Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

verhaal zoeken Fr.: poursuivre le recouvrement : incasso - gerechtelijke en buitengerechtelijke pogingen van een schuldeiser om zijn vordering op de goederen van de schuldenaar te innen. Zie ook: nadere verklaring rechtvordering nadere verklaring regres nadere verklaring retentierecht

verhaalsrecht Fr.: droit de recours : incasso - recht om een betaling bij een ander in rekening te brengen. Bijv. arbeidsongevallenverzekeraar mag verhalen op de aansprakelijke derde.

verhalen Fr.: avoir un recours/ récupérer / poursuivre le recouvrement : incasso - gerechtelijke en buitengerechtelijke uitwinning op de zaken en vorderingen van de schuldenaar en diens schuldenaren, teneinde de vordering van de schuldeiser te voldoen. Bijv. ~ op derden via een uitvoerend derdenbeslag. Zie ook: nadere verklaring rechtvordering nadere verklaring regres nadere verklaring retentierecht

verhoormethode Fr.: méthode d'interrogation : criminologie - manier van ondervragen van een verdachte. Zie ook: onderdeel Zaanse methode

verificatie Fr.: vérification : faillissementsrecht - onderzoek dat de curator verricht naar de juistheid van de vorderingen die schuldeisers in het faillissement hebben ingediend;
~ van ingediende vorderingen: aan proces-verbaal van de verificatievergadering gehechte lijst van erkende vorderingen. Art. 65-69 Faillissementswet van 8 augustus 1997 - Zie ook: nadere verklaring faillissement nadere verklaring curator / (mv.) curatoren

verificatie / verifiëren Fr.: vérification / vérifier : faillissementsrecht - vaststelling van vorderingen van schuldeisers die zijn ingediend bij de curator. ~ van aangegeven schuldvorderingen vindt plaats door de curator, in tegenwoordigheid of na behoorlijke oproeping van de gefailleerde. De ~ van schuldvorderingen wordt vastgesteld in een proces verbaal, dat een overzicht biedt van de aangegeven schuldvorderingen en van hun eventuele betwisting.

verjaren / verjaring Fr.: se prescrire / la prescription : vermogensrecht - tijdsverloop waarna een recht verloren gaat of ontstaat; door ~ kan de nakoming van een verbintenis niet meer worden afgedwongen. Zie ook: tegenstelling stuiting / stuiten nadere verklaring verkrijging onderdeel verkrijgende verjaring / acquisitieve verjaring niet gelijk aan rechtsverwerking

verjaring Fr.: prescription : verbintenissenrecht - het verkrijgen van een recht of het tenietgaan van een recht doordat een bepaalde tijd verlopen is. Art. 2219-2280 B.W. - Zie ook: nadere verklaring stuiting van de verjaring nadere verklaring schorsing van de verjaring onderdeel verkrijgende verjaring onderdeel bevrijdende verjaring

verjaring / verjaren / verjaard Fr.: prescription : gerechtelijk recht - tijdsverloop waarna een recht verloren gaat (bevrijdende of extinctieve ~) of ontstaat (verkrijgende of acquisitieve ~); door ~ kan de nakoming van een verbintenis niet meer worden afgedwongen. Art. 2219 e.v. B.W. - Zie ook: nadere verklaring bevrijdende verjaring nadere verklaring verkrijgende verjaring / acquisitieve verjaring / usucapio nadere verklaring rechtsverwerking nadere verklaring stuiting

verjaringstermijn Fr.: délai de prescription : vermogensrecht - tijdsduur totdat iets (bijv. een vordering, een delict) verjaart, d.w.z. niet meer invorderbaar, geldig of vervolgbaar is. Zie ook: nadere verklaring Algemene Termijnenwet (ATW) tegenstelling vervaltermijn

verkeersopvattingen Fr.: opinions courantes : rechtswetenschap - de in de maatschappij geldende, veranderlijke opvattingen. Zie ook: nadere verklaring rechtsorde

