Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

minderheid / minderheden Fr.: la minorité/ les minorités : politiek - deel dat minder dan de helft van het totaal vormt. Bijv. de politieke ~ in de kamer voert oppositie. Zie ook: tegenstelling meerderheid niet gelijk aan fractie / (mv.) fracties

minderjarige / minderjarigheid Fr.: la mineur / la minorité : personen- en familierecht - persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, niet gehuwd is of meerderjarig is verklaard. Zie ook: nadere verklaring handlichting onderdeel minderjarige verdachte

mini-instructie Fr.: l'instruction : strafrecht - onderzoek van de rechter-commissaris op verzoek van de verdachte. Zie ook: nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter nadere verklaring verdachten

minister Fr.: le ministre : staatsrecht - verantwoordelijk hoofd van een departement van de regering. Zie ook: nadere verklaring ministeriële verantwoordelijkheid nadere verklaring technocratie hierarchische verhouding ministerraad

ministeriële verantwoordelijkheid Fr.: la responsabilité ministérielle : staatsrecht - verantwoordelijkheid van de minister die zich uitstrekt tot politieke uitlatingen of daden van het koningshuis. Zie ook: nadere verklaring minister nadere verklaring staatshoofd

ministeriële verklaring van geen bezwaar Fr.: la déclaration ministérielle pas d'objection : vennootschapsrecht - verklaring van de Minister van Justitie dat hem van geen bezwaren is gebleken, benodigd om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) te kunnen oprichten. Zie ook: nadere verklaring minister hierarchische verhouding besloten vennootschap (BV)

ministerieel besluit Fr.: l'arrêté ministériel : staatsrecht - besluit van een minister ter uitvoering of nadere uitwerking van een wet of koninklijk besluit. Een ~kan algemeen of individueel van aard zijn. Zie ook: nadere verklaring wet nadere verklaring koninklijk besluit niet gelijk aan pseudo-wetgeving

ministerraad Fr.: le conseil de ministre : staatsrecht - vergadering van alle ministers. Zie ook: onderdeel minister hierarchische verhouding kabinet

ministerraad / kabinetsraad Fr.: le conseil de ministre / le conseil de cabinet : staatsrecht - de in raad vergaderde ministers. De ~ bepaalt het beleid van de regering. De ~onderscheidt zich van de regering doordat de staatssecretarissen er geen van uitmaken, Art. 54 G.W. en 90,93,99,104 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding regering nadere verklaring minister nadere verklaring staatssecretaris

minnelijke schikking / schikken / transigeren Fr.: le règlement amiable/ arranger : burgerlijk procesrecht - beslechting door partijen van hun geschil(len), tot standgekomen in goed onderling overleg, al dan niet door tussenkomst van een derde partij bijv. een mediator, advocaat of rechter. Zie ook: niet gelijk aan mediation

minnelijke schikking / verval van de strafvordering tegen de betaling van een geldsom Fr.: la transaction : strafrecht - voorstel waarbij de procureur des Konings een verdachte van een feit dat strafbaar is met een gevangenisstraf van hoogstens 5 jaar, aanbiedt een bepaald bedrag te betalen. Als de verdachte daarop ingaat, vervalt de strafvordering en kan hij voor dit feit niet meer terechtstaan. Art. 216bis sv - Zie ook: nadere verklaring minnelijke schikking / schikken / transigeren nadere verklaring transactie

minuut van vonnis Fr.: la minute du jugement : burgerlijk procesrecht - originele exemplaar van het vonnis. De ~ blijft bij de griffier. Partijen ontvangen kosteloos een grosse of afschrift van de uitspraak. Zie ook: niet gelijk aan grosse / (mv.) grossen nadere verklaring expeditie

misbruik van omstandigheden Fr.: l'abus des circonstances : vermogensrecht - soort wilsgebrek. Situatie waarin een persoon ander beweegt tot het doen van een bepaalde rechtshandeling, terwijl hij weet dat die ander verkeert in noodtoestand, afhankelijkheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid. Een dergelijke rechtshandeling is vernietigbaar. Zie ook: hierarchische verhouding abnormale geestestoestand bij rechtshandelingen nadere verklaring bedreiging / bedreigen / bedreigd nadere verklaring bedrog

misdrijf Fr.: le délit : strafrecht - ernstig strafbaar feit waarop een gevangenisstraf is gesteld en dat door de meervoudige of enkelvoudige strafkamer van de rechtbank wordt behandeld. Zie ook: tegenstelling overtreding onderdeel ambtsmisdrijf onderdeel halsmisdrijf / halsmisdaad

