Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

uitvinder Fr.: inventeur : octrooirecht - persoon die iets heeft uitgevonden. Zie ook: hierarchische verhouding octrooihouder

uitvindingen Fr.: inventions : octrooirecht - of vindingen: nieuwe zaken die op uitvinderswerkzaamheid berusten en op het gebied van de nijverheid kunnen worden toegepast. ~ zijn octrooieerbaar. Zie ook: nadere verklaring octrooirecht

uitvoerbaar bij voorraad / bij voorraad uitvoerbaar Fr.: exécutoire par provision : burgerlijk procesrecht - het vonnis kan onmiddellijk ten uitvoer worden gelegd, zonder dat de afloop van een eventueel hoger beroep hoeft te worden afgewacht. Zie ook: nadere verklaring hoger beroep nadere verklaring gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie

uitvoerbaarheid van een akte Fr.: force exécutoire d'un acte : gerechtelijk recht - term die duidt op bepaalde akten die uitvoerbaar zijn, d.w.z. dat deze akten als basis kunnen dienen voor een gedwongen uitvoering (bijv. uitvoerend beslag). Authentieke akten alsmede grossen van vonnissen die in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard vormen voor executie vatbare titels Art. 1494 Ger. W.

uitvoerbaarheid van een uitspraak Fr.: force exécutoire d'un jugement : rechtswetenschap - het kunnen tenuitvoerleggen of executeren van een uitspraak. Zie ook: nadere verklaring uitvoerbaar bij voorraad nadere verklaring executie

uitvoerbaarheid van vonnis Fr.: force exécutoire d'un jugement : burgerlijk procesrecht - het kunnen tenuitvoerleggen of executeren van een vonnis. Bijv. als de schuldeiser zijn verhaalsmiddelen op de Cayman-eilanden heeft, is de ~ klein. Zie ook: nadere verklaring uitvoerbaar bij voorraad nadere verklaring executie

uitvoerbare titel Fr.: acte exécutoire : beslagrecht - akte die vatbaar is voor gedwongen tenuitvoerlegging.

uitvoerend beslag Fr.: saisie-exécution : beslagrecht - geheel van de door de wet voorgeschreven handelingen die het de schuldeiser mogelijk moeten maken, krachtens een uitvoerbare titel, de goederen van zijn schuldenaar te gelde te maken ter voldoening van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering. Art. 1494 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring executoriaal beslag / uitvoerend beslag

uitvoerende macht / executieve macht Fr.: pouvoir exécutif : staatsrecht - het bestuur van een land, gevoerd door de koning (formeel) en 'zijn' ministers;
één van de drie onderdelen van de zogenoemde trias politica, naast de wetgevende en de rechterlijke macht. De ~ vormt het bestuur van een land, in België op federaal gevormd door de Koning en zijn ministers, op het vlak van de gemeenschappen en gewesten door de gemeenschaps- of gewestregering. Art. 37 G.W. en 121 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding Trias Politica / scheiding van machten nadere verklaring wetgevende macht nadere verklaring regering nadere verklaring Charles-Louis de Secondat baron de la brève et de Montesquieu

uitwinnen / uitwinning Fr.: évincer / éviction / discusser / discussion : rechtswetenschap - de verkoper van een goed is gehouden tot vrijwaring voor ~ van de koper. ~ vloeit voort uit elk feit dat aan de koper de eigendom of het genot van de zaak geheel of gedeeltelijk ontneemt.

uitzendkracht Fr.: intérimaire : arbeidsrecht - werknemer die zich door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid verbindt om ter beschikking van één of meer gebruikers te worden gesteld en op basis daarvan door een uitzendbureau aan een werkgever ter beschikking wordt gesteld om daar arbeid te verrichten. Art. 7 Wet van 24 juli 1987 - Zie ook: tegenstelling detachering / detacheren / gedetacheerd hierarchische verhouding uitzendarbeid nadere verklaring uitzendbureau

uitzetting / uitzetten Fr.: expulser / expulsion : vreemdelingenrecht - verwijdering van een vreemdeling uit België wanneer zijn verblijf niet (meer) rechtmatig is. Zie ook: nadere verklaring vreemdeling

