Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

taakprofiel Fr.: profil : rechtswetenschap - vereisten waaraan iemand die een bepaalde functie ambieert, moet beantwoorden. Zie ook: niet gelijk aan functieprofiel

taalgebied Fr.: région linguistique : staatsrecht - territoriale verdeling van het grondgebied van de Belgische staat volgens de taal die er hoofdzakelijk gesproken wordt en op basis waarvan de territoriale bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten wordt bepaald, evenals het gebruik van de talen door de overheid. België omvat vier taalgebieden : het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied. Art. 4 G.W. en 16 Taalwet bestuurszaken - Zie ook: nadere verklaring territorialiteitsbeginsel nadere verklaring taalgroep nadere verklaring alarmbel / alarmbelprocedure

tankoesten : vreemd recht - Duits, het verwelkomen van een novice in de rechtsgeleerdheid in een denktank van de overheid. Soort stageplek voor jonge juristen.

tableau Fr.: tableau : advocatuur - lijst van advocaten verbonden aan een bepaalde balie. Opneming op het ~ is mogelijk na 3 jaar stage en mits de stageverplichtingen nageleefd te hebben. Het ~wordt opgemaakt uiterlijk op 1 december van elk jaar. Art. 430 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring schrapping van het tableau tegenstelling de rol

tantième Fr.: tantième : arbeidsrecht - evenredig deel in de ondernemingswinst dat aan het personeel wordt toegekend. Zie ook: nadere verklaring loon

tardief Fr.: tardif : rechtswetenschap - te laat. Bijv. het hoger beroep werd ~ ingesteld.

taxatie / taxeren / getaxeerd Fr.: expertise / epxpertiser / expertisé : rechtswetenschap - inschatting van bijv. de waarde van het te verkopen huis.

taxe Fr.: taxe : rechtswetenschap - belasting. Zie ook: niet gelijk aan verletkosten

technisch niet-verwijderbaren Fr.: des déboutés du droit d'asile, des demandeurs d'asile déboutés : vreemdelingenrecht - uitgeprocedeerde asielzoekers die tijdelijk niet aan de nodige documenten geraken om naar hun land terug te keren.

technisch sepot Fr.: classement sans suite : strafrecht - beslissing van het openbaar ministerie waarbij het afziet van vervolging van een vastgesteld strafbaar feit, omdat het van mening is dat vervolging niet tot een veroordeling zal leiden (bijvoorbeeld omdat voldoende bewijs ontbreekt, omdat het feit geen misdrijf of de verdachte niet strafbaar is). Zie ook: nadere verklaring openbaar ministerie (OM) nadere verklaring verdachten tegenstelling beleidssepot

technocratie Fr.: technocratie : staatsrecht - gedachte dat het staatsbestuur slechts toekomt aan personen die bestuurlijke en intellectuele vaardigheden bezitten. Zie ook: tegenstelling democratie

tegenaanbod Fr.: contre-offre : contractenrecht - een aanvaarding die van het oorspronkelijke aanbod afwijkt; geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. Zie ook: nadere verklaring aanbod

tegenpartij Fr.: adversaire / parti adverse : gerechtelijk recht - partij (in een geding) met tegenovergestelde belangen.

tegensprekelijk uitstel Fr.: tegensprekelijk le report : rechtswetenschap - uitstel van de behandeling van een zaak op verzoek van alle partijen.

tegenstelbaarheid Fr.: opposabilité : rechtswetenschap - tegenwerpelijkheid. Zie ook: tegenstelling niet tegenstelbaarheid nadere verklaring tegenwerpelijk

tegenstrijdige belangen Fr.: délai contradictoire : advocatuur - belangen die niet met elkaar verenigbaar zijn. Bijv. een advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn.

tegenvordering Fr.: demande reconventionnelle : gerechtelijk recht - een tussenvordering ingesteld bij conclusie door de verweerder om tegen de eiser een veroordeling te doen uitspreken. Art. 14 Ger. W.

tegenwerpelijk Fr.: opposable : rechtswetenschap - (aan een derde) kunnen tegengeworpen worden. Zie ook: nadere verklaring tegenwerpen

tegenwerpelijkheid Fr.: opposabilité : rechtswetenschap - bedenkingen, bezwaren of aanmerkingen die op bijv. een juridische stelling gemaakt kunnen worden;
tegenstelbaarheid; inroepbaarheid.

