BE
BE

Privacyverklaring Lycaeus Juridisch Woordenboek


 1. In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:
  • de webpagina: webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze privacyverklaring opneemt met de intentie deze privacyverklaring daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • verwerken: handelingen met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder verzamelen, ordenen, bewaren, bijwerken, gebruiken, verstrekken, samenbrengen en met elkaar in verband brengen;
  • u/uw: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • persoonsgegevens: identificatiegegevens die onder verantwoordelijkheid van de uitgever worden verwerkt;
 2. De uitgever respecteert uw privacy. Hij verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij de wet of een rechterlijk bevel hem daartoe verplicht.
 3. Indien u via de webpagina een dienst of product afneemt, kan de uitgever ter uitvoering en afhandeling daarvan naar uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, social media, geslacht, geboortedatum en bankgegevens vragen. Indien u zich daarvoor vooraf heeft aangemeld, kunnen deze gegevens ook worden gebruikt om bepaalde informatie te verstrekken; u kunt zich te allen tijde afmelden.
 4. Al dan niet in combinatie met bijkomende gegevens zoals uw opleiding, werk, inkomen, hobby's en interesses kan de uitgever anonieme statistieken samenstellen om inzicht te krijgt in zijn doelgroepen en/of diensten en producten te verbeteren.
 5. De uitgever kan IP-adressen en andere verkeersgegevens verwerken om inbreukmakend gedrag op te sporen. En indien nodig kan hij persoonsgegevens gebruiken om belangen, rechten, eigendommen of veiligheid te handhaven.
 6. Op uw verzoek deelt de uitgever mee welke persoonsgegevens hij van u verwerkt. Hij zal uw persoonsgegevens indien nodig verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.
 7. De uitgever verwerkt de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om ongeautoriseerde toegang tot, bekendmaking en overige onbevoegde of onjuiste verwerking van die gegevens te voorkomen. De uitgever eist dat ook degene die ten behoeve van hem persoonsgegevens verwerkt, passende maatregelen treft en de relevante wet- en regelgeving in acht neemt.
 8. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de vorenstaande doeleinden. Eventuele logfiles van uw bezoek aan de webpagina worden maximaal 48 uren bewaard, tenzij de gegevens een vermoedelijke relatie hebben met een incident op de systemen van de uitgever.
 9. Uw gegevens worden in Nederland verwerkt. Om technische en/of operationele redenen kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan een service provider in andere landen buiten de Europese Unie. Het betreft landen waarvan de Minister van Justitie heeft bepaald dat die een passend beschermingsniveau waarborgen.
 10. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing, met als bevoegde instantie de rechtbank in het arrondissement van de vestigings- of woonplaats van de uitgever.

 11. LIC.231959Q101
Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"