierarchische verhouding algemeen legaat

legaat onder algemene titel Fr.: legs à titre universel : familiaal vermogensrecht - een uiterste wilsbeschikking waarbij een iemand een abstract deel van zijn goederen vermaakt aan een of meerdere personen. Bijv. "bij mijn overlijden zal 1/4 van mijn vermogen toekomen aan X" of "ik vermaak al mijn roerende goederen aan Y" zijn ~. Art. 1010-1013 B.W. en 1002 B.W. - Zie ook: nadere verklaring algemeen legaat nadere verklaring bijzonder legaat hierarchische verhouding legaat onderdeel gift

legal opinion : advocatuur - Engels: standpunt van (meestal) een advocaat inzake een juridisch en/of feitelijk ingewikkelde kwestie. Op basis van een ~ kan een transactie (bijv. bedrijfsovername) of gerechtelijke procedure beter worden beoordeeld.

legale vreemdeling Fr.: l'étranger légal : vreemdelingenrecht - vreemdeling die legaal op het Belgische grondgebied verblijft. Zie ook: tegenstelling illegaal / (mv.) illegalen

legalisatie / legaliseren Fr.: la légalisation / légaliser : burgerlijk procesrecht - wettiging; verklaring van echtheid van bijv. akten of handtekeningen door de bevoegde autoriteit.

legaliteit Fr.: la légalité : rechtswetenschap - wettigheid of gebondenheid aan de wet.

legaliteitsbeginsel Fr.: le principe de légalité : strafrecht - geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling;
beginsel waaruit voortvloeit dat het openbaar ministerie alle strafbare feiten moet vervolgen. In België geldt echter het beginsel van de opportuniteit van de strafvordering. Zie ook: tegenstelling opportuniteitsbeginsel

legaliteitsbeginsel Fr.: le principe de légalité : staatsrecht - algemeen beginsel dat zegt de Koning en de gemeenschaps- en gewestregeringen bij de uitvoering van resp. de wetten, decreten en ordonnanties, de hogere rechtsnormen, zoals de Grondwet, de wetten en internationale rechtsnormen, moeten respecteren en dat ze enkel kunnen optreden als ze daartoe door resp. de wetten, decreten en ordonnanties, gemachtigd zijn. Zie: art 20 bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen. Art. 105 en 108 G.W. - Zie ook: nadere verklaring wettigheidstoetsing

legataris Fr.: légataire : familiaal vermogensrecht - de begunstigde bij een uiterste wilsbeschikking in een testament. Zie ook: onderdeel algemeen legataris onderdeel bijzonder legataris onderdeel legataris onder algemene titel nadere verklaring legaat

legataris onder algemene titel Fr.: legataire à titre universel : familiaal vermogensrecht - Diegene die de begunstigde is van het legaat onder algemene titel. Zie ook: hierarchische verhouding legaat onder algemene titel hierarchische verhouding legataris

legator / legatant : erfrecht - erflater die iets bij legaat nalaat.

lege ferenda : rechtswetenschap - Latijn: datgene wat nog niet bij wet geregeld is, maar waar het wel wenselijk is om het bij wet te regelen.Bijv. de lege ferenda zou de procespositie van de minderjarige in het jeugdbeschermingsrecht moeten verbeterd worden.

lege ferenda : rechtswetenschap - de toekomstige wetgeving. Bijv. dit probleem zou de ~ moeten aangepakt worden.

legifereren : staatsrecht - in een wet gieten.

legisme : rechtsgeschiedenis - juridische stroming uit de 19de eeuw waarbij werd verondersteld dat alle rechtsregels op de wet zijn gebaseerd en derhalve de rechter slechts de wet hoeft toe te passen. Zie ook: tegenstelling empirisme

legitieme portie / wettelijk erfdeel Fr.: le portie légitime / le patrimoine légal : erfrecht - gedeelte van de nagelaten goederen dat aan de bij wet genoemde nakomelingen wordt toegekend en waarover de overledene niet heeft mogen beschikken. Bijv. bij testament kan een persoon de ~ van zijn kinderen niet afnemen. Als de erflater 1 kind nalaat bestaat de ~ uit de helft van de goederen.

legitimarissen : erfrecht - nakomelingen die, in geval er geen testament is, wettelijk recht hebben op een legitieme portie van de nalatenschap.

legitimatie Fr.: la légitimation : staatsrecht - wettiging;
bewijsstuk van persoonsgegevens. Bijv. rijbewijs, paspoort.