verkiezingen Fr.: élections : staatsrecht - procedures waardoor kiesgerechtigden hun vertegenwoordigers in het Europese, het federale of het regionale parlement, de bestendige deputatie of de gemeenteraad kunnen aanwijzen. Art. 1 kieswet - Zie ook: onderdeel actief kiesrecht onderdeel passief kiesrecht

verklaring van afwezigheid Fr.: déclaration d'absence : personen- en familierecht - een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg waarbij een persoon die niet meer op zijn woon- of verblijfplaats kan worden aangetroffen en sinds 4 jaar niets meer van zich heeft laten horen, 'afwezig verklaard' wordt. Hierdoor kunnen de vermoedelijke erfgenamen van de afwezige bepaalde voorlopige rechten laten gelden op diens goederen. Art. 115-119 B.W. en 120-121 B.W. - Zie ook: onderdeel afwezigheid nadere verklaring vermoeden van afwezigheid

verklaring van wettelijke samenwoning Fr.: déclaration de cohabitation légale : personen- en familierecht - verklaring afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Deze gaat na of aan alle voorwaarden zijn voldaan (nl. 18 jaar zijn, ongehuwd zijn, en op hetzelfde adres wonen). Deze verklaring kan ook met ceremonie zoals bij een huwelijk afgelegd worden;
verklaring afgelegd voor een ambtenaar van de burgerlijke stand waarbij twee personen die voldoen aan de voorwaarden toetreden tot het statuut van wettelijke samenwoning. Art. 1475 b.w. - Zie ook: nadere verklaring wettelijke samenwoning

verklaringsleer Fr.: doctrine d'interprétation : verbintenissenrecht - leer volgens dewelke de verklaarde wil de werkelijke wil is. Zie ook: tegenstelling vertrouwensleer

verkoop Fr.: vente viager : contractenrecht - vervreemding van een zaak door middel van een koopovereenkomst. Zie ook: nadere verklaring koopovereenkomst

verkoop tegen lijfrente Fr.: vente viager : vastgoedrecht - Notariële akte waarbij een persoon die zijn vastgoed verkoopt (huis, appartement,), de lijfrentenier genoemd, zich de mogelijkheid voorbehoudt dit goed gedurende zijn leven verder te bewonen, maar waarbij hij ook aanvaardt dat de verkoopprijs niet betaald wordt bij de ondertekening van de notariële akte, maar omgevormd wordt in een maandelijkse en geïndexeerde rente die de koper (de renteplichtige genoemd) moet opbrengen tijdens de volledige levensduur van de lijfrentenier of gedurende een overeengekomen periode. Als de renteplichtige over de mogelijkheid beschikt de ruimten te bewonen of ze te verhuren aan een derde, zal het bedrag van de rente uiteraard verhoogd worden.

verkoopbevestiging : handelsrecht - schriftelijke bevestiging dat de verkoop heeft plaatsgehad. Bijv. ten behoeve van het afsluiten van een verzekering. Zie ook: tegenstelling koopovereenkomst / koopcontract

verkoopdag Fr.: le jour de vente : - De dag waarop een goed aan het publiek bij opbod te koop wordt aangeboden.

verkoopsovereenkomst / (oneig.) verkoopcompromis Fr.: compromis de vente : vastgoedrecht - Onderhandse overeenkomst waarbij een onroerend goed wordt verkocht en die het geheel van rechten en plichten omschrijft van de verkoper en de koper. De ~ bevat bijgevolg de wil van beide partijen en is onweerlegbaar in die mate dat de notariële akte slechts een weerspiegeling is van de exacte inhoud ervan. Zie ook: nadere verklaring onderhandse akte

verkoopstaat / verkoopstaten Fr.: l'état de vente : economie - enerzijds het specifieke aspect van de 'verkoop' (enger dan omzet) en anderzijds gegeven waarmee de prestaties van bijv. individuele verkopers wordt gemeten.

