Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

stichting Fr.: fondation : rechtswetenschap - een ~ wordt opgericht door een rechtshandeling van één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen waarbij een vermogen wordt aangewend ter verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. De ~ mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel. De ~ kent geen leden noch vennoten. Art. 27 Wet 27 juni 1921 - Zie ook: nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen nadere verklaring vereniging

stiefouder Fr.: beau-père / belle-mère : personen- en familierecht - persoon die gehuwd is met de ouder van een kind, zonder evenwel zelf een afstammingsband met dit kind te hebben. Een ~ heeft geen ouderlijk gezag, hoewel uit het stiefouderschap wel bepaalde wettelijke verplichtingen kunnen voortvloeien (Bijv. levensonderhoud). Art. 203, 2 B.W. - Zie ook: nadere verklaring stiefouderadoptie

stiefouderadoptie Fr.: adoption : personen- en familierecht - adoptie door een persoon van het kind van zijn partner. Hiertoe wordt overgegaan om een juridische band te creëren tussen de partner van de ouder en het kind. Zie ook: nadere verklaring adoptie / adopteren / geadopteerd

stil pandrecht Fr.: gage tacite : pand- en hypotheekrecht - pandrecht op een schuldvordering, zonder mededeling daarvan aan de debiteur van de verpande schuldvordering. Zie ook: nadere verklaring authentieke akte nadere verklaring onderhandse akte

stille reserves Fr.: réserves tacites : rechtspersonenrecht - financieel overschot van een rechtspersoon, dat niet in de jaarrekening tot uitdrukking komt, doordat ofwel bezittingen te laag zijn gewaardeerd, ofwel verplichtingen te hoog zijn opgenomen. Het hebben van ~ is in strijd met het recht: de jaarrekening behoort een getrouwe, duidelijke en stelselmatige weergave te zijn van de vermogenspositie van de rechtspersoon.

stille vennoot / commanditaire vennoot Fr.: associé commanditaire / commanditaire : vennootschapsrecht - vennoot in een gewone commanditaire vennootschap die instaat voor de verliezen en schulden van de vennootschap ten belope van zijn inbreng. Zie ook: v commanditaire vennootschap

stille vennootschap Fr.: association en participation / société interne : ondernemingsrecht - samenwerking van bepaalde beroepsbeoefenaren die niet onder een bepaalde noemer naar buiten toe kenbaar wordt gemaakt; een ~ neemt niet deel aan het rechtsverkeer als vennootschap of als vennootschap in de samenstelling die intern geldt. Zie ook: nadere verklaring samenwerken / samenwerking

stilzwijgende aanvaarding Fr.: acceptation tacite : erfrecht - rechtshandeling die niet uitdrukkelijk plaatsvindt maar die gelet op de omstandigheden wordt geacht te hebben plaatsgevonden. Bijv. als een partij met de uitvoering van zijn verplichtingen begint, zonder het contract uitdrukkelijk te hebben aanvaard, kan ~ gelden of bij erfrecht: wanneer de erfgenaam een daad verricht waaruit blijkt dat hij de erfenis aanvaardt. Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling tegenstelling zuivere aanvaarding van nalatenschap

stilzwijgende volmacht Fr.: procuration tacite : vermogensrecht - volmacht die niet uitdrukkelijk is verleend, maar die wel geacht wordt te bestaan. Zie ook: nadere verklaring volmacht

stipulatieve definities Fr.: définitions stipulatives : rechtswetenschap - definities waarmee nieuwe woorden een betekenis wordt verleend of reeds bestaande woorden een nieuwe betekenis wordt gegeven. Zie ook: nadere verklaring lexicale definities nadere verklaring preciserende definities

stockdividend Fr.: dividende en action : ondernemingsrecht - winstuitkering aan de aandeelhouders in aandelen in plaats van in contanten. (bron: beleggingsplein.nl)

stoische rechtsleer Fr.: doctrine stoicienne : rechtswetenschap - onverstoorde. rechtlijnige rechtsleer.