tegenwerpen Fr.: objecter / opposer : rechtswetenschap - aanvoeren, inroepen, ten aanzien van en derde.

tekenbevoegdheid Fr.: compétence de signer : rechtswetenschap - bevoegd zijn om te ondertekenen; (bij uitbreiding) voldoende gevolmachtigd zijn om bepaalde rechtshandelingen te verrichten. Zie ook: nadere verklaring gemachtigde / gevolmachtigde / procurator

tekening Fr.: dessin : tekeningen- of modellenrecht - nieuwe tweedimensionale uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Een dergelijk ~ kan onder het regiem van de BTMW worden beschermd. Zie ook: nadere verklaring Eenvormige Beneluxwet op Tekeningen of Modellen (BTMW)

tekeningen- en modellenrecht Fr.: les dessins et modellenrecht : tekeningen- en Modellenrecht - rechtsgebied uit de eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen en daaraan gerelateerde reglementen; vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, omvang en beëindiging van bescherming van het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Bijv. behangselpapier of kledingstuk. Zie ook: hierarchische verhouding octrooirecht

telecommunicatie Fr.: la télécommunication : post- en telecommunicatierecht - elke overbrenging, uitzending of ontvangst van tekens, seinen, geschriften, beelden, klanken of gegevens van alle aard, per draad, radio-elektriciteit, optische seingeving of een ander elektromagnetisch systeem.

Telecommunicatiewet (TW) Fr.: Loi sur les Télécommunications : post- en telecommunicatierecht - wet van 21 maart 1991 die o.m. bepaalt dat alle activiteiten inzake telecommunicatie vrij zijn en die voorziet in de oprichting van het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

telefonische verkoop Fr.: vente par téléphone : economisch recht - via de telefoon een zaak of dienst op afstand, dus zonder direct contact tussen koper en verkoper, proberen te verkopen. Zie ook: nadere verklaring koop op afstand

teleologische interpretatie Fr.: interprétation téléologique : rechtsfilosofie - interpretatie van een wettelijke regel volgens haar doel of strekking. Zie ook: nadere verklaring restrictieve interpretatie nadere verklaring ratio leges

ten fine van Fr.: à la fine de : rechtswetenschap - ten behoeve van, met het doel om. Zie ook: nadere verklaring met het oogmerk

ten fine van / ter fine van Fr.: à cette fin / à ces fins : rechtswetenschap - ten behoeve van, met het doel om. Zie ook: nadere verklaring met het oogmerk

tenlastelegging / telastelegging Fr.: prévention : strafprocesrecht - (de correcte vorm is tenlastelegging) onderdeel van de dagvaarding dat de beschuldiging van het strafbaar feit inhoudt. Zie ook: nadere verklaring delictsomschrijving (DO) tegenstelling ad informandum gevoegde feiten

tenuitvoerlegging / executie Fr.: exécution : gerechtelijk recht - het effectief uitvoeren van een uitspraak die in een uitvoerbare titel (bijv. een vonnis), door een deurwaarder en eventueel de politie Art. 1386 e.v. Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring uitvoerbaarheid bij voorraad / voorlopige tenuitvoerlegging nadere verklaring uitvoerbare titel / executoriale titel

tenuitvoerlegging van straffen Fr.: exécution de la peine : strafrecht - Wanneer het O.M. de door de rechter opgelegde straf ten uitvoer legt, moet de veroordeelde zijn boete betalen, naar de gevangenis vertrekken of aan zijn taakstraf beginnen. Zie ook: nadere verklaring onvoorwaardelijke straf hierarchische verhouding gevangenisstraf

ter griffie komen Fr.: se rendre à la greffe : rechtswetenschap - de dienst bij een hof of een rechtbank die instaat voor de administratie van de rechtspleging en waar tevens alle minuten, registers en akten van het gerecht worden bewaard en uitgiften, afschriften en uittreksels hiervan worden afgegeven. Zie ook: nadere verklaring minuut van vonnis

ter terechtzitting Fr.: séance tenante : rechtswetenschap - tijdens de behandeling van de gerechtelijke procedure in de rechtszaal. Zie ook: hierarchische verhouding veroordelen / veroordeling

terbeschikkingstelling van de regering (TBR) Fr.: mise à la disposition du gouvernement : strafrecht - bijkomende straf, uitgesproken door de strafrechter, die door de minister van Justitie wordt uitgevoerd na de gevangenisstraf om de maatschappij te beschermen tegen gevaarlijke delinquenten, met name recidivisten, gewoontemisdadigers en bepaalde seksuele delinquenten. Art. 1 wet bescherming maatschappij - Zie ook: tegenstelling gevangenisstraf tegenstelling straffen

termijn van hoger beroep / (weinig gebruikt) appèl-termijn Fr.: délai d'appel : burgerlijk procesrecht - de termijn waarbinnen partijen hoger beroep kunnen instellen.