verkoper Fr.: vendeur : rechtswetenschap - één van de partijen bij de bijzondere overeenkomst van koop, en wel degene die verplicht is de verkochte zaak in eigendom over te dragen en af te leveren. Zie ook: nadere verklaring telefonische verkoop tegenstelling koper

verkrachting Fr.: viol : strafrecht - verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer. Art. 375 Sw - Zie ook: onderdeel binnendringen niet gelijk aan consumptie van het huwelijk

verkrijgende verjaring / usucapio Fr.: prescription acquisitive : verbintenissenrecht - het verkrijgen van bepaalde rechten door verloop van een bepaalde tijdsperiode. Art. 2219 B.W. en 2265 B.W. - Zie ook: onderdeel verjaring nadere verklaring bevrijdende verjaringe nadere verklaring stuiting van de verjaring nadere verklaring schorsing van de verjaring

verkrijgende verjaring / acquisitieve verjaring Fr.: prescription acquisitive : burgerlijk recht - door verloop van tijd een recht verkrijgen. Bijv. hij die te goeder trouw en uit kracht van een wettige titel een onroerend goed verkrijgt, bekomt daarvan de eigendom door verjaring na tien jaren, indien de ware eigenaar woont binnen het rechtsgebied van het hof van beroep waarin het onroerend goed gelegen is, en na twintig jaren, indien hij buiten dat gebied zijn woonplaats heeft. Art. 2265 B.W. - Zie ook: nadere verklaring acquisitie / acquireren / geacquireerd tegenstelling extinctieve verjaring

verkrijging Fr.: acquisition / obtention : vermogensrecht - de wijze waarop een persoon rechthebbende of eigenaar wordt. Bijv. door levering of (verkrijgende) verjaring. Zie ook: onderdeel verkrijging onder algemene titel onderdeel verkrijging onder bijzondere titel

verkrijging onder algemene titel Fr.: acquisition à titre universel : vermogensrecht - in het geheel (of een evenredig deel) van een vermogen, dus zowel in de goederen als de schulden, opvolgen. Bijv. erfopvolging. Zie ook: tegenstelling verkrijging onder bijzondere titel onderdeel zuivere aanvaarding van nalatenschap

verkrijging onder bijzondere titel Fr.: acquistion à titre particulier : vermogensrecht - ontvangst van zaken door overdracht, verjaring, onteigening en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijze van rechtsverkrijging. Zie ook: nadere verklaring rechtstitel tegenstelling verkrijging onder algemene titel nadere verklaring verkrijging

verlenen van procuratie Fr.: accorder une procuration : verbintenissenrecht - het met volmacht van de principaal in zijn naam verrichten van rechtshandelingen of diensten. Zie ook: nadere verklaring principaal nadere verklaring rechtshandeling

verlet Fr.: empêchement : arbeidsrecht - tijdelijke en korte verhindering door een externe oorzaak waardoor een werknemer zijn arbeid niet kan verrichten

verletkosten : burgerlijk procesrecht - bedrag waarmee de partij die de getuige heeft opgeroepen de getuige schadeloos stelt voor zijn verhindering wegens het getuigenverhoor. Meestal toegekend aan zelfstandigen die enkele uren niet hebben kunnen werken. Zie ook: onderdeel schadeloosstelling getuige niet gelijk aan taxe

vermiste / vermissing Fr.: disparu : personen- en familierecht - persoon wiens overlijden met redelijke zekerheid vaststaat maar wiens lijk niet is teruggevonden of niet kan worden herkend, zodat er geen akte van overlijden kan worden opgemaakt. Als er voldoende zekerheid over het overlijden is, kan de rechtbank een verklaring van overlijden uitspreken. Zie ook: nadere verklaring overlijdensakte / akte van overlijden nadere verklaring afwezige

vermoeden van afwezigheid Fr.: présomption d'absence : personen- en familierecht - situatie waarbij een persoon niet kan teruggevonden worden, doch zonder dat men zeker is over het leven of de dood van die persoon. Het ~ is de eerste procedurestap waarbij voorzien wordt in het beheer van de goederen van de afwezige. Art. 112-114 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding afwezigheid nadere verklaring verklaring van afwezigheid tegenstelling vermiste