stoppage in transitu Fr.: stoppage in transitu : faillissementsrecht - recht van de onbetaalde koper om koopwaren die aan de failliete koper gezonden worden terug te vorderen zolang ze niet in de magazijnen van de koper (of de commissionair) zijn toegekomen Art. 104 Faill.W. - Zie ook: nadere verklaring revindicatie

storten Fr.: verser : milieurecht - op of in de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te laten Zie ook: nadere verklaring afvalstoffen

straatverbod Fr.: interdiction de se trouver dans une certaine zone : burgerlijk recht - in sommige omstandigheden door de vrederechter opgelegd verbod zich in of in de buurt van een bepaalde straat, buurt op te houden.

strafbankje Fr.: suspension de la cotation : bankrecht - bij geconstateerde onregelmatigheden kunnen aandelen hangende het onderzoek (tijdelijk) uit de officiële notering worden genomen. Men belandt dan op het ~.

strafbare poging Fr.: tentative punissable : strafrecht - strafbare poging bestaat, wanneer het voornemen om een misdrijf te plegen zich heeft geopenbaard door uitwendige daden die een begin van uitvoering van dat misdrijf uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de dader, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist. De poging wordt minder zwaar gestraft dan het voltooide misdrijf. Poging tot een wanbedrijf en tot een overtreding kan enkel worden gestraft indien de wet het uitdrukkelijk voorziet. Art. 51 Sw - Zie ook: tegenstelling ondeugdelijke poging

strafbare voorbereiding Fr.: préparation punissable : strafrecht - voorbereiding van een misdrijf is niet strafbaar indien er geen begin van uitvoering is dat blijkt uit uitwendige daden die geen twijfel laten bestaan over de bedoelingen van de dader en die noodgedwongen tot de voltooiing van het misdrijf moeten leiden. Bijv. gemaskerde en gewapende mannen die in een gestolen wagen met draaiende motor voor een bank staan te wachten. Art. 51 Sw - Zie ook: nadere verklaring materieel strafrecht nadere verklaring strafbare poging

strafbeding / boetebeding / schadebeding Fr.: la condition de peine / la condition d'amende / la condition de dommages : verbintenissenrecht - beding in een overeenkomst waarbij een persoon zich verbindt tot het betalen van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten gevolge van de niet uitvoering van de overeenkomst. Indien het in het ~ bepaalde bedrag van de vergoeding kennelijk de voorzienbare schade te boven gaat, kan de rechter deze in bepaalde gevallen verminderen. Art. 1226-1234 B.W.

strafbepalingen Fr.: dispositions pénales : strafrecht - wetsartikelen uit het Strafwetboek of bijzondere wetten, waarin bepaald gedrag of nalaten strafbaar wordt gesteld.

strafblad / uittreksel uit het strafregister Fr.: extrait du casier judiciaire : strafrecht - uittreksel uit het strafregister dat een opsomming bevat van de strafrechtelijke veroordelingen die een bepaald persoon heeft opgelopen. Zie ook: nadere verklaring straffen nadere verklaring strafregister

straffen Fr.: punitions : strafrecht - sancties die op een misdrijf zijn gesteld door de wet, die door de procureur des Konings worden gevorderd en door de strafrechter opgelegd;
boetedoeningen in de vorm van gevangenisstraf, werkstraf, geldboete, ontzetting uit bepaalde rechten, verbeurdverklaring en openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Zie ook: nadere verklaring requisitoir tegenstelling ontslag van rechtsvervolging - ovar nadere verklaring materieel strafrecht

strafmaatverweer Fr.: contredit d'échelle des sanctions : strafrecht - verweer waarin een bepaalde soort straf en/of zo laag mogelijke straf wordt bepleit. nadere verklaring raadsman tegenstelling bewijsverweer

strafonderzoek Fr.: instruction : strafrecht - verzamelterm voor het onderzoek dat in strafzaken wordt gevoerd door de procureur des Konings (opsporingsonderzoek) of de onderzoeksrechter (gerechtelijk onderzoek). Het ~ heeft tot doel de daders van een misdrijf op te sporen en bewijzen te verzamelen. Zie ook: hierarchische verhouding opsporingsonderzoek hierarchische verhouding gerechtelijk onderzoek

strafprocesrecht Fr.: procédure pénale : strafprocesrecht - het geheel van de procedurele spelregels volgens welke het materieel strafrecht wordt toegepast;
rechtsgebied uit het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetgeving, met name m.b.t. de formele regels die betrekking hebben op de procedures van strafvervolging. Het gaat m.a.w. om de "spelregels" die bepalen hoe het (materiële) strafrecht dient toegepast te worden.