ultra vires Fr.: ultra vires : administratief recht - (Latijn) buiten mandaat of bevoegdheid

una via : fiscaal recht - Latijn: een weg. Beginsel uit het fiscaal (en straf-)recht, dat inhoudt dat de belastingadministratie vooraf moet bepalen op welke manier hij een belastingplichtige wil straffen die over de schreef is gegaan: als er eenmaal een boete is opgelegd, kan geen strafrechtelijke vervolging meer ingezet worden, en omgekeerd als er als een strafrechtelijke procedure gestart is kan er geen boete meer opgelegd worden. Zie ook: nadere verklaring ne bis in idem-beginsel niet gelijk aan tweewegenleer

unilateraal / unilaterale overeenkomst Fr.: unilatéral / contrat unilatéral : contractenrecht - overeenkomst waarbij slechts 1 partij zich tot iets verbindt. Bijv. bruikleen, schenking Zie ook: tegenstelling bilateraal verdrag

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) / Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties Fr.: Haut-Commissaire des réfug&eacut;s : asielrecht - Engels: onderdeel van de Verenigde Naties. De ~ verzorgt de opvang van vluchtelingen in kampen en bemiddelt met autoriteiten voor het opnemen van vluchtelingen. Zie ook: nadere verklaring quotumbeleid

Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) Fr.: déclaration universelle des droits de l'homme : mensenrechten - is afkomstig van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (1948). Daarin zijn een aantal rechtsbeginselen neergelegd, zoals het gelijkheidsbeginsel, recht op leven, verbod van martelingen. Zie ook: niet gelijk aan Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) hierarchische verhouding Europees Sociaal Handvest (ESH)

usus : staatsrecht - Latijn: gewoonte. Gewoontevorming doordat handelingen herhaaldelijk plaatsvinden. Gewoontevorming leidt samen met opinio necessitatis tot gewoonterecht. Zie ook: nadere verklaring opinio necessitas / opinio juris / opinio juris sive necessitas

utilisme Fr.: utilisme : rechtswetenschap - bij de bepaling van rechtsnormen de mate waarin die het maatschappelijk welzijn, geluk e.d. dienen, waarbij geldt dat die meer lusten dan lasten moeten opleveren voor de gemeenschap. Zie ook: nadere verklaring normen en waarden

vacatie Fr.: vacation : gerechtelijk recht - een meestal ambtelijke, vaak gerechtelijke handeling, b.v. het uitbrengen van een exploot door een deurwaarder, het aanwezig-zijn van een rechter of griffier bij het opmaken van een akte enz.

vakvereniging / vakorganisatie / syndicaat Fr.: organisation professionelle / organisation syndicale / syndicat : arbeidsrecht - vereniging van arbeiders, werkgevers of ondernemingen, meestal uit dezelfde sector ter verdediging van hun belangen. Het woord ~ heeft dus een bredere betekenis dan vakbond, dat uitsluitend op een vereniging van arbeiders betrekking heeft. Art. 21,22,24 Wet organisatie bedrijfsleven en 3 CAO-wet - Zie ook: onderdeel vakbond nadere verklaring collectieve arbeidsovereenkomst niet gelijk aan syndicaat

validatie Fr.: validation : rechtswetenschap - beoordeling van geldigheid of juistheid. Zie ook: nadere verklaring exequaturprocedure

valse aangifte Fr.: dénonciation fausse : strafrecht - aangifte van een strafbaar feit terwijl men weet dat het niet is gepleegd. Zie ook: nadere verklaring aangifte in strafzaken nadere verklaring klachtdelict

van rechtswege Fr.: de droit : rechtswetenschap - een gevolg dat automatisch intreedt op grond van een wetsbepaling.

vast recht Fr.: forfait : effectenrecht - vast bedrag dat bij uitvoering van elk beursorder bovenop het degressieve makelaarsloon wordt aangerekend en dat nog eens extra kan verhoogd worden wanneer de belegger de effecten zelf fysiek levert of fysiek opvraagt . (bron: het beleggersnet).

