Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

scheiding van goederen Fr.: séparation de biens : huwelijksvermogensrecht - huwelijksstelsel waarbij de echtgenoten bij huwelijksovereenkomst iedere vorm van gemeenschap van goederen uitsluiten. Er zal dus geen gemeenschappelijk vermogen zijn, enkel de eigen vermogens van de echtgenoten. Art. 1466-1474 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding huwelijksvermogensstelsel / huwelijksstelsel tegenstelling gemeenschap van goederen (stelsel van ~) nadere verklaring huwelijkscontract / huwelijksovereenkomst

scheiding van tafel en bed / scheiden van tafel en bed Fr.: séparation de corps : echtscheidingsrecht - ernstige afzwakking van de juridische band tussen twee gehuwden, zonder dat het huwelijk zelf ontbonden wordt, op basis van gronden die zich na de huwelijkssluiting hebben voorgedaan, zoals het langdurig en opzettelijk feitelijk gescheiden leven van de echtgenoten. Art. 1305 Ger. W. - Zie ook: tegenstelling echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden hierarchische verhouding ontbinding van het huwelijk nadere verklaring samenwonen / samenwoningsverplichting

scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming Fr.: séparation de corps par consentement mutuel : echtscheidingsrecht - een scheiding van tafel en bed uitgesproken op grond van een onderlinge overeenkomst tussen de echtgenoten. Art. 1305 Ger. W. - Zie ook: hierarchische verhouding scheiding van tafel en bed nadere verklaring huwelijk nadere verklaring echtscheiding

scheiding van tafel en bed op grond van feitelijke scheiding Fr.: séparation de corps pour séparation de fait : echtscheidingsrecht - een scheiding van tafel en bed uitgesproken op grond van een feitelijke scheiding van de echtgenoten. Zie ook: hierarchische verhouding scheiding van tafel en bed nadere verklaring huwelijk nadere verklaring echtscheiding

scheiding van tafel en bed op grond van fouten Fr.: séparation de corps pour causes déterminées : echtscheidingsrecht - een scheiding van tafel en bed uitgesproken op grond van fouten van de andere echtgenoot. Art. 1305 Ger. W. - Zie ook: hierarchische verhouding scheiding van tafel en bed nadere verklaring huwelijk nadere verklaring echtscheiding

scheidsgerecht : arbitragerecht - vaak particuliere instantie die geschillen buitengerechtelijk, dus zonder dat een rechter er aan te pas komt, beslist. Bijv. Nederlands Arbitrage Instituut. Zie ook: nadere verklaring arbitrage / arbitreren / gearbitreerd niet gelijk aan mediation onderdeel arbiters tegenstelling ad hoc arbitrage

Schengenvisum Fr.: Visa Schengen : vreemdelingenrecht - Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen is er ook een Schengenvisum ingevoerd. Met dit visum mag een vreemdeling vrij reizen binnen het gebied van alle Schengenlanden. Wel heeft elk land de bevoegdheid om een vreemdeling te weigeren. Een visum is in principe maximaal drie maanden geldig. (bron: Min. Jus.)

schenking Fr.: don : contractenrecht - overeenkomst waarbij de schenker, bij zijn leven, onherroepelijk enig goed (of geldbedrag) afstaat uit vrijgevigheid aan de begiftigde die het aanneemt. Art. art. 894 B.W. - Zie ook: onderdeel gift hierarchische verhouding handgift hierarchische verhouding onrechtstreekse schenking

schenkingsrecht Fr.: droit des donation : notarieel recht - recht verschuldigd wanneer een schenkingsakte ter registratie wordt aangeboden.

schennis / schending / schenden / geschonden Fr.: violation / violer / violé : rechtswetenschap - overtreding, inbreuk maken op Bijv. ~ van de zeden, door naakt over straat te lopen.

schepeling Fr.: homme d'équipage / marin : zeerecht - persoon, die een arbeidsovereenkomst met een zeewerkgever heeft aangegaan, met uitzondering van de kapitein. Zie ook: hierarchische verhouding kapitein

schepen Fr.: échevin : staatsrecht - lid van het college van burgemeester en schepenen, zijnde het uitvoerend college bestaande uit 2 tot 10 leden, verkozen uit en door de gemeenteraad. Zie ook: nadere verklaring College van burgemeester en schepenen

schijf / tranche Fr.: tranche : economie - een deel van een in (meestal gelijke) delen verdeelde hoofdsom, bv. een ~ van een lening die terugbetaald moet worden, een ~ van het belastbaar inkomen waarop belastingen moet worden betaald

schijnhuwelijk Fr.: mariage fictif / mariage blanc : personen- en familierecht - een huwelijk waarbij, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar bijvoorbeeld op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde. Art. 146bis B.W.