termijn van orde Fr.: délai d'ordre : rechtswetenschap - termijn waarbinnen een overheidsorgaan een beslissing moet nemen of aan bepaalde formaliteiten moet voldoen. De overschrijding daarvan is mogelijk en leidt echter niet tot sancties of andere gevolgen.

termijnbetaling Fr.: paiement terme : contractenrecht - het betalen in termijnen. Synoniem: afbetaling Zie ook: nadere verklaring afbetalingsovereenkomst hierarchische verhouding afbetalingsregeling

termijnen voor conclusies Fr.: délais pour les conclusions : burgerlijk procesrecht - termijnen waarbinnen de partijen conclusies moeten nemen en uitwisselen.

territoriaal Fr.: territorial : staatsrecht - in een bepaald geografisch gebied. Zie ook: nadere verklaring territorialiteitsbeginsel tegenstelling territorium / territoir

territoriale bevoegdheid Fr.: la compétence territoriale : burgerlijk procesrecht - regels van ~ geven aan in welke plaats een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Als hoofdregel van ~ geldt de rechter in wiens ambtsgebied de verweerder woont. Art. 624 Ger Wb - Zie ook: nadere verklaring territoriale werking tegenstelling absolute bevoegdheid nadere verklaring kanton nadere verklaring arrondissement

territoriale werking Fr.: le fonctionnement territorial : staatsrecht - geldend in een bepaald geografisch gebied, meestal een land of de Europese Unie. Zie ook: nadere verklaring Europees Octrooi nadere verklaring Eenvormige Beneluxwet op merken (BMW)

territoriale zee Fr.: mer territoriale : rechtswetenschap - zeestrook waarover de soevereiniteit van de kuststaat zich uitstrekt en waar dus in beginsel dezelfde wetten gelden als op het land (van de kuststaat).

territorialiteitsbeginsel Fr.: principe de territorialité : strafrecht - de reikwijdte van de strafwetgeving strekt zich uit over heel het nationale grondgebied, d.w.z. de Belgische strafwetgeving is van toepassing op alle personen die zich in België aan een strafbaar feit schuldig maken. Dit is een gevolg van de soevereiniteit van de staat. Art. 3 Sw - Zie ook: onderdeel ressort / ressorten onderdeel vlaggenbeginsel

territorium / territoir Fr.: territoire : staatsrecht - Latijn/Frans: grondgebied van een staat. Bijv. een Belgisch marineschip dat in Engeland aanmeert, blijft Belgisch ~. Zie ook: nadere verklaring vlaggenbeginsel

teruggetreden advocaat Fr.: avocat retiré : burgerlijk procesrecht - de advocaat die zich aan de verdere behandeling van de zaak heeft onttrokken. Bijv. wegens belangenverstrengeling. Zie ook: tegenstelling toevoeging tegenstelling schrapping van het tableau

terugkeerbeleid Fr.: politique de retour : vreemdelingenrecht - onderdeel van het vreemdelingenbeleid dat toeziet op het vertrek van vreemdelingen die niet of niet langer in België mogen verblijven. Het centrale uitgangspunt van dat beleid is dat niet toelaten tot België terugkeer betekent. Zie ook: nadere verklaring uitzetting / uitzetten

terugkeervisum Fr.: visa de retour : vreemdelingenrecht - visum waarover een vreemdeling die tijdens zijn voorlopig verblijf in België wil reizen (om gegronde professionele redenen of humanitaire redenen of als huwelijksreis), moet beschikken om, na zijn reis, terug naar België te kunnen terugkeren. Dit wordt enkel verstrekt aan vreemdelingen die zich in een procedure van gezinshereniging/vorming bevinden en die een geldig attest van immatriculatie hebben. Het ~ wordt meestal aangevraagd op de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in het buitenland.

