Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

wanbeleid Fr.: mauvaise politique / gestion défectueuse : ondernemingsrecht - slecht beleid, bijv. van bestuurders van een naamloze of besloten vennootschap. Zie ook: hierarchische verhouding bestuurdersaansprakelijkheid

wanbetaling / wanbetaler Fr.: défaut de paiement / non-paiement / mauvais payeur : verbintenissenrecht - toerekenbaar niet of niet-tijdig betalen van een geldschuld. De persoon die niet tegen de factuur protesteert en desondanks betaling achterwege laat of betaling onredelijk vertraagt is ~.

wanprestatie Fr.: non-exécution d'une obligation : aansprakelijkheidsrecht - of toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting. Situatie dat een persoon zijn contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Zie ook: hierarchische verhouding schadevergoeding tegenstelling onrechtmatige daad tegenstelling prestatie

wederbelegging Fr.: remploi : rechtswetenschap - Belgische term met verschillende betekenissen. ëën van de betekenissen is vergelijkbaar met de Nederlandse term zaaksvervanging.

wederinkoop Fr.: rachat / réméré / reprise : vastgoedrecht - Een beding van wederinkoop doet zich voor als een verkoper van een vastgoed, in akkoord met de koper, in de notariële akte een mogelijkheid inschrijft om zijn huis terug te kopen, uiterlijk binnen vijf jaar na de verkoop en tegen de oorspronkelijke prijs plus een vergoeding. Art. 1659-1673 B.W.

wederkerige overeenkomst Fr.: accord réciproque : contractenrecht - overeenkomst waarbij elke partij verplicht is te presteren. Bijv. koopovereenkomst: levering door verkoper en betaling door koper. Zie ook: onderdeel kansovereenkomsten / aleatoire overeenkomsten onderdeel koopovereenkomst onderdeel bemiddelingsovereenkomst onderdeel bruikleenovereenkomst

wederpartij / tegenpartij (Pij) Fr.: adversaire / parti adverse : procesrecht - tegenspeler in het geschil; andere contractant.

wederrechtelijk verkregen voordeel Fr.: avantage illégal : strafrecht - geld of goederen die verkregen zijn door criminele activiteiten. Zie ook: nadere verklaring criminalisering / criminaliseren

wederrechtelijkheid Fr.: illégalité : rechtswetenschap - hetgeen in strijd is met de geldende geschreven regels; onrechtmatig. Zie ook: nadere verklaring onrechtmatigedaadactie / OD-aktie nadere verklaring strafbaar feit / delict

wederverhuringsvergoeding Fr.: indemnisation de relocation : huurrecht - vergoeding die aan de verhuurder verschuldigd is door de huurder in geval van ontbinding van de huur door zijn schuld en die in beginsel overeenstemt met de periode nodig voor de wederverhuring. Art. 1 1760 B.W.

wederverhuur Fr.: tacite reconduction du bail : huurrecht - Stilzwijgend contract tot hernieuwing van de huur na beŽindiging van de afgesproken huurtermijn. Art. 1738 B.W. en 1739 B.W. - Zie ook: nadere verklaring onderhuur

wederzijdse dwaling Fr.: erreur réciproque : verbintenissenrecht - wilsgebrek waarbij beide partijen zijn afgegaan op onjuiste inlichtingen en waardoor de overeenkomst vernietigbaar is. Zie ook: nadere verklaring dwaling / dwalen / gedwaald tegenstelling oneigenlijke dwaling

weerhouden Fr.: retenir : rechtswetenschap - overhouden, behouden. Bijv. van de lange lijst beschuldigingen werden er uiteindelijk maar twee tegen de verdachte ~. Ook: tegenhouden. Bijv. de op heterdaad betrapte gauwdief werd door omstaanders ~ tot de komst van de politie.

weerlegbaar / weerleggen Fr.: réfutable / réfuter : rechtswetenschap - aantoonbaar of beargumenteerd tegen te spreken. Bijv. de feiten die de wederpartij stelt zijn ~. Zie ook: tegenstelling presumptio juris et de jure nadere verklaring aanmerken

weerlegbaar foutvermoeden Fr.: présomption de faute réfutable : burgerlijk procesrecht - ouders, meesters, onderwijzers worden door de wet aansprakelijkheid gesteld voor de daden van hun kinderen, dienstboden en leerlingen. Zij kunnen dat foutvermoeden echter weerleggen door aan te tonen dat ze de daad van hun kind / dienstbode / leerling waardoor schade ontstond, niet konden beletten. Art. 1384, al. 5 B.W. - Zie ook: hierarchische verhouding foutvermoeden

wees Fr.: orphelin : familierecht - een minderjarige van wie de ouders (of een van hen, een halve ~) gestorven zijn. In tal van regelingen zijn specifieke bepaling opgenomen voor minderjarigen van wie de ouders niet meer leven (bijv. adoptie).

