Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

over- en ondermaat : huurrecht - situatie waarbij de feitelijke oppervlakte van het gehuurde groter resp. kleiner is dan hetgeen in de huurovereenkomst is bepaald. Zie ook: nadere verklaring huurcommissie nadere verklaring huur van woonruimte

overbedeling : vermogensrecht - situatie waarbij een van de deelgenoten in een gemeenschap na de verdeling van die gemeenschap beschikt over een groter deel dan is afgesproken. Meestal wordt ~ vereffend door vergoeding van de overwaarde. Zie ook: nadere verklaring gemeenschap van goederen

overdracht Fr.: le transfert : vermogensrecht - wijze van zaaksverkrijging, waarbij een zaak door levering overgaat van de ene rechthebbende op de andere. Zie ook: onderdeel merkoverdracht onderdeel levering brevi manu onderdeel levering van beperkte rechten

overdracht van schuldvordering / cessie Fr.: cession de créance : verbintenissenrecht - het overdragen van een schuldvordering waardoor de schuldenaar aan een nieuwe schuldeiser dient te betalen. Art. 1689-1701 B.W. - Zie ook: nadere verklaring cedent nadere verklaring cessionaris nadere verklaring gecedeerde debiteur

overdrachtprijzen / overdrachtsprijzen / interne verrekenprijzen Fr.: prix de transfert / frais internes de remboursement : fiscaal recht - prijzen die gebruikt wordt voor de levering van goederen of diensten tussen twee afdelingen van eenzelfde onderneming of tussen twee nauw verbonden ondernemingen Art. 26 WIB en 54 WIB

overeenkomst (ovk) Fr.: l'accord : contractenrecht - of contract, dat totstandkomt doordat de ene partij iets aanbiedt en een andere partij dat aanvaardt. Zie ook: onderdeel eenzijdige overeenkomst onderdeel obligatoire overeenkomst onderdeel wederkerige overeenkomst onderdeel onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract

overeenkomst intuitu personae : - overeenkomst die wordt aangegaan in functie van een welbepaalde persoon .

overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Fr.: l'accord en matière du traitement médical : gezondheidsrecht - overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefeningen van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde. Zie ook: nadere verklaring medisch dossier / behandelingsdossier nadere verklaring behandelingsovereenkomst nadere verklaring behandelingsovereenkomst

overeenkomst om niet Fr.: l'accord pour rien : contractenrecht - overeenkomst waarbij slechts ëën van de partijen een prestatie moet leveren, bijv. schenking. Zie ook: onderdeel schenking tegenstelling onder bezwarende titel

overeenkomst onder bezwarende titel Fr.: l'accord à titre onéreux : contractenrecht - overeenkomst waarbij beide partijen iets moeten presteren, bijv. koopovereenkomst. Zie ook: onderdeel wederkerige overeenkomst tegenstelling overeenkomst om niet

overeenkomst van Dublin Fr.: l'"accord de Dublin" : asielrecht - overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek, dat bij een van de lidstaten wordt ingediend. De Schengen-lidstaten hebben allen de overeenkomst van Dublin ondertekend. De overige Dublinstaten, Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en Finland, kennen geen vrij personenverkeer aangezien zij het verdrag van Schengen niet hebben ondertekend. Art. 1 Wet 11 mei 1995 - Zie ook: nadere verklaring Schengen

overeenkomstenrecht / contractenrecht Fr.: le droit des contrats : verbintenissenrecht - vakgebied m.b.t. tot de contractuele verhoudingen tussen natuurlijke en/of rechtspersonen onderling of personen en overheidslichamen. Het ~ is een onderdeel van het verbintenissenrecht en is hoofdzakelijk van aanvullend recht. Zie ook: hierarchische verhouding aansprakelijkheidsrecht onderdeel bouwrecht onderdeel incasso