misdrijven tegen het openbaar gezag Fr.: les délits contre l'autorité publique : strafrecht - strafbare feiten gericht tegen ambtenaren en/of hun instituten, waardoor hun integriteit en gezag worden aangetast. Bijv. tegen het Openbaar Ministerie door een gevangene te bevrijden of tegen de notaris door diens zegel te verbreken. Zie ook: niet gelijk aan ambtsmisdrijf nadere verklaring misdrijf nadere verklaring openbaar ministerie (OM)

misleidende reclame Fr.: la publicité trompeuse : verbintenissenrecht - de professionele handelaar die onjuiste aanbiedingen doet ten aanzien van o.a. de aard, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de aangeboden goederen of diensten, handelt onrechtmatig. Zie ook: nadere verklaring onrechtmatige daad tegenstelling reclameren / recht van reclame

misverstanden Fr.: les malentendus : vermogensrecht - abuis, vergissingen. Bijv. de gevolgen bepaalde ~ in het handelsverkeer kunnen op basis van het vertrouwensbeginsel niet worden gerepareerd. Zie ook: nadere verklaring vertrouwensbeginsel

mitigeren / mitigatie / gemitigeerd Fr.: lénifier : rechtswetenschap - matigen, verzachten. Zie ook: niet gelijk aan matigingsrecht van de rechter

mitsdien te horen eis doen en concluderen : burgerlijk procesrecht - (Nederlands recht) ²kop (in hoofdletters) in het slot van de dagvaarding waarna de vorderingen tegen de gedaagde volgen. Zie ook: nadere verklaring dagvaarding / (mv.) dagvaardingen

mobbing Fr.: harcàlement morale : rechtswetenschap - Engels: het systematisch pesten van één persoon. Het woord is afgeleid van 'mob' genoemd naar 'the mob', de maffia die de vroegere bareigenaars in Amerika lastigviel.

modaliteiten van verbintenissen Fr.: les modalités des contrats : - verbintenissen kunnen aangegaan worden onder voorwaarden of met een tijdsbepaling. Daarnaast kunnen verbintenissen worden aangegaan met meerdere voorwerpen en door meerdere subjecten.

model Fr.: le modèle : tekeningen- of modellenrecht - nieuwe driedimensionale uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Een dergelijk ~ kan onder het regiem van de BTMW worden beschermd. Zie ook: nadere verklaring Eenvormige Beneluxwet op Tekeningen of Modellen (BTMW)

moedermaatschappij Fr.: la société mère : rechtspersonenrecht - een rechtspersoon die meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van een andere rechtspersoon (de 'dochter') kan uitoefenen, of die meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen van die andere rechtspersoon kan benoemen of ontslaan. Zie ook: nadere verklaring dochtermaatschappij nadere verklaring holding/portefeuillemaatschappij

moederrecht : vermogensrecht - rechten waaruit het beperkte recht is afgeleid. Elk zelfstandig en overdraagbaar recht kan als ~ van beperkte rechten fungeren. Zie ook: onderdeel beperkte rechten

moederschapsbescherming Fr.: la protection de la maternité : rechtswetenschap - arbeidsbescherming van de werkneemster tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Art. 39 Wet 16 maart 1971

mondelinge overeenkomst Fr.: l'accord verbal : contractenrecht - tussen partijen gemaakte mondelinge afspraken. Een ~ is - uitzonderingen daargelaten - volkomen rechtsgeldig, maar kan bewijsproblemen opleveren als een der partijen de inhoud van de gemaakte afspraken betwist. Zie ook: tegenstelling contracten

monisme Fr.: monisme : internationaal publiekrecht - leer waarbij de nationale rechtsregels ondergeschikt zijn aan de overkoepelende internationale rechtsorde. Regels van internationaal recht kunnen rechtstreeks rechten en verplichtingen in het nationale recht doen ontstaan, ongeacht of dit internationale recht in het nationale recht is omgezet of niet. Zie ook: tegenstelling dualisme

monisme Fr.: monisme : ondernemingsrecht - opvatting dat een balans of winstbepalend of vermogensbepalend kan zijn, maar niet beide. Zie ook: tegenstelling dualisme

monistische opvatting Fr.: la conception moniste : staatsrecht - nationale rechtsregels worden gezien als ondergeschikt aan een overkoepelende internationale rechtsorde. Zie ook: tegenstelling dualistische opvatting