weigeringsbevoegdheid Fr.: la compétence de refus : merkenrecht - bevoegdheid van het Benelux Merkenbureau om een gedeponeerd merk te weigeren. Bijv. als het merk geen onderscheidend vermogen heeft, tot misleiding kan leiden of in strijd is met de goede zeden of openbare orde.

werken in dienstbetrekking Fr.: être employé : arbeidsrecht - als werknemer in dienst van een werkgever arbeid verrichten. Zie ook: nadere verklaring arbeidsovereenkomst / arbeidscontract nadere verklaring werknemers nadere verklaring werkgever

werkgever Fr.: l'employeur : arbeidsrecht - partij bij een arbeidsovereenkomst die werknemers in dienst heeft. Een werkgever kan een fysieke persoon of een rechtspersoon zijn. Zie ook: tegenstelling werknemers tegenstelling opdrachtgever

werkingssfeer Fr.: le rayon d'action : vreemdelingenrecht - reikwijdte van een bepaalde regeling. Zie ook: onderdeel extensief uitleggen / extensieve interpretatie onderdeel restrictief uitleggen / restrictieve interpretatie

werknemers Fr.: employés : arbeidsrecht - partij bij een arbeidsovereenkomst die door een werkgever in dienst wordt genomen. Zie ook: tegenstelling werkgever tegenstelling freelance onderdeel werknemers in het faillissement

werknemers in het faillissement Fr.: les employés dans le faillissement : faillissementsrecht - de vorderingen van de werknemers van de failliete vennootschap wegens achterstallig loon zijn bevoorrecht op alle roerende goederen van de failliete boedel. Zie ook: nadere verklaring faillissement

werkonbekwaamheid (oneig.) Fr.: incapacité du travail : rechtswetenschap - door ziekte of bedrijfsongeval niet in staat zijn te werken. Als een loontrekkende door ongeval of ziekte ~ wordt, hoeft hij niet te vrezen voor inkomensverlies. De eerste week of maand krijgt hij zijn volledige wedde uitbetaald en nadien krijgt hij een behoorlijke uitkering. (VEV)

werkstraf Fr.: travaux d'intérêt général (TIG) : strafrecht - door de strafrechter opgelegde dienstverlening gedurende minstens 20 en maximum 300 uren. Art. 37ter Sw - Zie ook: onderdeel leerstraf onderdeel werkstraf

wet Fr.: loi : staatsrecht - in algemene zin: door de overheid uitgevaardigde rechtsregel;
in strikte zin: een besluit van de federale of regionale wetgevende macht;
rechtsnorm met wetgevende kracht aangenomen door het federale parlement (Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat, en bekrachtigd door de federale regering. Zie ook: onderdeel wet in formele zin onderdeel wet in materiële zin onderdeel decreet onderdeel ordonnantie

wet / wetten Fr.: loi / lois : rechtswetenschap - rechtsnorm met wetgevende kracht aangenomen door het federale parlement (Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat, en bekrachtigd door de Koning. Art. 74-84 Grondwet

Wet Breyne Fr.: Loi Breyne : vastgoedrecht - De wet Breyne, van 9 juli 1971, in het bijzonder hervormd door de wet van 3 mei 1993, is een referentiewet in de bouwsector. Zij biedt de koper van een onroerend goed op tekening een grotere bescherming. Zo legt zij aan de bouwheer bijvoorbeeld alleen de betaling op aan de aanneming van hetgeen effectief gebouwd werd. Ze versterkt eveneens de solvabiliteitsgaranties van de bouwfirma's. Zie: wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen.

wet in formele zin / formele wet Fr.: loi formelle : staatsrecht - rechtsregel die goedgekeurd is door de wetgevende macht (het parlement en de Koning). Het begrip verwijst naar de zuivere vorm- en procedurekenmerken waaraan een wet moet voldoen en niet naar de inhoud ervan. Art. 36, 74, 77-81 G.W. - Zie ook: tegenstelling uitvoeringsbesluit tegenstelling wet in materiële zin

wet in materiële zin Fr.: loi matérielle : staatsrecht - algemene rechtsregel waaraan burgers gebonden zijn en die afkomstig is van een overheidsorgaan dat bevoegd is tot het maken van die regel. Bijv. een wet in formele zin, AMvB of verordening van lagere overheden is ~. Zie ook: nadere verklaring rechtsregels tegenstelling koninklijk besluit onderdeel materieel privaatrecht