schijnmandaat Fr.: mandat apparent : verbintenissenrecht - ogenschijnlijk maar misleidend mandaat, met name als een lastgever door zijn schuld anderen heeft misleid over de omvang of het behoud van een mandaat dat hij aan een lasthebber heeft toegekend, of ook wanneer anderen terecht geloof konden hechten aan het bestaan of de omvang van dat mandaat, zelfs zonder dat de lastgever een fout kan worden verweten;
theorie volgens hetwelk een persoon als lastgever gehouden is wanneer hij door zijn schuld, bij de toekenning van bevoegdheid aan de lasthebber de derden misleid heeft over de omvang of het behoud van het mandaat of wanneer hem geen fout kan worden verweten, doch een derde rechtmatig geloof kan hechten aan de omvang van de bevoegdheid van de lasthebber.

schikking Fr.: arrangement : mediation - minnelijke oplossing van het geschil, zonder dat er een gerechtelijke uitspraak is geweest. Een ~ is meestal het gevolg van onderhandelingen tussen partijen, waarbij water bij de wijn wordt gedaan. Zie ook: tegenstelling condemnatoir vonnis nadere verklaring minnelijke schikking / schikken / transigeren onderdeel transactie

schorsende werking Fr.: le fonctionnement suspendant : bestuursprocesrecht - tijdelijk buiten werking stellen of opheffen van een rechtsbeslissing of rechtsregels, of van de gevolgen daarvan. Bijv. bezwaar of beroep tegen een overheidsbesluit heeft geen ~. Zie ook: nadere verklaring administratief beroep nadere verklaring administratief bezwaar

schorsing Fr.: suspension : burgerlijk procesrecht - tijdelijke onderbreking; voorlopig of tijdelijk verbod om ambt waar te nemen. Zie ook: tegenstelling uitstel uitspraak tegenstelling hervatting onderdeel schorsing advocaat

schorsing advocaat Fr.: suspension d'un avocat : advocatuur - de advocaat die een inbreuk pleegt op of tekort komt aan de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag ligt kan door de raad van de Orde van Advocaten van zijn balie geschorst worden voor een termijn van ten hoogste één jaar. Art. 460 Ger. W.

schorsing van de verjaring Fr.: suspension de la prescription : verbintenissenrecht - een tijdelijke onderbreking van de verjaringstermijn. I.t.t. de stuiting van de verjaring zal de reeds verlopen termijn niet vervallen. Bijv. gedurende de minderjarigheid is de verjaring van vorderingen van de minderjarige op derden geschorst. Art. 2251-2259 B.W. - Zie ook: nadere verklaring verjaring nadere verklaring stuiting van de verjaring

schrapping van het tableau Fr.: suppression du tableau : advocatuur - de advocaat die een inbreuk pleegt op of tekort komt aan de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag ligt kan door de raad van de Orde van Advocaten van zijn balie geschorst worden voor een termijn van ten hoogste één jaar. Zie ook: nadere verklaring tableau

schriftelijk Fr.: par écrit : rechtswetenschap - in conventionele zin (gangbaar): de betrokken handeling moet op papier staan. In die betekenis werkt het vooral onderscheidend ten opzichte van mondelinge handelingen;
in ruimere zin: weergave door middel van schrifttekens, waarbij het irrelevant is wat de drager van de schrifttekens is, bijv. papier, diskette, harde schijf, Cd-rom. Zie ook: nadere verklaring schriftuur

schriftelijke uitlating Fr.: déclaration écrite : rechtswetenschap - schriftelijke reactie.

schuld Fr.: dette : strafrecht - mate van verwijtbaarheid in strafrechtelijke zin. Bijv. geen straf zonder ~. Zie ook: onderdeel culpoos delict / (mv.) culpose delicten tegenstelling onschuldpresumptie

schuld Fr.: culpabilié : verbintenissenrecht - mate van verwijtbaarheid in civiele zin, met name een bepaalde onachtzaamheid, onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg. Bijv. het ~vereiste bij de onrechtmatige daad. Zie ook: niet gelijk aan opzet nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

schuld Fr.: dette : vermogensrecht - hetgeen een persoon aan een ander is verschuldigd. Bijv. een geldsom; Zie ook: nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

schuldaansprakelijkheid Fr.: responsabilité de dette : aansprakelijkheidsrecht - een persoon draagt ~ als voor de vaststelling van de aansprakelijkheid een fout in zijn hoofde moet bewezen worden. Bijv. algemene buitencontractuele aansprakelijkheid Art. 1382-1383 B.W. - Zie ook: tegenstelling risicoaansprakelijkheid

schuldbekentenis Fr.: obligation / reconnaissance : bewijsrecht - een ondertekend document waarin een persoon zich ertoe verbindt een geldsom of een waardeerbare zaak te betalen. Art. 1326 B.W.