overgangsrecht Fr.: le droit de transition : staatsrecht - regelt de overgang van een oude naar nieuwe wet. In de overgangswet, die vaak met de nieuwe wet gepaard gaat, wordt geregeld in welke bepaalde gevallen de oude of de nieuwe wet moet worden toegepast. Zie ook: onderdeel overgangsregeling

overgangsregeling Fr.: la régime transitoire : staatsrecht - wettelijke regeling die in het leven wordt geroepen ter verzekering van het rechtszekerheidsbeginsel. Zie ook: nadere verklaring rechtszekerheidsbeginsel

overheid Fr.: le gouvernement : staatsrecht - lichaam waarbij een bepaald gezag berust, verzamelterm voor het openbare gezag, zoals de regering en het parlement, de provincies en gemeenten, de politie enz.

overheidsorgaan Fr.: l'organe de gouvernement : staatsrecht - orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.

overlast Fr.: la nuisance : milieurecht - ondervonden hinder. Zie ook: onderdeel geluidsoverlast nadere verklaring inbreuk nadere verklaring zorgvuldigheidsbeginsel

overleg Fr.: la concertation : rechtswetenschap - het nadenken, overwegen;
het raadplegen met anderen;
verstandig beleid (Van Dale). Zie ook: nadere verklaring overlegcomité

overleggen der stukken Fr.: produire des pièces : burgerlijk procesrecht - neerleggen van stukken waarop men als partij in rechte wil steunen. De partijen hebben de verplichting om aan elkaar inzage te verschaffen in alle stukken waarop zij in rechte willen steunen.

overlegvergaderingen Fr.: les réunions de concertation : ondernemingsrecht - vergaderingen tussen de ondernemer/bedrijfsleiding en de ondernemingsraad (OR), waarin de OR aangelegenheden aan de orde stelt die met de onderneming te maken hebben. Zie ook: nadere verklaring initiatiefrecht van de ondernemingsraad nadere verklaring onderneming

overlijdensakte / akte van overlijden Fr.: l'acte de décès : personen- en familierecht - officieel document waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand het overlijden van een bepaalde persoon registreert. De ~ wordt opgemaakt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

overmaat Fr.: l'excédent : vastgoedrecht - meer grond geleverd dan is overeengekomen. Meestal is in de koopakte bepaald dat over-/ondermaat van de grond binnen bepaalde grenzen niet worden verrekend. Zie ook: nadere verklaring over- en ondermaat nadere verklaring voorlopige koopakte

overmacht Fr.: la force majeure : verbintenissenrecht - gebeurtenis buiten de wil of schuld van de schuldenaar en die de schuldenaar niet kon voorzien, waardoor de schuldenaar zijn overeenkomst onmogelijk kan nakomen;
gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de uitvoering van een verbintenis uit een overeenkomst, waarbij de schuldenaar ten aanzien van die gebeurtenis geen enkele fout treft. Overmacht belet dat de partij die haar verbintenissen niet uitvoert, daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Art. 1147-1148 B.W. - Zie ook: nadere verklaring toerekenbare tekortkoming tegenstelling noodweer

overname Fr.: la reprise : fusie- en overnamerecht - in eigendom verkrijgen van goederen voor een tegenprestatie, veelal een geldelijke vergoeding. Zie ook: onderdeel fusie / fuseren / gefuseerd tegenstelling joint venture

overnamebeding Fr.: la condition d'incorporation : fusie- en overnamerecht - een of meerder bepalingen van een overeenkomst of statuten van een vennootschap waarin voorwaarden worden gesteld om de vennootschap te kunnen overnemen. Zie ook: onderdeel beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules nadere verklaring asset stripping

oversluiten : pand- en hypotheekrecht - nieuwe hypotheek afsluiten, meestal tegen lagere dagrente. ~ wordt vaak beperkt door ongunstige boeteclausules, die het te verkrijgen voordeel teniet doen. Zie ook: nadere verklaring hypotheek nadere verklaring contractuele rente / contractrente