vaste activa Fr.: actifs fixes : ondernemingsrecht - alle productiemiddelen die de onderneming op duurzame wijze heeft verworven. Wanneer ze deze middelen zou verkopen, kan ze haar maatschappelijke doel niet langer realiseren. Hieronder vinden we meer bepaald: oprichtingskosten, immateriële, materiële en financiële activa en behoudens een tegenovergestelde vermelding de vorderingen op meer dan één jaar die geen handelsvorderingen zijn. Zie ook: nadere verklaring passiva nadere verklaring activa

vastgoedrecht / onroerendgoedrecht Fr.: droit immobilier : verbintenissenrecht - rechtsgebied dat de rechtsregels bevat in verband met bouwwerken, bijv. of ergens gebouwd mag worden, maar ook aan welke wettelijke (constructieve of esthetische) normen het bouwwerk moet voldoen, wanneer en volgens welke procedure een bouwwerk verkocht mag worden enz.. Zie ook: hierarchische verhouding burenrecht

vaststelling van moederschap / vaderschap Fr.: établissement de maternité / paternité : personen- en familierecht - de verscheidene manieren (vermoeden van vaderschap, erkenning, onderzoek naar vaderschap) waarop vaderschap, resp. moederschap wordt bepaald ten aanzien van een kind. Art. 312-333 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding afstamming / afstammen / afgestamd nadere verklaring mater semper certa est nadere verklaring vermoeden van vaderschap nadere verklaring erkenning

vaststelling van schade Fr.: la détermination de dommages : aansprakelijkheidsrecht - begroting van de schade, hetgeen een ingewikkelde aangelegenheid kan zijn. Bijv. als schade moet worden vastgesteld aan een voertuig dat reeds beschadigd was. Redelijke kosten ter ~ en aansprakelijkheid (bijv. een expertise) kunnen als schade voor vergoeding in aanmerking komen. Zie ook: nadere verklaring aansprakelijkheid hierarchische verhouding schadevergoeding

vaststellingsovereenkomst / dading Fr.: transaction : contractenrecht - overeenkomst waarbij partijen zich met het oog op de beëindiging of voorkoming van een geschil, binden aan een aantal afspraken. ~ is vaak de formalisering van een bereikte schikking. Art. 2044-2058 B.W.

veilige derde landen Fr.: les "pays tiers sûrs" : asielrecht - land waar een asielzoeker een bepaalde periode veilig heeft verbleven en waar hij de mogelijkheid had om asiel aan te vragen. Asielzoekers kunnen worden teruggestuurd naar ~. Zie ook: niet gelijk aan veilige landen van herkomst

veinzing Fr.: feinte / simulation : rechtswetenschap - situatie waarbij de in de openlijke akte neergeschreven overeenkomst niet overeenstemt met die welke tussen de partijen werkelijk werd gesloten of partijen n een overeenkomst sluiten onder de bedrieglijke schijn van één of meer minder belaste overeenkomsten. Bijv. schenking voorgesteld als verkoop of een verkoop die is voorgesteld als inbreng. Op registratie van dergelijke geveinsde akten staat een zware boete. Echter, er is geen boete verschuldigd in het geval van de verkeerd benoemde akte.

veldwetboek : - Wet van 7 oktober 1886 die voornamelijk een aantal zakenrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen bevat met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen eigenaren en/of gebruikers van bepaalde onroerende goederen. Oorspronkelijk had deze wet tot bedoeling om bepaalde aspecten van de verhoudingen tussen landeigenaren te regelen en om bepaalde aspecten van het plattelandsleven te reguleren.

vennootschap Fr.: société : vennootschapsrecht - een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. Art. 1 W.Venn. - Zie ook: nadere verklaring naamloze vennootschap nadere verklaring besloten vennootschap onderdeel statuten

vennootschap onder firma (VOF) Fr.: société en nom collectif (SNC) : vennootschapsrecht - diegene welke met het oog op de uitoefening van een koopmansbedrijf onder een gemeenschappelijke naam wordt aangegaan door 2 of meer personen, die hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor het passief van de vennootschap. Art. 201 W.Venn.