schuldbemiddelaar Fr.: médiateur de dettes : gerechtelijk recht - bewindvoerder die de beslagrechter aanwijst in het kader van collectieve schuldenregeling en die een schuldenregeling moet opstellen en op de toepassing ervan moet toezien Art. 1675/17 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring collectieve schuldenregeling

schuldbemiddeling Fr.: conciliation de dette : consumentenrecht - bemiddeling tussen een schuldenaar en diens schuldeisers eventueel door tussenkomst van een schuldbemiddelaar aangesteld door de beslagrechter. Art. 1 Wet 5 juli 1998

schuldeiser Fr.: créancier : incasso - persoon die van een ander te vorderen heeft. Zie ook: tegenstelling schuldenaar / (mv.) schuldenaren

schuldeisers / crediteuren Fr.: créanciers : aansprakelijkheidsrecht - personen die een vordering heeft op een schuldenaar (debiteur). Zie ook: onderdeel concurrente crediteuren

schuldeisers met zekerheden / crediteuren met zekerheden Fr.: créanciers ayant des garanties : pand- en hypotheekrecht - schuldeisers die voor hun vordering een zekerheid hebben bedongen, zoals een hypotheek of een pandrecht. Zie ook: nadere verklaring bevoorrechte schuldeisers

schuldenaar / (mv.) schuldenaren Fr.: débiteur / débiteurs : incasso - persoon die aan een ander iets verschuldigd is. Zie ook: tegenstelling schuldeiser onderdeel borg

schuldenaren / debiteuren Fr.: débiteur / débiteurs : aansprakelijkheidsrecht - personen die een verplichting hebben ten opzichte van een schuldeiser. Zie ook: tegenstelling schuldeisers / crediteuren onderdeel waarborg nadere verklaring handelen met de gefailleerde schuldenaar

schuldenlast Fr.: endettement : rechtswetenschap - geheel van de schulden

schuldig verzuim Fr.: non-assistence à une personne en danger : strafrecht - misdrijf waarbij iemand beslist geen hulp te verlenen aan iemand anders die in groot gevaar verkeert Art. 422bis Sw.

schuldonbekwaam Fr.: incapable de commettre une faute : rechtswetenschap - ontoerekeningsvatbaar.

schuldoverdracht Fr.: cession de dette : verbintenissenrecht - overdracht van een schuld aan een ander waardoor de schuldenaar de betaling zal ontvangen van een ander. In principe kan dit slechts met instemming van de schuldeiser. Art. 1271 B.W. - Zie ook: tegenstelling overdracht van schuldvordering nadere verklaring schuldvernieuwing / novatie nadere verklaring delegatie

schulduitsluitingsgronden Fr.: cause d'excuse / cause de justification : strafrecht - feiten en omstandigheden die tot gevolg hebben dat het misdrijf niet aan de dader kan worden verweten, zoals dwang of overmacht, dwaling of onwetendheid. Het feit blijft wederrechtelijk, maar de dader treft in dit geval geen schuld. Art. 71 Sw - Zie ook: onderdeel strafuitsluitingsgronden

schuldvergelijking Fr.: compensation : verbintenissenrecht - verrekening van gelijksoortige vorderingen, waardoor de wederzijdse vorderingen tegen elkaar wegvallen voor het bedrag van de kleinste vordering.

schuldvergelijking / compensatie Fr.: compensation : verbintenissenrecht - een vorm van tenietgaan van verbintenissen; als twee personen ten opzichte van elkaar een schuldvordering hebben, kunnen deze elkaar in bepaalde gevallen compenseren, waardoor de schuldvorderingen tenietgaan. Art. 1234 B.W. en 1289-1299 B.W.

schuldvermenging Fr.: confusion de dettes : verbintenissenrecht - situatie waarbij door overgang van de vordering of schuld de hoedanigheid van schuldeiser en die van schuldenaar zich in een persoon verenigen. Art. 1300-1301 B.W.