monografie Fr.: la monographie : rechtswetenschap - juridische verhandeling over een enkel onderwerp. Zie ook: nadere verklaring betoog / (werkw.) betogen nadere verklaring pleidooi / pleiten

monopolie Fr.: monopole : economie - recht dat men met uitsluiting van anderen bezit tot het verhandelen of verrichten van iets. Synoniem: alleenrecht

monsterboekje Fr.: le livret d'inscrit maritime : zeerecht - boekje van zeelui en schippers dat hun aanmonstering bewijst en dat gegevens bevat over de persoon van de houder (zoals opleiding en werkervaring) Zie ook: nadere verklaring monsterrol

monsterrol Fr.: rôle d'équipage : zeerecht - crewlijst; overzicht met daarin: de naam van de kapitein van een schip, de namen van de schepelingen en de hoedanigheid waarin iedere schepeling aan boord dienst doet, de naam van het schip, de met het schip te maken zeereis (of zeereizen), naam van de zeewerkgever, en wie van de schepelingen de rang van officier zullen hebben. De kapitein van het schip is verplicht tot het opmaken van een ~ alvorens te vertrekken. Zie ook: nadere verklaring monsterboekje

monument Fr.: le monument : bestuursrecht - een minstens 50 jaren oude onroerende zaak (pand of terrein) van bijzondere cultuurhistorische of archeologische waarde. Zie ook: nadere verklaring onroerendgoedrecht nadere verklaring onroerend goed / onroerende zaak

moord Fr.: l'assissinat : strafrecht - opzettelijk en met voorbedachten rade iemand van het leven beroven. Art. 394 Sw - Zie ook: nadere verklaring halsmisdrijf / halsmisdaad niet gelijk aan doodslag

moratoire interesten Fr.: les intérets moratoires : incasso - wettelijke rente, voorkomend uit verzuim van de schuldenaar. Zie ook: tegenstelling contractuele rente / contractrente nadere verklaring verzuim nadere verklaring wettelijke rente, verzuim

motiveringsbeginsel Fr.: le principe de motivation : staatsrecht - beginsel dat de gegeven motivering de beslissing moet kunnen dragen. Bijv. onvoldoende is het als motivering louter citeren van de wet. Zie ook: nadere verklaring algemene beginselen van behoorlijk bestuur

moverende redenen : rechtswetenschap - ongeduide, maar ongetwijfeld gerechtvaardigde redenen om iets te doen of na te laten. Bijv. hij zegde om voor hem ~ het bezoek af.

muiterij Fr.: la révolte : strafrecht - verzet tegen een meerdere gepleegd door twee of meer verenigde personen. Zie ook: nadere verklaring insubordinatie nadere verklaring militaire kamer niet gelijk aan piraterij

multilateraal verdrag Fr.: le traité multilatéral : internationaal publiekrecht - overeenkomst of overeenkomst die tussen twee of meerdere staten is gesloten. Zie ook: nadere verklaring pacta sunt servanda onderdeel bilateraal verdrag tegenstelling unilateraal / unilaterale overeenkomst

mutatierechten Fr.: les droits de mutation : fiscaal recht - heffingen die aan de overheid betaald moeten worden bij bepaalde eigendomsovergangen. Bijv. overdrachtsbelasting, successierechten, schenkingsrechten. Zie ook: niet gelijk aan mitigeren / mitigatie nadere verklaring overdracht niet gelijk aan belastingen

mutatis mutandis : rechtswetenschap - Latijn: met de voor de toepassing in een ander geval nodige veranderingen (Van Dale). Zie ook: nadere verklaring redenering naar analogie / analoog redeneren

naamloze vennootschap (NV) Fr.: la société anonyme : vennootschapsrecht - rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor hetgeen de vennootschap verricht en dragen beperkt bij in de verliezen van de vennootschap (niet boven het bedrag dat op hun aandelen wordt gestort). Zie ook: onderdeel rechtspersoon / rechtspersonen tegenstelling besloten vennootschap

naamrecht Fr.: naamrecht : mensenrechten - het in verdragen vastgelegd recht dat elke kind onmiddellijk na de geboorte een naam moet krijgen. Art. 24 bupo - Zie ook: onderdeel geslachtsnaam nadere verklaring nomen nescio niet gelijk aan recht op nationaliteit

naamsverandering Fr.: changement de nom : personenrecht - personen kunnen in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, de minister van Justitie verzoeken om hun familienaam te laten veranderen. Deze te volgen procedure is neergelegd in de Wet van 15 mei 1987 (B.S., 10 juli 1987) Wet van 15 mei 1987 Zie ook: onderdeel naam / familienaam

