Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

lekenrechter / lekenrechters Fr.: juge laïque : gerechtelijk recht - niet-beroepsrechter, zoals de rechters in handelszaken die de beroepsrechter van de rechtbank van koophandel (de handelsrechter) bijstaan, de rechters en raadsheren in sociale zaken die de beroepsrechters van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bijstaan. Ook de plaatsvervangende rechters en de leden van een assisenjury zijn Art. 81-82 Ger. W. en 84-85 Ger. W. - Zie ook: onderdeel rechter in handelszaken onderdeel rechter in sociale zaken onderdeel plaatsvervangend rechter

lening Fr.: l'emprunt : contractenrecht - geldlening waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer. Zie ook: nadere verklaring verbruiklening

leonijns beding / leeuwenbeding / societas leonina Fr.: clause léonique : vennootschapsrecht - verboden beding in een vennootschapsovereenkomst dat de gehele winst aan één vennoot toekent of een vennoot vrijstelt van elke bijdrage in het verlies of dat in het algemeen elke constructie die een vennoot ten koste van de andere vennoten onttrekt aan het ondernemingsrisico van de vennootschap Zie ook: nadere verklaring vennootschap nadere verklaring vennoot

lessee : contractenrecht - afnemer van de zaak bij het leasecontract. Zie ook: nadere verklaring leasecontract tegenstelling lessor

lessor : contractenrecht - afgever van de zaak bij het leasecontract. Zie ook: nadere verklaring leasecontract tegenstelling lessee

letselschade Fr.: les dommages de lésion : letselschaderecht - lichamelijk of geestelijk letsel dat door een ander is veroorzaakt en kan leiden tot immateriële schadevergoeding of smartengeld. Zie ook: nadere verklaring shockschade nadere verklaring schadevergoeding nadere verklaring vermogensschade

letselschaderecht Fr.: droit de lésion : Nederlands recht - term uit het Nederlandse recht die het vakgebied aangeeft dat de rechtsregels bevat betreffende de vaststelling van aansprakelijkheid en schade naar aanleiding van fysiek en/of geestelijk letsel dat door een andere persoon is veroorzaakt.

letter of comfort : ondernemingsrecht - Engels: schriftelijke verklaring van een moedermaatschappij, aan een kredietverstrekker, waarin zij zekerheid biedt over haar verantwoordelijkheid voor een lenende dochtermaatschappij; waarborg dat het dochterbedrijf het geleende geld zal terugbetalen. Zie ook: niet gelijk aan letter of intent niet gelijk aan side-letter

letter of intent : contractenrecht - Engels: schriftelijke verklaring waarin partijen de wens uitspreken om gezamenlijk een bepaald doel te bereiken, om een bepaalde overeenkomst te sluiten en met het oog op doel en overeenkomst een traject en modaliteiten afspreken. Het effect van de ~ is een zakelijke vrijage, waardoor partijen niet vrijblijvend een andere partij kunnen zoeken. Zie ook: tegenstelling overeenkomst (ovk) niet gelijk aan letter of comfort niet gelijk aan side-letter

levenslang Fr.: à vie : strafrecht - een door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf die feitelijk de rest van het leven van de veroordeelde duurt. Zie ook: nadere verklaring gevangenisstraf

levensverzekering Fr.: l'assurance vie : verzekeringsrecht - verzekering waarbij de verzekeraar een bepaalde geldsom aan een begunstigde of belanghebbende uitkeert als de in de levensverzekeringspolis genoemde persoon is overleden. Bijv. bij hypotheek is vaak een ~ verplicht. Zie ook: nadere verklaring kapitaalsuitkering nadere verklaring kruislingse premiebetaling

levering Fr.: la livraison : verbintenissenrecht - nakoming van een verbintenis door een zaak feitelijk aan een ander over te dragen.