vennootschapsbelasting Fr.: impôt sur les sociétés : fiscaal recht - belasting die de fiscus heft over de winst van een vennootschap. Zie ook: tegenstelling inkomstenbelasting (IB)

vennootschapsrecht Fr.: droit des sociétés : rechtspersonenrecht - vakgebied dat de rechtsregels bevat m.b.t. de oprichting, het bestuur, de (jaarlijkse) verplichtingen, aandelenkwesties en de ontbinding van besloten en naamloze vennootschappen. Het ~ is een subgebied van het rechtspersonenrecht en ligt vooral vervat in het Wetboek van Vennootschappen Art. 1 wetboek van vennootschappen - Zie ook: onderdeel fusie- en overnamerecht

venter Fr.: colporteur : rechtswetenschap - straathandelaar. Zie ook: nadere verklaring handelaar / (mv.) handelaren

verbalisant Fr.: verbalisateur : strafrecht - opsporingsambtenaar die proces-verbaal opmaakt. Zie ook: onderdeel politie

verbeurdverklaring / verbeurd verklaren / confiscatie Fr.: confiscation : strafrecht - rechterlijke beslissing waardoor een veroordeelde (de eigendom van) bepaalde goederen die een verband hebben met het misdrijf, verliest. Een ~ kan betrekking hebben op het voorwerp van het misdrijf (corpus delicti), hetgeen uit het misdrijf voortkomt en in bepaalde gevallen de vermogensvoordelen die de dader verkreeg via het misdrijf. Art. 42-43quatoer Sw. - Zie ook: nadere verklaring ontneming

verbintenis tot tenlasteneming/ garantverklaring Fr.: obligation de garantie : vreemdelingenrecht - een van de voorwaarden voor een vreemdeling om naar België te komen (voor binnenkomst en kort verblijf) is het aantonen dat hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen die hem toelaten zelf zijn verblijf in België, eventuele medische zorgen en terugkeer te betalen, zodat, in ongunstige gevallen, de Belgische overheid niet voor deze kosten moet opdraaien. Een Belg of een in België langdurig en wettelijk verblijvende of gevestigde vreemdeling kan zich garant stellen voor het verblijf, eventuele geneeskundige zorgen en terugkeer van een of meer vreemdelingen. Hiertoe moet die Belg of in België wonende vreemdeling bij zijn gemeente verbintenis tot tenlasteneming aanvragen. Zie ook: onderdeel duurzaam

verbintenissen / obligatio Fr.: les contrats / obligatioi > : verbintenissenrecht - verplichtingen tot het verrichten van een prestatie (doen of nalaten) en die voortvloeien uit een overeenkomst of de wet. Bijv. wie een onrechtmatige daad pleegt is wettelijk verplicht de schade te vergoeden. Zie ook: nadere verklaring ongedaanmakingsverbintenis nadere verklaring resultaatsverbintenis nadere verklaring natuurlijke verbintenis onderdeel prestatie

verbintenissenrecht Fr.: droit des obligations : burgerlijk recht - rechtsgebied dat de regels bevat i.v.m. de juridische verplichtingen in het algemeen en de rechtsverhoudingen tussen personen. Zie ook: onderdeel overeenkomstenrecht / contractenrecht onderdeel aansprakelijkheidsrecht

verblijfplaats Fr.: résidence : gerechtelijk recht - geografische plaats waar een persoon zich normaal feitelijk gesproken ophoudt, meer bepaald waar hij de meeste nachten doorbrengt. De ~ slaat op een louter feitelijke toestand en hoeft dus niet overeen te komen met het adres waarop de persoon staat ingeschreven. Art. 63, §1 B.W. en 350, §1 B.W. - Zie ook: niet gelijk aan domicilie niet gelijk aan woonplaats

verblijvingsbeding Fr.: clause d'attribution de la totalité de la communauté : vennootschapsrecht - beding in de statuten van vennootschap waarbij de vennoten er zich jegens elkaar toe verbinden om bij hun overlijden hun participatie aan de overige vennoten te verkopen. Het gaat om een verkoop onder een opschortende voorwaarde, zijnde het overlijden van een vennoot. De erfgenamen vinden in de nalatenschap dan ook niet de participatie van de erflater maar enkel de tegenwaarde daarvan in geld, het scheidingsaandeel. Zie ook: nadere verklaring erfgenaam / (mv.) erfgenamen