overspel Fr.: l'adultère : echtscheidingsrecht - ieder der echtgenoten kan echtscheiding vorderen op grond van overspel (buitenechtelijke intieme relatie) door de andere echtgenoot gepleegd. Art. 229 b.w. - Zie ook: hierarchische verhouding echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden nadere verklaring rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

overtredingen Fr.: les contraventions : strafrecht - het misdrijf strafbaar met een politiestraf. minder ernstig strafbare feiten die in beginsel door de politierechter worden beoordeeld. Politiestraffen zijn gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen en/of een geldboete. Art. 1 Sw - Zie ook: tegenstelling misdrijf onderdeel strafbaar feit / delict

overtuigend bewijs Fr.: une preuve convaincante : strafprocesrecht - bewijsmateriaal dat de rechter van de schuld van de verdachte overtuigt. Zie ook: tegenstelling wettig bewijs nadere verklaring bewijsbeslissing

overwegend Fr.: déterminant : rechtswetenschap - ouderwets woord waarmee iedere rechtsoverweging d.w.z. onderdeel van de rechterlijke motivering van het vonnis, aanvangt;
titel van de considerans van een overeenkomst.

overwegingen Fr.: les considérations : rechtswetenschap - onderdelen van de rechterlijke motivering van het vonnis; feiten en juridische argumentatie die aan de (eind)beslissing ten grondslag liggen.

overzetting Fr.: le transfert : onderwijsrecht - (oneigenlijk) overdracht van een examencijfer naar een volgende examenperiode of een bisjaar. Bijv. vanaf het academiejaar 2001-2002 krijgen studenten voor een opleidingsonderdeel waarvoor ze minstens 12 op 20 behaalden, automatisch ~ naar een volgende examenperiode.

paardesprong Fr.: le saut d'un cheval : aansprakelijkheidsrecht - indien een contractspartij de aansprakelijkheid voor zijn ondergeschikte heeft uitgesloten, kan ook die ondergeschikte zich op deze uitsluiting beroepen. Zie ook: nadere verklaring exoneratie nadere verklaring ondergeschikte

pacht Fr.: le bail à ferme : agrarisch recht - huur van onroerende goederen voor landbouwdoeleinden Art. 1-56 Pachtwet - Zie ook: nadere verklaring pachtovereenkomst tegenstelling huur en verhuur hierarchische verhouding loopbaanpacht

pachter Fr.: le fermier : agrarisch recht - persoon die een stuk landbouwgrond of boerderij in pacht heeft. Zie ook: nadere verklaring verpachter niet gelijk aan erfpachter

pachtovereenkomst Fr.: l'accord de fermage : agrarisch recht - overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt aan de andere tegen betaling een boerderij of stuk landbouwgrond te verstrekken ter uitoefening van de landbouw. Art. 1-56 Pachtwet - Zie ook: nadere verklaring pacht nadere verklaring overeenkomst

Pachtwet Fr.: loi concernant le bail à ferme : agrarisch recht - wet van 4 november 1969 die de regels betreffende de pacht invoegde in het Burgerlijk Wetboek (de afdeling III van hoofdstuk II, titel VIII van Boek II Burgerlijk Wetboek) Art. 1-56 Pachtwet - Zie ook: nadere verklaring pacht nadere verklaring pachtovereenkomst nadere verklaring seizoenspacht nadere verklaring loopbaanpacht

Pact voor Stabiliteit en Groei Fr.: Le pacte pour la stabilité et la croissance : Europees recht - afspraak tussen de EU-lidstaten met als doel de begrotingsdiscipline, zoals vastgelegd in het EG-verdrag, te handhaven en te versterken ten behoeve van een goed functionerende Economische en Monetaire Unie. De afspraken van het ~ zijn neergelegd in secundaire EG-wetgeving en in een resolutie van de Europese Raad. (bron: DNB)

pacta sunt servanda : volkenrecht - Latijn: staten moeten verdragen en onderlinge overeenkomsten naleven. Zie ook: nadere verklaring verdrag

pacta sunt servanda : contractenrecht - Latijn: partijen zijn gebonden door hun overeenkomst

pactum commissorum : - een uitdrukkelijk ontbindend beding. Beding waarin partijen overeenkomen welke contractuele tekortkomingen zullen leiden tot de ontbinding van de overeenkomst.