wetgevende macht Fr.: le pouvoir législatif : staatsrecht - een van de drie onderdelen van de trias politica, naast de uitvoerende en de rechterlijke macht. De ~ wordt op federaal vlak gevormd door het parlement (de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat) en de Koning, op et niveau van de gemeenschappen en gewesten door de raden en de regeringen. De ~ stelt de algemene regels (wetten, decreten en ordonnanties) vast waaraan de burgers moeten gehoorzamen. Zie: art 17 bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen. Art. 36 G.W. - Zie ook: onderdeel Trias Politica / scheiding van machten nadere verklaring Charles-Louis de Secondat baron de la brève et de Montesquieu nadere verklaring parlement

wetsontwerp / ontwerp van wet Fr.: projet de loi : staatsrecht - tekstvoorstel voor een nieuwe wet uitgaande van de regering (in theorie de Koning), zo genoemd zodra het door de Koning is ondertekend. Art. 75 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding voorontwerp van wet niet gelijk aan wetsvoorstel nadere verklaring memorie van toelichting nadere verklaring amendement

wetsvoorstel / voorstel van wet Fr.: proposition de loi : staatsrecht - tekstvoorstel voor een nieuwe wet uitgaande van een of meer leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of de Senaat. Art. 75 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding wet niet gelijk aan wetsontwerp niet gelijk aan voorontwerp van wet nadere verklaring amendement

wettelijk recht Fr.: droit légal : rechtswetenschap - een op een wet gesteund recht. Zie ook: onderdeel vrijheid van meningsuiting / drukpersvrijheid onderdeel schadevergoeding

wettelijk stelsel / wettelijk huwelijksstelsel / gemeenschap van aanwinsten Fr.: régime légal : huwelijksvermogensrecht - huwelijksstelsel dat van toepassing is indien de echtgenoten niets anders voorzien hebben bij huwelijkscontract. Het ~ is gebaseerd op het principe dat er drie vermogens zijn. De eigen vermogens van de echtgenoten met daarin de goederen die zij hadden voor het huwelijk en het gemeenschappelijk vermogen met daarin de aanwinsten van na het huwelijk (mits enkele uitzonderingen). Art. 1398-1450 B.W. - Zie ook: nadere verklaring huwelijksvermogensstelsel / huwelijksstelsel tegenstelling huwelijksovereenkomst

wettelijk vermoeden Fr.: présomption légale : rechtswetenschap - vermoeden dat, ingevolge een bijzondere wetsbepaling, aan bepaalde feiten of aan bepaalde handelingen verbonden wordt en dat, al naargelang het geval , weerlegbaar is of onweerlegbaar is.

wettelijke aansprakelijkheid Fr.: la responsabilité civile : aansprakelijkheidsrecht - aansprakelijkheid die geldt ingevolge de wet als een persoon bijv. een onrechtmatige daad pleegt. Zie ook: nadere verklaring aansprakelijkheid nadere verklaring risicoaansprakelijkheid nadere verklaring assurantie nadere verklaring onrechtmatige daad

wettelijke rente / wettelijke interest Fr.: intérêt légal : verbintenissenrecht - wettelijk bepaalde interestvoet. De ~ bedraagt momenteel 7 %. Zie ook: tegenstelling contractuele rente / contractrente niet gelijk aan depositorente nadere verklaring verzuim

wettelijke samenwoning Fr.: cohabitation légale : personen- en familierecht - een samenwonen van twee partners die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd. Hierdoor ontstaan bepaalde wederzijdse rechten en plichten, die evenwel minder ver strekken als het huwelijk;
het zogenaamde "samenlevingscontract", de toestand van samenleven van twee personen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Dit statuut brengt bepaalde rechten en verplichtingen met zich, zoals deelname in de lasten van het samenleven, hoofdelijkheid van bepaalde schulden, bepaalde garanties m.b.t. de voornaamste woning en mogelijkheid tot nietigverklaring van bepaalde handelingen die werden verricht zonder de medewerking van één van de samenwonenden. Art. 1475-1479 B.W.

wettig bewijs Fr.: preuve légitime : bewijsrecht - de situatie die ontstaat als het wettelijk voorgeschreven minimum aan bewijs voorhanden is.