vermoeden van vaderschap Fr.: présomption de paternité : personen- en familierecht - vaderschap ten aanzien van een kind wordt in eerste instantie niet rechtstreeks bewezen maar afgeleid uit andere feiten. Zo wordt vermoed de vader te zijn, diegene die gehuwd is met de moeder. Art. 315-318 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding afstamming / afstammen / afgestamd nadere verklaring Pater is est quem nuptiae demonstrant

vermogen Fr.: capacité : vermogensrecht - totaal van bezittingen en schulden van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Zie ook: onderdeel eigen vermogen onderdeel garantievermogen nadere verklaring stamvermogen

vermogensrechtelijke rechtshandeling Fr.: acte juridique patrimonial : burgerlijk recht - een rechtshandeling met de primaire bedoeling bepaalde vermogensrechtelijke gevolgen teweeg te brengen. Bijv. het verkopen van een woning, het aangaan van een lening. Zie ook: hierarchische verhouding rechtshandeling

vermogensrechten Fr.: droits patrimoniaux : effectenrecht - de aan een effect verbonden rechten om te mogen delen in de winst of het vermogen van een vennootschap. Bijv. recht op dividend, voorkeurrecht. Zie ook: onderdeel volle eigendom

vermogensschade Fr.: dommages au patrimoine / pertes patrimoniales : aansprakelijkheidsrecht - financiële schade bestaande uit geleden verlies of gederfde winst. Zie ook: onderdeel vertragingsschade onderdeel shockschade

vernietigbaarheid Fr.: annulabilité : vermogensrecht - aantastbaarheid van rechtshandelingen. Bijv. de overeenkomst die onder bedreiging werd gesloten is ~. Zie ook: tegenstelling partiële nietigheid tegenstelling nietigheid van een rechtshandeling

veroordeelde Fr.: condamné : procesrecht - procespartij die door de vonnisrechter verplicht wordt iets te doen of na te laten. Bijv. in burgerlijke zaken diegene die de vordering van de eiser moet betalen of in strafzaken de verdachte die een gevangenisstraf moet uitzitten. Zie ook: tegenstelling verdachte / inverdenkinggestelde hierarchische verhouding gedetineerde / gevangene

veroordelen / veroordeling Fr.: condamner / la condamnation : burgerlijk recht - hetgeen waartoe de verliezende partij in een gerechtelijke procedure wordt verplicht (veroordeeld), meestal moet hij iets doen (bijv. betalen) of nalaten (bijv. niet meer beledigen). Zie ook: hierarchische verhouding vrijspraak hierarchische verhouding straffen nadere verklaring condemnatoir vonnis

veroordelen / veroordeling Fr.: condamner / la condamnation : strafrecht - oordeel uitspreken over iemand. Wanneer de rechter het tenlastegelegde bewezen en strafbaar acht en ook de verdachte strafbaar acht, dan spreekt hij een ~ uit. Een ~ moet gemotiveerd zijn. Zie ook: hierarchische verhouding vrijspraak hierarchische verhouding straffen nadere verklaring condemnatoir vonnis

veroordeling met uitstel / voorwaardelijke veroordeling / voorwaardelijke straf Fr.: comdamnation conditionnelle : strafrecht - veroordeling waarbij de rechter bepaalt dat de opgelegde straf gedurende een proefperiode van 1 tot 5 jaar, geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer zal worden gelegd als de veroordeelde zich houdt aan de hem gestelde voorwaarden. Uitstel van de strafuitvoering is een gunst die door de rechter wordt toegestaan aan personen met een gering gerechtelijk verleden die worden vervolgd wegens niet te ernstige feiten. Art. 8 probatiewet - Zie ook: nadere verklaring proeftijd

verordeningen Fr.: règlements : Europees recht - wettelijke regels van algemene strekking die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd en die de burgers in de EG rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de lidstaten, binden. Art. 249 eg-verdrag - Zie ook: hierarchische verhouding wet onderdeel exploitatieverordeningen