pakkans Fr.: la probalité d'être pris : criminologie - de mate van waarschijnlijkheid dat een persoon voor een overtreding of misdrijf wordt opgespoord en vervolgd. Zie ook: nadere verklaring overtredingen nadere verklaring politie nadere verklaring vervolging

Paleis van justitie Fr.: Le palais de Justice : gerechtelijk recht - benaming waarmee het gebouw van bepaalde gerechten, meestal rechtbanken, in de dagvaarding en andere officiële stukken worden aangeduid. Zie ook: nadere verklaring gerecht / (mv.) gerechten

paleontologisch verzet : rechtsgeschiedenis - wetenschapsvorm die het vergeten recht (het Romeinse iustius oblivium) bestudeert en aard en evolutie van het recht op alternatieve wijze tracht te reconstrueren.

pand Fr.: le gage : pand- en hypotheekrecht - het contract waarbij de schuldenaar zijn schuldeiser een zaak ter hand stelt, tot zekerheid voor de betaling van zijn schuld;
beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen niet-registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Bijv. een duur horloge aan de schuldeiser in ~ geven. Zie ook: nadere verklaring hypotheek

pand- en hypotheekrecht : zakenrecht - rechtsgebied uit vooral boek 3 Burgerlijk Wetboek, m.b.t. de vestiging van beperkte rechten (pand en hypotheek) op zaken, bescherming van derden en de (executie)bevoegdheden van pand- en hypotheekhouder. Het ~ is een subgebied van het zakenrecht. Zie ook: hierarchische verhouding vastgoedrecht / onroerend goedrecht hierarchische verhouding vermogensrecht

pandakte Fr.: l'acte de gage : pand- en hypotheekrecht - schriftelijk stuk waarbij een pandrecht gevestigd wordt. Zie ook: tegenstelling pandbrief

pandbrief Fr.: la lettre de gage : vermogensrecht - schriftelijk stuk waaruit blijkt dat een bepaald geldbedrag rentedragend aan een ander is geleend. Zie ook: onderdeel geldlening nadere verklaring gemeentelijke Kredietbank (GKB) tegenstelling pandakte

pandgever Fr.: le bailleur : pand- en hypotheekrecht - schuldenaar die zijn roerende zaak, toonder- of orderpapier in de macht van zijn schuldeiser (de pandhouder) brengt en hem daardoor zekerheid biedt. Zie ook: nadere verklaring pandrecht tegenstelling hypotheek

pandhouder Fr.: le gagiste : pand- en hypotheekrecht - schuldeiser die roerende zaken, toonder- of orderpapieren van de pandgever in zijn macht heeft en daardoor zekerheid verkrijgt. Zie ook: nadere verklaring pandrecht tegenstelling hypotheekhouder / hypotheeknemer

pandrecht Fr.: le droit de rétention : pand- en hypotheekrecht - beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen. Zie ook: nadere verklaring parate executie tegenstelling hypotheek

pandrecht op aandelen : vennootschapsrecht - tenzij de statuten van de besloten vennootschap anders bepalen kan ~ worden gevestigd. Daardoor kan de pandhouder zijn vordering bij voorrang op die aandelen verhalen. Zie ook: nadere verklaring pandrecht op vordering

pandrecht op vordering : pand- en hypotheekrecht - ~ kan worden gevestigd, waardoor de pandhouder zijn vordering op de pandgever bij voorrang op de verpande vordering verhalen. Zie ook: onderdeel pandrecht op aandelen