levering / leveren Fr.: la livraison / fournir : vermogensrecht - rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt. Zie ook: hierarchische verhouding overdracht onderdeel levering bij voorbaat onderdeel levering brevi manu

levering brevi manu Fr.: la livraison < i>brevi manu< /i > : vermogensrecht - Latijn: korte hand. Zaak in eigendom overdragen terwijl die zaak al in handen van de verkrijger is, bijv. omdat hij het al gebruikte. Zie ook: nadere verklaring levering longa manu nadere verklaring levering per constitutum possessorium

levering longa manu Fr.: la livraison < i>longa manu< /i > : vermogensrecht - Latijn: lange hand. Zaak in eigendom overdragen terwijl die zaak zich in handen van een derde bevindt, bijv. de auto die bij de garagehouder staat. Zie ook: nadere verklaring levering per constitutum possessorium nadere verklaring levering brevi manu

levering bij voorbaat Fr.: la livraison d'avance : vermogensrecht - rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt, echter zonder dat de overdrager nog over die zaak kan beschikken. Bijv. omdat de over te dragen zaak nog moet ontstaan. Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling onderdeel toekomstige goederen

levering per constitutum possessorium Fr.: la livraison par < i>constitutum possessorium< /i > : vermogensrecht - Latijn: de bezitter gaat krachtens een bij levering gemaakt beding de zaak voortaan voor de verkrijger houden. De zaak verandert niet van plaats, de bezitter wordt houder. Zie ook: nadere verklaring levering longa manu nadere verklaring levering brevi manu

levering van beperkte rechten Fr.: la livraison restreint des droits : vermogensrecht - overdracht van een functioneel deel van de zaak. Bijv. bij roerende zaak gebeurt dit door feitelijke overgave, bij vorderingen op naam door cessie en mededeling aan de debitor cessus. Zie ook: nadere verklaring debitor cessus

leveringen buiten het bestek Fr.: les livraisons le devis : bouwrecht - werkzaamheden van de aannemer die niet in het bestek zijn opgenomen maar die hij wel moet leveren om het gebouwde deugdelijk te kunnen opleveren. Bijv. om nutsvoorzieningen te kunnen aansluiten een sleuf graven. Zie ook: nadere verklaring meerwerk

leveringsakte / akte van levering Fr.: l'acte de livraison / l'acte de livraison : vermogensrecht - notariële akte waarin de overdracht van een registergoed wordt bepaald en pas een feit is na inschrijving van die akte in de openbare registers voor registergoederen. Bijv. overdracht van een huis vergt een ~. Zie ook: nadere verklaring akte nadere verklaring levering

lex Fr.: loi : staatsrecht - Latijn: wet. Zie ook: onderdeel lex specialis onderdeel Lex naturalis onderdeel lex generalis

lex generalis Fr.: loi générale : staatsrecht - Laijn: algemene regeling of bepaling Zie ook: hierarchische verhouding lex specialis

lex imperfecta : rechtsfilosofie - (Latijn: onvolmaakte wet) wet of norm die niet juridisch niet afgedwongen kan worden

Lex naturalis : staatsrecht - Latijn: de natuurlijke wet die in het algemeen neerkomt op:het goede doen en het kwade nalaten. Zie ook: onderdeel lex

lex posterior derogat priori : rechtsgeschiedenis - Latijn: de latere wet gaat boven de voorgaande wet. Bij tegenstrijdigheid tussen twee wettelijke bepalingen primeert de jongste wet boven de oudere. Zie ook: nadere verklaring retroactieve werking

lex specialis Fr.: loi spécifique : staatsrecht - Latijn: een bijzondere bepaling. ~ gaat boven een eveneens daarop van toepassing zijnde algemene bepaling. Zie ook: tegenstelling lex generalis nadere verklaring lex specialis derogat legi generali

lex specialis derogat legi generali : staatsrecht - Latijn: een bijzondere bepaling in rangorde boven algemene regelingen staat. Zie ook: onderdeel lex generalis onderdeel lex specialis

lexicale definitie Fr.: la définition lexicale : rechtsfilosofie - omschrijving op basis van de betekenis van een woord naar heersend taalgebruik. Zie ook: nadere verklaring preciserende definitie nadere verklaring stipulatieve definitie

liëren / gelieerd Fr.: lier / liée : rechtswetenschap - op enigerlei wijze verbonden met.