schuldvernieuwing / novatie / novatio Fr.: novation : verbintenissenrecht - Latijn: situatie waarbij een rechtsverhouding of verbintenis in een nieuwe wordt omgezet (vernieuwd) en waardoor de oude tenietgaat Art. 1271-1281 B.W. - Zie ook: onderdeel schuldoverdracht nadere verklaring delegatie

schuldvordering Fr.: créance : incasso - aanspraak van een partij (schuldeiser) op een bepaalde prestatie vanwege een andere partij (schuldenaar). Zie ook: nadere verklaring schuldeiser nadere verklaring schuldenaar

schuldvordering / vordering Fr.: créance : verbintenissenrecht - persoonlijk recht op bijv. het saldo op de bankrekening. De ~ is een vermogensrecht en kan daarom worden overgedragen en verpand.

schunnigheid Fr.: obscénité : strafrecht - teksten en liederen die strijdig zijn met de goede zeden en die in openbare bijeenkomsten of plaatsen geuit worden Art. 383 Sw.

Schutznorm : aansprakelijkheidsrecht - Duits: relativiteitsbeginsel. Beginsel dat er geen verplichting tot schadevergoeding bestaat als de geschonden norm niet tegen de schade beschermt zoals de benadeelde die heeft geleden. Zie ook: nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

sec : rechtswetenschap - Frans: droog, zonder ommehaal of franjes. Bijv. de advocaat gaf bij pleidooi ~ de casus weer. Zie ook: nadere verklaring sic

second opinion : advocatuur - Engels: tweede opinie; ergens anders nog te rade gaan. Bijv. Piet schrok van het advies van mr. X om de procedure stop te zetten en vroeg daarom een ~ aan mr. Y.

secretaris-generaal Fr.: secrétaire général : staatsrecht - Hoofd van een federale overheidsdienst Zie ook: tegenstelling advocaat-generaal / (mv) advocaten-generaal (AG) tegenstelling procureur-generaal (PG)

secundair Fr.: secondaire : rechtswetenschap - bijkomend, niet zijnde de hoofdzaak. Zie ook: tegenstelling subsidiair (subs.)

secundaire deviantie Fr.: déviation secondaire : rechtswetenschap - toenemend afwijkend gedrag van persoon doordat zijn omgeving hem als crimineel stigmatiseert (sneeuwbaleffect van stigmatisering). Zie ook: nadere verklaring discriminatie / discrimineren / gediscrimineerd

seining / signalering Fr.: signalement : strafrecht - handeling waarbij een persoon of een zaak wordt opgenomen in een databank waardoor de politiediensten bij aantreffen ervan de nodige acties kunnen ondernemen (bijv. ondervragen of arresteren van een persoon, inbeslagnemen van een zaak, ). ~ kan niet enkel voor het nationale grondgebied gelden, maar ook binnen het gehele Schengen-grondgebied bij opname in het SIS (Schengen Information System). Art. 1 Schengen-overeenkomst

seizoenspacht Fr.: bail saisonnier : agrarisch recht - pachtovereenkomst van minder dan één jaar waarbij de zgn. verpachter (exploitant genoemd) het genot van de gronden voor een bepaalde landbouwteelt afstaat tegen betaling, na zelf voorbereidings- en bemestingswerken te hebben uitgevoerd. Art. 2, 2 Pachtwet - Zie ook: onderdeel pacht

seksueel delict / sexueel delict Fr.: délit sexuel : strafrecht - misdrijf tegen normale seksuele omgangsvormen. Bijv. verkrachting. Zie ook: onderdeel aanranding nadere verklaring zedendelict

sekwester / sequester Fr.: séquestre : burgerlijk procesrecht - de juiste spelling in het Nederlands is uitsluitend sekwester. Bewaargeving door een of meer partijen van een zaak waarover een geschil bestaat, aan een derde partij die de zaak bewaart en zich ertoe verbindt ze na beslechting van het geschil, terug te even aan wie ze volgens de beslechting toekomt. Er is bedongen ~, dat voortvloeit uit een contract tussen de partijen, en gerechtelijk ~, dat door een rechter bevolen wordt Art. 1955-1963 B.W. - Zie ook: nadere verklaring sekwestratie / sequestratie nadere verklaring bewaargeving onderdeel bedongen sekwester onderdeel gerechtelijk sekwester

sekwestratie / sequestratie Fr.: séquestration : burgerlijk procesrecht - op rechterlijk bevel bij een bewaarder in bewaring geven van zaken of geld. Vervolgens kan rustig over die zaken of dat geld worden geprocedeerd. Zie ook: nadere verklaring bevel tot bewaring / bevel bewaring nadere verklaring kantonnement

sekwestreren / sequestreren Fr.: préscrire la séquestration : burgerlijk procesrecht - in bewaring stellen. Zie ook: nadere verklaring sekwestratie / sequestratie nadere verklaring sequester / sekwester