strafprocesrecht / formeel strafrecht / strafvordering Fr.: action publique / instruction criminelle : strafprocesrecht - rechtsgebied dat de regels omvat die betrekking hebben op de procedures van strafvervolging, met name hoe iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit, opgespoord, vervolgd en berecht moet worden. Deze regels liggen voornamelijk vervat in het Wetboek van Strafvordering Art. 1 sv

strafrecht Fr.: droit pénal : strafrecht - rechtstak die zowel het materieel strafrecht als het strafprocesrecht omvat;
geheel der rechtsregels waardoor bepaalde gedragingen strafbaar worden gesteld. Het ~ regelt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van personen en de beperkingen en uitzonderingen hierop. Tevens worden de sancties, hun toepassing en hun uitvoering geregeld.

strafrechtelijke aansprakelijkheid Fr.: responsabilité criminelle : strafrecht - de gehoudenheid voor een strafbaar feit.

strafrechtelijke boete / geldboete Fr.: amende pénale / peine pécunaire : strafrecht - het bij rechterlijke uitspraak vastgestelde bedrag dat de veroordeelde aan de staat moet betalen binnen de grenzen die de strafwet vastlegt.

strafrechter Fr.: juge de répression : strafrecht - de rechter die oordeelt over gedragingen die strafbaar zijn gesteld door de strafwet.

strafrechterlijk : rechtswetenschap - FOUTE SPELLING. Zoek: strafrechtelijk

strafrechtspleging Fr.: procédure criminelle : strafprocesrecht - geheel van rechtshandelingen door de gerechtelijke macht met betrekking tot strafzaken. Zie ook: nadere verklaring strafzaak

strafregister Fr.: casier judiciaire : strafrecht - register waarin wordt bijgehouden wie wanneer veroordeeld werd wegens welk strafbaar feit en welke straf daarvoor werd opgelegd. Zie ook: onderdeel strafblad nadere verklaring sepot

strafuitsluitingsgronden Fr.: cause exemptoire de peine : strafrecht - feiten en omstandigheden die de strafbaarheid van de dader uitsluiten. Zie ook: nadere verklaring schulduitsluitingsgronden nadere verklaring rechtvaardigingsgronden

strafuitvoering / tenuitvoerlegging van straffen Fr.: exécution de la peine : strafrecht - Wanneer het openbaar ministerie de door de rechter opgelegde straf ten uitvoer legt, moet de veroordeelde zijn boete betalen, zich bij de gevangenis aanbieden of aan zijn werkstraf beginnen. nadere verklaring onvoorwaardelijke straf hierarchische verhouding gevangenisstraf

strafvonnis Fr.: verdict : strafrecht - een vonnis waarin het oordeel van een strafrechter is neergelegd. Zie ook: hierarchische verhouding tenuitvoerlegging van straffen

strategisch akkoord Fr.: accord stratégique : contractenrecht - akkoord waarin de hoofdlijnen van overeenkomst en/of beleid worden uitgezet en die vervolgens op operationeel niveau worden uitgekristalliseerd, bijv. in de vorm van (sub)contracten.

structuurplan Fr.: plan d'aménagement : ruimtelijke ordening - een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen. Art. 18 Ruimtelijke Ordeningsdecreet

stuiting / stuiten Fr.: interruption de la prescription : gerechtelijk recht - het tenietdoen van het al verstreken gedeelte van een verjaringstermijn. Na de ~ begint de verjaringstermijn dus opnieuw vanaf nul te lopen, in tegenstelling tot bij een schorsing die de verjaringstermijn volledig stopzet. Zie ook: tegenstelling schorsing / schorsen

stuiting van de verjaring Fr.: interruption de la prescription : verbintenissenrecht - het tenietgaan van de reeds verlopen verjaringstermijn. I.t.t. de schorsing zal de termijn niet stoppen, maar volledig vervallen. Na ~ zal een nieuwe termijn moeten aanvangen. Bijv. een ~ wordt teweeggebracht door een dagvaarding, Art. 2242-2250 B.W. - Zie ook: nadere verklaring verjaring nadere verklaring schorsing van de verjaring

sub judice-beginsel Fr.: principe sub iudice : rechtswetenschap - beginsel volgens hetgeen derden zoals de pers geen onbetamelijke druk mogen leggen op de rechterlijke oordeelsvorming.