verpachter Fr.: bailleur : agrarisch recht - eigenaar die zijn landbouwgrond of boerderij tegen betaling aan de pachter in gebruik geeft. Zie ook: tegenstelling pachter nadere verklaring verpachting van naweide

verpanden / verpanding Fr.: affermer / donner à ferme / donner à bail : pand- en hypotheekrecht - het in onderpand geven van een zaak ter zekerheid van terugbetaling. Bijv. bij geldlening een horloge verpanden. Zie ook: tegenstelling lossing

verplichte vertegenwoordiging Fr.: représentation obligatoire : burgerlijk procesrecht - de procespartij zelf kan geen processuele handelingen verrichten, maar moet die aan een advocaat overlaten. Bijv. voor het Hof van Cassatie geldt de ~ door een advocaat in cassatie in burgerlijke geschillen. Zie ook: onderdeel procureur stellen / procureurstelling nadere verklaring gemachtigde / gevolmachtigde / procurator

verrekening Fr.: compensation : contractenrecht - situatie waarbij twee vorderingen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet gaan. Bijv. X verrekent de factuur van Y met zijn eigen factuur. Zie ook: nadere verklaring vermenging nadere verklaring retentierecht

verrijking zonder oorzaak / vermogensverschuiving zonder oorzaak / actio de in rem verso Fr.: enrichissement sans cause : verbintenissenrecht - indien een vermogen van een persoon werd verrijkt ten nadele van een ander vermogen zonder dat hiervoor enige juridische oorzaak voorhanden is, dan kan die eerste persoon hier een vergoeding voor krijgen. Bijv. indien A per ongeluk de ramen van het huis van B schildert, terwijl hij deze van C, zijn buur, had moeten schilderen; dan zou A mogelijks toch een vergoeding kunnen vragen van B voor deze schilderwerken. Zie ook: nadere verklaring onverschuldigde betaling

verschoning Fr.: excuse : strafrecht - verplichte vermindering of uitsluiting van straf als daar wettelijke gronden voor zijn. Art. 134 Sw. en 509 sw. - Zie ook: nadere verklaring afdoende verschoningsgronden / beslissende verschoningsgronden nadere verklaring strafverminderende verschoningsgronden / verzachtende verschoningsgronden

verschoning Fr.: exemption : gerechtelijk recht - vrijwillige of gedwongen onthouding van een rechter om in een zaak zitting te hebben omdat er tegen hem een wrakingsgrond bestaat Art. 831, 836, 841 Ger. - Zie ook: nadere verklaring wraken / wraking / gewraakt

verschoning / verschonen / verschoond Fr.: excuse / excuser / excusé : burgerlijk procesrecht - vrijwillige of gedwongen onthouding van een rechter om in een zaak te zetelen omwille van een reden van wraking die tegen hem bestaat. Art. 831 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring wraken nadere verklaring zwijgrecht nadere verklaring onafhankelijkheid van de rechter

verschoningsgronden Fr.: excuses : strafrecht - ~ zijn wettelijk uitdrukkelijk en individueel per misdrijf bepaalde omstandigheden waarmee de rechter verplicht rekening moet houden bij de straftoemeting. Men onderscheidt strafverminderende (bijv. uitlokking of provocatie, aangifte van drugsdelicten waarop een criminele straf staat) en strafuitsluitende verschoningsgronden (bijv. diefstal tussen familieleden). Art. 78 Sw

verschuldigde rente Fr.: intérêts dus : rechtswetenschap - wettelijk of contractueel bepaalde rente. Bijv. ~ over geleend geld. Zie ook: onderdeel wettelijke rente onderdeel contractuele rente / contractrente

verslag aan de Koning Fr.: rapport au roi : staatsrecht - toelichting die de regering in bepaalde gevallen geeft bij een te publiceren koninklijk besluit en waarin ze de redenen en de achtergrond van het besluit uiteenzet. Het ~ wordt gepubliceerd in de parlementaire stukken en in het Belgisch Staatsblad. Zie ook: hierarchische verhouding koninklijk besluit nadere verklaring parlementaire stukken niet gelijk aan memorie van toelichting