Selbsteintritt : verbintenissenrecht - Duits: lasthebber die als wederpartij van zijn lastgever gaat optreden. ~ is slechts toegestaan indien de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen hun beider belangen is uitgesloten. Zie ook: nadere verklaring lastgever nadere verklaring lasthebber nadere verklaring rechtshandeling

semantiek Fr.: sémantique : rechtswetenschap - onderdeel van de taalkunde dat zich bezighoudt met de betekenis van woorden.

semi-dwingend recht Fr.: droit semi-impératif : rechtswetenschap - rechtsvorm tussen dwingend en aanvullend recht;
partijen mogen binnen beperkte grenzen van dwingende bepalingen afwijken. Zie ook: tegenstelling regelend recht / aanvullend recht nadere verklaring recht

Senaat Fr.: Sénat : staatsrecht - samen met de Kamer van Volksvertegenwoordigers vormt de ~ in België het federale parlement; de jongste grondwetsherziening heeft de ~ een specifieke rol toebedeeld: wetgeving, internationale betrekkingen, betrekkingen tussen de federale Staat en de gemeenschappen en gewesten, alsook het recht van onderzoek; naast het uitoefenen van die politieke bevoegdheden treedt de ~ ook op als reflectiekamer;
deel van de federale wetgevende macht; één van de twee wetgevende vergaderingen die het federale parlement vormen. De ~bestaat uit 40 rechtstreeks verkozen senatoren, 21 gemeenschapssenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren. De senaat heeft geen volledige wetgevende bevoegdheid maar heeft specifieke bevoegdheden. Art. 67-73 G.W. - Zie ook: nadere verklaring evocatierecht nadere verklaring Kamer van Volksvertegenwoordigers nadere verklaring gecoöpteerd senator nadere verklaring gemeenschapssenator

senator Fr.: sénateur : staatsrecht - lid van de senaat. Er zijn rechtstreeks verkozen ~, gemeenschaps~, gecoöpteerde ~en ~van rechtswege. Art. 67-72 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding senaat onderdeel gemeenschapssenator onderdeel gecoöpteerd senator onderdeel senator van rechtswege

senator van rechtswege Fr.: sénateur de droit : staatsrecht - zoon of dochter van de Koning, die van rechtswege lid is van de senaat als hij / zij ouder is dan achttien jaar en de eed van senator heeft afgelegd. Art. 72 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding senaat hierarchische verhouding senator nadere verklaring gecoöpteerd senator nadere verklaring gemeenschapssenator

senioriteit Fr.: séniorité : merkenrecht - Indien een persoon reeds een merk in een of meer lidstaten van de EU had kan hij bij het depot van datzelfde merk als Gemeenschapsmerk vorderen dat de bescherming van het Gemeenschapsmerk in die landen ingaat op de datum van het depot van die nationale merken.

separatisten Fr.: séparatistes : insolventierecht - schuldeisers in een faillissement of een andere situatie van samenloop die hun recht kunnen uitoefenen alsof er geen samenloop was. Bijv. hypotheek- en pandhouders. Zie ook: nadere verklaring bevoorrechte schuldeisers nadere verklaring onderdeel pandhouder onderdeel hypotheekrecht

seponeren Fr.: classer sans suite : strafrecht - het onderzoek niet verderzetten, niet vervolgen. Wanneer het openbaar ministerie een onderzoek niet verderzet, omdat dat niet opportuun wordt geacht (beleidssepot) of omdat er niet genoeg bewijs is of een andere procesrechtelijke hinderpaal (technisch sepot). Zie ook: tegenstelling vervolging nadere verklaring beleidssepot

sepot Fr.: classement sans suite : strafrecht - beslissing van het openbaar ministerie waarbij het, op beleidsmatige of technische gronden, afziet van vervolging van een vastgesteld strafbaar feit. Zie ook: onderdeel beleidssepot onderdeel technisch sepot nadere verklaring openbaar ministerie (OM)

servituut / erfdienstbaarheid Fr.: servitude : zakenrecht - last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere zaak is bezwaard. Zie ook: nadere verklaring erfdienstbaarheid / erfdienstbaarheden / servituut / servituten nadere verklaring retributie