liber amicorum : - Vriendenboek. Boek dat wordt aangeboden aan een gehuldigd persoon en waarin een groot aantal vrienden ieder een bijdrage in schrijven ter ere van de gehuldigde

liberalisatie Fr.: le liberalisatie : huurrecht - gemeenten waarin de wettelijke bepalingen omtrent de huurcommissie, huurprijs en huurbescherming niet gelden.

licenties Fr.: les licences : auteursrecht - vaak schriftelijke toestemmingen om auteursrechtelijk beschermde werken te mogen openbaar maken of te verveelvoudigen. Bijv. ~ kunnen exclusief zijn, dus met uitsluiting van ieder ander, in beginsel ook de auteursrechthebbende zelf of betrekking hebben op royalty’s, kwaliteitsvoorwaarden en territorium. Zie ook: onderdeel auteursrecht onderdeel softwarelicenties

lichtzinnigheid : vermogensrecht - soort omstandigheid die aanleiding kan zijn om een rechtshandeling te vernietigen, in het bijzonder in geval van misbruik van die omstandigheid.

licitatie Fr.: licitation : verbintenissenrecht - verkoop door de gezamenlijke mede-eigenaars aan één van die mede-eigenaars om zo uit de onverdeeldheid te treden

ligovereenkomst : binnenvaartrecht - overeenkomst, waarbij de vervrachter zich verbindt om een schip anders dan bij wijze van rompbevrachting uitsluitend op binnenwateren ter beschikking stellen van de bevrachter, voor opslag, laden en/of lossen.

lijdelijkheid van de rechter : staatsrecht - de rechter beperkt zich in zijn oordeelsvorming tot de geschilpunten die partijen zelf naar voren brengen en neemt daardoor een meer afwachtende houding aan. ~ speelt met name in burgerlijke processen. Zie ook: nadere verklaring dominus litis

lijfrente Fr.: la rente viagère : verzekeringsrecht - periodieke uitkering aan een begunstigde, meestal vanaf zijn pensioengerechtigde leeftijd tot aan zijn dood. De ~ is de uitkomst van een kansovereenkomst, bijv. een verzekering waarop een bepaalde koopsom of gedurende een bepaalde minimumperiode premies werden betaald. De ~ geldt als supplement op de AOW-uitkering. Zie ook: nadere verklaring kansovereenkomsten / aleatoire overeenkomsten onderdeel pensioenregeling

lijfrenteverzekering Fr.: assurance de rente viagère : verzekeringsrecht - verzekering die na een overeengekomen tijd een premie uitkeert in de vorm van een lijfrente, d.i. een (meestal vaste jaarlijkse) uitkering zolang de verzekerde leeft Art. 1968-1983 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding lijfrente nadere verklaring pensioensparen

lijfrenteverzekering / tontine Fr.: tontine : vastgoedrecht - Wanneer meerdere personen in onverdeeldheid een vastgoed kopen en in de notariële akte een lijfrenteverzekeringsclausule invoegen, zal het overlijden van een van hen het aandeel van de anderen verhogen. De eigenaardigheid van dit soort clausule, die betrekking kan hebben op de volledige eigendom of op het vruchtgebruik, ligt erin dat ze op de dag van de ondertekening van de akte terugwerkende kracht heeft, zodanig dat alle overlevende kopers juridisch verondersteld worden eigenaar te zijn van hun aandeel gestegen sinds die dag en niet sinds het overlijden van één van hen. Op die manier kunnen vaak erg omvangrijke successierechten vermeden worden. Deze clausule wordt meestal gebruikt door samenwonenden, maar kan ook interessant zijn voor twee zussen of broers, een tante en haar neef Zie ook: hierarchische verhouding verkoop tegen lijfrente nadere verklaring lijfrente nadere verklaring successierechten

lijfsdwang Fr.: la contrainte de corps : burgerlijk procesrecht - met rechterlijke machtiging een persoon in een huis van bewaring laten insluiten (gijzelen) om hem te dwingen een vonnis uit te voeren (niet zijnde een geldbetaling) of alimentatie te betalen. Voorwaarde is wel dat hij in staat is aan de verplichting te voldoen en de schuldeiser de gijzelingskosten voorschiet. Zie ook: nadere verklaring bevel gijzeling nadere verklaring rechterlijke machtiging