verstek verlenen Fr.: statuer par défaut : burgerlijk procesrecht - indien één van de partijen niet verschijnt, hetzij op de inleidende zitting, hetzij op een zitting waarop de zaak is verdaagd, hetzij op de rechtsdag, zal de rechter ~ indien het is gevorderd door de verschijnende partij. Art. 802-806 Ger. W. - Zie ook: hierarchische verhouding verstekvonnis

verstekprocedure Fr.: procédure par défaut : strafprocesrecht - procedure waarbij de verdachte niet verschijnt alhoewel hij op de wettelijk voorgeschreven wijze is opgeroepen om te verschijnen. Zie ook: hierarchische verhouding verzetprocedure

verstekvonnis Fr.: jugement par défaut : burgerlijk procesrecht - vonnis dat de rechter wijst als één van de partijen niet verschijnt, hetzij op de inleidende zitting, hetzij op een zitting waarop de zaak is verdaagd, hetzij op de rechtsdag, op vordering van de verschijnende partij. Een ~ kan niet worden uitgesproken voor het einde van de zitting waarop het verstek is vastgesteld en voorzover dit verstek voordien niet is gezuiverd. Het verstekvonnis wordt als niet-bestaande beschouwd indien het niet binnen een jaar wordt betekend. Art. 805 Ger. W. en 806 Ger. W. - Zie ook: hierarchische verhouding betekenen tegenstelling contradictoir vonnis

verstekvonnis / verstek (vonnis bij ~) Fr.: jugement par défaut : gerechtelijk recht - veroordeling die wordt uitgesproken terwijl de gedaagde of verdachte niet op de zitting is.

verstoting / verstoten Fr.: répudiation / répudier : rechtswetenschap - buitenlandse echtscheidingsvorm gebaseerd op de eenzijdige wilsuiting van de man. Zie ook: tegenstelling echtscheiding / echtscheiden / uit de echt gescheiden

verstrekkingsregister Fr.: cahier des prestations : rechtswetenschap - een door een thuisverpleger per week bij te houden lijst van verleende verzorging. Art. 1 K.B. 25 november 1996.

vertegenwoordiging Fr.: représentation : contractenrecht - optreden voor iemand anders, d.w.z. in naam van iemand anders rechtshandelingen verrichten. Bijv. een vereniging wordt volgens de statuten vertegenwoordigd door één of meer bestuurders. Zie ook: nadere verklaring agentuurovereenkomst onderdeel procesvertegenwoordiging

vertegenwoordigingsbevoegdheid Fr.: compétence de représentation : handelsrecht - bevoegdheid om een natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen. Zie ook: nadere verklaring volmacht nadere verklaring vertegenwoordiging

vertragingsschade Fr.: intérêt du retardement : aansprakelijkheidsrecht - schade die ontstaat doordat de vervoerder de goederen niet tijdig op de plaats van bestemming aflevert. Als de rechthebbende kan bewijzen dat hij wegens vertraging schade lijdt is de vervoerder verplicht ~ te betalen ten belope van (in beginsel) maximaal de vrachtprijs. Zie: art 17 ev. Verdrag 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst van internationaal vervoer over de weg.

vertrouwensbeginsel Fr.: principes de confiance : verbintenissenrecht - rechtsbeginsel volgens hetwelk de verbintenisrechtelijke rechtsgevolgen worden bepaald door wat anderen o.g.v. de gedraging van de eerste partij als "normaal" voordeel verwachten. Zie ook: nadere verklaring algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB) onderdeel aanvullende werking van goede trouw

vertrouwensbeginsel Fr.: principe de confiance : bestuursrecht - algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat een burger erop moet kunnen vertrouwen, dat een bepaalde toezegging van een bestuursorgaan ook nagekomen wordt. Zie ook: nadere verklaring algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB) onderdeel aanvullende werking van goede trouw nadere verklaring misverstanden