paradigma Fr.: le paradigme : rechtsfilosofie - geheel van theorieën, filosofische uitgangspunten en waarden, waarmee juridische leerstukken worden ontwikkeld. Zie ook: onderdeel zuivere rechtsleer

paradox Fr.: le paradoxe : rechtswetenschap - vaak gezocht maar geen juridische betekenis. Stelling of standpunt die schijnbaar ongerijmd is, maar bij nader onderzoek toch blijkt te kloppen. Bijv. het is voor de zieke duurder om thuis verzorgd te worden dan in het ziekenhuis, terwijl omgekeerd thuisverzorging voor de maatschappij goedkoper is. (ref. Belgische euthanasiedebat)

parallelimport / parallelhandel / grijze markt Fr.: l'importation parallèle : handelsrecht - onofficiële import; invoer van waren door een importeur die daartoe niet door de fabrikant is aangewezen. Waren die via ~ worden geïmporteerd zijn meestal goedkoper dan de waren die via het reguliere kanaal zijn ingevoerd.In de EU geldt dat ~ is toegestaan als het merkartikel door de merkhouder zelf binnen de EU op de markt is gebracht. Zie ook: nadere verklaring merk nadere verklaring Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag)

parate executie Fr.: l'exécution prête : pand- en hypotheekrecht - zonder rechterlijk vonnis een vordering op de goederen van de schuldenaar innen door die goederen te verkopen. Bijv. de pandhouder heeft het recht op ~ als de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor het pand tot waarborg strekt. Zie ook: nadere verklaring pandrecht nadere verklaring hypotheek tegenstelling reële executie

pari passu-overeenkomst Fr.: convention pari passu : faillissementsrecht - Latijn: gelijke positie; overeenkomst tussen schuldeisers om bij samenloop van schulden op het vermogen van hun gemeenschappelijke schuldenaar, in hun onderlinge verhouding een gelijke rang in te nemen. Zie ook: nadere verklaring negatieve zekerheid

paritair comité Fr.: comité paritaire : arbeidsrecht - bij K.B. opgericht orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en actief is op het vlak van de bedrijfstak of de sector o.m. binnen het domein van het sociaal overleg. Art. 1 Wet 5 december 1968

paritair comité / paritaire commissies Fr.: la commissions paritaires/ les commissions paritaires : rechtswetenschap - groep personen die een bepaald belang behartigt of doel nastreeft en uit een even aantal leden bestaat. In ~ van bedrijven zijn werkgevers en -nemers ieder voor de helft vertegenwoordigd.

paritas creditorum : vermogensrecht - Latijn: gelijkheid van de schuldeisers. Alle schuldeisers hebben even veel recht om uit de netto-opbrengst van de goederen van de schuldenaar te worden voldaan naar evenredigheid van hun vordering. Zie ook: nadere verklaring hypotheekrecht nadere verklaring pand

parkeren van het geschil Fr.: garer du différend : burgerlijk procesrecht - (een deel van) het geschil tijdelijk in de wacht zetten, met de bedoeling er later op terug te komen. Zie ook: nadere verklaring schorsing

parket Fr.: le parquet : strafrecht - het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, dus op het niveau van het gerechtelijk arrondissement. Op het ~ werken de substituten-procureur des Konings, parketjuristen, administratief en technisch personeel onder leiding van de procureur des Konings. Zie ook: onderdeel openbaar ministerie hierarchische verhouding landelijk parket

parket-generaal Fr.: le parquet-général : staatsrecht - naam van het openbaar ministerie (parket) bij de hoven van beroep, de arbeidshoven en het Hof van Cassatie. Het ~ staat onder de leiding van de procureur-generaal en de leden ervan zijn advocaten-generaal. Art. 142-149 Ger. W. - Zie ook: hierarchische verhouding openbaar ministerie onderdeel procureur-generaal (PG) onderdeel advocaat-generaal / (mv) advocaten-generaal (AG)

parketmagistraat Fr.: le magistrat du ministère public : gerechtelijk recht - magistraat van het openbaar ministerie. ~ is de algemene term die duidt op magistraten op verscheidenen niveaus die deel uitmaken van het openbaar ministerie, o.m. de procureurs des Konings en hun substituten, de arbeidsauditeurs, de procureurs-generaal, etc.