lijst van schuldvorderingen Fr.: la liste des créances : faillissementsrecht - een bewindvoerder of een curator nodigt de crediteuren uit hun vorderingen bij j hem in te dienen. Daarbij moet worden vermeld of men zekerheden heeft dan wel over een preferentie beschikt. Deze vorderingen worden door de curator/bewindvoerder geplaatst op een lijst. Dit is nodig in het kader van de stemming bij de surseance voor het verlenen van de definitieve surseance of met betrekking tot een aan te bieden akkoord aan de schuldeisers, dan wel met betrekking tot de verificatie van schuldvorderingen en de verdeling van de aanwezige gelden. Alleen de crediteuren die daadwerkelijk hun vorderingen hebben ingediend en welke op de lijst van schuldvorderingen worden opgenomen, kunnen hun rechten doen gelden en aanspraak maken op een uitkering.

lik-op-stuk-beleid : strafrecht - beleid van politie en justitie waarbij zij strafzaken snel afhandelen. De verdachte krijgt meteen een acceptgiro voor de boete of een dagvaarding om op de zitting te komen.

limitatief Fr.: limitativement : rechtswetenschap - uitputtend. Bijv. limitatieve opsomming. Zie ook: nadere verklaring enunciatief

liquidatie Fr.: la liquidation : ondernemingsrecht - vereffening of verevening, meestal bij ontbinding van een vennootschap. Zie ook: nadere verklaring vennootschap onder firma nadere verklaring commanditaire vennootschap

liquidatie / vereffening Fr.: la liquidation / l'acquittement : ondernemingsrecht - omzetten van alle activa van de boedel in liquide middelen (o.a. door middel van verkoop) teneinde de opbrengst te verdelen onder de crediteuren.

liquidatietarief / liquidatiekosten / (voorheen) tarief voor te liquideren kosten Fr.: le tarif de liquidation / les frais de liquidation / (jadis) le tarif pour les frais à liquider : burgerlijk procesrecht - kosten die een partij aan de wederpartij betaalt om het gerechtelijk proces voordat vonnis is gewezen te kunnen afdoen (beëndigen). Het ~ wordt berekend door het aantal punten voor reeds verrichte proceshandelingen te vermenigvuldigen met een bedrag dat afhangt van het soort zaak. Het ~ is per 1 september 1955 ingevoerd na en in overleg tussen vertegenwoordigers van de rechterlijke macht (thans de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) en de Nederlandse Orde van Advocaten. Sindsdien is het tarief periodiek aangepast. Vervolgens is een aanpassing van het liquidatietarief tot stand gekomen, inhoudende dat met ingang van 1 januari 1992 het tarief eenmalig verhoogd werd met 14%. Zie ook: tegenstelling proceskostenveroordeling

liquidatiewaarde Fr.: la valeur de liquidation : fusie- en overnamerecht - directe opbrengstwaarde van het eigen vermogen van een onderneming indien bij liquidatie de activa, de schulden en verplichtingen afzonderlijk zouden worden verkocht of afgewikkeld. De liquidatiewaarde ligt doorgaans aanzienlijk lager dan de going concern waarde.

liquiditeit : bankrecht - liquide middelen (kasgeld en dergelijke) waarover een bank beschikt om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen;
de mate waarin het bankwezen aan zijn minimum reserveverplichtingen kan voldoen;
mate waarin waardepapieren direct verhandelbaar zijn zonder dat grote prijseffecten optreden. (bron: DNB) Zie ook: onderdeel baar geld / chartaal geld / gangbaar geld

liquiditeitstoezicht : bankrecht - toezicht op de (voldoende mate van) liquiditeit van een financiële instelling, in België door de Commissie voor het Bank en Financiewezen Zie ook: hierarchische verhouding liquiditeit nadere verklaring Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen (CBFA)

listige kunstgreep Fr.: l'artifice : strafrecht - vorm van strafbaar gestelde oplichting. Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling nadere verklaring vernietigbaarheid

litigation : burgerlijk procesrecht - Engels: procesvoering

litigieuze overeenkomst / litigieus contract Fr.: litigieuze accord / litigieus contrat : contractenrecht - de overeenkomst in geschil, waar het in deze zaak om gaat.