subjectief recht Fr.: droit subjectif : rechtswetenschap - een aan het recht ontleende bevoegdheid of aanspraak van een persoon die desnoods bij de rechter kan worden afgedwongen. Bijv. het ~ om schadevergoeding te eisen van diegene die brokken heeft gemaakt. Zie ook: onderdeel recht

subjectief recht / subjectieve rechten / persoonlijke rechten Fr.: droit subjectifs : rechtswetenschap - een aan het objectief recht ontleende bevoegdheid van een persoon die desnoods bij de rechter kan worden afgedwongen. Bijv. het ~ om schadevergoeding te eisen van diegene die brokken heeft gemaakt. Zie ook: onderdeel recht tegenstelling objectief recht nadere verklaring positief recht

subrogatie / subrogeren Fr.: subrogation / subroger : verzekeringsrecht - een nieuwe schuldeiser treedt in de plaats van de vorige als hij de vordering van die laatste heeft overgenomen. Bijv. nadat een arbeidsongevallenverzekeraar het slachtoffer van een arbeidsongeval vergoed heeft, kan hij zich rechtstreeks richten tot de voor het ongeval aansprakelijke derde tot terugvordering van het door hem aan het slachtoffer uitgekeerde bedrag. Zie ook: nadere verklaring aansprakelijkheidsverzekering

subsidiair (subs.) Fr.: subsidiaire : rechtswetenschap - ondergeschikt. Bijv. in eerste instantie vordert het Openbaar ministerie een gevangenisstraf, ~ eist hij dienstverlening.

subsidiaire eis Fr.: exigence subsidiaire : burgerlijk procesrecht - tweede eis die in een procedure pas aan bod komt, als de eerste (primaire ) eis niet voor toewijzing in aanmerking komt. Zie ook: hierarchische verhouding primaire eis

subsidiariteitsbeginsel Fr.: le principe de subsidiarité : staatsrecht - beginsel dat overheidstaken zoveel mogelijk uitgevoerd moeten worden op het niveau dat daarvoor het best geschikt is (meestal het laagst mogelijke niveau) en niet op een hoger niveau. Meer specifiek: beginsel dat de Europese Unie slechts mag optreden in gebieden waarvoor hij niet exclusief bevoegd is als de lidstaten dat optreden zelf niet kunnen doen. Art. 5 eg-verdrag

subsidie Fr.: subvention : bestuursrecht - financiële steun die de overheid verstrekt om een persoon of een instelling in staat te stellen een bepaalde, vaak culturele, activiteit te organiseren of te onderhouden. Zie ook: niet gelijk aan sponsoren

substantiële vorm Fr.: la forme substantielle : vermogensrecht - vormvoorschrift dat bij verzuim nietigheid oplevert. Zie ook: niet gelijk aan subsidiair (subs.)

substantie Fr.: substance : strafrecht - stof van menselijke, dierlijke, plantaardige of chemische oorsprong, daaronder begrepen dieren, planten, delen van dieren of planten, alsmede micro-organismen;

substantieel Fr.: substantiellement : rechtswetenschap - wezenlijk.

substitutie Fr.: substitution : burgerlijk procesrecht - vervanging door een ander. Zie ook: nadere verklaring reclamatie

substituut Fr.: substitut : rechtswetenschap - vervanger of vervangend iets. Zie ook: niet gelijk aan fideïcommissaire substituties

Substituut Procureur des Konings Fr.: substitut du procureur du Roi : strafprocesrecht - staat de Procureur des Konings bij in de uitoefening van zijn functie.