parketpolitie Fr.: la police de parquet : staatsrecht - onderdeel van de politie dat de orde bewaakt op de zitting. Zie ook: tegenstelling bode

parlement Fr.: le parlement : staatsrecht - wetgevende vergadering bestaande uit een of twee kamers waarin de verkozen vertegenwoordigers van het volk zitting hebben. Op federaal vlak bestaat het ~uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, op regionaal vlak bestaan de parlementen slechts uit één kamer, volgens de Grondwet Raad genoemd. Het ~vormt samen met de Koning de wetgevende macht. Art. 42-84 G.W. en 115-120 G.W. - Zie ook: onderdeel Kamer van Volksvertegenwoordigers onderdeel senaat tegenstelling regering hierarchische verhouding wetgevende macht

parlementaire stukken / parlementaire documenten Fr.: les pièces parlementaires / les documents parlementaires : staatsrecht - de documenten waarin de voorbereiding van wetten, decreten en ordonnanties weergegeven wordt en die door de parlementen gepubliceerd worden. De ~bevatten naast de ontwerpteksten ook de memorie van toelichting, het advies van de Raad van State, de verslagen van de commissies en in voorkomend geval de amendementen met hun toelichting, Zie ook: hierarchische verhouding memorie van toelichting

pars pro toto : rechtswetenschap - Latijn: een deel benoemen en daarmee het geheel bedoelen. ~ is geen juridische uitdrukking maar is een term uit de taalkunde en de stijlleer.

partiële nietigheid Fr.: la nullité partielle : vermogensrecht - deel van een rechtshandeling ongeldig verklaren. Het overige gedeelte van de rechtshandeling, dat niet in onverbrekelijk verband staat met het nietige deel, blijft overeind. Zie ook: onderdeel convalescentie / conversie nadere verklaring nietigverklaring / nietig verklaren

particulier Fr.: privé : rechtswetenschap - privé-persoon;
bijzonder. Zie ook: tegenstelling bedrijf / bedrijven

particuliere borgtocht Fr.: cautionnement privé : contractenrecht - natuurlijk persoon die zich privé - niet handeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf - tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van de verplichting van een derde, de hoofdschuldenaar. Zie ook: nadere verklaring waarborg

partij-akte Fr.: l'acte de parti : notarieel recht - een schriftelijk stuk dat tot stand komt door ondertekening door de partijen, de notaris en eventuele getuigen. Zie ook: nadere verklaring hypotheekakte tegenstelling proces-verbaalakte nadere verklaring notariële akte onderdeel waarvan akte

partijautonomie Fr.: l'autonomie de parti : burgerlijk recht - partijen zijn vrij om hun onderlinge rechtsbetrekkingen zelf te bepalen.

partijbeslissing : - de mogelijkheid voor één van de contractspartijen om zelf het voorwerp van een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen in te vullen of te bepalen.

partijen (pp.) Fr.: les partis (pp.) : burgerlijk recht - "partijen" in het proces, niet zijnde de magistratuur. Zie ook: onderdeel eiser onderdeel belanghebbenden nadere verklaring beledigde of benadeelde partij tegenstelling magistratuur

partijgetuigen Fr.: les témoins de parti : bewijsrecht - personen die als getuige in hun eigen zaak optreden. De verklaringen van ~ kunnen alleen bewijs in hun voordeel opleveren, als hun verklaringen onvolledig bewijs aanvullen. Zie ook: nadere verklaring bewijsrecht nadere verklaring getuigen

partnerconstructie Fr.: la construction de partenaire : verzekeringsrecht - langstlevende partner is begunstigde van de uitkering uit de levensverzekering.