naburige rechten Fr.: les droits voisins : auteursrecht - rechten die aan het auteursrecht verwant (naburig) zijn en die aan uitvoerende kunstenaars, (film of muziek)producenten en omroeporganisaties worden toegekend, omdat zij (auteursrechtelijk beschermd) werk uitvoeren, vastleggen respectievelijk uitzenden. Zie ook: niet gelijk aan burenrecht nadere verklaring auteursrecht nadere verklaring reprorecht

nachgründungsregeling Fr.: nachgründungsregeling : vennootschapsrecht - Duits: de rechtshandeling die de vennootschap heeft verricht zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders of zonder accountantsverklaring, kan worden vernietigd indien die rechtshandeling strekte tot verkrijging van goederen en is verricht binnen twee jaar na inschrijving in het handelsregister. Zie ook: nadere verklaring aandeelhoudersvergadering nadere verklaring rechtshandeling nadere verklaring wilsgebreken

nachtwakerstaat Fr.: l'état de veilleur : rechtsgeschiedenis - 19de eeuws begrip van staatsinrichting, waarbij de overheid slechts tot taak had te zorgen voor politie en justitie, buitenlands beleid en defensie. Zie ook: tegenstelling verzorgingsstaat

nakoming Fr.: l'exécution : verbintenissenrecht - ~ van verbintenissen. Aan een verplichting voldoen. Bijv. voortvloeiend uit een overeenkomst. Zie ook: nadere verklaring aflevering / afleveren / afgeleverd tegenstelling wanprestatie

nalatenschap / erfenis Fr.: la succession / l'hérédité : erfrecht - vermogen, goederen en schulden op het moment van overlijden. Zie ook: onderdeel zuivere aanvaarding van nalatenschap onderdeel beneficiaire aanvaarding

nalatigheidsinterest / moratoire interest Fr.: intérêt moratoire : verbintenissenrecht - interest verschuldigd wegens het laattijdig betalen. Deze interest begint in de regel te lopen vanaf de ingebrekestelling. Art. 1153 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding interest nadere verklaring ingebrekestelling nadere verklaring vergoedende interest / compensatoire interest nadere verklaring gerechtelijke interest

Nationale Arbeidsraad Fr.: Le conseil de travail national : arbeidsrecht - federaal overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties zitting hebben en dat onderhandelt over onder meer de loon- en arbeidsvoorwaarden, vakantieregelingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten Zie ook: onderdeel collectieve arbeidsovereenkomst nadere verklaring Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV)

nationalisatie Fr.: la nationalisation : staatsrecht - situatie waarbij particuliere eigendommen - al dan niet gedwongen of tegen vergoeding - staatseigendommen worden of onder zeggenschap van de staat komen te staan. Bijv. onteigening is een vorm van ~. Zie ook: tegenstelling privatisering / privatiseren / geprivatiseerd

natrekking / accessie Fr.: l'accession : zakenrecht - eigenaar worden van al hetgeen bestanddeel vormt van het eigendom. Bijv. beplanting op een erf wordt eigendom van de grondeigenaar, ook al is deze door andere personen aangebracht. Zie ook: hierarchische verhouding aard- en nagelvast nadere verklaring volle eigendom

natrekking / recht van natrekking Fr.: droit d'accession : vastgoedrecht - Het recht van ~ maakt de eigenaar van een onroerend of roerend goed automatisch eigenaar van wat dat goed voortbrengt of wat er natuurlijk of kunstmatig mee verbonden wordt. Bijv. de eigenaar van een stuk grond wordt automatisch eigenaar van de gebouwen of beplantingen die erop gebouwd of geplant zijn, zelfs door een derde. Art. 546-577 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding eigendom nadere verklaring accessorium sequitur principale

naturalisatie / naturaliseren Fr.: la naturalisation : vreemdelingenrecht - de normale procedure die dient gevolgd te worden door vreemdelingen die de Belgische nationaliteit wensen te verkrijgen. Om Belg te worden door ~ dient u ten volle achttien jaar oud te zijn, sedert minstens 5 jaar (3 jaar voor erkende politieke vluchtelingen en apatriden) uw hoofdverblijfplaats in België te hebben (verblijf in het buitenland kan met verblijf in België worden gelijkgesteld indien u bewijst gedurende de 5 (3) jaar met een werkelijke band met België te zijn verbonden). De Kamer van volksvertegenwoordigers spreekt zich uit over de inwilliging van de naturalisatieaanvraag.