wettige kinderen Fr.: enfants légitimes : jeugdrecht - Vroegere term voor kinderen die binnen het huwelijk waren geboren, i.t.t. natuurlijke kinderen. Dit onderscheid werd afgeschaft in 1987. Zie ook: tegenstelling natuurlijke kinderen

wettigheidstoezicht Fr.: surveillance de légitimité : staatsrecht - de controle door de rechter of administratieve besluiten in overeenstemming zijn met de hogere rechtsnormen, m.a.w. of ze het legaliteitsbeginsel respecteren. De rechter kan bij zijn uitspraak administratieve besluiten buiten toepassing laten als ze niet overeenstemmen met de hogere rechtsnormen. Art. 159 G.W. - Zie ook: hierarchische verhouding legaliteitsbeginsel nadere verklaring exceptie van onwettigheid

wie stelt bewijst Fr.: qui affirme prouve : burgerlijk procesrecht - adagium dat de partij die feiten stelt en daar ook rechtsgevolgen aan verbindt, die feiten moet bewijzen. Zie ook: nadere verklaring adagium / (mv.) adagia nadere verklaring bewijsrecht

wil Fr.: volonté : vermogensrecht - het menselijk vermogen om bewust iets te doen of na te laten. Zie ook: nadere verklaring wilsgebrek nadere verklaring uiterste wil / testament tegenstelling verklaringsleer

wilsgebrek Fr.: vice de consentement : verbintenissenrecht - discrepantie tussen de reële en de uitgedrukte wil. Ingeval de wet het ~ aanvaardt, kan de rechter de rechtshandeling waaraan het ~ kleeft nietig verklaren wegens wilsgebrek. Voorbeelden van door de wet aanvaardde wilsgebreken zijn: dwang, geweld, bedreiging. Zie ook: nadere verklaring wil hierarchische verhouding vernietigbaarheid

wilsleer Fr.: théorie de la volonté : verbintenissenrecht - wilsovereenstemming geldt als grondslag voor contractuele gebondenheid. Zie ook: tegenstelling verklaringsleer

wilsovereenstemming Fr.: entente : verbintenissenrecht - Wederzijdse instemming van partijen. Zie ook: hierarchische verhouding wederkerige overeenkomst

wilsverklaring Fr.: déclaration de volonté : verbintenissenrecht - bewust uitdrukking geven van de eigen wil door iets te zeggen ("akkoord!") of te doen (handtekening plaatsen onder het contract). Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling

winst Fr.: le bénéfice : ondernemingsrecht - meestal financieel profijt dat uit de onderneming wordt getrokken. Zie ook: onderdeel verlengstukwinst nadere verklaring afdracht van winst

winstmanipulatie Fr.: la manipulation de bénéfice : accountancy - naar eigen hand zetten van de winstcijfers van een onderneming.

wisselbrief Fr.: lettre de change : handelsrecht - een verhandelbaar waardepapier dat door de uitgever (de trekker) getekend en gedagtekend is. Het bevat een onvoorwaardelijke aanwijzing of opdracht aan de schuldenaar (de betrokkene) om op de vervaldag een bepaalde geldsom te betalen aan een bepaalde persoon of aan diens order. Indien de schuldenaar hiermee akkoord gaat, accepteert hij door de ~ te ondertekenen. Vorm, inhoud en rechtsgevolgen zijn door de wet geregeld.

witwaspraktijken Fr.: pratiques de blanchiment : strafrecht - het langs slinkse wegen terugbrengen van zwart geld in de legale geldverkeer. Zie ook: nadere verklaring creative accounting nadere verklaring strafbaar feit / delict

woeker Fr.: usure : strafrecht - het zich laten beloven van een interest of van andere voordelen die de normale intrest of het risico van de lening overschrijden, door bewust de behoeften, zwakheden, hartstochten of onwetendheid van de lener te misbruiken Art. 1907ter B.W. en 494 Sw.

woonplaats / domicilie Fr.: domicile : personen- en familierecht - plaats op het grondgebied waar een persoon gelokaliseerd wordt. Er zijn verscheidene ~ afhankelijk van de toepasselijke regelgeving, zoals burgerrechtelijke ~, gerechtelijke ~, etc. Zie ook: onderdeel burgerrechtelijke woonplaats nadere verklaring zonder bekende woon- of verblijfplaats nadere verklaring domiciliëring / domiciliëren tegenstelling verblijfplaats

woonstplaatskeuze Fr.: choix de domicile : gerechtelijk recht - indien een persoon bij een lasthebber (bv. advocaat, gerechtsdeurwaarder) woonplaats heeft gekozen, mag de betekening van een akte van rechtspleging aan die woonplaats gebeuren. Art. 39 Ger. W.