verblijvingsbeding Fr.: clause d'attribution de la totalité de la communauté : familiaal vermogensrecht - clausule in het huwelijkscontract waarbij wordt bepaald dat het gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende echtgenoot toekomt. Art. 1461-1465 B.W. - Zie ook: nadere verklaring gemeenschappelijk vermogen nadere verklaring huwelijkscontract

verbod van slavernij Fr.: l'interdiction d'esclavage : mensenrechten - in verdragen neergelegd verbod om mensen zodanig persoonsgebonden ondergeschikt te houden dat zij geen of weinig fysieke vrijheid hebben en overige essentiële mensenrechten missen. Bijv. kindslaven of slavernij van vrouwen. Art. 4 evrm - Zie ook: nadere verklaring Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) nadere verklaring Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)

verbod van willekeur Fr.: interdiction d'arbitraire : bestuursrecht - de overheid mag een willekeurige beslissing nemen, maar moet bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot haar beslissing hebben kunnen komen. Bijv. weigering van een vergunning voor een popconcert terwijl er geen of nauwelijks gevaar voor wanordelijkheden is. Zie ook: nadere verklaring marginale toetsing / marginale beleidstoetsing hierarchische verhouding algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB) nadere verklaring bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht

verboden rechtshandelingen Fr.: actes juridiques interdits : vermogensrecht - handelingen die een bepaald gevolg beogen, maar die door de inhoud of strekking in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde. ~ zijn ongeldig. Bijv. een contract om een persoon te laten liquideren.

verborgen gebrek / verborgen gebreken Fr.: vice caché / vices cachés : verbintenissenrecht - gebrek in een verkochte zaak die al bestond voordat de zaak verkocht is maar die voor de koper niet zichtbaar is op het moment van de levering. De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die de zaak ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. De verkoper moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelf heeft kunnen waarnemen. Art. 1641-1649 B.W.

verborgen gebreken Fr.: vice caché / vices cachés : rechtswetenschap - zaak die na levering niet de eigenschappen blijkt te bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mededelingen van de verkoper of eigen bezichtiging mocht verwachten. Bijv. doordat het gebrek zich pas naderhand manifesteerde. Zie ook: nadere verklaring conformiteit nadere verklaring ontbinding nadere verklaring ernstige gebreken

verbrekingsvergoeding Fr.: indemnisation de résiliation : contractenrecht - een vergoeding die een contractspartij aan de andere partij zal moeten betalen bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. In vele contracten is een beding opgenomen waarbij een ~ wordt voorzien. Zie ook: nadere verklaring strafbeding / boetebeding / schadebeding

verbruiklening Fr.: prêt de consommation : contractenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere een zekere hoeveelheid verbruikbare zaken afgeeft, onder voorwaarde dat die andere even zoveel zaken van gelijke soort en hoedanigheid terug geeft. Zie ook: tegenstelling bruikleen nadere verklaring verblijvensbeding / (oneigenl.) verblijvingsbeding

verdachte / inverdenkinggestelde Fr.: inculpé : strafprocesrecht - persoon die ervan verdacht wordt een strafbaar feit hebben gepleegd. Het strafrechtelijk onderzoek wordt gevoerd tegen de ~ om na te gaan of er voldoende bewijzen zijn om hem voor de strafrechter te brengen om hem te laten veroordelen. Zie ook: hierarchische verhouding arrestanten hierarchische verhouding arrestatiebevel hierarchische verhouding veroordeelde

verdrag Fr.: traité : internationaal publiekrecht - overeenkomst tussen staten. Zie ook: nadere verklaring Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-verdrag / Verdrag van Maastricht) hierarchische verhouding wet in formele zin onderdeel bilateraal verdrag onderdeel multilateraal verdrag

Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-verdrag / Verdrag van Maastricht) Fr.: traité concernant l'Union européenne (traité de l'UE / Le traité de maastricht) : Europees recht - verdrag gesloten te Maastricht op 7 februari 1992 waarbij de Europese Unie is opgericht als nieuwe etappe in de Europese eenwording. Het ~ bevat bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en inzake nauwere samenwerking. Art. 1 EU-Verdrag en 6 EU-Verdrag - Zie ook: hierarchische verhouding Verdrag van Nice onderdeel Europese Ruimte onderdeel criteria van Maastricht

Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) Fr.: Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). : verkeersrecht - verdrag van Genève, 19 mei 1956 met o.a. bepalingen over de vervoersovereenkomst, vrachtbrief, aansprakelijkheidskwesties en vorderingen bij verlies of beschadiging van de vervoerde zaken. Art. 17 CMR en 30 CMR - Zie ook: nadere verklaring verdrag

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) Fr.: traité instituant la communauté européenne (Traité de la CEE) : Europees recht - verdrag van Rome, 25 maart 1957 waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgericht. In het ~ werden o.a. een Europees Stelsel van Centrale Banken en de Europese Centrale Bank (ECB) opgericht en het vrije verkeer van personen en goederen vastgesteld. Het ~ bevat ook regels betreffende mededinging (antikartelwetgeving). Ingevolge het Verdrag van Maastricht werd het EEG-verdrag in belangrijke mate herzien, onder meer door invoering van bepalingen inzake de Economische en Monetaire Unie en verviel per 1 november 1993 de toevoeging 'Economische' voor 'Gemeenschap'. Art. 1 eg-verdrag en 8 EG-verdrag - Zie ook: nadere verklaring verdrag hierarchische verhouding Europese Akte (EAK)

Verdrag van Nice Fr.: traité de Nice : Europees recht - voluit: Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten (2001/C 80/01). Zie ook: niet gelijk aan Verdrag van Maastricht nadere verklaring Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Verdrag van Schengen / uitvoeringsovereenkomst van Schengen Fr.: traité de Schengen / l'accord d'exécution de Schengen : vreemdelingenrecht - In 1985 en 1990 ondertekenden een aantal lidstaten van de toenmalige Europese Gemeenschap in het plaatsje Schengen het ~ en de ~. Deze overeenkomsten hebben onder meer een vrij personenverkeer tot stand gebracht in het zogeheten Schengengebied dat wordt gevormd door de landen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Griekenland en Portugal. Door het wegvallen van de binnengrenzen in dit gebied, is ook de controle van het personenverkeer tussen deze landen afgeschaft. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Overeenkomst van Dublin

verduistering Fr.: détournement : Nederlands recht - het zich opzettelijk, wederrechtelijk toeëigenen van enig goed dat iemand anders dan door misdrijf onder zich heeft. Naar Belgisch recht bestaat dit niet als zelfstandige incriminatie doch kan dit geklasseerd worden, afhankelijke van de feitelijke situatie onder bedrieglijke verberging (indien de zaak bijv. gevonden werd) of misbruik van vertrouwen (indien de zaak bijv. uitgeleend werd). Zie ook: tegenstelling diefstal nadere verklaring misdrijf

vereffenaar Fr.: liquidateur : rechtspersonenrecht - iemand die belast wordt met de vereffening van een vennootschap.

vereffening Fr.: liquidation : huwelijksvermogensrecht - handeling die ertoe strekt de juiste samenstelling van de huwelijksvermogens (eigen vermogens van beide echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen), zowel wat het actief als wat het passief betreft, te bepalen.

vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel Fr.: liquidation-partage du régime matrimonial : huwelijksvermogensrecht - operatie waarbij het gemeenschappelijk vermogen dat bestond tussen echtgenoten wordt vereffend (de schulden worden betaald en toegerekend) en verdeeld. Een ~ vindt plaats bij overlijden, echtscheiding of overgang naar een ander huwelijksstelsel. Art. 1427-1449 B.W. - Zie ook: nadere verklaring gemeenschappelijk vermogen nadere verklaring echtscheiding nadere verklaring scheiding van tafel en bed