substituut-arbeidsauditeur Fr.: substitut de l'auditeur dutravail : strafprocesrecht - staat de arbeidsauditeur bij in de uitoefening van zijn functie (openbaar ministerie bij de arbeidsrechtbank). Zie ook: nadere verklaring arbeidsauditeur

substituut-generaal Fr.: substitut-général : gerechtelijk recht - lid van het openbaar ministerie bij een arbeidshof Art. 145 Ger. W. - Zie ook: onderdeel openbaar ministerie / parket onderdeel arbeidsauditoraat-generaal nadere verklaring advocaat-generaal nadere verklaring procureur-generaal

subsumptie Fr.: subsomption : rechtsfilosofie - manier van oordeelsvorming waarbij de rechter het geschil onder een regel brengt en zijn conclusie trekt. Zie ook: nadere verklaring consumpties onderdeel deductie / deduceren / gededuceerd

successie Fr.: succession : staatsrecht - opvolging bijv. van de troon. Zie ook: niet gelijk aan concessie nadere verklaring Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / Koninkrijksstatuut nadere verklaring successierechten

successierechten / erfopvolgingsrechten / erfenisrechten Fr.: droits de succession : fiscaal recht - (in België vaak verkeerdelijk erfenisrechten genoemd) belasting die bij een overlijden betaald moet worden op de erfenis. De belasting is progressief: de eerste schijf van de erfenis wordt het minst zwaar belast, de volgende schijven wordt tot een bepaald niveau steeds zwaarder belast. Hoe dichter de erfgenaam met de erflater verwant is, hoe minder ~ hij moet betalen. Art. 1 Wetboek der successierechten - Zie ook: nadere verklaring erflater

sui generis : rechtswetenschap - Latijn: met een eigen bestaansreden, op zichzelf staand, niet ogenblikkelijk ergens onder te brengen.

suppletief sociaal statuut : - aanvullend sociaal statuut.

supranationaal orgaan Fr.: organe supranational : Europees recht - bovennationaal orgaan;
gezagsorgaan dat een deel van de wetgevende bevoegdheden van een lidstaat heeft overgenomen. Bijv. de Europese Commissie die rechtstreeks werkende Verordeningen uitvaardigt. Zie ook: tegenstelling intergouvernementele organisaties

supranationale bevoegheid Fr.: compétence supranationale : internationaal publiekrecht - bevoegdheid die de soevereiniteit van de nationale staat te boven gaat. Bijv. het Joegoslaviëtribunaal heeft ~.

supranationale organisaties Fr.: organisations supranationales : staatsrecht - organisaties die een deel de soevereiniteit van de daarbij aangesloten staten overnemen. Bijv. de Europese Gemeenschappen. Zie ook: tegenstelling intergouvernementele organisaties nadere verklaring soevereiniteit

supranationaliteit Fr.: supranationalité : Europees recht - bevoegdheid die boven de soevereiniteit van een land staat, met name in het kader van wetgeving. De Europese Commissie bezit ~.

syllogisme Fr.: syllogisme : rechtsfilosofie - een soort redenering met slechts twee stellingen. Bijv. alle zwanen zijn wit. Peddel is een zwaan, dus Peddel is wit. Zie ook: nadere verklaring synoniemen nadere verklaring redenering naar analogie / analoog redeneren nadere verklaring deductie / deduceren / gededuceerd

syndicaat Fr.: syndicat : arbeidsrecht - vakorganisatie; werknemers- of werkgevers- of ondernemersorganisatie.

syndicus Fr.: syndic : vastgoedrecht - Beheerder van een onder het stelsel van de mede-eigendom geplaatst gebouw, die aangewezen is door de algemene vergadering van mede-eigenaars en die de beslissingen van de algemene vergadering van de mede-eigenaars uitvoert. Hij ziet ook toe op het goede beheer van de mede-eigendom (beheer van de gelden nodig voor de vereniging van mede-eigenaars, de algemene vergaderingen bijeenroepen, een overzicht van de schulden opstellen van een mede-eigenaar ten opzichte van de mede-eigendom wanneer hij verkoopt, enz.). Art. 577-8 B.W. - Zie ook: nadere verklaring mede-eigendom nadere verklaring algemene vergadering

synergie Fr.: synérgie : rechtswetenschap - nauwe samenwerking tussen kerk en staat. Zie ook: tegenstelling Canoniek recht / (oneigen.) Kanoniek recht

synoniemen Fr.: synonymes : rechtswetenschap - verschillende woorden met gelijke betekenis. Bijv. nationaliteit en staatsburgerschap zijn ~. Zie ook: nadere verklaring syllogisme