Typ hierboven uw zoekterm (Belgisch recht) of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

zijdelingse vordering Fr.: action oblique : verbintenissenrecht - een vordering waarbij de schuldeiser bepaalde rechten van zijn schuldenaar zelf kan uitoefenen indien de schuldenaar in gebreke blijft dit te doen. Bijv. A is schuldeiser van B voor 10.000 euro; B heeft zelf een schuldvordering bij C van 10.000 euro, maar vordert die niet op. Door een ~ kan A die schuldvordering van B bij C opeisen waarna deze som in het vermogen van B zal terechtkomen. Art. 1166 B.W. - Zie ook: nadere verklaring rechtstreekse vordering

zittende magistratuur Fr.: magistrature assise / magistrature de siège : staatsrecht - rechters. Zie ook: tegenstelling staande magistratuur onderdeel politierechter

zitting Fr.: séance : procesrecht - Veelal openbare, mondelinge behandeling van de rechtszaak. Zie ook: onderdeel hoorzitting nadere verklaring gefixeerde zitting

zitting achter gesloten deuren Fr.: séance à huis clos : burgerlijk procesrecht - uitzondering op de regel dat terechtzittingen in het openbaar worden gehouden. Dit is het geval bij verhoren en pleidooien in procedures tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, ontbinding van het geregistreerd partnerschap, ontkenning van het vaderschap, vernietiging van de erkenning van een kind, en bepaalde alimentatieprocedures. Zie ook: tegenstelling openbaarheid van rechtspraak

zittingsblad Fr.: feuille d'audience : gerechtelijk recht - authentieke akte die de griffier voor elke terechtzitting van een rechtbank of hof opmaakt en waarin de dag en het uur van de opening en sluiting van de terechtzitting opneemt, de verrichte proceshandelingen en de behandelde zaken met hun inschrijvingsnummer op de algemene rol, de namen van de partijen en hun advocaten en de tekst van de op die zitting uitgesproken vonnissen. Art. 783-784 Ger. W. - Zie ook: niet gelijk aan zittingsrol nadere verklaring rol

zittingsrol Fr.: rôle d'audience : gerechtelijk recht - lijst van de zaken die vastgesteld zijn voor behandeling op een bepaalde terechtzitting. Art. 714 Ger. W. - Zie ook: niet gelijk aan zittingsblad nadere verklaring rol

zonder bekende woon- of verblijfplaats Fr.: sans domicile ou résidence connue : burgerlijk procesrecht - betekening aan een persoon zonder gekende (gekozen) woon- of verblijfplaats, noch in België noch in het buitenland, gebeurt aan de procureur des Konings. Art. 40 Ger. W. - Zie ook: nadere verklaring exploot

zonevreemd Fr.: étranger à la zone : rechtswetenschap - wanneer een gebouw gelegen is in een zone waar het niet thuis hoort. Bijv. landbouwzone, woonzone, industriezone of recreatiezone.

zorgvuldigheidsbeginsel Fr.: principe de prudence : bestuursrecht - beginsel dat een beslissing van de overheid voldoende overwogen tot stand moet zijn gekomen door alle in aanmerking komende belangen te hebben afgewogen. Bijv. een subsidie mag niet zonder reden worden ingetrokken. Zie ook: nadere verklaring publiekrecht nadere verklaring motiveringsbeginsel nadere verklaring zorgvuldigheidsnorm

zorgvuldigheidsnorm Fr.: obligation de prudence : verbintenissenrecht - ongeschreven norm dat burgers jegens elkaar de zorgzaamheid in acht dienen te nemen die in hun onderlinge verhouding betaamt. Zie ook: nadere verklaring privaatrecht nadere verklaring inbreuk nadere verklaring zorgvuldigheidsbeginsel

zuivere aanvaarding van nalatenschap Fr.: accepter une succession purement et simplement : erfrecht - aanvaarding van een erfenis met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen. Zie ook: tegenstelling benificiaire aanvaarding nadere verklaring zuivere aanvaarding van nalatenschap

zuivere intentieverklaring Fr.: la déclaration d'intention pure : rechtswetenschap - document waarin partijen door ondertekening hun procedurele en organisatorische afspraken en wederzijdse intenties bekrachtigen, maar waarin nog geen contractbepalingen staan. Bijv. streven tot samenwerking in een bepaald project. Zie ook: nadere verklaring innominaatcontract nadere verklaring koopovereenkomst nadere verklaring letter of intent

zuivere rechtsleer Fr.: théorie de droit pur / théorie de Kelsen : rechtsfilosofie - rechtsleer die gezuiverd is van allerlei niet juridisch-technische elementen (afkomstig van de rechtsfilosoof Kelsen 20ste eeuw). Zie ook: nadere verklaring paradigma nadere verklaring Lon Fuller

zuiveren Fr.: rabattre : burgerlijk procesrecht - ongedaan maken. Bijv. het verstek ~. Zie ook: nadere verklaring verstek

zuivering hypotheek Fr.: purge : pand- en hypotheekrecht - een goed bevrijden van een erop rustend recht van hypotheek. Art. 109-122 Hypotheekwet - Zie ook: nadere verklaring hypotheek

zwak merk / zwakke merken Fr.: marque faible / marques faibles : merkenrecht - merk met een zwak onderscheidend vermogen, bijv. omdat het merk te beschrijvend is voor de aard of de kwaliteit van het produkt. Een houder van een ~ kan slechts in beperkte mate optreden tegen andere merken. Zie ook: tegenstelling sterk merk / sterke merken

zwakzinnigheid Fr.: faiblesse d'esprit : personenrecht - een categorie van geestesziekte. De ~ is evenwel niet zo ernstig dat een volledige onbekwaamverklaring noodzakelijk is. Men kan dan overgaan tot het aanstellen van een gerechtelijk raadsman. Art. 513 B.W. en 1247 Ger.W. - Zie ook: onderdeel geesteszieke nadere verklaring gerechtelijk raadsman nadere verklaring onbekwaamverklaring

zwarte lijst Fr.: liste noire : consumentenrecht - lijst van bedingen bij algemene voorwaarden, die als onredelijk bezwarend aangemerkt worden, bij een overeenkomst tussen een gebruiker van algemene voorwaarden en een consument als wederpartij. Zie ook: nadere verklaring algemene voorwaarden / uniforme voorwaarden tegenstelling grijze lijst

zwendel Fr.: escroquerie : strafrecht - oplichting. Zie ook: onderdeel misdrijf

zwijgrecht Fr.: dispense de témoignage : strafprocesrecht - het recht van een verdachte om niet te worden gedwongen getuigenissen af te leggen in zijn eigen nadeel en mee te werken aan zijn eigen veroordeling. De verdachte mag niet onder ede ondervraagd worden. Uit het stilzwijgen van de verdachte mag de rechter geen negatieve conclusies trekken. Ook sommige getuigen hebben het recht te zwijgen, zie: beroepsgeheim. Art. 6 (impliciet) evrm - Zie ook: tegenstelling geheimhoudingsplicht nadere verklaring geheimhoudingsovereenkomst