lobby Fr.: le lobby : politiek - organisatie dat teneinde een bepaald doel te bereiken zich direct tot de volksvertegenwoordigers richt.

loco : rechtswetenschap - Latijn: in de plaats van.

locus delicti : strafrecht - Latjn: de plaats waar een strafbaar feit is gepleegd.

logo Fr.: le logo : intellectuele eigendomsrecht - al dan niet beschermd merk- of handelsteken van een onderneming.

lokale weg / (oneig.) buurtweg Fr.: chemin vicinal : wegvervoersrecht - om het even welke weg die de wet erkent als noodzakelijk voor de bevolking van (een deel van) de gemeente Art. 1 wet van 10 april 1841

Lon Fuller : rechtsfilosofie - rechtsgeleerde schrijver die in zijn boek The Morality of Law (1969) een pleidooi houdt voor essentiële beginselen, zonder dewelke van recht geen sprake kan zijn.

loon Fr.: le salaire : arbeidsrecht - beloning voor geleverde arbeid in het kader van een dienstbetrekking. Zie ook: onderdeel provisie tegenstelling hulploon tegenstelling vindersloon tegenstelling courtage / makelaarsloon

loonbelasting Fr.: l'impôt sur les salaires : fiscaal recht - directe belasting die geheven wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van beroepssporters, van buitenlandse gezelschappen en van bij of krachtens de wet aan te wijzen andere natuurlijke personen. Zie ook: nadere verklaring loon tegenstelling inkomstenbelasting (IB) nadere verklaring fiscus / belastingdienst

loonbeslag Fr.: la saisie de salaire : beslagrecht - vorm van derdenbeslag waarbij de werkgever voor bepaalde duur een deel van het loon (tot het sociaal minimum) van de beslagen werknemer moet bevriezen of aan de beslaglegger of diens deurwaarder moet uitkeren.

loopbaanbacht Fr.: bail de carrière : agrarisch recht - pachtovereenkomst waarbij de duurtijd van de overeenkomst bepaald is op de periode tot de pachter de leeftijd van 65 jaar bereikt. Een ~ moet minstens 27 jaar duren. Art. 8, §3 Pachtwet - Zie ook: hierarchische verhouding pacht

losplicht : vervoersrecht - vervoerder is verplicht om zaken uit een schip te lossen, behalve in het geval van bevrachting.

lossing : vermogensrecht - teruggave van het onderpand aan de pandgever, nadat die zijn verplichting jegens de pandhouder heeft voldaan. Bijv. de geldverschaffer geeft het verpande horloge aan de schuldenaar terug als die zijn geldlening heeft afbetaald. Zie ook: nadere verklaring pand nadere verklaring onderpand

lumpsum : letselschaderecht - Engels: een (groot) bedrag dat ineens ipv. in delen betaald wordt. Een ~ wordt soms uitgekeerd bij schade aan veel individuen; het bedrag wordt dan onder de benadeelden uitgekeerd.

maatregelen Fr.: mesures : strafrecht - kunnen worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit, in plaats van of naast een straf. Bijv. terbeschikkingstelling, plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, onttrekking van voorwerpen aan het verkeer. Zie ook: nadere verklaring beschikking nadere verklaring straf onderdeel educatieve maatregel

maatschap Fr.: la S.C.P. : vennootschapsrecht - vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid met een burgerlijk of handelsdoel die zonder vormvoorschriften kan worden opgericht en met een onbeperkte aansprakelijkheid voor de vennoten. Art. 46 Venn.W.

maatschappelijk kapitaal Fr.: le capital social : vennootschapsrecht - het kapitaal (minimaal NV € 45.000,-- en BV € 18.000,--) dat bij de oprichting van de vennootschap in de statuten is vastgesteld en dan moet zijn gestort. Zie ook: onderdeel gestort kapitaal

maatschappelijke zetel Fr.: siège social : ondernemingsrecht - plaats waar een vennootschap is gevestigd. De ~ moet aangeduid worden in de oprichtingsakte. Zie ook: tegenstelling woonplaats