naturalisme / materialisme Fr.: le naturalisme / le matérialisme : rechtsfilosofie - maatschappelijke normen en waarden zijn het product van de materiële omstandigheden waaronder mensen leven. Zie ook: niet gelijk aan naturalisatie / naturaliseren nadere verklaring normen en waarden

natuurlijk kind Fr.: l'enfant naturel : personen- en familierecht - vroegere term voor buitenhuwelijkse of overspelige kinderen, i.t.t. wettelijke kinderen. Deze kinderen werden op een aantal gebieden gediscrimineerd (o.a. erfrechtelijk). Dit onderscheid werd afgeschaft in 1987. Zie ook: tegenstelling wettig

natuurlijk persoon / natuurlijke personen Fr.: la personne physique / les personnes physiques : burgerlijk recht - de mens, het individu als rechtssubject. Bijv. een vrouw is een ~. Zie ook: tegenstelling rechtspersoon / rechtspersonen tegenstelling niet natuurlijk persoon

natuurlijke verbintenis Fr.: obligation naturelle : verbintenissenrecht - een ~ is een gewetensplicht die op zich juridisch niet afdwingbaar is. Wordt deze gewetensplicht evenwel uitgevoerd, dan kan ze niet teruggevorderd worden en in sommige gevallen (gehele of gedeeltelijke uitvoering of de rechtsgeldige belofte ze uit te voeren) kan deze ~ omgezet worden in een juridische verplichting. Bijv. een onderhoudsplicht buiten de wettelijke grenzen, doordat het gaat om een onderhoudsplicht tussen personen die elkaar geen onderhoud verschuldigd zijn (broer en zus) of omdat het een situatie betreft waarin er geen sprake is van behoeftigheid (bijv. een inwonend kind dat zijn inkomen afgeeft aan zijn ouders). Art. 1235, al. 2 B.W. - Zie ook: nadere verklaring eenzijdige rechtshandeling

natuurrecht Fr.: le droit naturel : rechtsfilosofie - rechtsopvatting dat uitgevaardigde regels slechts bindend zijn als ze voldoen aan de eisen van rechtvaardigheid. Zie ook: onderdeel billijkheid

NAW-gegevens : privacyrecht - gegevens over de naam, het adres en de woonplaats van een bepaalde persoon. Zie ook: nadere verklaring recht op privacy onderdeel woonplaats onderdeel geslachtsnaam

ne bis in idem : mensenrechten - Latijn: niet tweemaal voor hetzelfde. Beginsel dat iemand niet twee keer voor het zelfde feit hoeft terecht te staan en mag worden gestraft. Als iemand is vrijgesproken en later blijkt dat hij het wel heeft gedaan, dan kan hij niet opnieuw worden berecht. Zie ook: nadere verklaring strafrecht nadere verklaring vrijspraak

Nederlandse Antillen Fr.: Les "Antilles" : Nederlands recht - delen van het Koninkrijk der Nederlanden die in het Caribische gebied liggen te weten: Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius.

neerlegging / neerleggen Fr.: déposer : gerechtelijk recht - het officieel deponeren van stukken tijdens een proces, meestal op de griffie van een rechtbank. Bv. ~ van conclusies door advocaten Art. 735 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring overleggen

negatieve zekerheid Fr.: sûreté négative : faillissementsrecht - verbintenis van een schuldenaar tegenover zijn schuldeiser om de beschikkingsbevoegdheid over zijn goederen te beperken, om zo de mogelijkheid van terugvordering door de schuldeiser te vergroten; verbintenis die een of meer schuldeisers aangaan om een andere schuldeiser in een sterkere positie te plaatsen Zie ook: nadere verklaring pari passu-overeenkomst nadere verklaring achterstelling

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans : - beginsel volgens het welk een rechter een eis met betrekking tot de openbare orde of de goede zeden niet ontvankelijk kan verklaren wanneer blijkt dat deze vordering zou leiden tot gevolgen die overeenkomstig het algemeen rechtsgevoel onaanvaardbaar zouden zijn (vrij naar W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2002, 92)

nemo tenetur : strafrecht - Latijn: het beginsel dat een verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Hieronder valt bijvoorbeeld het zwijgrecht van een verdachte. Zie ook: onderdeel zwijgrecht

nevenrechten Fr.: les droits accessoires : verbintenissenrecht - rechten die samenhangen met een ander recht, bijv. rechten van hypotheek, recht op dwangsom. Bij overgang van een vordering verkrijgt de nieuwe schuldeiser tevens de daarbij behorende nevenrechten.