wraken / wraking Fr.: récuser / récusation : burgerlijk procesrecht - het weren van een rechter uit een zaak op basis van limitatief in de wet bepaalde gronden die zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid in het gedrang kunnen brengen. Art. 828-842 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring onafhankelijkheid van de rechter

wrakingsverzoek Fr.: demande de récusation : burgerlijk procesrecht - verzoek aan de rechtbank om een rechter in de zaak te vervangen op basis van limitatief in de wet bepaalde gronden die zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid in het gedrang kunnen brengen. Art. 828-842 Ger. W. - Zie ook: onderdeel wraken / wraking

wrongful acts : volkenrecht - door een staat gepleegde overtreding van internationale (verdrags)regels, waaruit staatsaansprakelijkheid voortvloeit. Bijv. genocide. Zie ook: nadere verklaring Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)

zaak Fr.: bien / chose : zakenrecht - tastbaar object. Zie ook: onderdeel casus tegenstelling vorderingen nadere verklaring eenmanszaak onderdeel onroerend goed / onroerende zaak

zaak / (mv.) zaken Fr.: bien / chose / biens / choses : zakenrecht - stoffelijke objecten. Bijv. onroerend ~. Zie ook: onderdeel onroerend goed / onroerende zaak onderdeel roerende zaak

zaaksvervanging Fr.: subrogation réelle : vermogensrecht - situatie dat een goed geacht worden in de plaats te treden van een teniet gegaan goed, waardoor het in dezelfde rechtsverhouding komt te staan. Zie ook: nadere verklaring zaakvorming

zaakwaarneming Fr.: gérance d'affaires : verbintenissenrecht - verbintenis uit de wet dat inhoudt het willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van iemand anders belang Bijv. de ingeslagen ruit (laten) herstellen bij de buren die met vakantie zijn. Zie ook: nadere verklaring onverschuldigde betaling

Zaalkweler : advocatuur - advocaat-stagiair die voordat de pleidooien beginnen ietwat angstig de zaal inkijkt. De term ~ werd voor het eerst opgetekend door de misdaadjournalist P.A. Rody begin vorige eeuw.

zakelijke rechten Fr.: droits réels : zakenrecht - verlenen het recht van genot op een bepaalde zaak (inclusief het recht op de vruchten ervan), ze geven ook het recht om over het goed te beschikken en hebben tenslotte betrekking op de zaak zelf. Deze 3 kenmerken zijn het sterkst aanwezig bij het eigendomsrecht en in mindere mate bij de andere zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht, opstal, recht van gebruik en bewoning en erfdienstbaarheid.

zakencijfer Fr.: le chiffre d'affaire : economie - omzet.

zakenrecht / goederenrecht Fr.: droits des biens : burgerlijk recht - rechtsgebied dat de rechtsregels bevat betreffende de rechtsverhouding van personen tot een bepaalde zaak, bijv. het recht van eigendom en andere vermogensrechten. Zie ook: hierarchische verhouding pand- en hypotheekrecht

zekerheden Fr.: sûretés : incasso - De verschillende wijzen waarop een schuldeiser verzekerd weet dat zijn vordering zal worden voldaan. Zie ook: onderdeel hypotheek onderdeel pand

zekerheidsrechten Fr.: droits de sûreté : pand- en hypotheekrecht - rechten die ertoe strekken de voldoening van een bepaalde prestatie (vaak betaling van een schuld) te verzekeren. Bijv. doordat de schuldenaar aan de schuldeiser onderpand verschaft. Zie ook: nadere verklaring onderpand

zekerheidstelling / stellen van zekerheid Fr.: caution / cautionnement / dépôt d'un cautionnement : verbintenissenrecht - stellen van zekerheid door bijv. een bankgarantie af te geven aan de schuldeiser. Zie ook: onderdeel waarborgsom onderdeel bankgarantie

zelfbeschikkingsrecht van volken Fr.: droit à l'autodisposition / droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : mensenrechten - recht van alle volken om zelf en in alle vrijheid hun politieke status te bepalen en vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na te streven. Art. 1 bupo - Zie ook: nadere verklaring Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)

zelfmoord / zelfdoding / suïcide Fr.: suicide : verzekeringsrecht - zichzelf van het leven beroven. Op zich is ~ niet strafbaar, maar kan ertoe lijden dat de (levens)verzekering vervalt.

zetel Fr.: siège : ondernemingsrecht - hoofdkantoor; plaats waar een onderneming gevestigd is. Zie ook: onderdeel statutaire zetel niet gelijk aan verblijfadres

zetelleer Fr.: doctrine de siège : rechtspersonenrecht - leer volgens dewelke een rechtspersoon onderworpen is aan het recht van het land waarin de zetel van de rechtspersoon gevestigd is.