vertrouwensleer Fr.: doctrine de confiance : verbintenissenrecht - leer volgens dewelke een overeenkomst pas tot stand komt, in het geval de verklaarde wil afwijkt van de werkelijke wil, als de tegenpartij er redelijkerwijs mag op vertrouwen dat de verklaarde wil ook de werkelijke wil is. Zie ook: nadere verklaring wilsverklaring nadere verklaring handelingsonbekwaamheid tegenstelling verklaringsleer

verval Fr.: déchéance : gerechtelijk recht - definitieve beëindiging van de mogelijkheid om een bepaald rechtsvordering of proceshandeling te stellen, doorgaans omdat de daarvoor gestelde termijn verlopen is. Bijv. verval van het hoger beroep Zie ook: nadere verklaring doorhaling op de rol / royement nadere verklaring vervaltermijn

vervaldag Fr.: échéance / date d'échéance / jour d'échéance : gerechtelijk recht - dag waarop (uiterlijk) een bepaalde prestatie (bijv. betalen van een geldbedrag of leveren van een zaak) gedaan moet zijn of handeling moet gesteld zijn. Art. 50 B.W. en 443 Wetboek van Koophandel - Zie ook: nadere verklaring vervaltermijn hierarchische verhouding verval

vervaldatum Fr.: date d'échéance : rechtswetenschap - het moment waarop een termijn verstrijkt. Zie ook: nadere verklaring Art. nadere verklaring acceptatiedatum tegenstelling verjaren / verjaring

vervaltermijn Fr.: délai de déchéance : gerechtelijk recht - tijdsspanne waarbinnen een bepaalde prestatie geleverd moet zijn of handeling gesteld moet zijn; termijn waarna de mogelijkheid tot instellen van een rechtsvordering vervalt. Bijv. hoger beroep tegen een vonnis moet binnen een bepaalde termijn na de betekening van het vonnis ingesteld worden. Art. 806-807 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring vervaldag tegenstelling verjaringstermijn hierarchische verhouding verval

vervangende schadevergoeding Fr.: indemnisation remplaçante : aansprakelijkheidsrecht - schadevergoeding die in de plaats treedt van de oorspronkelijke prestatie van de schuldenaar; als de schuldenaar in verzuim is en de schuldeiser hem schriftelijk meedeelt dat hij schadevergoeding in plaats van nakoming vordert. Zie ook: nadere verklaring verzuim tegenstelling indeplaatsstelling

vervoersovereenkomst Fr.: accord de transport : vervoersrecht - overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (afzender) verbindt zaken dan wel een of meer personen (reizigers) te vervoeren. Zie ook: nadere verklaring personenvervoer, goederenvervoer

vervoersrecht / transportrecht Fr.: droit de transport : vervoersrecht - vakgebied dat de rechtsregels bevat m.b.t. overeenkomsten van goederen- en personenvervoer over land, lucht en zee en daaruit voortvloeiende verbintenissen. Zie ook: hierarchische verhouding internationaal privaatrecht (IPR) onderdeel zeerecht onderdeel binnenvaartrecht onderdeel wegvervoersrecht

vervolgende partij Fr.: le parti poursuivant : strafprocesrecht - partij in een geding die de strafvordering uitoefent. Zie ook: onderdeel Procureur des Konings

vervolging Fr.: poursuite : strafprocesrecht - daden waardoor de strafvordering wordt uitgeoefend. De strafvordering is de vordering van het openbaar ministerie tot toepassing van de strafwet op een verdachte. Onder het uitoefenen van de strafvordering worden ook alle rechtshandelingen gerekend die het openbaar ministerie stelt met het oog op de bestraffing van de verdachte van een misdrijf. Zie ook: onderdeel dagvaarding in strafzaken

vervolgingsbeslissing Fr.: la décision de poursuite : strafprocesrecht - beslissing van het Openbaar Ministerie om al dan niet te vervolgen. Zie ook: hierarchische verhouding aangifte doen nadere verklaring opportuniteitsbeginsel onderdeel vervolging onderdeel seponeren