Verenigd College Fr.: collège uni : staatsrecht - orgaan bestaande uit alle leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, dat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad de uitvoerende macht vormt voor gemeenschapsaangelegenheden die zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap aangaan. Het ~ vormt samen met Verenigde Vergadering de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zie: bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen. Zie ook: hierarchische verhouding Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderdeel Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie niet gelijk aan Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Fr.: assemblée réunie de la commission communautaire commune : staatsrecht - wetgevende vergadering die bestaat uit alle 75 leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zowel Nederlandstalige als Franstalige) en die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bevoegd is voor gemeenschapsaangelegenheden die zowel onder de bevoegdheid van de Vlaamse als van de Franse gemeenschap vallen. Samen met het Verenigd College (alle leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering) vormt de ~ de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zie: bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen. Zie ook: hierarchische verhouding gemeenschappelijke gemeenschapscommissie onderdeel verenigd college

vereniging Fr.: association : rechtspersonenrecht - groepering van personen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die gericht is op een bepaald doel, evenwel zonder winstoogmerk. Zie ook: nadere verklaring stichting nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen

vereniging van mede-eigenaars Fr.: association des copropriétaires : zakenrecht - rechtspersoon waarvan iedere eigenaar van een onderdeel van een gebouw automatisch lid is en dat het beheer voert over de gemeenschappelijke delen. Art. 577.5-577.8 B.W. - Zie ook: nadere verklaring appartementsrecht

vereniging zonder winstgevend doel (VZW) Fr.: association sans but lucratif (asbl) : rechtswetenschap - vennootschap met rechtspersoonlijkheid die niet nijverheids- of handelszaken drijft en die niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen, vergelijkbaar met de stichting naar Nederlands recht. Zie ook: nadere verklaring stichting

vergadering van schuldeisers Fr.: masse créancière : faillissementsrecht - bijeenkomst van alle schuldeisers in een bepaald faillissement; de ~wordt door de rechter-commissaris bijeengeroepen en voorgezeten Art. 35 Faill.W. en 76 Faillissementswet - Zie ook: tegenstelling algemene vergadering van aandeelhouders (ava)

vergelijkende reclame Fr.: publicité comparative : rechtswetenschap - reclame waarin concurrerende producten met elkaar worden vergeleken. Zie ook: tegenstelling misleidende reclame nadere verklaring reclameren / recht van reclame

vergoedende intrest / compensatoire intrest Fr.: intérêt compensatoire : gerechtelijk recht - intrest die de rechter bepaalt en die de benadeelde van een onrechtmatige daad of een wanprestatie moet vergoeden voor het uitstel bij de betaling van de schadevergoeding

vergoedende intresten : - De vergoedende intrest dekt de schade die wordt geleden door de vertraging in het ontvangen van de schadevergoeding (Cass. 26 september 1990, De Verz. 1991,137, noot M. LAMBERT). De vergoedende intrest wordt berekend aan de wettelijke intrestvoet (Pol. Rb. Charleroi 23 februari 2000, Verkeersrecht 2000, 259). Zie ook: v Conventionele intrest v Moratoire intrest v Wettelijke intrest v Gerechtelijke intrest

vergoedende intresten / compensatoire interesten Fr.: intérêts compensatoires : verbintenissenrecht - door de rechter bepaalde interest waarvan het doel is de schuldeiser te vergoeden voor het uitstel dat de betaling van de schadevergoeding heeft opgelopen. Zie ook: onderdeel interest nadere verklaring gerechtelijke interest nadere verklaring nalatigheidsinterest

vergoeding Fr.: récompense : huwelijksvermogensrecht - Indien het eigen vermogen van een echtgenoot voordeel heeft gehaald uit het gemeenschappelijk vermogen of omgekeerd, zal een ~ verschuldigd zijn door resp. het eigen vermogen van de echtgenoot dan wel het gemeenschappelijk vermogen en dit op het moment van de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel. Art. 1432-1438 B.W. - Zie ook: nadere verklaring vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel nadere verklaring huwelijksvermogensstelsel

vergunning Fr.: permis : bestuursrecht - door een overheidsinstantie (vaak gemeente) afgegeven beschikking waarin aan een persoon een afwijking op regelgeving wordt toegestaan of een bij regelgeving vereiste toestemming wordt verleend. Bijv. de bouwvergunning. Zie ook: nadere verklaring beschikking onderdeel bouwvergunning tegenstelling generieke vrijstelling onderdeel ontslagvergunning