terugwerkende kracht Fr.: force rétroactive : staatsrecht - gelden vanaf een moment dat gelegen is voor datum inwerkingtreding. Zie ook: nadere verklaring ex tunc tegenstelling ex nunc nadere verklaring nulla poena sine lege

terugwerkende kracht / retroactiviteit Fr.: force rétroactive / rétroactivité : staatsrecht - gelden vanaf een moment dat gelegen is voor datum van inwerkingtreding. Wetten kunnen slechts uitzonderlijk een ~ hebben; strafwetten kunnen normaal geen ~ hebben. Art. 2 B.W. en 2 Sw. - Zie ook: nadere verklaring ex tunc tegenstelling ex nunc nadere verklaring nulla poena sine lege

terzake Fr.: en la matière : rechtswetenschap - met betrekking tot.

testamentaire erfopvolging Fr.: dévolution successorale testamentaire : erfrecht - het verkrijgen van een (deel van een) erfenis ten gevolge van een testament van de erflater, dus bij wijze van legaat. Zie ook: tegenstelling erfopvolging bij versterf / erfopvolging ab in testato onderdeel erfopvolging

testamentaire voogd Fr.: tuteur testamentaire : personen- en familierecht - een voogd die aangeduid werd bij testament of bij formele verklaring bij de vrederechter of notaris door de overleden ouder. Art. 392 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding voogd

testamentaire voogdij Fr.: tutelle testamentaire : jeugdrecht - benoeming in het testament van de ouders wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun minderjarige kinderen zal hebben. Zie ook: tegenstelling testamentair bewind tegenstelling ouderlijk gezag

testamentuitvoerder Fr.: exécuteur testamentaire : erfrecht - persoon die door de erflater werd belast om over de uitvoering van zijn uiterste wil te waken.

testateur Fr.: testateur : erfrecht - de persoon die een testament of uiterste wil laat opmaken. Zie ook: nadere verklaring besloten testament nadere verklaring notaris

testator Fr.: testateur : familiaal vermogensrecht - diegene die het testament maakte. Zie ook: nadere verklaring testament

theorie van Hart Fr.: la théorie d' Hart : rechtsfilosofie - theorie van de rechtsfilosoof Hart waarin primaire rechtsregels (geboden en verboden) en secundaire, ondersteunende rechtsregels worden onderscheiden. Zie ook: nadere verklaring rechtsregels nadere verklaring rechtsstaat

Thomas van Acquino / id quod / modus quo : rechtsfilosofie - grondlegger van het geleerde deel der natiën, waarin twee soorten beslissingsruimte aan de orde komen, nl. of een bestuursbevoegdheid überhaupt zal worden gebruikt (id quod), of hoe die bevoegdheid zal worden gebruikt (modus quo).

thomistisch Fr.: thomistique : rechtswetenschap - volgens de leer van de Heilige Thomas.

tienjarige garantie Fr.: garantie décennale : vastgoedrecht - Bij de bouw van een vastgoed gaat vanaf de ondertekening van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering een termijn van tien jaar in, waarin de bouwheer bij de architect en/of de algemene aanneming die belast was met de werken, de herstelling kan vragen van de gebreken die tijdens deze periode ontdekt worden. Zie ook: nadere verklaring voorlopige oplevering nadere verklaring bouwheer

tijdbevrachting Fr.: affrèrement à temps : zeerecht - overeenkomst van goederenvervoer, waarbij de vervoerder zich verbindt tot vervoer aan boord van een schip, dat hij daartoe, anders dan bij wijze van rompbevrachting, geheel of gedeeltelijk op tijdbasis ter beschikking stelt van de afzender. Zie ook: nadere verklaring reisbevrachting nadere verklaring rompbevrachting

tijdpacht voor één leven Fr.: bail à vie : vastgoedrecht - Contract waarbij een eigenaar (de verhuurder) een onroerend goed (huis, appartement) tegen een huursom in verhuring geeft aan een huurder, en dit tot bij het overlijden van deze laatste.

titel Fr.: titre : rechtswetenschap - juridische basis; datgene dat de overdracht van een zaak teweegbrengt.

titularis Fr.: titulaire : rechtswetenschap - persoon die een bepaalde titel voert die verbonden is aan zijn ambt. Bijv. notaris of rechter. Zie ook: onderdeel notaris onderdeel rechter