nevenrestricties Fr.: les restrictions accessoires : kartelrecht - het kartelverbod geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en gedragingen die rechtstreeks aan een concentratie (bijv. bedrijfsfusie) verbonden zijn en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van die concentratie. Zie ook: nadere verklaring kartelverbod

niet te goeder trouw Fr.: non-de bonne foi : verbintenissenrecht - te kwader trouw, d.w.z. oneerlijk. Zie ook: tegenstelling bezitter te goeder trouw

niet tegenstelbaarheid Fr.: l'inopposabilité : rechtswetenschap - niet tegenwerpelijkheid.

niet-afgeven van kinderen Fr.: pas représenter des enfants : strafrecht - aan ~ maken zich schuldig: zij aan wie een minderjarige beneden de leeftijd van twaalf jaar is toevertrouwd en die hem niet afgeven aan de personen die het recht hebben hem op te eisen; de vader of moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de rechtsvervolging, tegen dit kind ingesteld uit kracht van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming of betreffende de jeugdbijstand, of aan de bewaring van de personen aan wie de bevoegde overheid het heeft toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren. Art. 431 ev Sw

niet-begeleide minderjarige Fr.: demandeur mineur d'asile isolé : asielrecht - een persoon van minder dan 18 jaar oud, die niet begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent, krachtens de nationale wet van de minderjarige, die onderdaan is van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte en die een aanvraag heeft ingediend om als vluchteling te worden erkend.

nietig Fr.: nul : verbintenissenrecht - ongeldig. Zie ook: tegenstelling vernietigbaarheid

nietigheid van een rechtshandeling Fr.: la nullité d'un acte juridique : vermogensrecht - de rechtshandeling heeft geen rechtsgevolg, er is als gevolg van de rechtshandeling juridisch niets veranderd. Zie ook: tegenstelling vernietigbaarheid

nietigverklaring / nietig verklaren Fr.: l'annulation : burgerlijk procesrecht - ongeldig verklaring van een rechtshandeling. Bijv.~ van het huwelijk wordt door de rechter uitgesproken.Oordeel van de rechter dat een vorige uitspraak van een lagere rechter of een dagvaarding van het openbaar ministerie niet geldig is. Zie ook: nadere verklaring nietig nadere verklaring vernietigbaarheid

niet-natuurlijk persoon Fr.: la personne morale : rechtspersonenrecht - rechtspersoon. Zie ook: tegenstelling natuurlijk persoon / natuurlijke personen

niet-ontvankelijk verklaring Fr.: la déclaration non recevable : burgerlijk procesrecht - niet vatbaar voor berechting; beslissing in het dictum als de aanlegger kwaliteiten om bepaalde vorderingen of verzoeken te kunnen doen, ontbreekt. De rechter geeft dan geen inhoudelijke oordeel over de gegrondheid van die vorderingen of verzoeken. Zie ook: nadere verklaring uitspraak nadere verklaring ontvankelijkheid nadere verklaring dictum / (mv.) dicta

niet-ontvankelijkheid (van het OM) Fr.: l'irrecevabilité : strafprocesrecht - niet vatbaar zijn voor berechting. De ~ (van personen, eisen e.d.) wordt bepaald door de rechter die vaststelt dat het OM niet het recht heeft om een strafzaak te vervolgen of omdat de zaak te lang heeft gelegen of omdat belangrijke stukken niet in het dossier zitten. Ook kan het OM niet-ontvankelijk zijn als de opsporing en vervolging onfatsoenlijk zijn verlopen. Zie ook: nadere verklaring ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) nadere verklaring strafbaar feit / delict

niet-registergoederen : zakenrecht - goederen waarvan inschrijving in een openbaar register van de overdracht of vestiging ervan niet mogelijk is. Bijna alle tilbare objecten zijn ~. Bijv. meubilair.

niet-zuivering : pand- en hypotheekrecht - clausule in de hypotheekakte waarmee de hypotheekhouder (bank) de verkoop van het verhypothekeerde onroerend goed (huis) kan tegenhouden als de koopsom niet voldoende is om de hypotheek in een keer af te lossen. Zie ook: tegenstelling zuivering hypotheek

nieuwkomer Fr.: le nouveau venu : rechtswetenschap - nieuwaangekomene;
iemand die pas in een kring of in een functie is aangekomen en nog geen ervaring heeft. (Van Dale)